علی فرودی ثابت

آقای علی فرودی ثابت

کد ملی 0082289492
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1121405
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس. تهران خ شریعتی بین پل ضرابخانه و شهرداری منطقه ۳ خ کوشا نبش رودبار غربی پ ۲ واحد ۱۵ کدپستی ۱۵۴۶۷۱۷۴۳۸ انتقال یافت. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ نادیه غلامی ش ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ و حسنعلی بکائی ش ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و نستوه صدوقی ش ملی ۰۰۷۰۸۵۳۸۱۹ و ساسان کیافر ش ملی ۰۰۶۲۶۷۴۹۵۱ و حمید ملوکی ش ملی ۰۰۶۶۹۶۶۹۲۲ همگی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است. علی فردی ثابت ش ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال مهدی مکی ش ملی ۱۲۲۹۷۱۱۹۲۹ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال. پ۱۶۷۶۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385411
آگهی تغییرات شرکت ایستا بنای دنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از زمره سهامداران خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه خانم فریده موچانی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی آقامحمدی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۹۳۱۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474373
آگهی تغییرات شرکت اقلیم سازان سیناد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۷۵۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقایان ناصر زینعلی به شماره ملی ۰۰۶۶۱۵۰۵۱۵ و حجت اله روستا فر به شماره ملی ۴۸۹۸۱۳۵۸۷۰ هریک به تنهایی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش بدین شرح می‌باشد: آقایان علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ ناصر زینعلی به شماره ملی ۰۰۶۶۱۵۰۵۱۵ حجت اله روستا فر به شماره ملی ۴۸۹۸۱۳۵۸۷۰ و خانم فرشته موچانی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۲۴۲۲ هریک به تنهایی دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۸۳۴۶۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166440
آگهی تغییرات شرکت کنکاش عمران سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۳۹۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم قوچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ندا سرخیل به شماره ملی ۰۰۶۳۶۹۵۰۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۸۵ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۱۵ ریال کاهش داد. آقای علی حقیقت پناه به شماره ملی ۴۸۹۹۰۲۱۲۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۴۸۵ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۱۵ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۷۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182733
آگهی تغییرات شرکت آداک نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۱۶۴۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۵۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حمید ملوکی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۶۶۹۲۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریاال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۸۵۵۳۸۹۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815254
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد بنای رادوین درتاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۲۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۴۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جنت آباد شمالی ـ خیابان گلزار شرقی ـ خیابان فردوسی ـ سعدی شرقی ـ پلاک ۶ ـ طبقه اول جنوبی کدپستی: ۱۴۷۷۹۳۳۱۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۰/۳۳۲/۹۵ مورخ ۲۲/۲/۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فرودگاه مهر آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ابوالفضل فخاری فرزامی بشماره ملی ۴۰۵۰۲۱۹۰۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن ابطحی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۰۴۳۰۰۹۶۲۶۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا سازه سریرا درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۲۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز- ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران - جنت آباد شمالی – خیابان گلزار شرقی- خیابان فردوسی - سعدی شرقی - پلاک ۶ - طبقه سوم شمالی کدپستی ۱۴۷۷۹۳۳۱۷۶ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۴۹/۳۳۲/۹۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فردوگاه مهر آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : سعیده حسینی بشماره ملی ۰۳۸۶۲۹۹۹۷۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای میثم زمانی بشماره ملی ۴۳۲۴۴۹۸۴۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به عنوان بازرس اصلی . مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815479
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سازه مهاد درتاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۹۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جنت آباد شمالی ـ خیابان گلزار شرقی ـ خیابان فردوسی ـ سعدی شرقی ـ پلاک ۶ ـ طبقه دوم جنوبی کدپستی ۱۴۷۷۹۳۳۱۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۷/۱۸۳۷ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه فرودگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میثم زمانی بشماره ملی ۴۳۲۴۴۹۸۴۱۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. سعیده حسینی بشماره ملی ۰۳۸۶۲۹۹۹۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۳۰۴۱۵۹۵۹۰۳۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمیس سازه رادوین درتاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۳۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۷۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جنت آباد شمالی ـ خیابان گلزار شرقی ـ خیابان فردوسی ـ سعدی شرقی ـ پلاک ۶ ـ طبقه اول شمالی کدپستی: ۱۴۷۷۹۳۳۱۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۶/۱۸۳۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک انصار شعبه فرودگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای سید محسن ابطحی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۷۴۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل فخاری فرزامی بشماره ملی ۴۰۵۰۲۱۹۰۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۰۵۳۲۲۸۵۰۶۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357130
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و خانم مریم موچانی بشماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۲۲۴۵۰۲۳۵۶۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران برزین آژند درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۹۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۰۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:عمران برزین آژند شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز- ارتباطات و ای تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-جنت آباد جنوبی-بلوار استاد مطهری-خیابان پیامبرغربی-پلاک ۱۰۶.۱-ساختمان مهستان-طبقه همکف- کدپستی ۱۴۷۱۹۵۳۳۱۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۱۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه سید خندان با کد۰/۶۵۱۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدعلی حاج آقاسی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۵۲۸۰۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن پورآلهیار به شماره ملی ۱۳۷۸۳۷۴۳۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۲۵۸۳۱۸۰۲۳۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963443
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آدینه دژ مهاد در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۴۷۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۸۰۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جنت آباد جنوبی ـ بلوار استاد مطهری ـ خیابان پیامبرغربی ـ پلاک ۱۰۶.۷ ـ مجتمع پندار ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۱۹۵۳۳۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۲/۶۵۱/۳/۷۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد ۶۵۱ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسن پورآلهیار به شماره ملی ۱۳۷۸۳۷۴۳۱۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۵۱۹۹۹۱۰۳۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۱۱۸۲۷۱۴۷۱۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983839
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران نیروی هوائی خیابان چهارم نیروی هوائی خیابان شهید طباطبائی (۳۴/۳) پلاک ۱۳ طبقه اول واحد غربی کدپستی ۱۷۳۷۶۶۳۹۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ الی ۴ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضایء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مهدی وار به کدملی ۰۴۹۱۷۰۲۱۱۶ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا پهلوان زاده به شماره ملی ۰۰۷۱۶۴۷۰۱۵ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهدی وار به کدملی ۰۴۹۱۷۰۲۱۱۶ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۱۲۸۹۶۸۳۷۸۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید طرح برزین درتاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۳۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جنت آباد جنوبی ـ بلوار استاد مطهری ـ خیابان پیامبرغربی ـ پلاک ۱۰۶.۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه پنجم ـ واحد ۲۰ کدپستی ۱۴۷۱۹۵۳۳۱۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۶۵۱/۳/۷۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد ۶۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فیروزه جعفری تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۴۱۹۹۱۳۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید رومی به شماره ملی ۵۰۷۹۸۱۶۹۸۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۵۷۸۰۱۹۹۲۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران طرح سروشان درتاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۳۳۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله صادقیه شمالی ـ بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ـ خیابان هلال ـ پلاک ۱۰ ـ ساختمان سیمرغ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۴ کدپستی ۱۴۶۱۶۱۳۱۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱/۲۰۹۹/۷۲ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه پل ظفر با کد ۲۰۹۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین حسینی به شماره ملی ۰۳۲۲۷۶۹۳۲۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فخرالدین منصوری به شماره ملی ۴۳۷۱۹۵۲۲۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۵۹۳۶۱۱۳۷۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232259
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار طرح سروشان درتاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۸۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۶۷۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ستارخان ـ خیابان شهید محسن صادقی پور ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ـ ۹۱۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۵۳۷۴۳۳۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳۶۱/۹۷/۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه میدان مادر با کد ۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای احسان فرزین به شماره ملی ۰۰۱۱۹۶۲۶۷۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید رومی به شماره ملی ۵۰۷۹۸۱۶۹۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۰۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی ۰۰۸۲۲۸۹۴۹۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۰۴۸۹۸۴۸۸۲۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک