مهناز ناصری سربرجی

خانم مهناز ناصری سربرجی

کد ملی 0080271383
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 747811
آگهی تاسیس شرکت عمران پی ویوناسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان نارمک خیابان سامان ـ پلاک ۷ ـ کدپستی ۱۶۳۴۲۴۲۴۲۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۱ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۱۴۸۹۸۰۴۷به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۸۳۱۶به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۸۳۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747971
آگهی تغییرات شرکت راوک پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۰۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان انقلاب خیابان نواب پلاک۵۶ کدپستی۱۴۱۸۹۶۵۲۸۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۰۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747972
آگهی تغییرات شرکت تنیده پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۸۵۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی۰۰۱۵۸۲۶۴۶۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747973
آگهی تغییرات شرکت آلوارس داتیکبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۰۹۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیرا جعفر بکلو به شماره ملی۰۰۸۴۴۴۲۶۱۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748795
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ آیت اله مدنی ـ چهار راه گلبرگ ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۱۷۵۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۴ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقو داسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748798
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۴۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه راه و خطوط آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مجیدیه ـ ۱۶ متری اول ـ خیابان علی بخشی ـ پلاک ۲۳۰ ـ کدپستی ۱۶۳۵۳۹۷۸۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۳ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۰۴۷۵۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۲۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۲۲۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۴۴۴۱۶۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748800
آگهی تاسیس شرکت بتن آرمه ناودیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راهسازی و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ میدان ملت ـ خیابان استاد حسن بنا ـ گلستان دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی ۱۶۳۱۹۵۵۳۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۳۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۸۳۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۱۴۸۹۸۰۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۱۴۸۹۸۰۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی۰۴۹۰۷۷۸۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748828
آگهی تغییرات شرکت سوده پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۵۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۸۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ انقلاب خ اسکندری پ۵۴۵ کدپستی۱۴۱۸۹۵۲۱۴۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی ۱۴۱۸۹۱۳۹۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۳۹۱۱۳۳۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۸۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015315
آگهی تاسیس شرکت تنیده خشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ کوچه فرخنده ـ پلاک ۵۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۶۵۳۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۳/۴۱۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۷۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015317
آگهی تاسیس شرکت پایدار بتن آرسیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر ـ خیابان فراهانی ـ کوچه محمدی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی ۱۶۳۴۵۸۵۶۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۹۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۴۹۹۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۴۹۹۹۸۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۷۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015323
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه تیام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۵۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم پلاک ۵۲ کدپستی ۱۶۳۴۶۳۶۵۶۴ شعبه ندارد ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ فرانک باقری رائینی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۲۶۴۶۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۲ـ۵ ـ مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ فرانک باقری رائینی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۲۶۴۶۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۶۲۷۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048929
آگهی تاسیس شرکت عمران دژ هاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۶۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۶۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان رسالت ـ خیابان کرمان ـ کوچه رویان ـ پلاک ۲۲۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۵۷۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم نیلوفر بیات به شماره ملی ۰۰۱۵۳۰۵۷۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم نیلوفر بیات به شماره ملی ۰۰۱۵۳۰۵۷۵۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۸۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی ۱۶۵۳۱۲۳۳۵۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۲۰۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340766
آگهی تغییرات شرکت عمران پی اهورا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۲۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ زهره وند (ف ابراهیم ش ش۸۵ ت ت ۲۰/۶/۱۳۴۴ ص اراک کدملی۶۱۷۹۱۱۷۲۳۳) با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۸۰/۱ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای کیهان زهره وند (ف هوشنگ ش ش۰ ت ت۱۳۷۱/۰۹/۱۱ ص ملایر کدملی۳۹۲۰۳۴۱۲۹۵) با پرداخت مبلغ۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای جواد دانش پژوه (ف حسین ش ش۳۰۲ ت ت۱۳۶۰/۰۶/۳۰ ص نطنز کدملی۱۲۳۹۹۱۶۸۳۳) با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. ب در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۳۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: سعید ناصری سربرجی۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال مهناز ناصری سربرجی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال محمود نامیان۰۰۶۱۱۲۷۶۴۷ مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال محمدمهدی کفش وندی۳۲۵۵۴۵۵۹۸۷ مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال هوشنگ زهره وند مبلغ۰۰۰/۹۸۰/۱ ریال کیهان زهره وند مبلغ۰۰۰/۲۰ ریال جواد دانش پژوه مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به فلکه دوم تهرانپارس میدان رهبر انقلاب شمالی کوچه گلستان پ۶۶ کدپستی۱۶۵۷۹۷۷۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت مدیره از۲ نفر به۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۷۳۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509284
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازه لیماک با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۶۰۴۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۰۲۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر محبی بشماره ملی ۰۰۷۳۳۱۶۹۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. محمد ملائی بشماره ملی ۰۰۶۶۲۷۷۳۶۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. هادی طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۸۴۱۰۱۰ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بهرام رحمانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۲۷۵۴۶ با پرداخت مبلغ ۳۴۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. روح اله طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۵۰۷۲۶ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت در تاکستان خیابان امام روبروی شهرداری ساختمان آراد طبقه ۲ کدپستی ۳۴۸۱۹۱۳۴۹۴ تاسیس گردید. لیست شرکا پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: ناصر محبی بشماره ملی ۰۰۷۳۳۱۶۹۱۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال محمد ملائی بشماره ملی ۰۰۶۶۲۷۷۳۶۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال هادی طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۸۴۱۰۱۰ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال روح اله طاهرخانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۵۰۷۲۶ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال سمیرا حسین آبادی فراهانی بشماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بهرام رحمانی به کد ملی ۴۳۹۱۳۲۷۵۴۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۳۴۰ ریال. پ۱۸۴۵۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره ۴۳۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۳۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ ۷۸۲ ط سوم‌ـ کدپستی ۱۳۴۶۷۵۸۴۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۹/۹۱/۲۳۳ مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664671
آگهی تغییرات شرکت آرکا پناه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825292
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۴۱۷۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۲مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۲۲۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۰۴۷۵۱۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۰۴۷۵۱۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۲۶۴۶۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527892
آگهی تغییرات شرکت سانیار هیرمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی۰۰۱۲۵۳۱۳۷۵ و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملی۰۰۷۲۳۶۴۲۵۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی۰۰۱۲۵۳۱۳۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملی۰۰۷۲۳۶۴۲۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی۰۰۱۲۵۳۱۳۷۵ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی۰۰۷۳۹۰۹۳۴۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602137
آگهی تغییرات شرکت نام آوران پدیده آسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۰۲۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۰۹۳۴۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ و آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718426
آگهی تاسیس شرکت پرشین الوارس با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۴۲۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۰۲۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی محاسبه و اجرا کلیه پروژه‌های عمرانی راه و ساختمانی تاسیسات و برق و ابنیه تهیه تولید توزیع و بسته‌بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ کرمان ک هفت خانگی پ۱۰ ـ کد پستی۱۶۳۴۶۴۵۵۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم سمیرا جعفری‌بکلو به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۲۶۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی۰۰۸۴۴۴۲۶۱۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند سازه اقلیم در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان ـ میدان توحید ـ خیابان باقرخان غربی ـ پلاک۵۷۵ ـ واحد یک کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۶۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عزت الله بهرامی شماره ملی: ۵۶۳۹۹۰۷۶۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راهب صفی زاده شماره ملی: ۰۰۸۲۲۶۸۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۴۷۸۲۷۵۳۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان سازه پرلیت در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۴۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهر سازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان توحید ـ خیابان نصرت غربی ـ کوچه فرهنگ ـ پلاک ۳۵۱ ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۸/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه ۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مهدی امینائی چترودی با ک.م ۳۶۲۰۹۲۲۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین دولتشاهی با ک.م ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خشرو پاک یاسکه با شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵به عنوان بازرس اصلی خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۴۰۲۵۳۹۹۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد راه مهاجر در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۴۷۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان فرزین ـ تقاطع باقرخان ـ پلاک ۳۸۳ ـ واحد ۳ ـ واحد دوم کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۳۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: ۰۴۵۳۶۴۸۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین دولتشاهی شماره ملی: ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی.خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۷۵۶۶۱۲۷۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848297
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار سازه آرکا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۲۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان ـ خیابان کوثر ـ نبش کوچه احتشام ـ پلاک ۱۰۰ ـ واحد۴ کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۵۱۷۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۰/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهناز ناصری سربرجی شماره ملی: ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره عزت اله بهرامی شماره ملی: ۵۶۳۹۹۰۷۶۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین دولتشاهی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۹۶۴۷۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۷۹۳۲۹۲۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آئین سازه صدرا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۲۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ نرسیده به میدان توحید ـ خیابان کوثر دوم ـ پلاک ۱۰۰ ـ واحد۲ کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۷۶۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: ۰۴۵۳۶۴۸۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد کلانتری شماره ملی: ۴۳۲۴۲۷۷۵۷۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی.خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۲۳۹۸۹۵۵۷۳۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده گستر پرگاس در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان ـ باقرخان ـ کوچه فرزین ـ پلاک ۳۵ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۷۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۹/۱۴۴۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک رسالت شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میر علی اکبر خالقی به شماره ملی ۲۰۶۳۱۹۳۲۹۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. ایرج یعقوبی به شماره ملی ۶۳۱۹۵۵۵۳۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۳۲۳۸۴۹۴۴۵۹۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان گشت ابتکار در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۴۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ـ ابنیه ـ راه و آب ـ تاسیسات و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ آب و کشاورزی ـ طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان ـ باقرخان ـ پلاک ۴۰۰ ـ واحد ۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۷/۱۴۴۱ مورخ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوانین شعبه ۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: راهب صفی زاده با ک.م ۰۰۸۲۲۶۸۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایرج یعقوبی با ک.م۶۳۱۹۵۵۵۳۰۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردامدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۹۳۵۵۳۵۱۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933781
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازان نیلاب درتاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل:عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، آب و کشاورزی، طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت:تهران، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به میدان هفت حوض، خیابان اثنی عشری، کوچه رود باری، پلاک ۵۷، طبقه ۴، کدپستی ۱۶۳۵۷۸۹۳۶۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بدین شرح می باشد:خانم مهناز ناصری سر برجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای عزت الله بهرامی به شماره ملی ۵۶۳۹۹۰۷۶۸۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال.اولین مدیران شرکت:خانم مهناز ناصری سر برجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت مدیرعامل برای مدت نا محدود انتخاب گردید.دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل:چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۰۵۶۸۹۷۳۴۹۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293985
آگهی تغییرات شرکت آذر آب استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز ناصری سربرجی کد ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا و سهامداران) مهدی بهرامی کد ملی: ۰۰۶۲۹۰۰۷۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود محمودزاده نمینی کدملی: ۰۰۵۸۴۴۷۸۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی بیگدلو کد ملی: ۰۳۸۶۵۲۵۳۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۱۱۷۶۲۶۸۷۳۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321101
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز حفار تزریق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد آقای محمدرضا رکابی به شماره ملی ۱۸۶۱۱۴۸۵۸۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال آقای مجید خالقی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۹۹۹۰۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۱۲۰۳۷۵۴۳۰۰۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک