سارا آسایش

خانم سارا آسایش

کد ملی 0077665155
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703579
آگهی تغییرات شرکت بهنود پناهبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۶۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747795
آگهی تاسیس شرکت فیدار سازه سانیار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۲۲۱۵۴۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۳۲ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747804
آگهی تاسیس شرکت ایپک دژ درسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۶۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان رسالت به سمت سید خندان کرمان جنوبی کوچه افغان پ ۴۰ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۶۷۱۶۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۷۶۹ مورخ۲۵/۶/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه شاهین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747850
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۰۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۶۹۷۷۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۴۸۱۳ تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۶۹۷۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۴۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی ۰۰۶۶۲۳۶۱۵۰ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط۳ واحد۴۷ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۵۷۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای حسین کیاور به شماره ملی ۱۳۷۸۶۶۳۷۵۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۳۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757630
آگهی تاسیس شرکت نوژان پناهسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۷۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژههای پیمانکاری از قبیل: عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات برق و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصیـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباریـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران خ رسالت خ شهید کرد خ صالحی پلاک ۱۰۲ـ کدپستی ۱۶۴۲۳۳۲۷۵۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷/۶۸۵ مورخ ۹/۷/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلیخانسری بشماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی ۰۰۶۹۱۰۳۲۴۰ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی ۰۰۶۹۱۰۳۲۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای اصغر شاهمحمدی بشماره ملی ۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسینپور بشماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۳۲۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896335
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه سانیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۱۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۸۱۰۸۲ به شماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۸/۱/۱۳۶۰ فرزند خوشروز با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید عسگری به شماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ به شماره شناسنامه ۱۵۲۳۶ تاریخ تولد ۲/۱۱/۱۳۶۲ فرزند خدارحم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی ۱۴۶۵۳۸۱۰۸۲ و خانم سارا آسایش بشماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ و آقای مجید عسگری بشماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ ۴ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صفا فرازیمجدی بشماره ملی ۱۴۶۵۳۸۱۰۸۲ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم سارا آسایش بشماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ ۷۸۲ ط ۳ کدپستی ۱۳۴۶۷۵۸۴۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۸۸۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925255
آگهی تغییرات موسسه آرمان علم ایرانیان به شماره ثبت ۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۴۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۴۹۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۰۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015412
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه سایان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم سارا آسایش بشماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۸۰ ریال، آقای حسین فریدونی مهربانی به شماره ملی ۶۰۲۹۵۹۸۲۵۲ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۵۰۰ ریال، آقای محمد اسداله تبار سرحمامی به شماره ملی ۲۰۶۳۵۳۵۷۲۸ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۴۲۰ ریال ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فریدونی مهربانی بشماره ملی ۶۰۲۹۵۹۸۲۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد اسداله تبارسرحمامی به شماره ملی ۲۰۶۳۵۳۵۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسداله تبارسرحمامی بشماره ملی ۲۰۶۳۵۳۵۷۲۸ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و امتیازآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران توانیر شمالی پ۲۷ ط ۳ واحد ۵ کدپستی ۱۴۳۵۶۴۳۱۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878804
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان هرسین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۰۵۹۶۵ به شماره شناسنامه ۷۰۹ تاریخ تولد ۷/۱/۶۰ فرزند منوچهر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به شماره شناسنامه ۷۱۱۳ تاریخ تولد ۲/۴/۶۴ فرزند سیاوش با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای خسرو کرمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۱۹۴۷۸ به شماره شناسنامه ۶۸۱ تاریخ تولد ۹/۲/۵۲ فرزند تقی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۰۵۹۶۵ و خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ و آقای خسرو کرمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۱۹۴۷۸. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۰۵۹۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۱۹۴۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۱۹۴۷۸ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا فاطمه آسایش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ ۷۸۲ ط ۳ کدپستی ۱۳۴۶۷۵۸۴۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950377
آگهی تاسیس شرکت آرکا سیر میهن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۰۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۴۵۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸۲۹۱ مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه تره بار صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی به شماره ملی ۴۵۸۰۰۸۸۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزی چرندابی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۷۲۱۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی ۴۵۹۱۲۷۳۹۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری به شماره ملی ۴۵۹۱۲۷۳۹۵۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی ۴۵۹۲۱۲۸۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295164
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیارش بتن و پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۳۴۳۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۹۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی زارعی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۱۸۳۲ به شماره شناسنامه ۵۹۲۸ تاریخ تولد ۶/۱۰/۱۳۵۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به شماره شناسنامه ۲۸۹۱ تاریخ تولد ۴/۹/۱۳۴۵ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ و آقای مهدی زارعی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۱۸۳۲ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۱۸۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۱۸۳۲ به سمت مدیرعامل. ۴ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893597
آگهی تاسیس شرکت نیارش گشت آریانا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۰۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۴۵۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸۲۹۲ مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه فلکه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی ۴۵۹۱۲۷۳۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزی چرندابی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۷۲۱۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی بشماره ملی ۴۵۸۰۰۸۸۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی بشماره ملی ۴۵۸۰۰۸۸۷۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی ۴۵۹۲۱۲۸۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997869
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن پاژند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان سبلان میدان هلال‌احمر خ شصت و پنجم پلاک ۲۳ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۶۷۱۶۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۵۱/۹۱/۲۴۵ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی‌خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رییس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه‌محمدی به شماره ملی۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038165
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۸۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۵۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سیدمهدی حسینی زری به شماره ملی ۰۳۸۴۲۴۷۲۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۰۷۶۱۷۲ و آقای علی محبی به شماره ملی ۳۲۵۵۹۴۲۷۲۱ و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۰۴۳۰۳۷ و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی ۴۵۶۹۵۶۱۴۹۷ و آقای حمید لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۸۵۹۳۴۷ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحیم لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۰۷۶۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی ۳۲۵۵۹۴۲۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۰۴۳۰۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی ۴۵۶۹۵۶۱۴۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید لطفی به شماره ملی ۲۹۰۹۸۵۹۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی ۳۲۵۵۹۴۲۷۲۱ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953965
آگهی تغییرات شرکت پل راه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۰۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سارا آسایش با کدملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - فاطمه آسایش باکدملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیر عامل (خانم سارا آسایش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۱۸۱۳۹۴۵۴۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268084
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۸۲۴
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۸۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وخانم سارا آسایش ک م ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیهتهران میدان ونک ابتدای خیابان برزیل شرقی پلاک ۵۵ طبقه ۲ واحد ۱۲ کد پستی:۱۴۳۵۶۹۴۵۱۸ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه خاک اهورا در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۰۱۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگرا ه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ مهران ـ خیابان شهید ناصرخرم شاهگل ـ کوچه شهید مکاری ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۷ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۸۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره۳۴۷ ـ ۱۰۰۶ مورخ ۴/۸/۹۶ از بانک پارسیان شعبه آزادی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی ۶۳۱۹۸۲۹۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا ء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۱۵۴۱۲۴۴۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه سنگ کتیبه در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۰۵۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز)و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ اباذر ـ خیابان شهید رضا محبعلی ـ خیابان شهید داود اسکندرزاده ـ پلاک ۶۶ ـ ساختمان آلا ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۸۷۱۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۷۱۹۳۷/۹۶ مورخ ۸/۸/۹۶ از بانک گردشگری شعبه صادقیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی ۶۳۱۹۸۲۹۱۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۳۲۰۹۵۱۲۲۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861134
آگهی تغییرات شرکت آباد راه اریکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: محمد دهقان قطرمی به شماره ملی ۴۴۷۹۹۴۰۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره میثم حیدری خودیان به شماره ملی ۴۴۷۹۹۶۸۴۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حسینعلی زمانی به شماره ملی ۰۰۷۴۴۶۰۲۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد آقای جواد پور حیدری به کدملی ۴۵۹۱۲۷۳۹۵۴ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا آسایش به کدملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۷۱۷۹۹۲۹۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک