محمدرضا رفیعی دیزجی

آقای محمدرضا رفیعی دیزجی

کد ملی 0076829820
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1201731
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود واسط مالی خرداد یکم
در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان حافظ بین نوفل و لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ ـ کدپستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال میباشد میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر میباشد: ۱ـ۴ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه ۲ـ۴ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال سهم الشرکه ۵ـ اولین مدیران شرکت: سیدحسین حسینی به شماره ملی۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء : حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۱۶۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204639
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۸۹۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با شناسه ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ با نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین حسینی به ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضا) به عنوان مدیر و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204734
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ که در تاریخ ۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ ب به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ سمت رئیس هیئت مدیره و عضو و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) بسمت عضو و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین شدند و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. پ۱۷۱۸۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204735
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطان نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204736
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۷۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۷۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره علی رضا حاجی نوروزی کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحسین حسینی کدملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ۲ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204738
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی دی با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۹۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود به شرح زیر شرکت مدیریت دارایی مرکزی سرمایه ش م ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ش م ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ و سیدحسین حسینی ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به سمت عضو غیرموظف و محمدرضا رفیعی دیزجی ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیر غیرموظف تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204740
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه تدوین و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204742
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ با نمایندگی آقای علیرضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو غیرموظف آقایان سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو غیرموظف محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از اعضا) بسمت مدیر غیرموظف موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204743
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۷۸۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو غیرموظف، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به سمت عضو غیرموظف آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۰۷۲۶ (خارج از شرکا) به سمت عضو غیرموظف و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیر غیرموظف (خارج از اعضا و شرکا) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204745
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به ش م ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به نمایندگی آقای حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین حسینی ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ بسمت عضو و آقای محمدرضا رفیعی دیزچی ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ خارج از اعضاء و شرکاء بسمت مدیر تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس و حسابرس برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۱۷۱۸۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204747
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند: شرکت مدیریت مرکزی بازار سرمایه به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به ک م ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به ک م ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ عضو هیئت مدیره سیدحسین حسینی به ک م ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ (خارج از شرکا) عضو هیئت مدیره محمدرضا رفیعی به ک م ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ (خارج از شرکا و اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیر اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده و ۵ تبصره تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی شد. موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۹۲ تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926576
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری هوشمندآریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی مجید جعفری به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۸۷۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به نمایندگی بهنام ناصری نژاد به شماره ملی ۲۲۹۵۸۷۷۲۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به نمایندگی محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت عضو هیات مدیره - شهرام رحیمیان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۲۷۵۱۵۲۵۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285226
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۲۸۵۱ , ۱۰۷ , ۹۵۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقایان مجید جعفری به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۸۷۰۱ و محمد تقی یامی به شماره ملی ۰۷۹۱۷۵۹۶۲۸ و اکبر فردوسی قشلاق به شماره ملی ۳۲۵۵۳۶۰۹۱۹ به عنوان اعضای هیأت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محسن یوسف پور به شماره ملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۱۶۹۴۲۹۴۸۴۶ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504326
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای احمد رفیع زاده با کدملی ۰۰۶۱۰۴۶۱۲۴ و خانم آرمیتا تبریزی با کدملی ۰۰۷۹۳۹۶۴۳۷و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی با کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به سمت مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و محل تصفیه: تهران، خیابان ملاصدرا، بالاتر از بیمارستان بقیه اله، کوچه گلدشت، بن بست گلدشت یکم، پلاک ۱۴، طبقه ۱، کدپستی ۱۹۹۳۶۳۳۷۵۳ می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۸۵۹۵۳۸۶۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528919
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای کیوان جامه بزرگ به شماره ملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد آقای کیوان جامه بزرگ از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۲۹۳۲۸۰۰۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545308
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال، به شرح ذیل انتخاب گردیدند: هادی ابراهیمی بسابی دارای کدملی ۰۰۷۱۱۱۱۱۹۰ محمدرضا رفیعی دیزجی دارای کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ رضا علیانی دارای کدملی ۰۰۶۹۴۴۹۵۹۷ نشانی محل تصفیه تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۳۸، کدپستی۱۹۶۹۸۱۲۳۴۵ طبقه۵واحد۵۰۳ تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۵۱۷۶۵۰۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560950
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا صابری انصاری به شماره ملی ۰۵۳۳۱۶۴۷۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور شیرزاد به شماره ملی ۰۰۶۸۷۷۴۰۰۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی یامی به شماره ملی ۰۷۹۱۷۵۹۶۲۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۴۷۰۱۴۳۳۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804709
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیوان جامه‎بزرگ دارای کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ به جای آقای حسین اسلامی دارای کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به عنوان نماینده شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱ و آقای محمدرضا رفیعی دیزجی کدملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۷۵۹۳۹۴۸۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882379
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسام مقصودلو به شماره ملی ۲۰۳۱۶۵۵۳۱۰ محمدرضا رفیعی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۶۸۲۹۸۲۰ زهرا عزیزی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۳۵۸۴۰ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محل تصفیه تهران خیابان ملاصدرا کوچه گلدشت بن بست گلدشت یکم پلاک ۱۴ کدپستی ۱۹۹۳۶۴۳۶۵۱ می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای محمدرضا رفیعی دیزجی و یکی دیگر از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد آقای حسام مقصودلو یا آقای محمدرضا رفیعی دیزجی از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۲۹۴۰۶۲۵۶۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک