میلاد محمدی نسب

میلاد محمدی نسب

کد ملی 0080873723
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۲۹۷۳۱۷۴۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و سید علی آقامیری با کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۶۲۳۷۴۳۴۳۹۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172849
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب با ک. م ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی با ک. م ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری با ک. م ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۱۶۵۷۲۸۱۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200364
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرشا صنعت رامان درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور دکوراسیون داخلی تامین و تولید مصالح و قطعات ساختمانی انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره ساختمانی تهیه و تولید طرح های ساختمانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهای مجاز در زمینه موضوع شرکت(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ارغوان غربی، خیابان گلستان ۱، پلاک ۵۰، کدپستی ۱۴۴۶۸۹۷۶۱۱ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای حمیدرضا یگانه فر به شماره ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارنده ۶۰۰۰۰۰ ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۹۳۰۱۰۲۶۹۳۸۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204868
آگهی تغییرات شرکت توسعه زاگرس مایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب کدم ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی کدم ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۰۰۱۷۱۴۵۰۱۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236265
آگهی تغییرات شرکت توسعه البرز آناهیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محرم بخشی به کد ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای میر صادق موسوی به کد ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای میلاد محمدی نسب بشماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم نازنین اسماعیل زنجانی بشماره ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محرم بخشی بشماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای میر صادق موسوی بشماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضامحبی باروق بشماره ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۱۳۳۵۲۲۳۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261215
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به کد ملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305837
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سرمایه روژین درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۹۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۳۹۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی برندوعلائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم نازنین اسماعیل زنجانی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای میلاد محمدی نسب دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ به سمت مدیرعامل و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۲۴۳۸۲۶۵۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان تجارت گستر سبلان درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت.(در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ (سال) انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۶۰۲۱۲۳۱۲۲۴۷۹۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438351
آگهی تغییرات شرکت توسعه دیانا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ۷۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید.. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای حسین پاکیزه روح به شماره ملی۲۳۰۰۸۹۵۹۴۳ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سیامک پاکیزه روح به شماره ملی ۲۲۹۸۰۱۸۹۹۵دارای مبلغ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۳۱۵۰۷۶۶۹۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451259
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه تجارت گستر بهار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میرصادق موسوی کد ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کد ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۳۰۸۱۶۶۱۰۸۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571178
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ملک آوین درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیبا شد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۳۰۸۵۷۴۱۲۲۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کدملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. فاطمه اوحدی سهل آباد به کدملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه: میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۱۵۹۰۷۱۳۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783964
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی تجارت پیشه گان رادمان درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-پیچ شمیران-کوچه طباطبائی مقدم-خیابان شهید حمید صدیق-پلاک ۲۳-طبقه همکف-واحد شرقی- کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ به سمت رئیس هیئت و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک.قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۵۵۱۹۸۸۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همرهان دامیان صبا درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۷۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع وفرآورده های کشاورزی و دامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف- تسطیح و احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب ـ درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر. ج ـ احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور. د ـ کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.ه ـ ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.و ـ ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت.ز ـ ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.ح ـ ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط ـ فروش محصولات.ی ـ خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی.ک ـ واردکردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.ل ـ خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م ـ عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی علوفه و خوراک دام و طیور. ن ـ تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.س ـ خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم.ع ـ تهیه و تدارک مواد اولیه ـ وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.ف ـ مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص-سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری ق-انجام سایر امور و معاملات و ارائه خدمات مجاز داخلی و خارجی مجاز مربوط به شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان ری ـ بخش مرکزی ـ شهر ری-تقی آباد-خیابان شهید حسین ترابی-بن بست لاله-پلاک ۱۵-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۶۶۷۳۷۳۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل:چک،سفته،بروات وقراردادها ونامه های عادی واداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۲۹۷۷۹۷۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه دامی صدرا پارس در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۹۱۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: توسعه دامی صدرا پارس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع و فراورده های کشاورزی ودامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف ـ تسطیح واحیای اراضی وکشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب ـ درختکاری اعم از اشجار مثمر وغیرمثمر. ج ـ احداث مزارع به منظور پرورش دام وطیور. د ـ کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ـ ایجاد صنایع تبدیل و بهبود موادخام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ـ ایجاد دامداری صنعتی وکشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ـ ایجاد سردخانه وتاسیسات مورد لزوم. ح ـ ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط ـ فروش محصولات. ی ـ خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی. ک ـ واردکردن خوراک دام و طیوراز خارج از کشور در صورت لزوم. ل ـ خرید دام و طیور و نطفه از داخل وخارج کشور. م ـ عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی وخارجی علوفه وخوراک دام وطیور. ن ـ تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س ـ خرید یا اجاره زمین ساختمان منازل کارکنان و انبار اغل و اصطبل وسایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع ـ تهیه وتدارک مواد اولیه ـ وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف ـ مشاوره و برگزاری دوره های اموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص ـ سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۶۵۱۹۹۳ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه خیابان جمهوری با کد ۸۶۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دهکده دامی ستاره درخشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۳۸۲ و به نمایندگی سیدمهدی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۵۰۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال همرهان دامیان صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۷۴۳ و به نمایندگی میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم کریمی به شماره ملی ۴۳۲۲۳۲۷۰۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۶۹۸۵۳۷۵۵۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219832
آگهی تغییرات شرکت آرمان سبز آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۷۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا کهندل به کدملی ۰۰۷۱۵۲۲۲۱۲ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. ۲ آقای مجید کرمی به کدملی ۳۹۳۳۸۷۵۲۵۰ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای میلاد محمدی نسب ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود علیون ۰۰۶۰۸۰۴۱۸۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا کهندل ۰۰۷۱۵۲۲۲۱۲دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید کرمی ۳۹۳۳۸۷۵۲۵۰ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۲۵۴۵۹۲۹۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک