سمانه ضمیری پشندی

سمانه ضمیری پشندی

کد ملی 0082402965
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12645447
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۰۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان نصرت بعد از جمالزاده پلاک۹۳ واحد ۷ کدپستی۱۴۱۹۸۶۳۷۴۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محسن امیری به شماره ملی ۴۰۷۲۸۹۹۲۰۸ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. حسن امیری به شماره ملی ۴۰۷۲۴۰۵۲۴۸ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: مریم علیزاده به شماره ملی ۰۰۱۱۵۸۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محسن امیری به شماره ملی ۴۰۷۲۸۹۹۲۰۸ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن امیری به شماره ملی ۴۰۷۲۴۰۵۲۴۸ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۱۱۷۶۳۷۶۷۹۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فراز پرلیت درتاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۰۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۱۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فاطمی بعدازچهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴/۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آیدا شهبازی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کد ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ ارغوان فردی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی. پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۹۲۰۹۴۹۸۲۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا فراز آسمان درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۱۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۹۵, ۱۰۹ مورخ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه سهروردی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: کبری رحمانی به شماره ملی ۰۸۲۹۸۱۶۲۸۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ساناز امینی به شماره ملی ۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۰۱۶۹۳۶۶۸۵۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا زرین الماس درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/۳۷۱/۳۵مورخ ۱۸/۳/۹۵نزد بانک تجارت شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی ۵۷۶۰۰۰۹۳۴۶ بسمت مدیرعامل رئیس هیئت مدیره خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۹۰۰۳بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۰۱۹۳۴۶۷۷۲۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار سرای آدنیس درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۱۰۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴/۳۷۰/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی کد ۳۷۰ پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: کبری رحمانی با کد ملی ۰۸۲۹۸۱۶۲۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مونا حضرتی با کد ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی. فاضله کاظمی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۷۵۶۹۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۲۷۵۷۹۱۸۳۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان سرای آسمان درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۶۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۹/۹۵/۱۰۵۵ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پرستو عزیزی حسین آبادی شماره ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ ارغوان فردی پور شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر احمد زاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۴۳۰۳۰۵۵۱۴۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955372
آگهی تغییرات شرکت ماندگار فراز آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان جیحون خیابان شریفی کوچه ششم غربی پلاک ۴ طبقه اول واحد ۱ به کدپستی ۱۳۴۸۶۶۸۸۱۸تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به ارائه کلیه خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی و همچنین انواع آهن آلات و فولاد و آلیاژ‌های فولادی و چدنی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) تغییرپیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد جعفر بگلو کد ملی ۵۳۸۹۷۸۴۹۷۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای میلاد به شاد کد ملی ۰۳۱۱۳۱۱۸۲۲با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. و سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس از افزایش: خانم ساناز امینی کدملی ۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمانه ضمیری پشندی کد ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جعفربگلو کد ملی ۵۳۸۹۷۸۴۹۷۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد به شاد کد ملی ۰۳۱۱۳۱۱۸۲۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲الی۵ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۵۱۸۱۶۱۵۲۵۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104949
آگهی تغییرات شرکت عمران تدبیر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی ۵۷۶۰۰۰۹۳۴۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم طاهره اران به شماره ملی ۰۰۴۶۳۶۰۰۹۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسین سروش رازلیقی به شماره ملی ۰۰۶۷۹۸۹۹۱۸ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۵۰۸۱۱۹۲۲۸۰۸۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13111942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی کاوش شیب درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۹۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۰۰۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو و تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری میدان شهید غیبی خیابان شهید یزدانخواه خیابان شهید محمد حسین قربانی پلاک ۴۰ طبقه ۵ کدپستی۱۸۴۹۶۹۳۹۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳۳ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملی شعبه مهر وطن پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم پریا عزیزی حسین آبادی به شماره ملی ۳۲۴۱۲۷۹۸۷۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۱۵۷۸۸۶۲۰۵۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219825
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اطلس نگار الماس در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۴۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و آبینه عمومی و ساخت راه و ساخت راه های اصلی و فرعی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری خیابان فدائیان اسلام خیابان رشادت کوچه ۸ متری محرمی پلاک ۱۷ طبقه ۱ کدپستی ۱۸۵۷۹۴۷۴۷۸ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سمانه ضمیری پشندی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد محسن فرنژاد دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محسن فرنژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۰۶۵۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۰۶۴۵۱۱۴۳۶۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453811
آگهی تغییرات شرکت استوار سازه سهند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خانم مرضیه فالجی باکدملی۳۳۱۹۲۸۱۴۱۰ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی باکدملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال ریال به۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. آدرس شرکت به تهران شهر تهران حافظ کوچه طاووس خیابان شهید دکتر حسن عضدی پلاک ۵۲ طبقه اول واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۹۸۷۱۷۵۱۶ تغییر پیدا کرد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وتغییر گردید. به موضوعات شرکت موضوع فعالیت درزمینه احداث و راه اندازی انواع ماشین‌های سنگین و اداری و سرویس دهی وخدمات پس از فروش و اخذوام و اعتبار ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ودرصورت نیاز اخذ نمایندگی از خارج کشور صادرات و واردات هرنوع کالاهای مجاز وترخیص کالا از گمرکات هرنوع فعالیت مجاز مقررات جاری کشور تولید و ارائه از دستگاههای جانبی پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی مشتری و ارائه پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و سی دی واطلاعاتی تولیدداخل و خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت براجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) ارائه کلیه خدمات درزمینه سخت افزاروتجهیزات کامپیوتری و نصب اسمیل و ارتقاء سیستم‌های کامپیوتری، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری وتهیه و تولید وخریدوفروش وصادرات و واردات تجهیزات کامپیوتر درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و تغییر گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای آرشان حبیبی به شماره ملی ۰۴۴۲۴۱۶۸۱۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای محمد حبیبی به شماره ملی ۰۰۴۵۵۸۱۰۰۲ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای فرزام حبیبی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۶۲۴۷۸ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم لاله اسکندری به شماره ملی ۱۹۷۱۵۷۵۶۶۶ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال خانم یاسینا حبیبی به شماره ملی ۰۲۵۰۳۰۷۹۳۶ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال خانم مینوسا حبیبی به شماره ملی ۰۲۵۱۱۴۹۹۹۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۳۰۹۷۰۲۲۸۰۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468339
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت آرمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران سهروردی شمالی خیابان خرمشهر پلاک ۳۸ طبقه اول واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۵۳۸۳۳۶۱۴ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم غزاله قاسمی داشبلاغ شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای مهران آریا پور کدملی۰۳۱۰۶۸۸۷۵۲ آقای نصراله آریا پورکدملی ۳۳۷۹۷۵۵۳۲۱ خانم غزاله قاسمی داشبلاغ کدملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ وخانم سمانه ضمیری پشندی کدملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ هر یک به تنهایی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی۶ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۲۲۵۷۷۸۷۵۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم آرا الماس درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۶۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ کوچه ش عباس حبیبی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۳۳۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۱/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۰۲۶۱۵۸۸۵۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسلوب تندیس جنوب درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۷۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ کوچه شهید امیر آبادی ـ خیابان امام حسین (ع) ـ پلاک ۲۱۷ ـ طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۶۶۱۳۹۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/۲۱۳/۹۶ مورخ۲۸/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وحسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء متفق مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۱۸۶۸۱۵۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بهساز شریف در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۶۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۹۸۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ ایستگاه بیمه حسین آباد ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۳۳۶ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۸۴۸۷۱۶۷۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی بانکی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۶ از بانک ملی شعبه مهر وطن به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی وخانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۴۰۳۷۳۹۱۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۷۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه شهید ابوالفضل فراتی ـ خیابان دیلمان جنوبی ـ پلاک ۱۴۱طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۸۷۸۳۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که بموجب گواهی شماره۶۵/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۱۸۵۵۸۲۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج ترسیم هوداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۵۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان شمالی ـ خیابان دیلمان شمالی ـ کوچه شهید حسن علی ابیضی ـ پلاک ۳ ـ مجتمع دهقان (جهاد) ـ بلوک ۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۸۴۶۸۸۳۳۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۷۰/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۵۷۴۳۳۱۳۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۷۷۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ سه راه ورامین ـ کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۲۸۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۸۸۵۶۷۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۵۵/ ۹۶ص / ۳۰۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۲۱۶۸۷۴۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز مهر فدک درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۹۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۹۸۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری ساخت ساختمان ها و ساخت راه ها تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب و انتقال نیرو عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش چهاردانگه ـ شهر چهاردانگه ـ شهرک شهید بهشتی ـ کوچه گلستان ۲۰ ش هوشنگ ایرانشاهی ـ بن بست گلستان ۲/۲۰ ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۹۸۵۴۳۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۷۷/۹۶,۴۵۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ از بانک شهر شعبه سهرودی شمالی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۹۵۵۵۶۵۶۷۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725277
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده دژ بتن درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت ابنیه عمومی و خصوصی ـ ساخت راه های اصلی و فرعی و تاسیسات و تجهیزات فاضلاب و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو ـ شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ـ خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان ری ـ بخش مرکزی ـ شهر ری ـ شهرری ۲۴ متری ـ کوچه اول ـ کوچه هفت متری سوم شرقی ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۷۳۶۶۶۶۴۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۳۰۸۷۲۵۲۰۵۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک