مصطفی رضایی

مصطفی رضایی

کد ملی 0082206341
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی رضایی

کشت و صنعت مبین دام نیکان
کشت و صنعت مبین دام نیکان
1
سازه گستران بروج
سازه گستران بروج
1
1
1
1
کران جهان گستر
کران جهان گستر
1
سنگ آذرین انوشه
سنگ آذرین انوشه
1
تلاشگران فلق
تلاشگران فلق
1
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
1
فرهنگی وورزشی کوثر ورزش
فرهنگی وورزشی کوثر ورزش
1
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
1
خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه
خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه
1
سیمرغ سبز جماران
سیمرغ سبز جماران
1
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
1
حمل و نقل بین المللی پیوند ترابر آسیا
حمل و نقل بین المللی پیوند ترابر آسیا
1
سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر
سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر
1
نصر گستران بهشهر
نصر گستران بهشهر
1
ارمگان میزبان پیشتاز
ارمگان میزبان پیشتاز
1
طلوع گستران کیش
طلوع گستران کیش
1
آنی گشت تهران
آنی گشت تهران
1
مهندسی کوثر صنعت پژوهان
مهندسی کوثر صنعت پژوهان
1
حمل و نقل سمن راه موعود
حمل و نقل سمن راه موعود
1
خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع
خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع
1
فیروز دام
فیروز دام
1
توسعه و گسترش صنعت گردشگری آفتاب هشتم
توسعه و گسترش صنعت گردشگری آفتاب هشتم
1
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
1
فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه
فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه
1
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
1
رنوس
رنوس
1
پرشیا کالا گستر
پرشیا کالا گستر
1
آتیه سازان خویشاوند
آتیه سازان خویشاوند
1
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
1
توسعه هتل های بین المللی کوثر
توسعه هتل های بین المللی کوثر
1
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
1
روغن موتور لیا
روغن موتور لیا
1
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
1
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
1
پویا تجارت بنداد
پویا تجارت بنداد
1
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714068
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۷۶۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ تا تاریخ۳/۲/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملی۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفقا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۲۱۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056011
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نادر قاسمی تودشکی به ک. م ۰۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و مصطفی رضایی به ک. م ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و داود تاجران به ک. م ۰۰۴۲۳۶۴۵۵۰۷ و علی اصغر اکبری به ک. م ۰۰۳۵۳۲۸۴۲۸ و بهنام اتابکی به ک. م ۲۵۹۵۵۰۰۶۷۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ نادر قاسمی تودشکی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر اکبری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۵۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061805
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت رنوس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهزاد اشتود بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان مصطفی رضایی با کد ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و آقای حسن خانمحمدی هزاوه با کد ملی ۰۰۶۵۶۹۶۷۲۷ ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ آقای مصطفی رضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن خانمحمدی هزاوه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۴۹۶۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656769
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضائی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی شرکت رنوس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به نمایندگی شرکت سازه گستران بروج به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد اشتود به شماره ملی۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ به نمایندگی شرکت سمن راه موعود به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۶۲۸۰۹۱۶۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677302
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳ و بهزاد اشتود به شماره ملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ به نمایندگی از شرکت شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ و حسین عسکری به شماره ملی ۵۷۹۹۷۷۳۱۹۵ به نمایندگی از شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ فاطمه مولایی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۰۵۳۴ به سمت بازرس اصلی و محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۱۲۴۹۸۹۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175982
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تلاشگران فلق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۷۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: سید بهشاد یاسینی به کدملی ۰۰۶۷۰۳۹۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسین صلواتی به کدملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۷۴۱۲۵ به نمایندگی حسین امیرآقایی به کدملی ۰۰۵۱۰۷۵۸۵۷ و موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و موسسه خدمات فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۱۱۹۷۴ به نمایندگی وجیه اله قنبری به کدملی ۳۸۰۱۱۸۵۵۷۵ حسین امیرآقایی به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی رضایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن مظاهری خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفقا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233247
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ تا تاریخ ۱۶/۳/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307639
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی و ورزشی کوثر ورزش ثبت شده به شماره ۱۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران به ش ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ و یعقوب شجاعی به ش ملی۰۰۵۰۰۵۵۰۵۴ و مصطفی رضایی به ش ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و ناصر ثناگستر به ش ملی۰۹۳۰۶۴۵۲۹۴ و داود صمیمی به ش ملی۴۳۲۲۰۲۳۷۸۹ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۱۰/۸۹ احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود صمیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر (مدیرعامل رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324242
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای امیر عمادی الهیاری به شماره ملی ۰۰۴۴۳۵۷۷۲۹ تا تاریخ ۶/۱۲/۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر عمادی الهیاری به شماره ملی ۰۰۴۴۳۵۷۷۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر عمادی الهیاری به شماره ملی ۰۰۴۴۳۵۷۷۲۹ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618000
آگهی تصمیمات موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه ثبت شده بشماره ۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: محل موسسه به پل سیدخندان خیابان شهید کابلی خیابان شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه دوم غربی کدپستی ۱۶۳۱۶۳۶۵۱۶ انتقال یافت و مجید رهبر به کد ملی ۲۶۷۷۸۱۸۷۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید مقدم فر به کد ملی ۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا معلم به کد ملی ۰۹۴۴۱۱۵۱۲۶ و مصطفی رضائی به کد ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و نادر قاسمی تودشکی به کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر بزازان به کد ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک امضا از دو امضا مصطفی رضائی یا نادر قاسمی تودشکی متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740802
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای روح الله بطیار به شماره ملی ۴۵۹۰۲۱۵۹۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۳۱۱۲۶۳۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823766
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ و به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی:۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی:۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی:۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ - موسسه فرهنگی ورزشی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ و بنمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی:۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ - موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ و بنمایندگی سید حمید طباطبائیان به شماره ملی:۱۲۸۷۷۹۹۹۹۱ ۲ - قاسم حمیدی کولائی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۵۷۳۴۶ به سمت بازرس اصلی و اسداله حسن زاده عالیکلا آهی به شماره ملی:۲۱۴۱۲۹۹۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۰۹۸۴۲۸۲۶۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830657
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پیوند ترابر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۴۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۹۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۲۵۸/۱۱ مورخ ۱۹/۲/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ با پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای اسمعیل بادسار دهخوارقانی به کدملی ۱۶۹۸۶۰۶۲۴۹ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای علی معصومی مصلح به کدملی ۰۰۷۱۱۶۹۲۹۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و اقای یوسف شفیقی به کدملی ۱۳۷۷۳۵۰۹۶۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده واحده در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: خانم الهام مرادی به کدملی ۵۹۳۹۰۹۵۶۶۶ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای امیرعباس پیرهادی تواندشتی به کدملی ۴۱۳۲۲۰۱۸۱۳ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای مصطفی رضائی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ دارای ۳۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای اسمعیل بادسار دهخوارقانی به کدملی ۱۶۹۸۶۰۶۲۴۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای علی معصومی مصلح به کدملی ۰۰۷۱۱۶۹۲۹۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای یوسف شفیقی به کدملی ۱۳۷۷۳۵۰۹۶۷ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۳۱۲۷۶۵۴۹۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ نمایندگی مصطفی رضایی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بعنوان رئیس هئیت مدیره وموسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی بهزاد اشتود به شماره ملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی فرید اسدیان به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ بعنوان عضو ومدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۴۶۹۱۳۶۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845038
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ و شماره ثبت ۹۲۹۲ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ و شماره ثبت ۹۴۲۵ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ و شماره ثبت ۹۵۲۴ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره اصلی و آقای رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۲۲۱۹۵۶۹۳۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877921
آگهی تغییرات شرکت ارمگان میزبان پیشتاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۸۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای سید مجتبی تهوری به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۲۱۷۳ و آقای محمدرضا قاسمی دشتستانی به شماره ملی ۰۰۷۷۷۱۳۳۲۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای بهزاد اشتود به کدملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۶۲۱۵۹۰۲۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923413
آگهی تصمیمات شرکت طلوع گستران کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۷۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۴.۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مصطفی فیروزی با کد ملی ۰۰۷۴۰۵۰۵۳۲ به نمایندگی از شرکت سمن راه موعود مدیرعامل عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی رضایی با کد ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت رنوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رسولی با کد ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به نمایندگی از شرکت پرشیا کالا گستر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای فرید اسدیان با کد ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد اشتود با کد ملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۳۱۶۴۱۳۸۸۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946691
آگهی تغییرات شرکت آنی گشت تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۷۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۳۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۰۶۲۲مورخ۳/۳/۹۵سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره ۳۲۱۱/۱۲۶/۹۵۲مورخ۹/۳/۹۵سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشکری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد سند صلح به شماره ۲۰۵۰۰مورخ ۴/۹/۹۴ دفتر اسناد رسمی ۹۸۸ تهران آقای حسین محمد حسین زاده به ک م ۲۹۹۱۴۷۶۲۰۶ کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال به آقای محمد حسین یار محمد ک م ۰۰۸۰۹۶۳۶۵۱ومبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال به آقای مصطفی خواجوئی گوکی ک م ۲۹۹۱۷۷۰۹۴۵ومبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ریال به آقای مصطفی رضائی ک م ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱واگذار و صلح حقوقی نمود و از ردیف شرکا خارج گردید و همچنین خانم عاطفه پور جعفری نیز کلیه سهم الشرکه خود را به ۱۲۵۰۰۰۰ ریال به آقای محمد حسین یار محمدو به مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰ ریال به آقای مصطفی خواجوئی گوکی و مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰ ریال به آقای مصطفی رضائی صلح حقوقی و واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید بنابراین میزان سهم الشرکه شرکا پس از نقل وانتقال بشرح ذیل می‌باشد الف) آقای محمد حسین یار محمد ک م ۰۰۸۰۹۶۳۶۵۱ دارای مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ب) آقای مصطفی خواجوئی گوکی ک م ۲۹۹۱۷۷۰۹۴۵ دارای مبلغ ۹۳۷۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه ج) مصطفی رضائی ک م ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ دارای مبلغ ۹۳۷۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۵۱۳۵۶۶۶۲۸۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099402
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی کدملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ به عنوان عضوهیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید قاسمی تودشکی کدملی ۱۲۷۰۷۰۹۳۲۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۸۹۲۵۸۰۹۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249286
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نماینگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تلاشگران فلق به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ شرکت کشاورزی و دامپروری میانکاله به شماره ثبت ۱۱۳۶ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای محمد رجائی فرد به شماره ملی ۴۵۶۹۹۴۷۴۲۵ به سمت بازرس اصلی آقای رضا ساریخان بیگلو به شماره ملی ۲۱۶۱۷۰۸۶۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۲۰۳۲۴۵۲۱۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256550
آگهی تغییرات خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۵۴ / ۲۵۷۵/۱۳۰۲/۵۳/۱۴رییس پلیس محترم اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد اثنی عشران به شماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره حسین خرسند موقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره مصطفی رضایی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت خزانه دار هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی۱۲۹۱۰۶۷۵۳۱ به سمت منشی هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۲۶۲۴۸۴۱۳۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362316
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660804
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنعت گردشگری آفتاب هشتم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۲۷۹۲مورخ ۵/۷/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای خسرو زندی به شماره ملی ۲۷۵۴۶۹۷۴۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۶۲۶۶۲۰۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670173
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کشاورزی به شماره ملی۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ آقای سامان فریور به شماره ملی۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ آقای قاسم شبانی به شماره ملی ۰۷۸۰۳۱۴۹۲۱ پ۹۶۰۷۳۰۸۳۹۵۱۳۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735388
آگهی تغییرات فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ به نمایندگی از موسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد جلالیان به شماره ملی ۰۰۵۳۹۹۰۴۱۲ به سمت عضو و مدیرعامل آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه اعم از چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرمؤسسه معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی ومکاتبات با امضاءرئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۸۳۶۹۲۰۹۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740164
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷، مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱، ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۲۲۴۹۹۳۵۸۱۵ و رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ۹۶۰۹۱۱۸۴۸۴۰۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773507
آگهی تغییرات شرکت رنوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای مهدی اوسطی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۵۷۴۱ و آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای فرید اسدیان به کد ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولائی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۰۲۷۲۰۷۴۹۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782054
آگهی تغییرات شرکت پرشیا کالا گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷ با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ با نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ با نمایندگی آقای مهدی اوسطی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۵۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۴۸۷۳۹۷۵۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810841
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان خویشاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای جعفر بزازان بشماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۳۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۰۲۱۸۶۹۴۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818470
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی شرکت رنوس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۶۹۶۱۶۶۳۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831854
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل‌های بین المللی کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۶۹۸۷۰۵۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846658
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت ۱۳۲۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۰۳۲۰۳۸۳۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926482
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مصطفی رضائی کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای محسن رسولی کدملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ و شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹ با نمایندگی آقای رضا قاسمی کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا عزپور کدملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی کدملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۷۱۳۵۱۷۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953991
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۷۸۰۹۳۴۸۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۱۷۳۰۸۴۵۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197803
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی ۳۸۰۱۱۸۵۵۷۵ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن رسولی به کدملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن صداقت به کدملی ۲۸۰۳۵۷۰۶۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۲۱۹۴۷۰۹۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۲۵۴۴۵۰۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک