امید خداویردی

آقای امید خداویردی

کد ملی 0081126263
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 949156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۳۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۷۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید قادری رحقی به شماره ملی۰۴۹۱۸۱۱۳۶۵ و خانم سیده معصومه حسینی به شماره ملی۲۱۸۰۰۶۰۰۳۳ و آقای علیرضا قادری رحقی به شماره ملی۰۴۹۳۵۳۷۷۲۴ تا تاریخ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۹۳۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007699
آگهی تصمیمات شرکت آئینه هنر و تصویر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: امید خداویردی به کدملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی به کدملی ۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید قادری رحقی به کدملی ۰۴۹۱۸۱۱۳۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آریان رحق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۷۵۹۹ حمید قادری رحقی به کدملی ۰۴۹۱۸۱۱۳۶۵ علیرضا قادری رحقی به کدملی ۰۴۹۳۵۳۷۷۲۴ کامران دری نوکورانی به کدملی ۰۰۳۶۴۸۶۹۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ حمید قادری رحقی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قادری رحقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران دری نوکورانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۲۲۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008844
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوره حقوقی و اقتصادی آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۹۸۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید قادری رحق بشماره ملی ۰۴۹۱۸۱۱۳۶۵ و آقای علیرضا قادری رحق بشماره ملی ۰۴۹۳۵۳۷۷۲۴ و شرکت سرمایه گذاری آریان رحق سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۷۳۶۰ با نمایندگی آقای حمید قادری رحق تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۲۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011330
آگهی تغییرات شرکت جامعه آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۸۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا قادری رحقی به شماره ملی۰۴۹۱۸۱۱۳۶۵ و خانم سیده معصومه حسینی به شماره ملی۲۱۸۰۰۶۰۰۳۳ و آقای علیرضا قادری رحقی به شماره ملی۰۴۹۳۵۳۷۷۲۴ تا تاریخ۱۰/۷/۹۳. در تاریخ۲۵/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078373
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی آریان رحق سهامی به شماره ثبت ۲۶۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۹۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. امید خداویردی شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی شماره ملی ۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۷۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078375
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی عمران رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. امید خداویردی شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی شماره ملی ۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۷۰۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078796
آگهی تصمیمات شرکت آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: امید خدایردی به کدملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی به کدملی ۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۷۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100774
آگهی تغییرات شرکت صانع صنعت آریان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۸۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۹۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۸۳۶۴۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱/۱۳۹۴ به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای کامران دری نوکورانی به شماره ملی۰۰۳۶۴۸۶۹۴۹ و اقای محمد سلیمانی مقدم رحقی به شماره ملی۰۰۵۶۰۶۷۱۲۷ و اقای علیرضا تکاپوی به شماره ملی۰۰۴۲۵۷۶۶۴۴ تا تاریخ۲۰/۱/۱۳۹۴. در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۸۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613711
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی خوش خوراک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد طائب نیا به کدملی۰۰۳۲۹۲۹۹۷۸بنمایندگی ازشرکت فروشگاههای زنجیره‌ای لاله صدربه شماره ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۰۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره امید خداویردی به کد ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آرمین کهنمویی به کدملی۰۰۷۳۲۵۲۷۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره محمد جواد صادقیان به کدملی۰۰۷۹۵۱۶۱۴۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و آقای اسکندر وزیری (مدیر مالی) به کد ملی۵۲۰۹۹۷۹۱۲۱همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۶۲۳۲۶۸۵۱۵۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687295
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر حکمت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طائب نیا (به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۹۹۷۸) به سمت رئیس هیأت مدیره آرمین کهنمویی (به شماره ملی۰۰۷۳۲۵۲۷۹۴) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای امید خداویردی (به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳) به سمت عضو هیأت مدیره آقای زهیر خدامرادی (به شماره ملی ۰۰۷۷۹۳۱۹۰۴) خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیر عامل برای بقیه دوران تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۴۵۷۸۹۱۴۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949235
آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت حکمت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای بشیر صادقی به شماره کد ملی ۰۰۵۲۴۱۸۲۰۰ به جای آقای امید خداویردی ک. م ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ ونیزآقای عطاءاله ناصر نخعی به شماره کد ملی ۰۴۹۱۲۸۳۸۴۹ به جای آقای شهرام سلامتی خیاوی ک. م ۲۶۱۹۸۴۲۳۸۷ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹بسمت بازرس اصلی و آقای حسین رادفر به کد ملی ۲۲۴۹۵۰۵۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۶۲۵۳۵۸۰۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957193
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص واسپاری حکمت ایرانیان درتاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۴۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۹۴۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول (مطابق بند الف و ب و ج ماده ۵ دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی. ب) موضوع فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه. تبصره ۱: شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباریی را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان بخارست ـ خیابان چهاردهم ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۱۹۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۹۵۰۵/۱۲۰۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای اکبر غفراللهی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسی پیما عمران نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۵۰۸۰ به نمایندگی آقای شاهین موسی زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۸۷۵۷۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. گروه کارکنان حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۹۲۶ به نمایندگی آقای بهنام شهرزادعصر به شماره ملی ۰۰۳۶۶۷۶۴۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ به نمایندگی آقای شهرام سلامتی خیاوی به شماره ملی ۲۶۱۹۸۴۲۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنان، آقای شهرام سلامتی خیاوی به نمایندگی بانک حکمت ایرانیان (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدی به شماره ملی ۶۳۰۹۹۱۸۶۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره ۱۴۱۷۷۱/۹۵ مورخ ۰۵/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ۹۵۰۵۱۹۴۶۶۱۸۵۲۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348200
آگهی تغییرات شرکت کیا تجارت گستر پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای امید خداویردی کدملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مجید نوریان علم کدملی ۴۱۸۸۸۹۷۸۵۶ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا برشان کدملی ۴۱۸۹۸۷۴۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء رییس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۱۵۵۵۵۹۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373685
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی کیا عدالت گستر پرتو درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۳۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۸۸۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات جامع حقوقی، مشاوره حقوقی، انجام وکالت در کلیه امور حقوقی، تهیه تنظیم ویرایش کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی، تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها انعقاد قرارداد، مشاوره حقوقی و وکالت با کلیه اشخاص حقیقی حقوقی دولتی و خصوصی. انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و تحصیلات ارزی ریالی، برگزاری همایش و سمینارهای داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان هجدهم ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۶۴۸۴ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. مجید نوریان علم به شماره ملی ۴۱۸۸۸۹۷۸۵۶ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ دارای ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سجاد شکوری راد به شماره ملی ۴۰۷۳۴۷۴۴۸۰ دارای ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سجاد شکوری راد به شماره ملی ۴۰۷۳۴۷۴۴۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مجید نوریان علم به شماره ملی ۴۱۸۸۸۹۷۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۱۶۷۵۹۱۱۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439684
آگهی تغییرات شرکت فدک یاس اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رسول محمدی به کدملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اختر منیر خان به کد فراگیر ۹۸۱۶۳۲۱۵ به نمایندگی از شرکت Kala Kerala Trading FZE به شناسه ملی ۳۰۰۳۰۱۸۲۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دونجی نیل کالوو جیموتا به کد فراگیر ۹۸۱۶۳۱۸۱ به نمایندگی از شرکت Lakshmi Trading FZE به شناسه ملی ۳۰۰۳۰۱۸۴۶۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و امید خداویردی به کدملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۳۱۲۸۸۶۳۸۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799590
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رادمهر با شماره ملی ۶۲۷۹۳۵۷۶۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) محمد اکبری با شماره ملی ۴۰۶۰۷۱۴۰۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره امید خداویردی با شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا برشان با شماره ملی ۴۱۸۹۸۷۴۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۳۴۲۲۴۷۲۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799603
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری با شماره ملی ۴۰۶۰۷۱۴۰۹۷، حمیدرضا برشان با شماره ملی ۴۱۸۹۸۷۴۴۶۹ و امید خداویردی با شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مجتبی گل محمدی به شماره ملی ۴۱۸۸۹۶۲۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و سعید عبدلی جوزائی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۳۰۸۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۳۷۹۷۳۲۲۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841152
آگهی تغییرات شرکت پایدار گستر پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری به شماره ملی ۴۰۶۰۷۱۴۰۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا برشان به شماره ملی ۴۱۸۹۸۷۴۴۶۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۱۰۶۳۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهام داران و خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۷۳۴۳۹۴۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه بازرگانی اقتصادی بهسا تجارت گستر نوید درتاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۴۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۵۲۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:واردات دام زنده و فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-محله شهرآرا-خیابان کوکب-خیابان انوشه-پلاک ۸-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۱۴۴۱۷۵۵۴۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰۵۵/۹۷ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک گردشگری شعبه ملاصدرا با کد۱۵۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم راحله شاه آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۱۲۱۲۳۸۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد رضا رفرفی به شماره ملی ۱۲۱۹۹۶۶۱۶۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سجاد مجرد رودبارکی به شماره ملی ۲۲۸۰۲۰۹۹۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مونا نعیمی یزدلی به شماره ملی ۰۰۱۲۱۱۰۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید خداویردی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۲۶۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۷۷۶۱۳۷۵۹۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک