مرضیه قمری حسابی

خانم مرضیه قمری حسابی

کد ملی 0075213575
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 965192
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین مشایخی ساردوئی تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۱۳۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014023
آگهی تغییرات شرکت حامی تجارت ایلام نوین بامسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۷۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098173
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت های عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی، انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سیزدهم ولنجک ، خیابان ساسان، واحد۳۲ ـ کدپستی ۱۹۸۵۸۵۹۴۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد بیست میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲/۹۲/۸۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای شکراله عجم به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای شکراله عجم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۲۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۹۲۲۱۳ مورخ۴/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137414
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۱۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی, نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی, شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارکات کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مشارکت در تاسیسات شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی , عمرانی, ساختمانی, تولیدی, خدماتی, بازرگانی, صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ انجام کلیه معاملات تجاری , خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات برای شرکت و خرید سهام برای شرکت در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیات از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی , اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. تمامی موارد پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی, خیابان الف , خیابان جوانان, پلاک۹, طبقه۴ ـ کدپستی۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۱۲۹۲۲۸۲ مورخ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر برزگررحیمی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای امیر برزگر رحیمی به نمایندگی از شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای هیبت اله مهربانی به شماره ملی۳۷۸۰۳۳۲۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۸۴۶۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146571
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تحت شماره ۴۴۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه هاـ مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشورـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشورـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشورـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد و در هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهرانپارس، خیابان شهید سیدعباس حسینی، خیابان پنجم غربی، پلاک ۶۰، طبقه دوم ـ کدپستی ۱۶۸۹۸۷۶۳۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون و پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و پانصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲/۹۲/۳۳۳ مورخ ۳۱/۴/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده پولادی به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای وحید اکبرزاده پولادی به نمایندگی از شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای هیبت اله مهربانی بشماره ملی ۳۷۸۰۳۳۲۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۸۹۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236404
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. خانمها مریم علی زاده به شماره ملی ۲۱۶۲۲۰۲۹۲۱ و مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۰۹۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316515
آگهی تاسیس شرکت توسعه سلامت جیرفت (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تحت شماره ۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۷۷۰۷ در دایره ثبت شرکتهای ثبت جیرفت به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد مراکز پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی، خدماتی، بازرگانی بویژه در زمینه مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه درمان و بهداشت ـ مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی بقیه بشرح ماده دو اساسنامه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت ـ خیابان کشاورزی پلاک ۳۱۱ کدپستی ۷۸۶۱۹۴۴۵۸۹. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال آن طی گواهی شماره ۶۸۸/۲۱۲/۹۲ مورخه ۴/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردید. و مابقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۳ ریال آن در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدمهدی فداکارداورانی با کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمداله فاریابی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه عمران جیرفت ایرانیان با کدملی ۳۰۳۱۵۸۷۵۰۲ و علی عمادالدین به نمایندگی شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با کدملی ۴۵۶۹۷۴۴۸۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه مشایخی با کدملی ۳۰۳۱۳۳۸۳۲۴ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر با مفاد اساسنامه می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سید احمد حسینی تلکردی با کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بعنوان بازرس اصلی، مرضیه قمری حسابی با کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۷۶۵۶۹۲ ثبت شرکتهای ثبت جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499236
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مرزو قی کدملی ۰۴۵۰۱۷۰۴۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۲۴۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537699
آگهی تغییرات شرکت امین گستر تهران باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین ناظری به کدملی ۵۱۸۹۲۴۵۴۲۱ آقای امیر برزگر رحیمی به کدملی ۰۰۷۱۹۰۳۱۰۰ و خانم گل گز اسگندری اوجقاز به کدملی ۱۶۳۸۰۹۰۲۵۴ برای مدت دو سال بسمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. خانم مرضیه قمری حسابی به کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا فرجی شربیانی به کدملی ۰۰۷۶۸۳۸۳۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۳۱۵۸۹۱۶۷۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566032
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی پارس نیک آسا هزاره بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی به کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۰۲۳۸۶۴۷۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی دلیران پارس در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بویژه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ـ مدیریت پروژه های زنجیره تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی، اجراء و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن، ساختمان سازی اعم از تجاری، مسکونی، شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی و مراکز تفریحی و اقامتی ـ مشارکت در تأسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و مؤسسات اقتصادی و مطالعاتی و بطورکلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی، معدنی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ـ پارک وی ـ ابتدای بزرگراه چمران ـ خیابان جوانان ـ پ ۹ ـ طبقه اول کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۲۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۸/۹۳,۲۱۲ مورخ ۲۶/۴/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ۲ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ۳ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی آقای شاهد مزجی کدملی ۱۲۸۲۹۰۱۱۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۱۴۳۶۲۷۷۱۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628902
آگهی تصمیمات شرک توسعه صنایع اب دهلران استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۷۶۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ و درخواست وارده شماره ۳۸۱۷ مورخه ۱۰/۶/۹۳ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای امیر برزگر رحیمی کدملی ۰۰۷۱۹۰۳۱۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن محمدی کدملی ۴۵۱۹۹۴۹۵۶۴ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۸۳/۹۳/۲۱۲ مورخ ۷/۳/۹۳ به حساب شماره ۱۱۱۱۲۱۱۱۲۸۵۰۲۱۲ شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه تهران واریز گردید و بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده میباشد. ۴ آقای سید احمد حسینی تلکردی ش شناسنامه ۳۴۶۴ کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۶۹۱۶۱ رئیس ثبت اسناد و املاک دهلران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵، شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای بابک زنگنه به شماره ملی ۴۸۱۸۸۶۰۰۱۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۱۵۳۲۳۵۸۰۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704514
آگهی تغییرات شرکت اراک خودرو دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم مریم رمضان به شماره ملی ۰۰۶۳۰۹۷۹۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۸۲۹۵۱۳۳۹۶۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنعت معادن میامی درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۴۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی در داخل و خارج از کشور ـتأسیس یا مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی بویژه در زمینه صنایع فلزی، انرژی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع تبدیلی کشاورزی و مشارکت در تأسیس شرکتهای مربوط به موضوعات فوق ـ پی جویی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن (به غیر از نفت و گاز) و تولید محصولات پرعیارشده و محصولات فرعی مربوطه ـ ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، ساخت، نصب و راه اندازی، تعمیر ونگهداری و پیمانکاری در پروژه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی ـ احداث کارخانه ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بصورت کلید دردست و پیمان مدیریت ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خرید و فروش، تهیه و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی مجاز و صنایع مربوط به مس و آلومینیوم ـبرگزاری همایشها و نمایشگاههای بین المللی و داخلی مرتبط با موضوع شرکت ـاخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور ـاخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های مجاز از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت ـشرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی ـ بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز و اقدامات قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پارک وی، خیابان جوانان، پلاک ۹ طبقه چهارم کد پ ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۲/۹۳,۲۱۲ مورخ ۲۳/۷/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی به کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای حسن صالحی به کدملی ۱۲۹۱۳۹۲۹۱۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای محمد پلارک به کدملی ۲۹۹۳۸۳۸۳۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم رمضان به شماره ملی ۰۰۶۳۰۹۷۹۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۱۸۰۸۱۶۲۹۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317917
آگهی تغییرات شرکت نان رعنای البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۴۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید بهبودی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۶۹۵۲۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068853
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۳۲۰۶۲۰۸۹۰۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۰۲۱۰۱۸۵۶۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171143
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پارس شیراز هزاره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۱۷۹۸۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت۳۳۰۴۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت۳۱۹۰۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. همچنین کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول ثبت شرکتهای شیراز ش۹۷۰۵۲۴۸۴۴۴۵۳۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188737
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ومجوز شماره ۲۹۶۸۹/۱۱مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا جرجانی به کدملی ۰۰۵۴۶۴۱۵۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند وآقای علی اصغر جعفری کدملی ۰۰۳۵۰۵۷۴۳۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد) ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری زعیم با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت آروپاژ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی ۲۰۶۳۱۲۱۴۱۹ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی ۲۵۹۵۲۶۳۸۹۷دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۰۵۵۸۹۷۵۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مرزوقی کدملی ۰۴۵۰۱۷۰۲۶۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای غلامعلی مرزوقی کدملی ۰۰۳۰۷۱۱۲۷۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرذیل اصلاح گردید: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۱۸۷۶۹۹۸۹۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک