محمد وطن دوست

آقای محمد وطن دوست

کد ملی 0079291902
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12959728
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۵۲۰۹۱۵۶۶۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967607
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت ۸۰۵ با شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره خانم فاطمه شمس با کدملی ۲۲۹۸۸۹۴۶۷۱ را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره ابقاء نمودند. ب کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۵۵۶۸۸۹۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973291
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای حمزه شیرالی با کدملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۷۹۴۳۸۷۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980360
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم باکدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای امید بحری با کدملی ۴۲۶۹۴۵۱۵۷۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۱۳۱۳۲۲۰۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980631
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی ۳۵۰۰۴۰۵۸۵۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۵۰۶۰۱۱۴۹۶۷۹۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پویان بهشاد در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی ـ خدمات شهری در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر ـ خیابان مدرس ـ کوچه پاسداران سمت راست ـ پلاک ۳ کدپستی ۷۵۱۶۶۴۵۳۶۴ سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۵/۳۲/۰۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهروش محمدزهی بشماره ملی ۳۷۱۹۸۲۴۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد وطن دوست بشماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره و لیث کریمی پور بشماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده جمالی بشماره ملی ۲۲۹۸۶۷۱۲۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی ببشماره ملی ۲۹۹۱۷۱۰۵۰۰ به سمت مدیرعامل همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسام محمدزهی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای رضا نیک نژاد به شماره ملی ۲۱۶۰۱۰۵۳۷۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم ساره بوستانی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۲۸۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۶۰۶۶۲۱۲۶۵۴۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437676
آگهی تغییرات شرکت همتا وصال تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۲۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان اندیشه پلاک ۷۲ طبقه ۴ واحد ۳ کدپستی ۱۵۶۹۷۵۵۴۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد وطن دوست به کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم علیاء محمد به شماره ملی ۴۷۱۲۶۴۰۰۵۷ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حیدر کریمی پور شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۷۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. وصال خاتمیان شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۷۲۵۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای حیدر کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۷۱ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم وصال خاتمیان شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۷۲۵۴ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد وطن دوست به کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم علیاء محمد به شماره ملی ۴۷۱۲۶۴۰۰۵۷ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۳۱۵۶۸۴۷۶۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480175
آگهی تغییرات شرکت زیستاب جلبک لیان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۲۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی منصوری نژاد به شماره ملی ۳۵۵۹۹۱۵۱۷۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژده شریفی به شماره ملی ۳۵۵۹۹۴۱۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای عباس جمالی به شماره ملی ۳۵۵۹۹۳۱۰۳۷ خانم فاطمه جعفری به شماره ملی ۵۳۲۰۰۰۳۴۷۱ خانم سمیه زارعی به شماره ملی ۳۵۷۹۸۶۷۹۵۴ خانم زهرا مرادی به شماره ملی ۳۵۱۰۲۶۶۰۹۹ آقای امین قائمی به شماره ملی ۳۰۷۱۸۸۲۲۰۳ ش۹۶۰۳۳۰۲۸۲۳۰۲۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۳۷۸۲۵۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568491
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۵۵۳۱۰۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۳۱۸۷۴۵۸۱۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575615
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ یاسر انصاری با کدملی ۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۱۵۴۶۲۷۵۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575750
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هوورراش باشناسه ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرام صید بوشهر با شناسه ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید خانم مهروش محمد زهی با کدملی ۳۷۱۹۸۲۴۱۵۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر ازسه ن فر اعضاء هیئت مدیره همراه بامه رشرکت معتبر باشد. ش۹۶۰۶۰۱۳۳۴۴۶۳۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586760
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲) و محمدکاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳و شماره ثبت ۱۳۶۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۶۰۶۰۸۵۹۳۶۹۶۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713637
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به نمایندگی از شرکت بوشهر مسواک به شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره - سعید مقدم کیا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۶۵۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عباس عباسی زاد به شماره ملی۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم دوست محمدی به شماره ملی ۶۳۴۹۶۹۴۱۲۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدماتمالی آگاه نگر حسابداران رسمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۳) و آرمان گتویی زاده (شماره ملی ۳۴۹۰۱۸۵۹۸۶) بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای سه نفر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۴۶۴۳۹۰۴۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836753
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲به سمت نائب رئیس هیت مدیره تعیین گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کدملی ۱۲۹۲۷۲۹۵۶۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۶۱۱۰۴۱۷۱۷۱۶۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244978
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی به شماره ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی به شماره ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت مدیرعامل و همگی را بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب نمودند. ب) کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۷۱۴۵۲۱۷۱۷۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245000
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی۳۵۰۴۴۸۶ ۴۷۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰ ش۹۷۰۷۱۴۷۰۲۴۶۶۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249350
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی ۳۴۹۰۲۵۱۳۷۷را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. آقای حیدر شادان با کدملی ۳۴۹۰۲۵۱۳۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۷۱۶۹۱۱۲۶۷۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249359
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسام محمد زهی با کدملی ۲۹۹۱۷۱۰۵۰۰ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل ابقاء گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۶۸۹۴۹۳۸۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272320
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن دهقانی کرهء با کدملی ۲۴۳۳۲۰۸۹۴۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۷۲۹۷۰۷۴۴۰۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358845
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ را به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی با کدملی ۰۰۵۸۹۰۶۷۴۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. - کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۹۲۴۷۷۵۸۸۳۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک