رضا حاجی ابراهیمی

آقای رضا حاجی ابراهیمی

کد ملی 0075085372
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620609
آگهی تغییرات شرکت افلاک ساز فوژان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملی۱۷۵۳۴۲۳۴۶۵ و خانم آلما پیلوسیان حاجی آبادی به شماره ملی۱۹۷۰۲۲۶۱۳۷ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی۱۲۸۶۶۸۱۵۱۰ تا تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملی۱۷۵۳۴۲۳۴۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آلما پیلوسیان حاجی آبادی به شماره ملی۱۹۷۰۲۲۶۱۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی۱۲۸۶۶۸۱۵۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی۱۲۸۶۶۸۱۵۱۰ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۸۷۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032046
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پادمیرا کیش سهامی خاص بشماره ثبت ۸۵۵۹ با نمایندگی آقای محمد مصباح و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ با نمایندگی آقای محمد بهرامی و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۸۳۱۹ با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳. در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087726
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ با نمایندگی آقای محمد بهرامی تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳. ۲ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338833
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۰۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338834
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۰۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338856
آگهی تغییرات شرکت سکانداران تجارت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به سمت بازرس اصلی و مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۰۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338857
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۰۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کالا تجارت تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. آقای رضا حاجی‎ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم‎ اشرف‎زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۵۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393931
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای رضا حاجی‎ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف‎زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۵۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409018
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سفر خوش کام سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۶۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424500
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۲۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم اشرف زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۰۰۰۳۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ شرکت طرح سازه تنیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵ پ۱۸۱۲۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588495
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه ابنیه دماوند ش. م ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱ و شرکت فراز عمران آریانا ش. م ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین ش. م ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵. پ۹۳۰۶۰۴۸۹۷۶۸۶۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655468
آگهی تغییرات شرکت پرتو تجارت صدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۱۵۳۳۹۴۱۴۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پرداز دانش نوین آرشام درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۷۴۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه - فروش و صادرات و ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی در زمینه رایانه - طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم‎های کامپیوتری و کنترلی - طراحی و تولید دستگاه ها و راهکارهای هوشمندسازی - طراحی و تولید دستگاه های روبوتیک - تولید نرم افزار - ایجاد بسته های نرم افزاری - شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی - طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های کامپیوتری - طراحی، پیاده سازی و نگهداری دیتاسنتر و ارائه خدمات میزبانی وب - راه اندازی و مدیریت پورتال‎های اطلاع رسانی و پشتیبانی - تولید محتوای عمومی و تخصصی - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی - بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی - انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی و اقتصادی مجاز - صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز - شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور - انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم - خدمات اداری و پیمانکاری و نگهداری و پشتیبانی سیستمها.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-میرداماد-خیابان شمس تبریزی شمالی-بلوار میرداماد-پلاک -۲۰۷-طبقه اول-واحد ۱- کدپستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۸۱۹۶۷۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران:آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهران مظفری مهر به شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۸۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای مازیار محمدی دانیالی به شماره ملی ۲۲۱۹۷۵۵۰۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۳۳۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۲۶۱۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۴۲۴۱۵۹۷۲۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115649
آگهی تغییرات شرکت سفر‌های کهکشانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۴۲۶مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ سازمان هواپمائی کشوری و مجوز شماره ۵۰۸/۱۲۶۰۰/۹۷مورخ ۲۲/۳/۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی۲۹۸۰۹۸۵۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند و محمدعلی فرجی به شماره ملی ۳۸۷۴۳۱۶۳۲۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء و شرکا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، عقود اسلامی و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۲۰۸۸۵۳۶۴۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272688
آگهی تغییرات شرکت فرین گستر فهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۵۳۷۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیات مدیره و نیما فرجی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۵۶۷۰۱ به نمایندگی از شرکت جاوید گستر رازیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حانیه جهانگیری به شماره ملی ۲۹۸۰۶۲۸۷۶۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۲۹۳۹۲۶۳۹۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک