نفیسه حاجی ابوالحسن

خانم نفیسه حاجی ابوالحسن

کد ملی 0075337533
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666935
آگهی تاسیس شرکت مهوار گویان مهامسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۸۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورشی ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودکـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقیـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۱۶۷۲ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری بشماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی بشماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامههای اداری با امضا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۶۰۰۷۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۵۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744874
آگهی تاسیس شرکت شهداد روناکسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی نزد بانکها برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقیـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۱۱۰۷۰ مورخ ۳/۷/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای هومن خدابخش بشماره ملی ۰۰۱۰۴۰۲۸۱۰ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مهرداد لاریپورطهرانفر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۲۴۸۶۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۷۵۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917935
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه اندیشان رستگار سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۷/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیروس کریمی به شماره ملی ۳۳۴۰۳۲۱۲۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدید الاسلام به شماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۸/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی ۰۰۱۱۲۳۲۸۹۷ و شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵ با نمایندگی آقای آیدین ظهوری تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی ۰۰۱۱۲۳۲۸۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای آیدین ظهوری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی ۰۰۱۱۲۳۲۸۹۷ به سمت مدیرعامل. ۴ نام شرکت به حامی نیکان پروشات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور، قراردادها، چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۷/۸/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۹۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685391
آگهی تاسیس شرکت بهبد چاوش با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۱۶۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت طرحهای شهرسازی و معماری و دکوراسیون داخلی و مرمت و ساخت ساختمانهای اداری و صنعتی و تجاری و دیگر ابنیه‌ها و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله‌سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، بهره‌برداری از معادن و احداث کارخانجات صنعتی، خدمات فنی و نقشه‌برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی و بازیافت زباله‌های شهری و صنعتی، خدمات کترینگ و ایجاد رستورانها و فست فودهای زنجیره‌ای و طبخ و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع شرکتها و پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقا ـ نرسیده به پل میرداماد ـ ک عمدی پ ۹ ط۲ شرقی کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ شعبه ندارد ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : ۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9804867
آگهی تاسیس شرکت ماهک گلپاد با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۸۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۳۸۵۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل فنی پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیه به پل میرداماد، کوچه عمدی، پ نه، طبقه دوم شرقی کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵. شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵: آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل. ۲ـ۵ـ آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵: نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: ۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805242
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریال ی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۰۰۶۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای سیروس کریمی به شماره ملی ۳۳۴۰۳۲۱۲۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدیدالاسلام به شماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925086
آگهی تاسیس شرکت سورنا بتیس مهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۸۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتونی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل فنی پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقی ـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۱۶۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن بشماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مهرداد لاری پورطهران فر بشماره ملی ۰۰۱۰۱۲۴۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهرداد لاری پورطهران فر بشماره ملی ۰۰۱۰۱۲۴۸۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی بهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۶۰۰۷۸ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112156
آگهی تغییرات موسسه حامی نیکان پایا به شماره ثبت ۲۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به شماره شناسنامه ۱۰۱۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت مدیرعامل. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283073
آگهی تاسیس شرکت روژین سازه پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۶۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی‌الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان‌های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه‌سازی و پل‌سازی و سدسازی و سوله‌سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه‌برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم‌کشی و لوله‌کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۰۱۹۱۲۲۷۲ مورخ۲۵/۶/۱۳۹۱نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم مریم یوسفی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۶۰۰۷۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حمید جدید‌الاسلام به شماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سورنا الماس آراد در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۸۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۷۱۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، برپایی همایشها و سمینارها، پیمانکاری خدمات تشریفات و پذیرایی از مجالس، سفره آرایی، گل آرایی، تهیه و طبخ انواع غذاهای ایرانی و فرنگی تهیه انواع سالاد و دسر، ارائه خدمات آشپزخانه و کترینگ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولنجک ـ کوچه بیستم ـ بن بست لاله ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۹۸۵۷۴۶۶۵۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۵/ص۹۶/۳۵۸ مورخ ۸/۶/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه فرخی یزدی پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم فرشته حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۴۵۱۶۳۴۳۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی ۰۰۸۲۸۲۹۷۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۲۸۰۳۱۷۲۴۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625656
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید رایان سیستم خلاق درتاریخ ۲/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۷۳۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مدیریت پروژه ارائه خدمات پیمانکاری، ارائه خدمات در زمینه اخذ ایزو، مشاوره مدیریت و بهینه سازی، ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی مدیریت، مدیریت طرح، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و اداره و مشاوره مدیریت پروژه و پیمان ام سی، مشاوره مدیریت استراتژیک، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهران شمالی ـ کوچه (بن یکم شرقی) ـ خیابان یکم ـ پلاک ۳۲ ـ پاساژ لیدا ـ طبقه پنجم ـ واحد ۳۹ ـ کدپستی ۱۴۷۸۶۴۶۵۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به شماره ۲۴۹/ص ۹۶,۳۴۸ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۶ پرداخت گردید و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی ۰۰۸۲۸۲۹۷۸۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهزاد قرشی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۴۴۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین ایلخانی به شماره ملی ۰۰۱۹۱۲۸۷۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس اصلی آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۲۷۱۸۵۲۳۵۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661534
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر زرین آفاق درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۹۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات پیمانکاری و عمرانی، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها، خدمات پیمانکاری در زمینه ایجاد و نگهداری فضای سبز وزیباسازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ خیابان عدالت ـ پلاک ۱ ـ طبقه اول ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۸۴۸۱۳۵۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۵ /ص ۹۶/ ۲۴مورخ ۲۸/۶/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه ولنجک به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید.مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای آرین ظهوری به شماره ملی ۰۰۸۳۰۷۶۸۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید جهانگیری فامنین به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۸۶۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی ۰۰۸۲۸۲۹۷۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۵۱۰۱۴۹۲۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد سازه آراد درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صنایع غذایی مجاز، ارائه خدمات پیمانکاری و عمرانی، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها، خدمات پیمانکاری در زمینه ایجاد و نگهداری فضای سبز وزیباسازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خدمات طبخ غذا و کترینگ، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ زعفرانیه ـ کوچه شیرکوه ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ـ ۴۲ ـ ساختمان گل نرگس ـ طبقه ششم ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۹۸۸۷۳۴۵۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۶ / ص ۹۶ / ۲۴۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه ولنجک به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرین ظهوری به شماره ملی ۰۰۸۳۰۷۶۸۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۵۵۸۲۱۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662910
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردا سازان هیراد درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۲۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، سیستم های ارتباطی وسوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری) فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی فنی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری)، تولید و ارائه دستگاه های جانبی وقطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و سایت و ارائه دستگاه های جانبی رایانه، برنامه نویسی، تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، ارائه خدمات پیمانکاری، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و سیستم های کامپیوتری برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ کوچه شهید اصغر شیروانی ـ بلوار ۳۵متری قیطریه ـ پلاک ۹۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۹۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد وکه مبلغ ۳۵۰ هزار ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۲۶۷/۹۶ص/ ۲۷۴مورخ ۲۶/۶/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه قیطریه پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل، آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۸۷۳۲۲۴۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772363
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه راشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۱۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: هومن ظهوری با شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد کرم بیگی با شماره ملی ۳۹۳۴۵۱۲۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن صالحی با شماره ملی ۳۰۹۱۲۲۳۹۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: آیدین ظهوری با شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت بازرس اصلی و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس علی البدل پ۹۶۰۹۲۹۹۷۹۷۰۰۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835386
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی تدبیر آینده پایا درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۸۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره و ارائه کلیه خدمات حقوقی در کلیه دعاوی و پرونده های کیفری و حقوقی، انجام و قبول وکالت در کلیه مراجع قضائی، اداری، ثبتی (اعم ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و سایر مراجع اداری و دادگاههای خانواده، شهرداری ها و کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده ۵ و از جمله ماده ۱۰۰،۵۵، ۷۵ ،مراجع بیمه ای، تامین اجتماعی و هیئت های تشخیص و حل اختلاف، مراجع گمرکی، اوقاف و کمیسیون های آن و نیز دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی و نیز مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، مراجع بازرگانی و تحت پوشش وزارت بازرگانی و نیز اتاقهای بازرگانی و مراجع صنعتی و تحت پوشش وزارت صنایع و معادن، حج و زیارت، دیوان عدالت اداری و نیز کلیه دادگاههای بدوی و تجدید نظر و همچنین ارائه هرگونه خدمات حقوقی مشتمل بر مشاوره، تنظیم لوایح دفاعیه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کلیه اتباع خارجی در کلیه مراجع داخلی و از طرف اتباع ایرانی در کلیه مراجع و سازمانها و نهادهای بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضائی و حقوقی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام وکالت در امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی و انجام امور داوری و صلح و سازش، ارائه خدمات حقوقی در زمینه انواع قراردادهای عمومی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و مطالبه داوری و حل و فصل مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اسناد اعتباری داخلی و خارجی ـ حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهارصددستگاه ـ کوچه شهیدعلیرضا مصطفی نظری ـ بن بست روشن ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۱۶۷۶۳۸۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ دارنده ۳۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ دارنده ۲۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی ۱۶۲۱۷۳۱۲۹۴ دارنده ۴۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی ۱۶۲۱۷۳۱۲۹۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۳۷۵۸۳۸۰۸۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979745
آگهی تغییرات شرکت رایان فرداد رایکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۲۱۸۷ به سمت بازرس اصلی و خانم نیلوفر حاجی عباس شیرازی به شماره ملی ۰۰۱۳۶۴۰۹۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هومن ظهوری به شماره ملی۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هاتف سفرکار به شماره ملی ۲۶۱۹۹۱۱۲۰۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۶۳۱۷۷۶۰۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043678
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کرم بیگی به شماره ملی ۳۹۳۴۵۱۲۶۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صالحی به شماره ملی ۳۰۹۱۲۲۳۹۱۴ به سمت مدیرعامل. ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۱۴۰۲۱۰۵۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073219
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر حقوقی آرکا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، ولیعصر، کوچه نور، بلوار میرداماد، پلاک ۳۶۳، طبقه سوم، واحد ۵، کدپستی ۱۹۶۹۶۱۵۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. علیرضا فخیمی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۲۰۸۲۲ با پرداخت مبلغ ۴۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ با پرداخت مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ دارنده مبلغ ۵۵۰٫۰۰۰ ریال لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی ۱۶۲۱۷۳۱۲۹۴ دارنده مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال و علیرضا فخیمی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۲۰۸۲۲ دارنده مبلغ ۴۹۰٫۰۰۰ ریال و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ دارنده مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ۹۷۰۳۲۲۱۶۰۵۱۶۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک