مونا حضرتی

مونا حضرتی

کد ملی 0082395063
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1544867
آگهی تغییرات شرکت مهان سوشیانت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۴۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران جنت آباد شمالی خیابان شقایق پلاک ۵۰ واحد۱ کدپستی ۱۴۷۷۹۷۳۳۶۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. عارف علی میرزایی به شماره ملی ۲۰۹۳۶۵۴۲۱۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید زبر دست به شماره ملی ۱۳۸۱۶۸۴۵۹۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: فاطمه امانی به شماره ملی ۰۰۸۰۸۲۶۲۰۲ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال عارف علی میرزایی به شماره ملی ۲۰۹۳۶۵۴۲۱۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال حمید زبر دست به شماره ملی ۱۳۸۱۶۸۴۵۹۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۵۰۵۹۱۷۱۹۶۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۳۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۲/۹۴ ص / ۲۷۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۲۶۲۳۱۵۵۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۶۷۰۱۶۱۱۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید ماندگار پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما مبلغ مذکور توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۲/ص۴۰۳/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان کد ۲۷۲ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سحراحمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۱۸۹۶۴۴۵۷۱۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709260
آگهی تغییرات شرکت دیبا نگین آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۲۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا حضرتی ک. م ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. ساناز امینی ک. م ۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا کرمی ناطور کدملی ۶۶۶۰۱۶۳۳۸۷ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای نعمت کرمی ناطور کدملی ۵۶۶۹۴۴۴۰۳۵ مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۴۱۲۲۲۳۹۲۱۴۳۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا مهر آسمان در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گازعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و ورادات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک۸ طبقه همکف واحد۲ کدپستی:۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲۴/۱۰۸۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۲۲۶۳۳۰۶۸۰۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872571
آگهی تغییرات شرکت پالیز نگین صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حیدری به شماره ملی ۰۵۸۹۹۶۹۷۴۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مصطفی عالم شکن فینی به شماره ملی ۰۰۷۵۴۹۵۹۰۲ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم مونا حضرتی کدملی۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ساناز امینی کدملی۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به آقای حسین حیدری کدملی۰۵۸۹۹۶۹۷۴۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به آقای مصطفی عالم شکن فینی کدملی۰۰۷۵۴۹۵۹۰۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به ضمنا حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی۵ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۲۳۱۱۹۸۳۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار سرای آدنیس درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۱۰۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴/۳۷۰/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی کد ۳۷۰ پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: کبری رحمانی با کد ملی ۰۸۲۹۸۱۶۲۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مونا حضرتی با کد ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی. فاضله کاظمی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۷۵۶۹۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۲۷۵۷۹۱۸۳۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959990
آگهی تغییرات شرکت آگرین فراز صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. مونا حضرتی به کدملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: سیامک کرمی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۳۳۹۱۹۹۳۳۹۱ مصطفی طاهری نژاد دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۳۹۳۲۸۲۰۳۷۱ پ۹۵۰۵۲۰۴۴۶۹۹۸۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جهان فراز جاودان در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۴۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابینه عمومی و ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری خیابان فدائیان اسلام خیابان رشادت کوچه ۸ متری محرمی پلاک ۱۷ طبقه ۱ کدپستی ۱۸۵۷۹۴۷۴۷۸ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان الله امیری دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مونا حضرتی دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان الله امیری به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۶۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۰۶۷۸۹۵۹۹۹۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461711
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر ری شهرک مدرس ۱ خیابان بشارت کوچه شهید فیروز قلعه جوقی پلاک ۳۶ طبقه اول کدپستی ۱۸۴۳۸۷۳۱۸۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم آیدا شهبازی فرد فرزند علی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم موناحضرتی فرزند جمشید به ش ش ۵۰۰۸۲ به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد آقای مهدی لطف الهی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۸۷۹۴۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای مسعود صالحی به شماره ملی ۵۷۵۹۸۹۹۴۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم موناحضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۳۱۷۹۴۴۴۷۶۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم آرا الماس درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۶۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ کوچه ش عباس حبیبی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۳۳۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۱/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۰۲۶۱۵۸۸۵۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسلوب تندیس جنوب درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۷۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ کوچه شهید امیر آبادی ـ خیابان امام حسین (ع) ـ پلاک ۲۱۷ ـ طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۶۶۱۳۹۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/۲۱۳/۹۶ مورخ۲۸/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وحسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء متفق مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۱۸۶۸۱۵۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497738
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مونا حضرتی به کد ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ارغوان فردی پور به کدملی۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای غلامرضا قباخلو به کد ملی ۴۶۰۹۰۷۹۶۱۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم سیده زینب حسینی به کدملی ۰۰۸۱۲۱۰۴۰۱ دارنده مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۴۱۳۷۹۴۴۱۶۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده دیرین طوس درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از کسب مجوزهای مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ کوی ارشاد ـ کوچه شهید سیدداود سالاری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۲۸۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۷۶۸۴۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۵۰ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۴۴۹۸۲۶۲۶۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرا اقلیم شفق درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرری ـ شهرری ـ خیابان شهید داوود پیلغوش ـ خیابان شهید محمدعلی بیات (رازی) ـ پلاک ۳۵۳ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۸۷۱۶۱۷۷۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۳۱۷ /۹۶ ص /۳۰۵ مورخ ۲۸/۳/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ و به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حسین عارف خانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۴۸۶۶۶۳۵۱۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۷۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه شهید ابوالفضل فراتی ـ خیابان دیلمان جنوبی ـ پلاک ۱۴۱طبقه همکف کدپستی ۱۸۴۸۷۸۳۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که بموجب گواهی شماره۶۵/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۱۸۵۵۸۲۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارفع شمال آداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه گلها ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۶۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۸۷۷۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۵۱ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۲۸۲۹۲۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۷۷۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ سه راه ورامین ـ کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۲۸۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۸۸۵۶۷۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۵۵/ ۹۶ص / ۳۰۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۲۱۶۸۷۴۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک