جعفر ربیعی

آقای جعفر ربیعی

کد ملی 0793347610
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603952
آگهی تغییرات شرکت اسوه سازان کارآمدبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای احمدسعید درخشان همدانی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۷۴۵۱۷ به شماره شناسنامه ۲۰۵۴ تاریخ تولد ۲۰/۱۲/۱۳۴۳ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدمهدی اخوان راد به شماره ملی ۰۴۳۹۸۳۷۴۳۱ به شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱۹/۱۰/۱۳۳۷ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به شماره شناسنامه ۴۹۷ تاریخ تولد ۷/۵/۱۳۴۳ فرزند جواد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۵۷۵۱ به شماره شناسنامه ۱۲۹۸ تاریخ تولد ۱۵/۴/۱۳۶۴ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۵۷۵۱ و آقای سید غلام حسینی به شماره ملی ۶۵۹۹۸۲۰۲۴۷. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۵۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید غلام حسینی به شماره ملی ۶۵۹۹۸۲۰۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق برادران خلخالی به شماره ملی ۰۹۴۵۳۳۵۷۵۱ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۳۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115820
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی شرکت تجارت الماس مبین شناسه ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید هوشمندی ماهر کدملی ۳۸۷۵۱۰۰۸۸۳ به نمایندگی شرکت الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۰۰۵۴۸۵۲۰۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حاج قاسم صابون کدملی ۰۰۴۸۰۷۱۰۶۴ به نمایندگی شرکت فناوران مبین خاورن شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریا سل شناسه ملی ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مشترک آقایان محسن سجادی نیا و حسن حاج قاسم با دو امضا و در صورت غیاب آقای محسن سجادی نیا با امضا آقای محمد کاشانی و در غیاب آقای حسن حاج قاسم با امضا یک نفر از آقایان مجید هوشمندی ماهر یا جعفر ربیعی با دوامضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۵۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190470
آگهی تغییرات شرکت رسانه مهر وطن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰ با نمایندگی آقای محمدکریم ناصرصراف به شماره ملی ۴۳۲۳۱۹۹۳۵۱ و شرکت توسعه مخابراتی آریا سل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۹۶ با نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ با نمایندگی آقای فرشید حسینی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۰۵۸۹۸ و شرکت سرمایه گذاری ابرار عرش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۲۳۸ با نمایندگی آقای عباس ریاضی به شماره ملی ۲۲۹۷۹۸۱۸۶۴ و سید محمدصادق بهشتیان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۸۱۳۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یادآوران غدیر خم علوی در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۷۷۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات سرمایه گذاری و مدیریت سهام سایر شرکتهای ساتا مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سیدخندان خیابان شهید کابلی دبستان سابق ساختمان ولی امر کدپستی ۱۶۳۱۷۱۵۴۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲ مورخ ۲/۲/۹۳ نزد بانک سپه شعبه ۸۱۸ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ جعفر جعفرپوربرزکی به کدملی ۱۲۶۳۵۴۸۳۸۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) ۲ـ صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۴۸۲ با نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ صندوق بازنشستگی ساتا (صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰ با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به کد ملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴ـ سازمان اتکا (سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۱۳۴۲ به شماره ثبت ۴۶۴۹ با نمایندگی آقای پرویز توسلی به کد ملی ۱۲۴۹۷۳۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به نمایندگی آقای سعید عربیان به کد ملی ۰۰۵۲۳۰۴۵۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ سرمایه گذاری ساتا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ با نمایندگی آقای محسن رسولیان به کد ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیدصمد سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۱۰۳۶۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد صابری توکلی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۵۳۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۱۷۲۱۲۳۷۸۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688245
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۳ شرکت پلیمر آریا ساسول سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۷ کنگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمد حسن پیوندی و مایک پیترسون از هیئت مدیره خارج شدند و مجمع عمومی آقایان جعفر ربیعی بشماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ و امیرحسین کریمی کاشانی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ را بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب کرد. ۲ هیئت مدیره آقای جعفر ربیعی بشماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ را بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب نمود. ۳ ترکیب اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره عبارت است از: آقای جعفر ربیعی بشماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ رئیس هیئت مدیره، آقای رسول اشرف زاده بشماره ملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا وفا بشماره ملی ۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰ عضو هیئت مدیره، آقای امیر حسین بحرینی بشماره ملی ۰۰۶۸۶۵۳۲۶۳ عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین کریمی کاشانی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ عضو هیئت مدیره، آقای مسعود جمشیدی بشماره ملی ۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱ عضو هیئت مدیره ۴ هیئت مدیره آقای حمید وفایی بشماره ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ را بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره دو ساله انتخاب نمود. ۵ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضا آقایان حمید وفایی (مدیرعامل) بشماره ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ و مسعود عطار (مدیر مالی) شماره ملی ۰۰۳۹۱۱۹۵۲۱ بعنوان صاحبان اصلی امضای مجاز همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۸۶۸۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253737
آگهی تغییرات موسسه رایانه شهر بشماره ثبت ۱۶۳۵۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۹۸۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ اردشیر مقیم پوربیژنی به کدملی ۲۰۶۲۸۰۳۹۶۶ به نمایندگی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۰۳۳ و جعفر ربیعی به کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت بهره برداری و راه آهن شهری تهران و حومه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۸۲۵ و حجت اله بهروز به کدملی ۱۲۸۰۳۴۹۵۵۷ به نمایندگی از سازمان حمل و نقل ترافیک تهران و علی اصغر قائمی به کدملی ۰۹۳۱۴۱۰۲۳ به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و پیمان سنندجی به کدملی ۳۷۳۱۹۴۵۷۳۸ به نمایندگی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ علی اصغر قائمی بسمت رئیس هیات مدیره و حجت اله بهروز بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا کورش محمدحسینی به کدملی ۰۳۸۴۵۴۲۰۶۹ بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور هم چنین کلیه چک‌ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری موسسه با امضای توامان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615480
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن هاشمی بهرمانی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۴۹۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی عسگر سنگ تراش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد منتظری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فرنوش نوبخت بالو به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد احمدی بافنده به شماره ملی ۱۹۷۱۹۰۶۲۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جعفر تشکری هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵و مجوز شماره ۷۶۷۳ , ۱۲۲ مورخ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا با کدملی۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا سلیمانی امیری با کدملی۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی با کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی ازشرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر محققی با کدملی۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی عزیزی با کدملی۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش با شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۷۳۱۹۱۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی اثباتی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه نگین مکران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامرضا حی دری کرد زنگنه به شماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ به نمایندگی صندوق بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۴۸۲ و آقای علیرضا سلیمی نمین به شماره ملی ۰۷۹۳۱۸۶۳۳۱ به نمایندگی شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای سعید محبی فرد به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۴۱۳ و آقای محسن رسولیان به شماره ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲ به نمایندگی از شرکت پیام هونامیک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۸۹۲۲۶۸۲۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027749
آگهی تغییرات شرکت پلیمر اریا ساسول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ و شماره ثبت ۲۸۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ آقای سعید محبی فرد به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷ آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ آقای عادل نژادسلیم به شماره ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ آقای علیرضا وفا به شماره ملی ۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰ آقای علی نیازی به شماره ملی ۰۶۲۰۶۲۸۷۶۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170301
آگهی تغییرات اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۴۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر ربیعی با شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰صادره از مشهد با شماره شناسنامه ۴۹۷ متولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد، سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: آقای مسعود ذهبیون با ک. م ۱۲۸۷۷۶۸۱۸۰ دارای ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم فتانه فتوحی زواره با ک. م ۱۲۸۶۴۹۷۶۱۲ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم ایرن موذن صفائی با ک. م ۱۲۸۳۶۱۵۵۵۱ دارای ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای عباس نامجو با ک. م ۰۰۵۰۸۷۴۵۵ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ابراهیم عادلی با ک. م ۱۴۶۱۳۵۲۶۹۱ دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259087
آگهی تغییرات سالک نور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۰۴۶۵/۹۵ مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم سلیمی نمین به شماره ملی ۰۹۴۳۲۵۵۳۵۱ با پرداخت ۵۸۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه میزان سهم الشرکه خود را به ۷۳۰۰۰۰ افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۸۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: سیدحمید خوش قلب طوسی به کدملی ۰۸۴۸۴۸۱۳۹۹ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عذرا ربیعی به کدملی ۰۹۴۳۱۶۲۳۹۴ دارای مبلغ ۵۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مریم سلیمی نمین به کدملی ۰۹۴۳۲۵۵۳۵۱ دارای مبلغ ۷۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جعفر ربیعی به کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ داری مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۰۲۷۷۴۴۷۷۳۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503762
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساتا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به نمایندگی آقای جعفر ربیعی به شماره ملی۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به نمایندگی آقای حسن بیگی به شماره ملی شماره ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ بعنوان نایب رئیس هیأت و مدیره و شرکت مهندسی پترو فرآیند کرخه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۴۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی شماره ۱۴۵۴۶۹۰۰۰۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ به نمایندگی آقای امیرحسین بحرینی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۳۲۶۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ به نمایندگی آقای حافظ رضایی شماره ملی۴۴۱۱۱۲۴۸۲۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی شماره ملی۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ خارج از ترکیب سهامداران بعنوان مدیر عامل برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. در راستای مفاد مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲و ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه شرکت را (در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت) به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۴۱۸۴۶۷۹۶۴۴۴۲اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764369
آگهی تغییرات شرکت راه اهن شهری تهران وحومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۵۴۴۲۶ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۶ معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پور سیدآقائی دارای کدملی ۰۹۳۰۶۴۷۷۵۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی امام دارای کدملی ۰۰۵۷۱۰۳۸۲۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای غلامحسین تابش فر دارای کدملی ۲۰۰۰۷۴۵۲۶۱ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره وآقای حبیب اله بوربور حسینبگی داری کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای سیدمهدی پورهاشمی دارای کدملی ۰۰۵۶۷۷۰۸۰۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای جعفر ربیعی داری کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای وحید علی قارداشی داری کدملی ۰۰۶۲۰۴۹۵۲۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره که آقای محسن پور سیدآقائی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی امام را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۶۱۲۰۵۱۶۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848498
آگهی تغییرات شرکت واگن سازی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - جعفر ربیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۸۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوتائو وانگ به کدفراگیر ۹۲۲۱۷۹۸۳ به نمایندگی از شرکت نورینکو اینترنشنال کواپریشن به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۹۴۸۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ران کائو به کدفراگیر ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت کنجکون ری وی وهیکل (سی آر سی) به شناسه فراگیر ۳۰۰۰۰۴۷۸۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید کیوان امام به شماره ملی ۱۲۶۲۲۴۸۶۰۴ به نمایندگی از شرکت پلورسبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجتبی گلشنی اصل به کدملی ۲۸۰۲۴۸۸۲۴۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان و متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۰۵۵۳۵۴۲۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد. تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار) کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها - ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی -کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی - کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها -کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا - ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛ - حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها - شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی - ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها - مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار - هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن - ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج - جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی - کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛ - صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط - تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری - کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن - دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا - معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه - انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛ - اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی - برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن - برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا - انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا - سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن بموجب مجوز شماره ۹۷۵۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۳ انجمن فاقد سرمایه می باشد . اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک م۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک م۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک م۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک م۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک م۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک م۴۲۸۴۱۵۹۸۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک م۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک م۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک م۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک م۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .علی نقیب به ک م ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. محمدمهدی راسخ به ک م۲۲۹۶۶۶۵۶۴۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک