ماریه غلامی

خانم ماریه غلامی

کد ملی 0078355419
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578996
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن آناهیتابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و آقای میثم صادقی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۱۱۷۷۸ و آقای شهرام درهمی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۸۰۴۵. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم صادقی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۱۱۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۸۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام درهمی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۸۰۴۵ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم بهنوش مرادی به شماره ملی ۳۳۰۸۹۲۷۴۶۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید صادقی به شماره ملی ۳۳۰۸۹۵۰۳۵۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۸۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727657
آگهی تغییرات شرکت بتن خدمات آفرینشبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۰۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۳۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و خانم زهرا اسدی اسمرود به شماره ملی۱۶۳۹۱۱۱۰۰۱ و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملی۴۴۱۰۹۸۵۵۰۷ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا اسدی اسمرود به شماره ملی۱۶۳۹۱۱۱۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملی۴۴۱۰۹۸۵۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی حسنی به شماره ملی۴۴۱۰۹۸۵۵۰۷ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ خسروی شمالی روبروی تره بار صادقیه برج بهاران ط دوم واحد۵ کدپستی۱۴۵۱۶۹۷۴۵۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ خانم معصومه بیگدلی به شماره ملی۴۴۱۰۹۹۸۴۹۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۱۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743313
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیمسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۴۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757657
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری تاجوارهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید قربانی به شماره ملی۰۳۲۲۲۲۱۰۲۱ و آقای احد رعنائی به شماره ملی۰۹۴۵۰۴۴۹۱۷ و آقای یوسف مختاری به شماره ملی۰۰۷۱۳۴۶۳۶۸ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قربانی به شماره ملی۰۳۲۲۲۲۱۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملی۰۹۴۵۰۴۴۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف مختاری به شماره ملی۰۰۷۱۳۴۶۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احد رعنائی به شماره ملی۰۹۴۵۰۴۴۹۱۷ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ۱۸۳ واحد۱ کدپستی۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سپیده بکائی به شماره ملی۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۹۵۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940224
آگهی تاسیس شرکت سیستم پیشتاز سازندگی با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۵۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۲۷۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱. ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب. ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی. ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز. شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان لاله کوچه یاسمن ۶ غربی پلاک ۵ کدپستی ۱۶۵۹۹۴۷۳۶۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۲ـ۵ـ ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ نادیه غلامی بشماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۷۶۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990876
آگهی تغییرات شرکت آرمان عمران یکتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دیافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج شد. خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۷۷۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015512
آگهی تغییرات شرکت آرمان عمران اهورا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۴۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۴۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی ۱۰۶۲۸۰۴۰۲۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی ۱۰۶۲۸۰۴۰۲۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد فرهادی به شماره ملی ۱۰۶۲۸۰۴۰۲۳به سمت مدیرعامل. ۴ همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای رحیم مباشرفرد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۶۹۳۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۷۲۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044635
آگهی تغییرات شرکت آرتا گستر یکتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050321
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۹۸۰ ریال، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۱۰ ریال، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۱۰ ریال ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل ۴۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا خانم ماریه غلامی (احدی از شرکا) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۳۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081922
آگهی تغییرات شرکت احداث سازه و پل (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۳۶۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جان نثارملکوتی به شماره ملی۲۷۲۰۷۰۶۸۴۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ۰۰۰/۴۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید عبدالصمد مقدسیان به شماره ملی۱۸۶۱۴۳۶۶۰۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی خسروی زاده فروشانی به شماره ملی۱۱۴۱۵۰۸۲۱۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای کاوه قراچورلو به شماره ملی۰۰۷۰۲۲۵۵۳۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۸۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111555
آگهی تاسیس شرکت کنج سازه دنج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۶۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۹۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ابتدای بلوار میرداماد ـ انتهای رودبار غربی ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۵ ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۵۴۶۷۱۴۵۳۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۵۹۲۱۰۵ مورخ۳۰/۳/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی ۱۴۶۶۸۷۸۰۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی ۱۴۶۶۸۷۸۰۳۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۷۳۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119266
آگهی تاسیس شرکت پارس عهد ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۴۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ ابتدای بلوار میردامادـ انتهای رودبار غربی ـ پلاک ۲ـ طبقه ۵ـ واحد ۱۵ـ کدپستی ۱۵۴۶۷۱۴۵۳۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱۳۳۳۴ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای بشماره ملی ۱۴۶۶۸۷۸۰۳۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم خانم باجی قشلاقچای بشماره ملی ۱۴۶۶۸۷۸۰۳۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای کمال خدادادی (احدی از سهامداران) بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۷۶۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190607
آگهی تغییرات شرکت افتخار ادوار بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۶۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سامان ملک پور فرزند: وجیهه اله بشماره ملی ۲۵۳۹۹۵۸۲۵۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۲ آقای محمدرضا آقامحمدی فرزند: جهانگیر بشماره ملی: ۴۴۱۰۹۲۶۴۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۳ خانم آیدا حلاجیان فرزند: فیروزه بشماره ملی: ۰۰۶۷۴۴۱۸۶۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: خانم ماریه غلامی کد ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نادیه غلامی کد ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سامان ملک پور کد ملی ۲۵۳۹۹۵۸۲۵۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا آقامحمدی کد ملی ۴۴۱۰۹۲۶۴۴۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم آیدا حلاجیان کد ملی ۰۰۶۷۴۴۱۸۶۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران اکباتان فاز ۲ بلوک ۱۸ واحد ۱۵۳ کدپستی ۱۴۸۴۹۶۳۳۴۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و درنتیجه ماده ۱۱ اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۱۰۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218598
آگهی تغییرات شرکت دلاور ابیانه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۳۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماریه غلامی با کد ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای احد رعنائی با کد ملی ۰۹۴۵۰۴۴۹۱۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه: آقای شهیار مهدیزاده دارای مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه و آقای سعید قلندرمحمودجق مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه می‌باشند. پ۱۷۲۳۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397079
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آسا دژ پارینا در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۷۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمان های تحقیقاتی و تربیتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها، بهسازی، نوسازی و سازماندهی و توانمند سازی بافت های ویژه و میادین و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزار آلات و صنایع سنگین و تاسیسات سر چاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و کلیه کارهای کشاورزی و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوش های دریایی و اکتشاف معدن و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راه ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار سیستم های برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راه های زیر زمینی و عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه های عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیر زمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزاد راه ها و پل ها و تونل ها انجام موضوعات فوق، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهر ری، بلوار قدس، شهرک عقیق، قطعه ۵۳، کدپستی ۱۸۵۶۷۷۴۶۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۷/۱۲۵ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ والعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم معنوی بسمت رئیس هیئت مدیره، نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت عضو هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۸۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397082
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آسا سازان دژ نیارش در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۲۲۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۴۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمان های تحقیقاتی و تربیتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها، بهسازی، نوسازی و سازماندهی و توانمند سازی بافت های ویژه و میادین و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزار آلات و صنایع سنگین و تاسیسات سر چاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و کلیه کارهای کشاورزی و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوش های دریایی و اکتشاف معدن و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راه ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار سیستم های برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راه های زیر زمینی و عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه های عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیر زمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزاد راه ها و پل ها و تونل ها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، خیابان ۲۴ متری، کوچه مسلم بن عقیل، کوچه ملکی، بن بست اول، پلاک ۱۷۰ کدپستی ۱۸۷۴۶۳۵۴۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵ ـ ۴۶۶ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سلمی قرایلو بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بشمار ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲، داوود مصطفلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۶۵۵۶۶۳۱۹، زهرا مصطفلو بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفت، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل (خانم سلمی قرایلو) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس اصلی خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان بشماره ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۸۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397102
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نیارش بنای پارینا
شرکت سهامی خاص نیارش بنای پارینا در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۸۸۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۵۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی تربیتی بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها مسکونی و تجاری و اداری صنعتی کارخانه ها بهسازی نوسازی سازماندهی توانمند سازی بافت های ویژه میادین شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری زهکشی اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار تاسیسات مربوطه مخازن آب تلمبه خانه ها تصفیه خانه های آب و تاسیسات تجهیزات صنایع غذایی صنایع فلزی کارخانجات ابزار آلات صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی شبکه های برق و پست های توزیع تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ فضای سبز ایجاد مجتمع های زراعی دامی گلخانه ای کلیه کارهای کشاورزی تسطیح و بهسازی اراضی کاوش های دریایی اکتشاف معدن و ابنیه فنی نگهداری ماشین آلات راهسازی بهسازی راهها تاسیسات مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبرسانی فاضلاب و برق تلفن و هوای فشرده بخار سیستمهای برفگیر خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز آب و فاضلاب جمع آوری زباله و آسانسور پله برقی ماسه پاشی حفاظت کاتدی ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ سلف سرویس شبکه های آب شهری جمع آوری انتقال فاضلاب شهری و صنعتی پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن جاده های دسترسی و بزرگراه ها راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک ابنیه های عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی زیرزمینی و رودخانه تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی نیروگاه آب و تونل آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی راههای روستایی شهری و اصلی فرعی آزاد راهها پلها و تونلها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مراجع ذیصلاح خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهری ری بلوار قدس شهرک عقیق قطعه ۵۳ کدپستی ۱۸۵۶۷۷۴۶۸۸. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵ـ ۴۴۹ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ ولصعر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا مصطفلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ حسین قربانی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۱۵۵۰۶۱۱۱۴۳ ابراهیم معنوی بسمت مدیرعامل و عضو اصلی بشماره ملی ۱۵۵۲۸۴۴۴۳ بمدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضای زهرا مصطفلو نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس اصلی خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان بشماره ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397105
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد
شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۳۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۶۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی تربیتی بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها مسکونی و تجاری و اداری صنعتی کارخانه ها بهسازی نوسازی سازماندهی توانمند سازی بافت های ویژه میادین شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری زهکشی اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار تاسیسات مربوطه مخازن آب تلمبه خانه ها تصفیه خانه های آب و تاسیسات تجهیزات صنایع غذایی صنایع فلزی کارخانجات ابزار آلات صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی شبکه های برق و پست های توزیع تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ فضای سبز ایجاد مجتمع های زراعی دامی گلخانه ای کلیه کارهای کشاورزی تسطیح و بهسازی اراضی کاوش های دریایی اکتشاف معدن و ابنیه فنی نگهداری ماشین آلات راهسازی بهسازی راهها تاسیسات مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبرسانی فاضلاب و برق تلفن و هوای فشرده بخار سیستمهای برفگیر خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز آب و فاضلاب جمع آوری زباله و آسانسور پله برقی ماسه پاشی حفاظت کاتدی ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ سلف سرویس شبکه های آب شهری جمع آوری انتقال فاضلاب شهری و صنعتی پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن جاده های دسترسی و بزرگراه ها راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک ابنیه های عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی زیرزمینی و رودخانه تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی نیروگاه آب و تونل آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی راههای روستایی شهری و اصلی فرعی آزاد راهها پلها و تونلها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مراجع ذیصلاح خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان نماز خیابان شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۷. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۵۴۶۸ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سمیه معنوی گلچوان بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۲. عدلیه معنوی گلچوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۳. نرگس بقایی بابا نظر بسمت مدیرعامل ۴. نرگس بقایی بابا نظر بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار. پ۱۷۹۸۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639195
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ هانی در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۷۱۲۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی ـ راهسازی ـ سد سازی ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ تاسیسات ـ تاسیسات ساختمانی ـ لوله کشی آب و فاضلاب ـ کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی ـ ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز ـ شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر گونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم وضروری است پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران میدان پونک. بلوار کمالی. خیابان جهاد یکم پ ۱ واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۶۳۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱۸/۰۱۴۴۱ مورخ ۱۲/۹۳۶نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا خاکپور به شماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم رستم زاده قربائی به شماره ملی ۰۰۸۴۶۹۶۲۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ احدی از سهام داران (خارج از اعضای هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میر حامد موسوی به شماره ملی ۰۰۱۳۸۱۳۳۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضائی به شماره ملی ۲۱۸۱۶۷۱۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۹۱۸۶۸۸۸۳۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550664
آگهی تاسیس شرکت ساختار گهر هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۳۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان رسالت ـ خ هنگام ـ شمیران نو ـ میدان پاکدامن ـ خ ابوذر ـ کوچه دوم غربی ـ پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۳۸ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587790
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه‌سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ ۱۸۳ واحد۱ ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۶۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617281
آگهی تاسیس شرکت بتن دیانا هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۰۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۳ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم خانزاده ‌بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639745
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان ارزش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049120
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت‌های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب، انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۲ مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373164
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۴۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابل کشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله مدنی خیابان سجاد پلاک ۱۸۳ واحد ۱ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۵۷ مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637507
آگهی تغییرات شرکت الیت خشت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و آقای رحمن غنمی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۶۵۱۱۶ و آقای سهیل مصیر به شماره ملی ۶۵۹۹۸۶۳۰۲۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمن غنمی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۶۵۱۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی ۶۵۹۹۸۶۳۰۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهیل مصیر به شماره ملی ۶۵۹۹۸۶۳۰۲۷ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795150
آگهی تغییرات شرکت اخگر سازه آراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۹۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و آقای سید میلاد معین السادات به شماره ملی۰۰۶۸۶۰۳۵۳۳ و آقای ایرج قاسمی به شماره ملی۵۵۷۹۲۰۱۵۴۰ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید میلاد معین السادات به شماره ملی۰۰۶۸۶۰۳۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملی۵۵۷۹۲۰۱۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج قاسمی به شماره ملی۵۵۷۹۲۰۱۵۴۰ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان برق آلستوم نبش خ جهانی نسب پ۱ ط۲واحد۵ کدپستی۱۴۵۴۸۱۳۱۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ خانم اکرم احمدی به شماره ملی۰۷۹۵۲۹۱۳۷۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کوروش کمالی به شماره ملی۴۱۳۲۴۶۳۰۵۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن کاران آرنیکا درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ تهرانسر ـ خیابان اصلی ـ خیابان آقا کثیری ـ پلاک ۲۱ واحد ۱۶ کدپستی ۱۳۸۷۹۷۹۷۳۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره۴۵/۹۵/۱۰۴۳ مورخه۱۵/۰۹/۱۳۹۵ بانک پارسیان شعبه ستارخان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مجید متفکرنیا به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۴۷۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. فاطمه هادی زاده به شماره ملی ۳۴۶۹۹۵۱۱۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت بازرس علی البدل و حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۲۴۶۹۴۰۰۳۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627591
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه دژ هورام درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۹۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۰۴۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ صادقیه ـ بزرگراه محمد علی جناح ـ میدان دوم صادقیه ـ پلاک ۱۵۱۸ ـ مجتمع گلدیس ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۳۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۳۱۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۰۴/۹۶,۲۴۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه صادقیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای نیما پازوکی به شماره ملی ۰۰۱۲۷۱۳۶۸۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه پازوکی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۷۵۰۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره تاجیک به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۲۹۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۳۸۷۲۸۸۰۱۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کهن دژ اهورا درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۹۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۰۶۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ تهرانسر ـ کوچه سنبل ـ کوچه شهیدمحمدرضاآقاکثیری (چهارم) ـ پلاک ۲۱ ـ ساختمان اطلس ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۶ ـ کدپستی ۱۳۸۷۹۱۹۱۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۴۳۹ مورخه ۲۶/۶/۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه تهرانسر توسط سهامداران پرداخت گردیده.است اولین مدیران: آقای نیما پازوکی به شماره ملی ۰۰۱۲۷۱۳۶۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه پازوکی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۷۵۰۱۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت بازرس اصلی خانم طاهره تاجیک به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۲۹۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۳۳۸۰۵۹۸۵۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726152
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضربدر دو درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۵۲۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق،تجهیزات صنایع نفت و گاز،سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی،انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-کوی نصر-خیابان فروزانفر-خیابان سوم-پلاک ۲-طبقه چهارم-واحد ۸- کدپستی ۱۴۴۶۷۱۴۳۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریاالسادات وزیرمختار به شماره ملی ۰۰۱۹۹۵۳۸۱۱ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریاالسادات وزیرمختار به شماره ملی ۰۰۱۹۹۵۳۸۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۰۱۳۸۷۹۳۸۲۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736417
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه ضربدر درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ بزرگراه محمد علی جناح ـ میدان دوم صادقیه ـ پلاک ۱۵۱۸ ـ مجتمع گلدیس ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۵۶.۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۱۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۰۸۱۵۹۱۹۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764556
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا بتن مشاهیر درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۵۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۰۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ شهرک جهان نما ـ خیابان (سرو ۱) ـ کوچه صدف سوم شرقی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان جهان نما ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۱۵۹۸۱۹۵۷۰ سرمایه شرکت مبلغ ریال مشتمل بر ۱۰۰۰۰۰۰ریاال می باشد. اسامی شرکا و یا موسسین اعضا هیئت مدیره: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره وقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۶۶۵۱۹۸۲۹۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا دژ مشاهیر درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۹۴۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج-شهرک جهان نما-خیابان (سرو ۱)-کوچه صدف سوم شرقی-پلاک ۰-ساختمان جهان نما-طبقه همکف-- کدپستی ۳۱۵۹۸۱۹۵۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۳۹۶۳۲۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک