آقایوحید شریفی

آقایوحید شریفی

کد ملی 0075534517
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1152578
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس علی البدل و علی هاشمی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقایوحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۲۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313354
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین امیرآقایی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۷۵۸۵۷ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره اقای حسین عسکری ۵۷۹۹۷۷۳۱۹۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین سمت و انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و. اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۶۸۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740668
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ - آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ - آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۱۲۱۴۴۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969191
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۵۰۸۵۲۳۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022208
آگهی تغییرات شرکت نیکو دام شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدتقی شمسایی به شماره ملی۴۵۹۱۵۵۷۰۰۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۴۸۶۰۹۳۵۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108572
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ ۲ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۳۹۴۶۴۸۹۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149722
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۰۳۲۰۹۶۶۲۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219777
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی وهنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای مسعودخوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ ببه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۷۴۲۶۱۸۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219779
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۳۰۰۹۰۱۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۱۵۰۲۹۹۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256532
آگهی تغییرات خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۵۴/۲۵۷۵/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ رییس پلیس محترم اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ عضو اصلی هیئت مدیره حسین خرسند موقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ عضو اصلی هیئت مدیره مصطفی رضایی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ عضو اصلی هیئت مدیره حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی۱۲۹۱۰۶۷۵۳۱ عضو اصلی هیئت مدیره حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ عضو اصلی هیئت مدیره سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ عضو علی البدل هیئت مدیره احمد نظری به شماره ملی۰۰۸۳۱۹۲۲۴۷ عضو علی البدل هیئت مدیر سیدحسن روضاتی به کد ملی۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و وحید شریفی به کد ملی۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء، مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۶۴۶۲۷۹۸۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271898
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362316
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392196
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و شرکت فیروزدام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۸۵۲۲۸۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۲۹۳۶۳۳۸۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437716
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت۴۳۳۴۶۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت۴۱۸۰۳۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴ به نمایندگی آقای احمد صلواتی به شماره ملی ۰۰۱۴۲۶۹۴۹۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت۴۱۷۶۱۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت۴۳۳۷۹۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت۴۷۰۲۸۵ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹ به نمایندگی آقای روح الله بطیار به شماره ملی ۴۵۹۰۲۱۵۹۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدمهدی فاطمی نیا به شماره ملی ۴۵۶۹۴۸۹۴۹۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۲۳۹۵۵۷۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658224
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۱۸۵۶۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۳۸۹۹۶۰۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662709
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سامان فریور به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رجب رمضانی به شماره ملی ۲۱۸۰۸۰۰۶۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای گودرز رضائی سراب بادیه به شماره ملی ۴۹۶۹۰۰۷۰۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۵۸۵۹۳۷۹۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740164
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷، مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱، ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۲۲۴۹۹۳۵۸۱۵ و رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ۹۶۰۹۱۱۸۴۸۴۰۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818488
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دربند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۵۷۰۸۰۵۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818524
آگهی تغییرات شرکت دامداری و دامپروری مزرعه رودخانه شور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۶۹۹۵۲۶۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828276
آگهی تغییرات شرکت پرواربندان سوز الدین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۲۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۱۱۳۷۵۲۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831868
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دریوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۸۸۰۸۲۶۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914665
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داود ایلانلو به شماره ملی ۴۹۱۰۵۵۷۸۸۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۳۲۵۳۴۹۰۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209478
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۹۳۶۴۸۱۷۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک