جمیلا راعی عزآبادی

جمیلا راعی عزآبادی

کد ملی 0074284460
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1255294
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ و شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ و شرکت گلستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. پ۱۷۴۱۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299662
آگهی تغییرات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر و الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ و شرکت پرژیران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ پ۱۷۶۱۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613762
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد شرکت اطلس داران ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی ک م ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ شرکت کشت و صنعت گلداران ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی ک م ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ و شرکت صنایع غذائی پردیس ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی خانم فیروزه علوی ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۸۳۸۱۷۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635350
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و شرکت الماس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نازنین شکوری بشماره ملی۰۰۷۸۳۸۶۲۸۴ به سمت بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۶۹۴۶۸۶۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653348
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۲۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و شرکت الماس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ و شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ آقای محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۴۱۴۷۲۱۴۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677254
آگهی تغییرات شرکت سفیدکلاه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ شرکت پرژیران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین شکوری بشماره ملی ۰۰۷۸۳۸۶۲۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۴۲۹۴۷۰۹۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت گلستان درتاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۴۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۲۸۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت بیمارستانها و فضاهای درمانی و بهداشتی و داروخانه ای و پیمانکاری و اجرای این فضاها، واردات تجهیزات پزشکی و مکانیکی و الکتریکی ساختمان و دارو و لوازم بهداشتی درمانی و همکاری با شرکتهای فعال داخلی و بین المللی در رابطه با این امور، قبول نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی فعال در امر بهداشت و درمان، تاسیس شرکتهای مرتبط با تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانی و مصالح ساختمانی بطور کلی و سرمایه گذاری و مشارکت در بهره برداری از بیمارستانها و فضاهای بهداشتی درمانی بصورت خصوصی و در چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی در کشور.انجام هر یک از موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح صورت می پذیرد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه سایه مجتمع اداری و تجاری سایه پ ۲۶۰۹ کد پ ۱۹۶۷۷۱۳۷۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۹۳/۱۰۰۱ مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص)بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت اطلس داران(سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی ۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد احمدوند به شماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی و جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۵۶۸۹۸۷۵۴۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115681
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: احمد نصیری پور به کد ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی غرآبادی به کد ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیاز اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی سیدمهدی گرامی به کد ملی ۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی سیداحمد گرامی به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی سیدمحمدرضا گرامی به کد ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۸ سیداحمد گرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی گرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی جلالی خارج از اعضاء به کد ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620201
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۶ به تصویب رسید. احمد نصیری پور به کد ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی به کد ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلستان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی سید مهدی گرامی به کد ملی ۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ و شرکت اطلس داران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی سید احمد گرامی به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی سید محمدرضا گرامی به کد ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۷ سید احمد گرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا گرامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد گرامی به کد ملی ۰۴۵۳۳۱۰۷۲۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13212638
آگهی تغییرات شرکت سون گون سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد احمدوند به شماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی به شماره ملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای سیداحمد گرامی به شماره ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی گرامی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۱۵۲۷۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد گرامی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۱۰۷۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۰۰۴۶۹۳۱۰۵۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219245
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و شرکت الماس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۰۶۱۸۷۷۲۷۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230170
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ شرکت الماس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ پ۹۵۱۰۱۱۶۱۷۷۴۹۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292829
آگهی تغییرات شرکت اکسیر سادات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۷۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای محمد احمد وند به شماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی غرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمهدی گرامی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم طاهره گلپایگانی به شماره ملی ۳۸۷۴۷۹۳۱۰۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سون گون سان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷ به نمایندگی آقای امان صدقی به شماره ملی ۴۸۶۹۶۷۹۰۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۶۷۰۳۵۵۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888340
آگهی تغییرات شرکت پند سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۶۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بتصویب رسید. آقای مهدی نصیریان به شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ و خانم ثریا گونجی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۵۵۲۴۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید ابوترابی بشماره ملی ۵۸۰۹۵۷۷۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۰۲۸۵۱۳۶۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان خودرو نوین در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۴۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۱۶۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه طرح و مشاوره در زمینه احداث کارخانه و تولید انواع خودرو سبک و سنگین اعم از سواری، وانت، کامیون، اتوبوس، فروش خودرو و خدمات پس از فروش خودرو ـ خرید و فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ خلیج شمالی ـ بلوار شهیدعبدالهاشم سامانی پور ـ خیابان البرز اول ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۷۹۸۴۳۶۱۱ شعب نشانی: استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش سلفچگان ـ شهر سلفچگان ـ منطقه ویژه سلفچگان ـ خیابان اقتصاد ـ خیابان استاندارد ـ پلاک ۰ ـ ساختمان IS۳۵۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۷۴۶۱۳۹۶۹۵ آقای سیدمحمد تقی بنی هاشمی قاضی محله به سمت مدیرشعبه سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۱۰۰۱۲۸۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب با کد ۱۰۰۱ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای افشین گرجی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۳۸۲۴۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال هایداپ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۵۸۳ و به نمایندگی افشین گرجی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۳۸۲۴۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال فروشگاههای زنجیره ای اوشانک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴ و به نمایندگی سیدمحمد تقی بنی هاشمی قاضی محله به شماره ملی ۲۷۰۹۸۰۱۱۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: ۱ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمدالله حسین پناهی قروچای به شماره ملی ۳۷۹۰۰۶۵۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۳۰۲۵۳۶۳۴۶۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور مام سان در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۵۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خریدو فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی مشارکت در سایر شرکتها، خرید سهام شرکتها برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات عمومی و خصوصی ـ اخذ نمایندگی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پونک جنوبی ـ بلوار عدل ـ خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری ـ پلاک ۳۲ ـ ساختمان گلداران ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۶۶۹۳۶۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۱۹۶۲۶۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب با کد ۱۰۰۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سون گون سان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷ و به نمایندگی همایون لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال چشم انداز ساز توسعه اقتصادی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۹۵۶ و به نمایندگی احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمدالله حسین پناهی قروچای به شماره ملی ۳۷۹۰۰۶۵۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای کیخسرو کیانی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۳۴۰۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۵۷۹۵۳۵۱۸۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک