سید مجید مختارنژاد

آقای سید مجید مختارنژاد

کد ملی 0793360056
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657500
آگهی تصمیمات شرکت به رشد سهامی خاص بشماره ثبت ۴۵۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا فرزانه قوچانی نژاد به کدملی ۰۹۴۰۱۹۴۴۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر رشیدی به کدملی ۰۴۰۳۹۱۲۹۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضوی پور به کدملی ۰۰۴۰۹۶۱۱۴۴۳ و حسین محتشم نوری به کدملی ۰۰۳۸۴۰۵۸۵۷ و شهریار فرزانه قوچانی نژاد به کدملی ۰۰۳۲۹۸۹۳۴۲ بسمت اعضای هیات مدیره و مهیار تقوی زاده به کدملی ۰۰۵۶۴۵۴۶۵۱ خارج از اعضای هیات مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل مهیار تقوی زاده و یکی از اعضای هیات مدیره و در نبود مدیرعامل با سه نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۲۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032020
آگهی تغییرات شرکت ستون سقف سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035012
آگهی تصمیمات شرکت گاما فرآیند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۷۵۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و سید مجید مختارنژاد به ش ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۵۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050317
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های گوشتی شایان سام سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ششصد هزار سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۳۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141390
آگهی تغییرات شرکت دام کار گیل سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۰۴ ۱۲/۲/۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۶۴۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید مختارنژاد کد ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان نریمان فرامرزی کد ملی ۲۵۹۳۲۲۸۰۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوید فرامرزی کد ملی ۲۵۹۴۱۹۲۸۹۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا پورفضل کد ملی ۲۵۹۴۲۶۹۹۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از پنج نفر به سه نفر کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ کلیه اسناد تعهد آور برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره و نیز صدور چک‌های صادره از حساب‌های جاری و اسناد بانکی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد، نامه‌ها و مکاتبات و سایر اسناد عادی از قبیل اوراق فروش و انبار با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۶۹۴۸۷۱۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292748
آگهی تغییرات شرکت فردای سبز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۲۶۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید. پ۱۷۵۸۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383047
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اندیشه راهیان گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه سنجیده روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ و آقای سید مجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد سالاری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۶۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا معصومی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۴۴۱۳ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۳۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409117
آگهی تغییرات شرکت نوآوران درمان اطلس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۲۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۱۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا شماره ثبت ۳۱۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵ بسمت بازرس اصلی و سید مجید مختار نژاد با شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۵۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967852
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی بین المللی مراد یاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۶۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید مختارنژاد به ک م ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ مولوی خ تختی ک اسرافیل آذر پندار پ ۲ ط ۳ ک پ ۱۱۹۷۶۷۴۸۱۷ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10044521
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کتام سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شماره پلاک شهرداری شرکت از ۶ به ۱۷ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049330
آگهی تصمیمات شرکت یدک سنج سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۶۶۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۵۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و سیدمجید مختارنژاد به کد ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محمد خزائی راد به کد ملی ۰۵۳۲۰۶۹۱۲۹ و ابوالقاسم خزائی به کد ملی ۰۵۳۱۹۵۶۷۴۱ و نیما خزائی راد به کد ملی ۰۰۶۹۸۷۸۷۷۳ علی محمد خزائی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابوالقاسم خزائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153556
آگهی تغییرات شرکت توسعه محصولات یک و یک سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲۶۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۸۷۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330351
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه نگاران کیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۳۹۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش. م۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و سید مجید مختارنژاد به کدملی۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453026
آگهی تغییرات شرکت راد کلبه پارسی سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۵۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رحیمی به شماره ملی ۰۸۷۲۲۴۱۸۴۱ و آقای مهرداد غفارزادگان به شماره ملی ۰۹۳۷۶۵۳۸۷۱ و آقای قاسم جلیلی هنرور و آقای هادی سوئیزی تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رحیمی به شماره ملی۰۸۷۲۲۴۱۸۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد غفارزادگان به شماره ملی۰۹۳۷۶۵۳۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم جلیلی هنرور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی سوئیزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی سوئیزی به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقایان هادی سویزی و قاسم جلیلی هنرور همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665356
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شماره ثبت ۱۴۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۱۲/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۱ سال به قرار ذیل سید مجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ و مجید قدیانی به کدملی ۰۰۵۴۰۴۱۶۲۵۶ و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۰ سید مجید مختارنژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن زیوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجید قدیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و گزارشات و قراردادها با اشخاص ثالث با دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962808
آگهی تغییرات شرکت توسعه ونوسازی برق صدوق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۶۸۲۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان تونا به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید مجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ آقای سیاوش محمدی نیا به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۷۱۰۷ به نمایندگی ازشرکت نیرو سرمایه به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ماموریت انتخاب شد. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075991
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران طب فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بند (ز) ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. حمیدرضا رسولی کدملی ۰۰۳۱۸۳۱۴۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر فخفوری کدملی ۰۰۴۱۵۱۱۰۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدایمان فخفوری کدملی ۰۴۵۲۵۵۲۳۳۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109389
آگهی تصمیمات شرکت هگزا سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و مجید مختارنژاد به کدملی۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747263
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی دامداران کلباد گلوگاه ثبت شده به شماره۱۴۷ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۵۰۵۶ در اداره ثبت گلوگاه به نمایندگی آقای محمدعلی قاسمی تیرتاشی به شماره ملی ۵۷۹۹۸۰۴۳۲۵ و کدپستی۴۸۶۳۱۳ ۱۱۴۶ به سمت بازرس اصلی. شرکت موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا ثبت شده به شماره۳۱۲۴۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای سیدمجید مختارنژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ و کدپستی۱۴۶۱۸۷۴۷۹۴ به سمت بازرس اصلی. شرکت تعاونی گل و گیاه آمل شماره ثبت ۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۷۱۷۷ در اداره ثبت شهرستان آمل به نماین دگی آقای حمید (نصرالله) لیتکوهی با کدملی ۲۱۲۱۳۵۲۸۸۰ به سمت بازرس علی البدل، که همگی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ش۹۵۰۱۲۶۶۵۸۳۳۶۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923972
آگهی تغییرات شرکت نوین نت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۰۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین جم به کدملی ۳۹۳۳۶۴۱۴۸۹ آقای وحید جم به کدملی ۳۹۳۲۸۹۹۵۳۹ آقای سعید جم به کدملی ۳۹۳۲۸۳۹۴۰۴ ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۰۲۲۷۶۷۸۶۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ملایر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391136
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۳۶۰۴/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. بهمن فدوی به کدملی ۲۶۹۱۰۴۵۲۳۴ پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند و ناصر عسگری نائینی به کدملی ۰۰۴۸۶۵۶۹۷۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند و موسی حسینی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۹۸۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند و حسین طالبی به کدملی ۴۵۱۹۷۳۲۹۶۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از ورود شریک جدید به شرح زیر می‌باشد: اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ دارای مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه موسی حسینی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۹۸۱ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر عسگری نائینی به کدملی ۰۰۴۸۶۵۶۹۷۶ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین طالبی به کدملی ۴۵۱۹۷۳۲۹۶۴ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهمن فدوی رود سری به کدملی ۲۶۹۱۰۴۵۲۳۴ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۱۲۹۶۷۴۷۰۱۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک