جمشید شاهرخی چمن آبادی

آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی

کد ملی 0769577709
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 748905
آگهی تغییرات شرکت آرمان صنعت ابرارسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۰۵۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748993
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران نیرو طوسسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۳۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و جمشید شاهرخی چمن آبادی به کدملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۰۹۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914041
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۶۸۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006514
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی بشماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جهانبانی بشماره ملی ۵۲۱۹۶۳۱۲۵۱ و آقای محمدرضا کریمی بشماره ملی ۰۹۴۰۸۴۴۴۵۱ و شرکت تجارت نور ابرار با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جهانبانی بشماره ملی ۵۲۱۹۶۳۱۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کریمی بشماره ملی ۰۹۴۰۸۴۴۴۵۱ به سمت قائم مقام مدیرعامل و شرکت تجارت نور ابرار با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک امامی به شماره ملی ۰۹۳۳۳۶۷۸۵۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ ۴ کلیه مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضاء ثابت مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169053
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۱ و ۲۰/۵/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی کد ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقای سید عبدالکریم جوادی کد ملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ به نمایندگی از شرکت صنایع تبدیلی گلستان شماره ثبت ۵۴۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رهباریان کد ملی ۱۰۶۲۷۴۶۶۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ملارستمی کد ملی ۴۵۹۱۷۰۵۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۵۰۰۹۹۰ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397290
آگهی تغییرات شرکت شکوه نور احسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۶۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408770
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408776
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شکوه نوآوران آفتاب سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۶۶۱۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۱۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۵۴۱ شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456366
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و گسترش تجارت آرمانی
شرکت سهامی خاص توسعه و گسترش تجارت آرمانی در تاریخ ۲۷/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۳۳۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۴۰۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات انواع ماشین آلات اعم از صنعتی، معدنی، ساختمانی، الکترونیکی و فنی و مهندسی، واردات و صادرات مواد غذائی، واردات و صادرات انواع مواد اولیه شامل صنعتی، ساختمانی، تبدیلی و تزریقی، واردات و صادرات انواع لوازم خانگی، خرید و فروش کلیه مواد اولیه (صنعتی، معدنی) و محصولات (صنعتی، معدنی)، ماشین آلات، کالاها، ایجاد صنایع سنگین و سبک و کارخانه جات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در ساخت و ساز پروژه های عمرانی و ساختمانی، انجام خدمات مشاوره، مدیریتی، تجاری، بازرگانی و سایر خدمات مجاز، سایر امور مجاز بازرگانی، تجاری، اخذ نمایندگی، عاملیت خرید و فروش محصولات سازمانها و موسسات عمومی، کارخانجات، شرکتها، اشخاص حقوقی و حقیقی، واردات و صادرات قطعات و لوازم یدکی هواپیما، هلیکوپتر، کشتی، قطار، لوکوموتیو، وسائط نقلیه، ادوات کشاورزی، واردات و صادرات انواع کشتی، قطار، لوکوموتیو، وسایط نقلیه، ادوات کشاورزی، واردات و صادرات، خرید و فروش کلیه کالاها، خدمات و ماشین آلات مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان شفق، روبروی مسجد امام حسن مجتبی، نبش خیابان آبشار، پلاک ۳، کدپستی ۱۴۶۶۹۶۳۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۹۹۰/۳۹ سهم بانام و ۰۰۰/۱۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰/۹۳/۱۰۱۱ مورخ ۲/۲/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه میدان فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حسن جهانبانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۷۹۰۴۹۰۶۳۳ محمد رضا جهانبانی بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۵۰۶۲۹ عمار صالحی لشکاجانی به کد ملی ۰۰۷۰۹۷۳۶۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب بشماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بعنوان بازرس اصلی آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی بشماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۲۵۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473032
آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت کسری شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۳۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535128
آگهی تغییرات شرکت بهینه تجارت ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۹۱۲۹۵۱۴۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594002
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده روشان ایرانیان در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۴۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۱۷۰۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهاو محصولات مجاز از قبیل نهاده های دام و طیور و صنعت مرغداری، دامداری و فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی (زراعی ـ باغی)، مواد اولیه شامل (صنعتی ساختمانی و تبدیلی) انواع مواد اولیه صنایع روغنکشی و صنایع غذائی و سایر موارد مجاز بازرگانی یا تجاری، خرید ـ مشارکت ـ سرمایه گذاری ـ راه اندازی و تاسیس کارخانجات روغنکشی و استحصال روغن خوراکی و صنایع غذایی و صنایع جانبی آن و همچنین مجتمع های کشت و صنعت و مزارع کشاورزی و کلیه صنایع و فعالیتهای مرتبط ـ طبقه بندی ـ تبدیل ـ بسته بندی و توزیع و فروش محصولات صنایع و کارخانجات روغنکشی و صنایع غذایی ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبار و امور ارزی نزد بانکها برای شرکت و اخذ نمایندگی عاملیت خرید و فروش محصولات مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دولتی و یا عمومی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد ساختمان آرین برج غربی طبقه ۴ واحد ۱۶ کدپستی ۱۵۴۹۸۴۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۷۹۰۰۰ سهم بانام و ۴۲۱۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۸/۹۳/۱۰۱۱ مورخ ۲۴/۳/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه میدان فاطمی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱. ابوالحسن خداشاهی به کدملی ۰۹۴۱۱۸۷۷۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی میثم اردستانی بالائی به کدملی ۰۴۲۱۸۴۶۸۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد یوسفی کوپائی به کدملی ۵۶۵۹۳۵۴۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به عنوان بازرس اصلی. جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۸۵۵۷۴۴۵۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوتاش کالا ایرانیان در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۸۲۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات وواردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهاو محصولات مجاز از قبیل نهاده های دام و طیور و صنعت مرغداری، دامداری و فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی (زراعی ـ باغی)، مواد اولیه شامل (صنعتی ساختمانی و تبدیلی) انواع مواد اولیه صنایع روغنکشی و صنایع غذائی و سایر موارد مجاز بازرگانی یا تجاری، خرید ـ مشارکت ـ سرمایه گذاری ـ راه اندازی و تاسیس کارخانجات روغنکشی و استحصال روغن خوراکی و صنایع غذایی و صنایع جانبی آن و همچنین مجتمع های کشت و صنعت و مزارع کشاورزی و کلیه صنایع و فعالیتهای مرتبط ـ طبقه بندی ـ تبدیل ـ بسته بندی و توزیع و فروش محصولات صنایع و کارخانجات روغنکشی و صنایع غذایی ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبار و امور ارزی نزد بانکها برای شرکت و اخذ نمایندگی عاملیت خرید و فروش محصولات مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دولتی و یا عمومی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد ساختمان آرین برج غربی طبقه ۴ واحد۱۶ کد پ ۱۵۴۹۸۴۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ریال منقسم به ۰۰۰/۱۴۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد۹۸۰.۰۰۰ سهم بانام و ۴۲۰.۰۰۰ سهم آن بی نام۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۹/۹۳/۱۰۱۱ مورخ۲۴/۳/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه میدان فاطمی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: حسین اردستانی بالائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م ۰۴۲۰۶۶۲۵۰۲ و محمد جواد یوسفی کوپائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۱۱۱۵۳۶۵۰۵ و بابک امامی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۹۳۳۳۶۷۸۵۶ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره و امضاء اوراق تعهدآور شرکت سفته ها، بروات، چک ها و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره و متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به عنوان بازرس اصلی و جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی ‏های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۱۴۴۶۹۹۷۷۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008914
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061654
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213532
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عمران رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به ش. م ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و جمشید شاهرخی چمن آبادی به ک. م ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737309
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی عمران رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و جمشید شاهرخی چمن آبادی به کدملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل مصطفی واعظ طبسی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، محمدرضا نوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، جمشید میرشاهی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق مدیر امور اداری مهدی فیضی به کدملی ۰۰۵۱۱۱۱۷۷۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به تهران شهرک قدس خ خوردین بعد از چهارراه هرمزان مجموعه اداری آستان قدس رضوی پ ۵ ک. پ ۱۴۶۵۷۷۱۹۹۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918425
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۵۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک