قنبر امامی

قنبر امامی

کد ملی 0778951219
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های قنبر امامی

شهرک بین المللی کیهانی صنعت البرز
شهرک بین المللی کیهانی صنعت البرز
1
پمپ و کمپرسور درسا تهران
پمپ و کمپرسور درسا تهران
1
رازان پرداز تهران
رازان پرداز تهران
1
تولیدی پارس لانه
تولیدی پارس لانه
1
پارس قالب فدک
پارس قالب فدک
1
1
1
1
سنا چوب سبز
سنا چوب سبز
1
آرمان تجارت کسری
آرمان تجارت کسری
1
بازرگانی شکوه نوآوران آفتاب
بازرگانی شکوه نوآوران آفتاب
1
تجارت نصر البرز
تجارت نصر البرز
1
توسعه فناوری نور انوار
توسعه فناوری نور انوار
1
آبا طعم پرشین
آبا طعم پرشین
1
تجارت نور ابرار
تجارت نور ابرار
1
مدیریت اقتصاد ژرف آرمانی
مدیریت اقتصاد ژرف آرمانی
1
توسعه تجارت نور ابرار
توسعه تجارت نور ابرار
1
مکان شهر ابرار
مکان شهر ابرار
1
تجارت عمران آبادگران ابرار
تجارت عمران آبادگران ابرار
1
بازرگانی افضل حکمت
بازرگانی افضل حکمت
1
خیریه فرهنگی اجتماعی نور ابرار
خیریه فرهنگی اجتماعی نور ابرار
1
بهینه تجارت ابرار
بهینه تجارت ابرار
1
نور ابرار
نور ابرار
1
بازتاب رخدادهای جهان اسلام نگاه نو
بازتاب رخدادهای جهان اسلام نگاه نو
1
تولیدی موکت پردیس بافت یزد
تولیدی موکت پردیس بافت یزد
1
شیمیائی بتون پاس
شیمیائی بتون پاس
1
فروزان یخچال
فروزان یخچال
1
بین المللی فنی مهندسی بازرگانی خدماتی دلاور خوشه خورشید
بین المللی فنی مهندسی بازرگانی خدماتی دلاور خوشه خورشید
1
سروش تجارت برین
سروش تجارت برین
1
جهان تجارت تیوا
جهان تجارت تیوا
1
شکوه نور احسان
شکوه نور احسان
1
تولیدی آبگستر مازندران
تولیدی آبگستر مازندران
1
برین چوب
برین چوب
1
پیمانکاری و تولیدی ماهان بتن فرزانگان
پیمانکاری و تولیدی ماهان بتن فرزانگان
1
پرما چوب
پرما چوب
1
نور و صنعت یاوران دام
نور و صنعت یاوران دام
1
برین رخ
برین رخ
1
روپاک مهر
روپاک مهر
1
آریا اسپانو
آریا اسپانو
1
سازه صنعتی اسکان ابرار
سازه صنعتی اسکان ابرار
1
نور و صنعت دریا
نور و صنعت دریا
1
داروگ بین المللی
داروگ بین المللی
1
طب تصویری آلفا نور ابرار
طب تصویری آلفا نور ابرار
1
بهین سازان نوشاد
بهین سازان نوشاد
1
فن آوران نیرو طوس
فن آوران نیرو طوس
1
نورتاش پیمان
نورتاش پیمان
1
بازرگانی پیشگامان راه نسیم خاور
بازرگانی پیشگامان راه نسیم خاور
1
خاور نگهدار مشهد
خاور نگهدار مشهد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 601331
آگهی تغییرات شرکت شهرک خصوصی کیهانی صنعت البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا صالحی به شماره ملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۳۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651949
آگهی تصمیمات شرکت پمپ و کمپرسور درسا تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۱۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۴۶۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. قنبر امامی به کدملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و فاطمه آقاجانپور به کدملی۶۳۱۹۷۹۴۹۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز سلطانی نیا به کدملی۲۹۹۰۳۵۷۴۴۰ و محمدرضا لشگری به کدملی۱۲۹۱۰۰۵۲۹۳ و جمشید پورشعبان به کدملی۲۶۹۰۳۰۱۷۶۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ جمشید پورشعبان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا لشگری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز سلطانی نیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۸۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651955
آگهی تصمیمات شرکت رازان پرداز تهرانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۰۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. قنبر امامی به ش ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و جمشید پورشعبان به ش ملی۲۶۹۰۳۰۱۷۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز سلطانی نیا به ک م۲۹۹۰۳۵۷۴۴۰ و محمدرضا لشگری به ک م۱۲۹۱۰۰۵۲۹۳ و فاطمه آقاجانپور به ک م۶۳۱۹۷۹۴۹۰۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ فریبرز سلطانی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه آقاجانپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا لشگری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۸۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663609
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پارس لانهسهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۵۸۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوقالعاده مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا صالحی به کدملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم با نام ۰۰۰/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۸۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999781
آگهی تغییرات شرکت پارس قالب فدک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا صالحی به شماره ملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم رشیدی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۶۳۳۴۸ و آقای اسمعیل زفر به شماره ملی ۰۴۵۰۴۴۶۹۷۲ و آقای رضا ملکان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۹۴۶۵۴ تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم رشیدی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۶۳۳۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل زفر به شماره ملی ۰۴۵۰۴۴۶۹۷۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ملکان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۹۴۶۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا ملکان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۹۴۶۵۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۱۹۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041485
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا افروغ به شماره ملی ۴۴۳۲۲۷۴۲۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی مباشر به شماره ملی ۴۴۳۰۵۵۵۰۲۸ و خانم مریم شکوهی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۰۰۶۰۷ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056017
آگهی تصمیمات شرکت سنا چوب سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۰۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و آقای علیرضا طهماسبی به شماره ملی ۰۰۵۵۶۱۸۹۸۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران بزرگراه آیت اله سعیدی (جاده ساوه) شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان ۲۴ پلاک ۱۸ کدپستی ۳۳۱۹۱۳۵۸۴۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۴۶۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114485
آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل و آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۲۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205458
آگهی تغییرات شرکت رایانه‌ای نوآوران شکوه آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۱۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن جهانبانی به شماره ملی: ۰۷۹۰۴۹۰۶۳۳ و عباس خداشاهی به شماره ملی: ۵۲۱۰۰۲۴۵۰۴ و خانم سارا جهانبانی به شماره ملی: ۰۷۹۳۶۴۰۸۴۹ آقایان قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۸۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239405
آگهی تغییرات شرکت تجارت نصر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنائی کدملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299297
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن جهانبانی به شماره ملی ۰۷۹۰۴۹۰۶۳۳ و محمد حیدرزاده به شماره ملی ۰۳۸۳۳۸۲۰۳۳ و محمدجواد مومنی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۰۰۰۱۸۱۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان قنبر امامی به شماره ملی: ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و غلامعلی رعنائی به شماره ملی: ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340292
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی با کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347666
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347667
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347668
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی , برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347670
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی , برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347671
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347672
آگهی تغییرات شرکت آرمان صنعت ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347673
آگهی تغییرات موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی نور ابرار به شماره ثبت ۳۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348858
آگهی تغییرات شرکت بهینه تجارت ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359564
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری نورابرار به شماره ثبت ۲۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی ۰۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۱۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408775
آگهی تغییرات موسسه بازتاب رخدادهای جهان اسلام نگاه نو شماره ثبت ۲۸۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490282
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۴۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۷۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و آقای علیرضا افروغ به شماره ملی ۴۴۳۲۲۷۴۲۸۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حساب سود و زیان و ترازنامه دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ تصویب شد. پ۱۸۳۹۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497885
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی بتن پاس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۶۲۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی کد ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا صالحی کد ملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۴۱۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537126
آگهی تغییرات شرکت فروزان یخچال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا صالحی به شماره ملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۴۳۱۷۱۹۹۵۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658888
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فنی مهندسی بازرگانی خدماتی دلاور خوشه خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۰۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر عزیزی کدملی ۰۰۷۲۳۳۱۸۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۱۹۱۰۴۹۶۲۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671994
آگهی تغییرات شرکت سروش تجارت برین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه غیرتجاری حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۶۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۵۶۷۹۰۱۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675863
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۶۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای قنبر امامی کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۳۳۶۵۷۴۴۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693889
آگهی تغییرات شرکت شکوه نور احسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اعتماد محاسب پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۶۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۰۳۵۵۸۲۵۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216111
آگهی تصمیمات شرکت آب گستر مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و سعید ناصرتاش ساداتی به کدملی ۲۲۷۹۸۰۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین بابایی درزی به کدملی ۲۰۶۰۲۷۳۳۱۵ حجت اله بغدادی به کدملی ۴۹۱۰۶۷۱۲۲۶ داود بغدادی به کدملی ۱۴۹۱۰۵۴۹۷۷۳ مهدی بابایی درزی به کدملی ۰۴۵۱۳۰۲۳۷۰ مهین صدیقیان رسولی به کدملی ۰۰۳۵۷۹۶۱۴۶ نیره تاجیک به کدملی ۴۹۱۰۵۲۳۱۰۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۰ مهین صدیقیان رسولی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بابایی درزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین بابائی درزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10231977
آگهی تصمیمات شرکت برین چوب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۰۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: قنبر امامی به ش ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی اکبر افسا به ش ملی ۰۳۸۴۰۱۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهام با نام ۲۰۰۰ ریالی به بی نام تبدیل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح زیر تغییر یافت و سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم بی نام ۲۰۰۰ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258984
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و پیمانکاری ماهان بتن فرزانگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۱۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: قنبر امامی به کد ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر مافی شیراز به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۹۵۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن فلاحت کار به کد ملی ۴۸۹۸۹۸۶۰۶۴ مجید کردبچه به کد ملی ۰۰۶۱۴۶۶۸۰۸ فتح اله حیدری به کد ملی ۳۸۷۲۳۷۷۹۵ علی اسمعیل مرندی به کد ملی ۴۳۲۰۷۴۱۴۲۰ جمال هنرمند به کد ملی ۰۴۵۱۳۴۵۷۱۱ رضوانه خبازی نشلجی به کد ملی ۰۴۵۱۴۶۵۲۲۹ فاطمه فلاح نژاد به کد ملی ۴۸۹۹۰۲۸۳۵۰ مریم توانا به کد ملی ۰۰۵۹۶۲۷۸۸۳ محمدحسن فلاحت کار بسمت رئیس هیئت مدیره و رضوانه خبازی نشلجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید کردبچه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318343
آگهی تصمیمات شرکت پرما چوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۷۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۱۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر افسا به کدملی ۰۳۸۴۰۱۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353744
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت یاوران دام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن مجتهدی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۶۹۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361629
آگهی تصمیمات شرکت برین رخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۷۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: قنبر امامی به ش ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی اکبر افسا به ش ملی ۰۳۸۴۰۱۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بانام شرکت به تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم به سهام بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم بی نام ۵۰۰/۲ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377538
آگهی تغییرات شرکت روپاک مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۰۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای یاسر بابائی درزی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۲۶۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559548
آگهی تغییرات شرکت آریا اسپانو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه جانکی دادفر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593489
آگهی تغییرات شرکت سازه صنعتی آباد شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی حسینی کفشدار به شماره ملی ۰۹۳۸۶۹۹۵۵۵ و آقای طالب غلامرضائی شوب به شماره ملی ۵۶۸۹۹۰۶۰۰۱ و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ و آقای حسین عباسی نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ و شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی تا تاریخ ۲۷/۱/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی حسینی کفشدار به شماره ملی ۰۹۳۸۶۹۹۵۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای طالب غلامرضائی شوب به شماره ملی ۵۶۸۹۹۰۶۰۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین عباسی نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ بسمت قائم مقام مدیرعامل و شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ بسمت مدیرعامل. ۵ نام شرکت به سازه صنعتی اسکان ابرار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری (بجز چکها) با امضای منفرد مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضای کلیه چکها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629353
آگهی تصمیمات شرکت نور و صنعت دریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: قنبر امامی به کد ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آرش شهبازی به کد ملی ۰۰۴۳۹۹۴۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656307
آگهی تصمیمات شرکت داروگ بین المللی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. قنبر امامی به ش ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و مجید همایونی افشار به ش ملی ۰۰۵۳۷۷۶۳۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آجای شریخانده و علی رشیدی به ش ملی ۱۶۹۹۷۵۱۱۱۰ و بهاالدین سادات تهرانی به ش ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و بی تا حقیری به ش ملی ۰۰۵۷۳۶۷۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725584
آگهی تاسیس شرکت طب تصویری آلفا نور ابرار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ تحت شماره ۴۰۰۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۰۷۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای پزشکی و تجهیزات پزشکی و کمک پزشکی فیزیوتراپی ورزشی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و کالای صنعتی و پزشکی (پس از اخذ مجوزهای لازم) کلیه فعالیتهای تشخیص درمانی پزشکی اعم از ام‌آر‌آی‌ سی‌تی‌اسکن سنجش تراکم استخوان سونوگرافی داپلر و سایر موارد و فعالیت در جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی جهت اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همایشها و کنفرانشها و نمایشگاههای دولتی و خارجی بین‌المللی و هرگونه فعالیت که طبق مقررات و قوانین جاری کشور در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد و ارائه مشاوره و خدمات طراحی و اجرا در اامور فوق اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات کشور و بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان و کلیه امور مجاز بازرگانی کلیه موارد پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ایران‌زمین خ مهستان خ هفتم پ۱۴ ـ کد پستی ۱۴۶۵۷۳۳۳۴۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال منقسم به چهارده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهارده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/۶۷۰۳ مورخ ۸/۱/۹۰ نزد بانک ملت شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت تجارت نور ابرار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سیاوش کمالی‌اصل به شماره ملی ۲۱۶۱۴۱۵۳۰۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم سکینه زرقانی به شماره ملی۵۲۱۹۴۵۲۰۸۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید ابوالحسن جمالی‌گزکوه به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۸۴۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای حسین عباسی‌نیا به شماره ملی۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ به سمت قائم‌مقام مدیرعامل. ۶ـ ۵ـ آقای سید ابوالحسن جمالی‌گزکوه به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۸۴۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به جز چکها با امضا منفرد مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا کلیه چکها با امضا مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781912
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نوشاد سهامی خاص بشماره ثبت۲۹۸۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۰۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای رمضانعلی مرشدی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۳۶۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993541
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران نیرو طوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۶۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۳۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ و فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: قنبر امامی به کد ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به کد ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرخ بخشی به کد ملی ۵۲۱۹۵۰۱۲۸۳ جواد بخشی به کد ملی ۵۲۱۹۵۰۱۸۲۶ غلامرضا علیزاده به کد ملی ۲۸۷۱۹۳۲۶۸۹. کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام میباشد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ جواد بخشی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا علیزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرخ بخشی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104184
آگهی تصمیمات شرکت نورتاش پیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۴۶۵۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. قنبر امامی به کد ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا مالی به کد ملی ۱۲۰۹۵۶۳۶۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045126
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی پیشگامان راه نسیم خاور درتاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۵۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۵۳۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی،انجام کلیه امور و فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی،تجارت کلیه کالاهای مجاز،فعالیت در زمینه تجارت زمینی ،هوایی و دریایی،خرید و فروش و توزیع و پخش و حق العمل کاری کالاها،واردات و صادرات و نگهداری کلیه کالاها و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به سفارش و امور گمرکی و ترخیص کالا،اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت،تهیه کالا از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور،،شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی داخلی و خارجی،اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی،مشاوره و نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی و مورد نیاز داخل کشورپس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : بلوار سید رضی ،سید رضی ۵۷ فاز تجاری پلاک ۲۸۶ کدپستی ۹۱۱۱۱۱۳۶۰۵ سرمایه شرکت : مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۲مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه زیبا شهر مشهد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران شرکت : آقای سید قاسم علوی با کد ملی ۰۹۲۰۵۹۹۷۳۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای علیرضا نظامی با کد ملی ۰۹۴۰۸۶۴۵۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- آقای رضا اسدی نژاد با کد ملی ۱۲۸۰۳۳۴۰۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره-آقای محسن دادگر دوست با کد ملی۰۹۳۱۳۵۰۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و متغیریکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی وشهرام سینائی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۶۸۱۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت برای مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451864
آگهی تغییرات شرکت خاور نگهدار مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه موسسه اعتماد محاسب پارسیان بنمایندگی آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بعنوان بازرس اصلی و عوضعلی عظیمی شماره ملی: ۱۵۳۱۷۹۴۶۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - صورتهای مالی منتهی سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۳۰۸۴۱۰۳۲۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک