مصطفی عرب عامری

آقای مصطفی عرب عامری

کد ملی 0081058888
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1655552
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۲۵۰۶۶۲) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی (۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای مصطفی عرب عامری با کد ملی (۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۱۵۸۹۶۵۳۴۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655594
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. به استناد مفاد ماده ۱۰۷ اصلاحیه قانون تجارت شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۶۰۱۷۷۸۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. الف صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ب شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت ۱۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت ۴۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت ۲۷۶ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ج آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. د روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ه کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ شرکت فوق: ۱ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی ۰۵۳۰۷۴۴۱۲۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۳۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۵۷۵۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977109
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی احمدی نیری با کد ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ آقای احسان احمدی نیری با کد ملی ۰۰۱۰۵۲۱۷۳۹ شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۳۱۸۴۲۷۴۵۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014750
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲. ب) شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹. ج) شرکت تابان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ پ۹۵۰۶۲۰۸۶۶۷۶۸۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029843
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱. ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴. ش۹۵۰۶۲۹۵۰۰۳۸۰۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029870
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰. ب) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲. ج) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۵۰۶۲۹۲۵۳۶۹۴۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029884
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۵۰۶۲۹۲۵۹۴۰۲۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029911
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲. ب) شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹. ج) شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029919
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸. ج) شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۵۰۶۲۹۳۱۶۵۰۶۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029982
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰. ب) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵. ج) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲. ش۹۵۰۶۲۹۲۰۵۶۱۴۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030019
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ ب) شرکت سرمایه گذاری ابتگارگستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ ج) آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ ش۹۵۰۶۲۹۴۱۶۳۳۹۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036624
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ پ۹۵۰۷۰۴۹۷۸۴۷۵۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109214
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۰۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹ بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) بشماره ملی ۴۶۲۷ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ و شرکت آجرسفالین صبامهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶ و با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ بنمایندگی ابوالفضل رستم خانی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به عنوان اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۵۲۴۶۷۱۱۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109273
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شماره ثبت ۴۶۲۷ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹و شماره ثبت ۱۰۰ بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ بشماره ثبت ۲۱۵ بنمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۵۵۲۹۴۲۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۴۹۲۶۹۷۴۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572971
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - ۲ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۳ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۰۵۳۱۸۱۱۴۵۹۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578002
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم با شناسه ملی (۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲) شرکت تابان کیش با شناسه ملی (۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹) شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی (۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸) به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۶۰۴۸۰۲۳۵۹۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579366
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۵۱۲۸۱۰۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581915
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۶۷۳۵۵۹۸۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608844
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸) به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۲۵۸۸۵۲۱۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631239
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۵۲۲۴۵۸۳۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767572
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری لذت خوش زندگی میکائیل در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۵۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۴۵۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها، جشن ها، کنفرانس، جشنواره، سمینارها، و همایش های ملی منظقه ای و بین المللی ـ ارائه کلیه امور خدماتی نظافتی مربوط به برگزاری جشن ها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا، سرویس دهی غذا ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر کالا و مرسولات و پیک موتوری ـ طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی ـ انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی و آبدارخانه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه اعم از نظافت چی و آبدارجی، تعمیرکار ـ نیروی فنی ـ ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ـ ارائه خدمات خانگی (نظافت، طبخ غذا) ـ نگهداری، محوطه سازی فضاهای سبز و باغبانی ـ ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی غیرهرمی و غیر شبکه ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ ارائه خدمات مدیریت ساختمان های ادارای مسکونی تجاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بی نام ـ خیابان شهید برادران شریفی ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۶۹۸۱۳۸۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ دارنده ۶۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۷۸۴۵۸ دارنده ۲۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ دارنده ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ دارنده ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی ممتازی به شماره ملی ۰۵۹۰۰۰۲۰۰۷ دارنده ۲۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۷۸۴۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی ممتازی به شماره ملی ۰۵۹۰۰۰۲۰۰۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود بازرسین: مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و سید محسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هئیت مدیره مشترکا با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هئیت مدیره به تنهایی همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۷۲۵۶۸۸۴۳۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186096
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت)، (ث) و (ر) آن می‌باشد. ش۹۷۰۶۰۴۳۵۵۴۴۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217876
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۶۲۵۱۶۷۱۳۸۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232016
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰. ب) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲. ج) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵. پ۹۷۰۷۰۴۸۱۳۴۰۳۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237320
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱. ج) آقای علی احمدی نیری به کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲. ش۹۷۰۷۰۸۸۰۹۸۶۲۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۷۱۱۴۷۵۱۴۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306090
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به نمایندگی از شرکت کاوان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۷۰۸۲۰۶۸۱۲۸۸۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313445
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری با کدملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کیارستمی با کدملی ۰۰۷۰۵۷۹۰۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۳۴۱۷۸۴۴۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک