محمود صانع زرنگ

محمود صانع زرنگ

کد ملی 0793094471
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591031
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایراناسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود صانع زرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بسمت بازرس اصلی و مژگان دولتشاهی به کدملی ۰۰۳۶۵۹۹۸۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۶۸۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613794
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نژاد حسینیان به کدملی۰۰۶۶۰۱۲۳۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حامد حیدری نسب به کدملی۰۰۶۰۲۹۰۵۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , محمدرضا حیدری نسب به کدملی۰۰۷۵۱۲۲۳۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن حیدری نسب به کدملی۰۰۳۳۰۰۵۸۴۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۷۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649258
آگهی تصمیمات شرکت پارس تکنوسهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید تقی جهانمرادنوری به کدملی ۰۰۴۰۹۹۰۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۹۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695823
آگهی تصمیمات شرکت کرپا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود صانعزرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد غفاری به کدملی ۱۲۱۹۲۱۷۲۰۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۰۹۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920804
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملی۰۰۴۳۷۲۱۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۳۳۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133356
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نما پی آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۵۸۱ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۴۲۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ محمود صانع زرنگ به شماره ملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بازرس اصلی و خانم فاطمه سپهراعظم به شماره ملی ۰۰۳۳۲۹۸۳۹۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامیاب عنایتی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۱۷۹۱ و آقای منصور زنگنه پور به شماره ملی ۰۰۴۰۵۳۹۳۳۴ و آقای افشین چیت سازاول به شماره ملی ۳۰۰۵۱۲۵۷۴۴۰ پ۱۶۸۳۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179120
آگهی تغییرات شرکت بذر بستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود صانع زرنگ به ک م ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به ک م ۲۲۹۴۹۵۵۷۳۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۴۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179121
آگهی تغییرات شرکت فلات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به ک م ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل فخرائی به ک م ۱۲۲۹۵۱۵۵۵۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: بیژن بقراطی و فرامرز بقراطی و انوشه بقراطی بسمت اعضای اصلی و پروین دخت مصداقی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۰۴۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229277
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و زیتونکاری طلانجو سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۳۹۵۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ عباس یوسفیان کد ملی ۰۷۹۴۴۳۹۹۶۹ و محمود بهمن صفار کد ملی ۰۷۹۳۰۷۴۱۹۳ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ محمود صانع زرنگ کد ملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱، نیما صانع زرنگ کد ملی ۰۰۶۴۹۶۸۲۴۱ و علی صانع زرنگ کد ملی ۰۰۶۹۱۶۸۴۶۶ و عذرا امینی کد ملی ۰۷۹۳۱۶۰۵۲۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه محمود صانع زرنگ بسمت رئیس هیئت مدیره و نیما صانع زرنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صانع زرنگ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عذرا امینی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین که کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ روزنامه نسیم جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۷۳۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۰۶۸۸۴ معاون و مسئول ثبت شرکت‌های رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468396
آگهی تغییرات شرکت سبا پردازش سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۸۵۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل: کامبیز قادری کد ملی ۲۲۹۷۸۷۹۰۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کامران قادری کد ملی ۲۸۹۹۷۹۶۵۶۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره شلر قادری ۲۹۵۹۶۱۰۶۵۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. محمود صانع زرنگ کد ملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بسمت بازرس اصلی و پرویز حبیبی کد ملی ۲۸۷۱۷۲۸۹۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. پ۱۸۳۰۵۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691658
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماشین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید. موسسه اروین باستان محاسب به شماره ثبت ۳۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. آقایان رضا سلطانیون با کد ملی ۴۲۸۴۰۷۶۲۱۳ و بیژن روحانی با کد ملی ۰۰۳۹۵۳۵۱۴۲ و آرش رحمانی با کد ملی ۰۰۶۹۰۴۳۷۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا پایان سال ۱۳۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۸۵۰۹۲۸۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719870
آگهی تغییرات شرکت سهیل نسج تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۲۸۶۲۹۰۵۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820581
آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۲۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به ک م ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی فراهانی به ک م ۵۴۴۹۸۲۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد شفیع فر به ک م ۰۴۵۱۴۹۵۱۸۷ و مریم بانو شفیع فر به ک م ۰۴۵۱۴۹۵۱۸۷ و مریم بانو شفیع فر به ک م ۰۴۵۲۴۵۶۷۴۳ و عصمت لطفی زاد به ک م ۰۵۸۹۲۵۳۵۵۷ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۱ مریم بانو شفیع فر بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و جواد شفیع فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845608
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی تولیدی بهداشتی و خدماتی پسوک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شکوهی به کدملی ۲۹۴۹۵۸۴۲۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038375
آگهی تصمیمات شرکت نما سازان نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۹۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ به سمت بازرس اصلی و احمد رحیمی به کدملی ۰۰۴۸۱۲۷۳۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262057
آگهی تغییرات اروین باستان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۲۰۸۹۰۳/۹۷ مورخ ۳/۷/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد باقرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۸۹۲۰۴۴بادریافت مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای حسن دانشور به شماره ملی ۰۵۶۹۴۳۰۵۱۸ دارای مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی ۰۷۹۳۰۹۴۴۷۱ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نوراله عبدالحسینی مقدم به شماره ملی ۰۵۶۹۸۴۶۷۱۴ دارای مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۲۴۵۶۰۸۱۰۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک