علی احمدی نیری

علی احمدی نیری

کد ملی 0079030882
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1276768
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی رسانای آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی احمدی نیری با کد ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کد ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ و آقای احسان احمدنیری با کد ملی ۰۰۱۰۵۲۱۷۳۹ ۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۲ آقای علی احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ دفتر اداری و تدارکات شرکت در تهران، خ سهروردی شمالی، خ شهید محبی شماره ۱۳ طبقه اول، کدپستی ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۳ افتتاح گردید. ش۱۷۴۸۵۷۹ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747097
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۰۲۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۰۱۲۶۷۰۷۱۱۰۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747099
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۵/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۹۳۳۷۶۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747100
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی ۲۷۱۰۱۲۴۹۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۰۱۲۶۲۱۴۶۳۲۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747101
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری به شماره ملی ۰۳۸۴۹۰۷۶۷۹ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۵۸۰۵۵۵۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747102
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعاملپیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۲۶۶۷۸۲۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864857
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در مورخ ۲۹/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عندلیب به شماره ملی ۰۰۱۵۴۲۱۸۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۳۳۱۵۳۴۹۷۳۲۵۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029863
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۵۴۳۹۹۲۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029880
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029898
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۹۵۴۲۹۵۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029940
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۱۱۸۴۸۸۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029988
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۰۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۲۳۱۲۲۰۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030030
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع بشماره ملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۹۴۸۳۹۶۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030081
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۳۸۲۵۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۲۹۸۸۰۵۷۱۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031152
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی (۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای ابوالفضل رستم خانی با کد ملی (۴۲۸۴۵۴۲۸۶۹) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۶۳۱۷۲۴۴۵۰۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041124
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۰۶۶۳۴۸۸۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105109
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمد نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمد نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس وآقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضائ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۱۱۷۱۶۶۷۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105132
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۱۳۳۷۹۹۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109273
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ و شماره ثبت ۴۶۲۷ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹و شماره ثبت ۱۰۰ بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰ بشماره ثبت ۲۱۵ بنمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۵۵۲۹۴۲۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612119
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ شرکت مزبور به واصله ۱۴/۰۵/۹۶ که در تاریخ ۱۷/۰۵/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی ۴۸۴۹۱۷۰۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۶۳۹۹۴۳۵۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764247
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه فراچین قشم به شناسه ملی:۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رضا عندلیب به شماره ملی ۰۰۱۵۴۲۱۸۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا حسن لی به شماره ملی ۲۳۷۱۹۱۱۱۰۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید کیوان نبی پور به شماره ملی ۰۰۴۰۱۷۰۷۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای الباقی دوره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور، چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و متغیر آقایان علی احمدی نیری یا رضا عندلیب به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۹۲۶۸۴۶۲۶۲۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767572
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری لذت خوش زندگی میکائیل در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۵۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۴۵۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها، جشن ها، کنفرانس، جشنواره، سمینارها، و همایش های ملی منظقه ای و بین المللی ـ ارائه کلیه امور خدماتی نظافتی مربوط به برگزاری جشن ها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا، سرویس دهی غذا ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر کالا و مرسولات و پیک موتوری ـ طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی ـ انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی و آبدارخانه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه اعم از نظافت چی و آبدارجی، تعمیرکار ـ نیروی فنی ـ ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ـ ارائه خدمات خانگی (نظافت، طبخ غذا) ـ نگهداری، محوطه سازی فضاهای سبز و باغبانی ـ ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی غیرهرمی و غیر شبکه ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ ارائه خدمات مدیریت ساختمان های ادارای مسکونی تجاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بی نام ـ خیابان شهید برادران شریفی ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۶۹۸۱۳۸۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ دارنده ۶۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۷۸۴۵۸ دارنده ۲۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ دارنده ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ دارنده ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی ممتازی به شماره ملی ۰۵۹۰۰۰۲۰۰۷ دارنده ۲۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۷۸۴۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۱۶۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی ممتازی به شماره ملی ۰۵۹۰۰۰۲۰۰۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود بازرسین: مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و سید محسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هئیت مدیره مشترکا با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هئیت مدیره به تنهایی همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۷۲۵۶۸۸۴۳۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810551
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۱۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۰۳۸۹۵۶۷۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934937
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم با نمایندگی آقای حمید نکوراد به شماره ملی ۰۰۵۷۷۱۳۸۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش با نمایندگی آقای بهرام قادری به شماره ملی ۴۰۷۰۵۴۱۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۱۶۱۶۴۲۴۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013171
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۹۸۱۳۸۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهران پتکچی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۷۵۹۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عندلیب به شماره ملی ۰۰۱۵۴۲۱۸۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی، اسناد و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۲۱۶۱۲۱۶۸۶۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018063
آگهی تغییرات شرکت مبین متین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرهنگ حسینی به کدملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام بابائی راوندی به کدملی ۱۲۶۳۴۶۹۶۱۲ به نمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا" با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. انجام هرگونه معامله دررابطه با موضوع فعالیت شرکت. پ۹۷۰۲۱۸۷۵۳۳۸۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040163
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۲۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۱/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۱۱۸۹۹۳۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۲۳۱۷۴۵۸۰۳۸۸۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042244
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به نمایندگی شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهران پتکچی به شماره ملی۰۰۵۶۱۷۵۹۱۴ به نمایندگی شرکت فرا آذین البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد پ۹۷۰۳۰۱۹۱۰۳۰۵۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045258
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ به نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به نمایندگی سیدفرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق ماده ۳۷ اساسنامه، پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۲۳۲۲۵۳۴۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182814
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی احمدی نیری به کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بنمایندگی شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای لطفعلی دشمه کدملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ بنمایندگی شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بنمایندگی شرکت ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ آقای عباس احمدی با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و اختیار اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت) و (ث) و (ر) به ایشان تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۰۱۷۲۹۸۲۰۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194745
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعباس رکاب طلائی با کدملی ۰۵۳۲۰۲۵۲۳۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۶۱۰۷۹۷۷۶۶۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232006
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۹۱۰۷۹۹۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232024
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۲۲۰۲۶۸۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232031
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۹۴۶۹۳۳۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245406
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به عنوان رییس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۸ انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۱۴۹۵۶۴۵۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256862
آگهی تغییرات شرکت سوژمیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمدی نیری به کدملی شماره ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. سایر اعضا در سمتهای قبلی خود در هیئت مدیره ابقاء گردیدند. امضاء کلیه قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و امثالهم با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت صورت پذیرد. امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. هیئت مدیره برخی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را که به شرح زیر عنوان می‌گردد به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود: ۱ تعیین وانتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. ۲ پیشنهاد و تعیین مدیران فنی و بازرگانی و اداری و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان. ح نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل نزد مقامات دولتی و غیردولتی، کنسولگریها و بانکها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بدون استثناء. د استخدام و اخراج کارمندان و کارگران و تعیین حقوق آنها. ه انجام تشریفات گمرکی. و انجام امور پستی و تلگرافی. پ۹۷۰۷۲۱۷۸۲۶۰۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338490
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ علی احمدی نیری کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به نمایندگی شرکت باما به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند و مابقی اعضاء کماکان در سمت‌های خود ابقاء گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۹ ماده ۵۰ اساسنامه تعیین میگردد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۱۷۰۳۲۰۴۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355851
آگهی تغییرات شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری با کدملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا خوشکلام با کدملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم شهرزاد شادپور با کدملی ۰۰۴۰۱۴۸۹۸۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا با امضا مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱و۳و۶ و۱۱و۱۲و۱۷ ماده ۳۸ اساسنامه تعیین گردید. پ۹۷۰۹۲۱۴۰۳۴۶۱۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363180
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی احمدی نیری به کد ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید اسماعیلی به کد ملی ۵۴۱۹۶۴۰۴۴۹ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای بهنام حسین زاده ظروفچی به کد ملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل، چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401218
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمد رضا آزادی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۳۱۳۷۴به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای سیاوش داداشی گوکه به شماره ملی۵۱۷۹۲۵۰۹۵۱ به نمایندگی از شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای شاهین احمدی ماچیانی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۱۶۲۲۰ را خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید برای ۲ سال آینده انتخاب نمودند. در اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۸، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و۲۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۱۰۰۹۳۵۱۹۰۱۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک