فاطمه کرمی

فاطمه کرمی

کد ملی 0080178537
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1124595
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران پاسداران بوستان ششم پ ۱۰۷ ط ۵ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فاطمه کرمی بشماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ به جای مریم محسنی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. پ۱۶۷۹۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134801
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه کرمی با کدملی: ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۱۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201798
آگهی تاسیس شرکت بانی تجارت آسان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۶۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجاز در ارتباط با موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۴۹۷ مورخ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مهدی ترکمان‌دهنوی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035232
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت طلیعه سروش پایدار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶ به نمایندگی آقای حمید احمدی با کدملی ۰۰۵۲۷۵۴۰۷٫۳ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت تأمین اعتماد زاگرس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ به نمایندگی آقای حسین نویدی چافی با کدملی ۲۷۰۸۴۶۱۴۸۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت امین اعتماد پیشرو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰ به نمایندگی خانم فاطمه کرمی با کدملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها وغیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۲۶۹۶۲۲۷۲۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035241
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت طلیعه سروش پایدار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶به نمایندگی آقای حمید احمدی با کدملی ۰۰۵۲۷۵۴۰۷۳ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سیمای توسعه کار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ به نمایندگی خانم فاطمه کرمی با کدملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره وشرکت تأمین اعتماد زاگرس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ به نمایندگی آقای حسین نویدی چافی با کدملی ۲۷۰۸۴۶۱۴۸۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازاعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضا یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۱۱۲۶۲۴۵۳۶۳۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856337
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۲۶۹۵۶۷۳۵۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856388
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979885
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۱۹۷۱۲۱۴۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992377
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۸۳۳۱۶۲۳۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992387
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۸۲۴۳۸۵۶۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992394
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۸۲۳۵۲۲۸۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992398
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۸۴۰۱۴۹۳۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018342
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۲۱۱۸۴۷۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018505
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۲۳۱۲۴۸۷۰۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018543
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۲۳۴۸۴۴۷۲۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460813
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگرآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۷۲۰۷۷۱۹۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476607
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۸۸۵۹۶۸۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476665
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان سروش امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۸۵۱۴۹۲۴۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476671
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۲۸۴۶۱۸۰۰۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492801
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۱۲۶۶۴۸۰۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781960
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۴۳۸۱۷۸۸۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822773
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۷۷۳۵۲۲۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822828
آگهی تغییرات شرکت بنیان سرمایه تسنیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریابه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۷۹۳۵۲۲۰۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک