ابوالفضل شیرخانی

ابوالفضل شیرخانی

کد ملی 0791486672
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589310
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خوراک دام و طیور سجاد سرایان بشماره ثبت ۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۶۰۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۱ تغییرات زیر بعمل آمد: ۱ با توجه به استعفای رئیس و مدیرعامل شرکت از سمت‌های خود آقایان غلامحسن جوزانی بشماره ملی ۰۸۵۹۴۲۸۲۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۲/۹۲ و آقای محمد جوزانی بشماره ملی ۰۸۵۹۴۷۵۱۸۲ بسمت مدیرعامل جدید شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء غلامحسن جوزانی رئیس هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای محمد جوزانی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ۳ آقایان ابوالفضل شیرخانی بشماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ و ذبیح اله قشقایی بشماره ملی ۰۸۵۹۴۱۶۲۵۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۲۷۸۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۴۷۱۸۰۴ سرپرست ثبت اسناد و املاک سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024048
آگهی تصمیمات شرکت سایه بان سپهر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۱۸۰ کد پستی ۳۸۳۸۶ ۳۷۹۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ ابوالفضل شیر خانی کد ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس اصلی و حسابدار رسمی و اعظم محمدی کد ملی ۰۵۷۹۷۰۷۸۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۵۱۵۰۸۹۹ رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024049
آگهی تصمیمات شرکت ره آورد ساینای دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۱۲۹۴ کد پستی ۳۷۹۹۱۵۴۴۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ۱ ابوالفضل شیر خانی کد ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس اصلی برای مابقی مدت یک سال انتخاب شد. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۵۱۵۰۶۹۰ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078564
آگهی تغییرات شرکت سپهر رانان کیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۸۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل شیرخانی به شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین جاویدپور به شماره ملی ۰۰۸۰۹۲۳۵۴۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131838
آگهی تصمیمات شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۶۹۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ابوالفضل شیرخانی کد ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس اصلی برای مابقی مدت یک سال انتخاب گردید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۵۸۱۰۸ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234512
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی بین المللی الماس سربداران با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۵۱۸۲ کدپستی ۳۴۱۹۹ ـ ۹۴۹۱۸ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات هر نوع کالا یا محصولات کشاورزی، صنعتی، مصالح ساختمانی، الیاف و ...، خرید و فروش کالا و محصولات کشاورزی، صنعتی مصالح ساختمانی، الیاف و... در داخل کشور، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در خصوص خرید و فروش محصولات یا کالاها، عملیات ترخیص کالا یا محصولات در گمرک. ۲ـ موسسین شرکت: آقایان ابوالفضل شیرخانی فرزند محمد به شناسنامه ۱۴۲۷ صادره سبزوار کد ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ جواد شیر خانی فرزند علی اصغر به شناسنامه و کد ملی ۰۷۸۰۰۱۳۸۲۴ صادره سبزوار و خانمها مهین شیخی فرزند عزیز ا... به شناسنامه ۱۱ صادره درگز کد ملی ۰۷۷۹۷۳۴۳۹۴ پارمیس شیرخانی فرزند ابوالفضل به شناسنامه و کد ملی ۰۹۵۰۳۲۴۰۷۸ صادره مشهد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: درگز، خیابان زنبق، جنب موتور سازی، پلاک ۵۶ کدپستی ۹۴۹۱۸۳۴۱۹۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد که تماماً نقدی و پرداخت شده است. ۵ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقای جواد شیر خانی فرزند علی اصغر به شناسنامه و کد ملی ۰۷۸۰۰۱۳۸۲۴ صادره سبزوار و خانم مهین شیخی فرزند عزیز ا... به شناسنامه ۱۱ صادره درگز کد ملی ۰۷۷۹۷۳۴۳۹۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب که خانم مهین شیخی بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای جواد شیر خانی بسمت نایب رئیس انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ۶ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. ۷ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و یک تبصره بتصویب رسیده است. ش۲۰۱۶۱۰۹۴۹۱۱۱۸۹۱۷۵۹۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک درگز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465868
آگهی تغییرات شرکت قیر سازان صدف دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۶۲۱۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد: موسسه آیین آگاهان حساب شماره ثبت ۳۲۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و ابوالفضل شیر خانی بشماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۱۱۱۲۱ مسئول ثبت شرکتها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465981
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یاسمین صدف دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۹۴۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. موسسه آیین آگاهان حساب بشماره ثبت ۳۲۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و ابوالفضل شیرخانی بشماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۱۰۹۵۴ مسئول ثبت شرکت‌ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466084
آگهی تصمیمات شرکت صدف گام دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۶۸۱۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: موسسه آیین آگاهان حساب شماره ثبت ۳۲۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و ابوالفضل شیرخانی بشماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۱۱۰۱۷ مسئول ثبت شرکت‌ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466087
آگهی تصمیمات شرکت ره آورد الیاف ترمه صدف دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۸۷۱۳۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد: موسسه آیین آگاهان حساب شماره ثبت ۳۲۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و ابوالفضل شیرخانی بشماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۱۱۲۲۶ مسئول ثبت شرکت‌ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509449
آگهی تغییرات شرکت الیاف ترمه صدف دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۶۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ که درتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد: موسسه آیینآگاهان حساب به شماره ثبت ۳۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و ابوالفضل شیرخانی به شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۹۲۷۹۰ مسئول ثبت شرکتها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527125
آگهی تصمیمات شرکت مصالح ساختمانی ارس سرای دلیجان سهامیخاص شاره ثبت ۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۴۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین آگاهان حساب با شماره ثبت ۳۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل شیرخانی با شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۸۹۵۹۸ مسئول ثبت شرکتهای دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745578
آگهی تغییرات شرکت سایه گستر بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین آگاهان حساب به شماره ثبت۳۲۰۵۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل شیرخانی به شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی امیر آبادی زاده به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۱۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۵۷۸۱۷۸۲۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204391
آگهی تغییرات شرکت سایه گستر بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسن شمس آبادی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۲۴۰۸ و آقای سعید ثابتی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۴۸۸۵ و آقای محسن شمس آبادی به شماره ملی ۰۶۴۰۰۶۵۴۰۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین آگاهان حساب به شماره ثبت ۳۲۰۵۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل شیرخانی به شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی امیر آبادی زاده به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۱۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۲۴۷۹۳۳۱۲۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288227
آگهی تغییرات شرکت معیار سازه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۱۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی مقری فریز به شماره ملی ۰۰۶۲۹۵۱۸۸۲و آقای محمدحسن مقری به شماره ملی ۰۶۵۲۰۱۱۸۷۱وآقای احمد اکبری به شماره ملی ۳۶۲۱۰۳۸۸۶۸و آقای مهدی میری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۹۱۴۷و خانم الهام ناصح به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۳۹۴۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین آگاهان حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ و شماره ثبت ۳۲۰۵۲ با نمایندگی آقای ابوالفضل شیرخانی به شماره ملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم افسانه اسلامی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۳۰۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۳۵۹۴۹۹۲۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418523
آگهی تغییرات شرکت آبگین برج توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۹۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ذاکری سیس کدملی ۰۹۴۳۳۰۱۹۶۳ خانم سحر عرفانیان نجیب کدملی ۰۰۶۶۳۰۳۸۷۷ آقای مجتبی معصومی کدملی ۰۹۴۱۰۲۲۱۸۸ آقای علی نیکبخت فیض آبادی کدملی ۰۹۳۷۹۶۷۷۶۹به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بازرس اصلی: آقای ابوالفضل شیرخانی با کدملی ۰۷۹۱۴۸۶۶۷۲ و بازرس علی البدل: آقای مهدی زارع ابراهیم آباد با کدملی ۰۹۴۱۴۴۰۳۹۷ برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد ش۹۶۰۲۱۸۳۴۹۶۵۴۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک