پویا پارسا

پویا پارسا

کد ملی 0079372635
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 939160
آگهی تاسیس شرکت پویا داده پردازان مبنا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۲۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تعمیر و نگهداری سرویس و خدمات پشتیبانی فنی کلیه ماشینهای اداری رایانه خرید و فروش و صادرات و واردات آنها و کلیه امور مربوط به رایانه شامل طراحی نصب و راه اندازی شبکه اتوماسیون اداری و صنعتی و کلیه امور مربوط به سخت افزار و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی خصوصا قطعات یدکی و اقلام موردنیاز موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید مطهری بعد از تقاطع مفتح پ ۱۸۶ ط دوم ـ کدپستی ۱۵۷۵۹۴۳۵۵۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۹۰/۹۱ص/۲۲۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی ۰۰۷۹۴۳۱۶۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا بصیری به شماره ملی ۱۲۸۴۴۷۴۶۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی ۰۰۷۹۴۳۱۶۰۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای رضا روشن نساز به شماره ملی ۲۵۹۲۸۲۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدمهدی کریمی کیاکلایه به شماره ملی ۰۰۸۳۵۲۰۱۷۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۷۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086587
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ هوشنگ قجر کد ملی ۲۱۲۱۲۶۴۲۲۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد شاهرخی کد ملی ۰۰۴۵۶۸۸۰۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا کد ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به نمایندگی از شرکت صانیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا موسوی زاهد کد ملی ۱۲۸۵۴۱۶۶۹۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۲۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249275
آگهی تغییرات شرکت بهشت دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره ایمن زاده به کدملی ۰۰۴۸۸۵۰۹۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا شاهسواری به کدملی ۰۰۵۸۵۰۴۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان عوض محمد پارسا به کدملی ۰۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ پویا پارسا به کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ و خانم مهناز پارسا به نمایندگی از شرکت به گزین دام سنگسر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۲۱۵۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۸۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345972
آگهی تغییرات شرکت سینا فرآیند نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس مهدی پورهاشم دارای کدملی ۴۳۲۳۲۳۹۱۸۱ به نمایندگی از شرکت صانیر ارمنستان به جای جناب آقای علی اکبر سهیلی دارای کدملی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهندس عوض محمدپارسا دارای کدملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ بعنوان نماینده شرکت شهر آلومینیوم پویا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۷۲۳ به جای آقای پویا پارسا دارای کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نوایی دارای کدملی ۱۷۵۳۴۷۳۲۳۳ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359158
آگهی تغییرات شرکت پارس صنعت انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و مدت تصدی آنان: آقای احمد شکوری راد به شماره ملی ۰۳۸۱۴۸۳۶۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پویا پارسا ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مجیدرضا سلطانی به شماره ملی ۰۹۳۲۳۱۲۳۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای پیام باقری به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۸۸۶۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد , و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۸۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424492
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا پارسا با کد ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ بنمایندگی از شرکت صانیر با ش م ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره جمشید بردبار با کد ملی ۱۲۸۵۴۸۴۸۰۰ بنمایندگی از شرکت الکترونیک افزار آزما با ش م ۱۰۱۰۰۸۳۶۶۷۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رضا بختیاری با کد ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ بنمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال بعنوان عضو هیئت مدیره سید حمید فتحی با کد ملی ۴۴۱۰۸۹۳۶۰۲ بنمایندگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ش م ۱۴۰۰۲۸۱۲۵۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ بنمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با ش م ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۱۲۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323952
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز ترحمی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۰۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۴۰۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۴۰۲۲۵ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی چک‌ها و بروات و همچنین قراردادها با امضای مشترک پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و بهزاد میرعربشاهی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و ضمنا سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428951
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و گواهی مالیاتی بشماره ۳۸۸۵۳ مورخ ۲۱/۹/۹۱ با توجه به نقل و انتقال سهام و خروج آقای عوض محمد پارسا از هیئت مدیره در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان پرویز ترحمی به کد ملی ۰۰۴۱۸۴۰۰۷۰ و پویا پارسا به کد ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ و شرکت انباز پارس خرد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲ با نمایندگی آقای پویا پارسا و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ آقای پرویز ترحمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت انباز پارس خرد با نمایندگی آقای پویا پارسا بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697820
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری، به شماره ملی۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ آقای یعقوب دارابی بروجنی، به شماره ملی ۴۶۵۰۲۷۶۵۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴. آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت مبنابهینه سازان نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸. آقای پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲. آقای جعفر جولا به شماره ملی ۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۰۰۵۳. آقای امیر انوری سخویدی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۹۸۷۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی ۰۰۴۲۹۱۰۰۷۲ را بعنوان مدیر عامل (شرکت خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند۲ - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند۷ - نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند۸ - انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند۹ - اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس. پ۹۴۱۲۱۷۶۸۰۹۹۰۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745773
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی صنایع برق صبا کار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر محمد پور رودبارکی به شماره ملی ۲۲۴۸۵۰۸۶۰۳ به نمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بورد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۷۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین طاهرزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۶۴۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی مهرآباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ به نمایندگی از شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن نجاتیان به شماره ملی ۴۳۲۱۹۰۴۶۸۴ به نمایندگی از شرکت تامین تابلو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۷۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم عصمت رجبی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۴۸۹۵۴ (خارج ازسهامداران و اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراد دادها وعقود اسلامیبا امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل (متفقا) به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۵۹۴۲۷۸۸۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995671
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سیما نظری به شماره ملی۲۰۳۱۴۶۱۰۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان به شماره ملی۰۰۵۲۳۴۸۲۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۹۳۲۳۸۵۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110060
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ و خانم طاهره ایمن زاده به کدملی ۰۰۴۸۸۵۰۹۸۵بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. آقایان مسعود پارسا به کدملی ۲۰۳۱۴۳۴۶۷۵، پویا پارسا به کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ و آرش نادعلیان به کدملی ۰۰۵۲۳۴۸۲۴۵ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸، خانم سیما نظری به کدملی ۲۰۳۱۴۶۱۰۶۰ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا ک. م ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب ضمنا آقایان: مسعود پارسا بسمت مدیرعامل، پویا پارسا بسمت رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان بنمایندگی از شرکت پارس تابلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۸۱۵۷۷۹۱۴۸۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284395
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهید مطهری - خیابان شهید محمدحسین علی اکبری - خیابان شهید محمدعلی نقدی - پلاک ۱۱ - طبقه چهارم - واحد ۷ - کدپستی ۱۵۷۶۶۴۶۱۱۸ تغییر یافت آقای امیر انوری سخویدی به کدملی ۰۰۴۷۷۹۸۷۴۲ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای آرش نادعلیان به کدملی ۰۰۵۲۳۴۸۲۴۵ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پیام باقری به کدملی ۲۲۰۰۰۳۸۸۶۰ بنمایندگی از شرکت پارس صنعت انتقال نیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا غفوری فرد به کدملی ۰۰۸۱۰۵۱۲۶۱بنمایندگی از شرکت توان کهربا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۳۳۱۸بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ بنمایندگی از شرکت سودا آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۴۴۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۱۱۱۲۹۷۹۹۸۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588917
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنعتی فرانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان پویا پارسا به کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵، عوض محمد پارسا به کدملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ و شرکت تهران پادنا (سهامی خاص) بنمایندگی آقای پرویز ترحمی به کدملی۰۰۴۱۸۴۰۰۷۰بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند۲ آقایان عباس شجاعی به کدملی ۰۰۱۰۹۶۵۸۳۱و ناصر برزکری آسایش به کدملی ۴۸۹۹۸۷۰۱۳۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۱۷۰۱۷۵۷۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746298
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا ک. م ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیما نظری ک. م ۲۰۳۱۴۶۱۰۶۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاهای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل (چک و سفته و برات و عقود اسلامی) باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۴۴۳۳۸۱۸۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247301
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی ۰۹۳۲۱۰۲۳۳۶ بعنوان مدیرعامل آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای پیام باقری با کدملی ۲۲۰۰۰۳۸۸۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه کهتری حسن کیاده با کدملی ۰۰۶۲۳۸۶۴۲۵ به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای پویا پارسا با کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی ۰۹۳۲۱۰۲۳۳۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۵۵۷۰۷۲۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک