غلامرضا محبی باروق

غلامرضا محبی باروق

کد ملی 0073331597
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های غلامرضا محبی باروق

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1638841
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آرکا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرارگرفت. آقای محسن مرادی به شماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: محمد محمدی ش م ۰۳۲۲۰۶۷۶۴۲ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال احمد قلندری ش م ۲۹۳۹۷۰۳۹۶۵ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا محبی باروق ش م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال محسن مرادی ش م ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۷۰۸۲۳۶۴۴۱۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۴۲۱۹۴۰۲۲۰۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صدری کدملی ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۱۱۱۱۹۷۵۴۴۸۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730846
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشن آلات سنگین تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ به نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بملغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای علی بلندی با کدملی ۴۰۱۱۵۴۱۲۳۰ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین بلندی با کدملی ۴۰۱۰۱۲۶۶۷۱ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل بلندی با کدملی ۴۰۱۱۴۶۰۳۳۸ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس بلندی با کدملی ۴۰۱۱۷۰۲۷۱۴ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم بهجت کریمی تبار با کدملی ۴۰۱۰۳۵۵۰۶۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۱۱۷۷۸۴۸۹۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893027
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر اثنا عشری بشماره ملی: ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی بشماره ملی: ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاء آقای نادر اثنا عشری (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۴۵۹۶۷۹۰۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۲۹۷۳۱۷۴۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921672
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی دارای کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق دارای کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند - حق امضا کلیه آوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۳۰۶۶۷۷۹۷۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952382
آگهی تغییرات شرکت کوشا سیستم غرب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۳۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی به کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶با پرداخت ۴۹۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷با پرداخت ۴۹۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۵۱۷۳۱۹۵۷۰۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۴۸۲۱۸۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۰۹/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۲۵۴۱۸۸۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018687
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۲۳۹۳۸۲۷۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۰/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۸۱۱۸۰۶۹۸۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112906
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و صنعتی هرمز سازه فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابد قنبری شماره ملی ۳۳۶۰۱۱۰۱۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷بسمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا عموزاد خلیلی شماره ملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۸۱۶۵۰۴۸۹۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189000
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی چمنی به کد ملی۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹به سمت بازرس اصلی و اقای ابراهیم نورانی به کد ملی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید علی اقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و اقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و اقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی ۰۰۸۳۴۰۴۶۲۷ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۹۲۳۹۷۲۶۴۰۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204337
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۷۲۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مسعود نعلبندیان خوزانی با کدملی ۰۰۴۶۵۸۷۷۴۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، آقای خسرو پناهی اسفرجانی با کدملی ۴۳۲۲۷۰۴۶۹۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای کیوان اقبالیان با کدملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای مسعود نعلبندیان خوزانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۳. آقای سید علی آقامیری با کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق با کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۴. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۰۲۳۳۷۱۶۸۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229827
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲، آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۱۰۱۱۲۳۵۸۳۳۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236237
آگهی تغییرات شرکت توسعه البرز آناهیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - خانم نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای محرم بخشی بشماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای میر صادق موسوی بشماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضا محبی باروق بشماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۱۳۶۲۰۸۲۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258161
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آدرینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: حمید رضا یگانه فر به کدملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارای مبلغ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نازنین اسماعیل زنجانی به کدملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ دارای مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۰۲۶۸۱۳۹۶۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۸/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۳۸۶۹۷۰۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک۵۰ کدپستی ۱۴۶۸۹۷۶۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۱۶۹/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۲۳۳۳۸۹۳۰۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424019
آگهی تغییرات شرکت ارغوان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، امیر مهدی عاصمی کدملی ۰۰۷۰۵۵۸۸۱۷، نادر اثنا عشری کدملی۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ پ۹۶۰۲۲۰۷۲۲۶۰۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505475
آگهی تغییرات شرکت زینت تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محسن مرادی شماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱، غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا جعفری شماره ملی ۰۰۶۵۶۵۵۷۵۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال ذیل انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۱۹۴۵۰۹۳۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، مصطفی پروین بشماره ملی: ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۵۳۹۵۰۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565971
آگهی تغییرات شرکت پیمان پایه نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق بشماره ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر اثنا عشری بشماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره میرصادق موسوی بشماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری باامضاء آقای نادر اثنا عشری (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۵۲۸۱۲۶۱۴۰۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نمایشگاهی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور، راه اندازی وتاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل وخارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، حضور در نمایشگاههای داخلی وخارجی، برپائی فروشگاه واخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی واعطای نمایندگی ویا عقد تفاهم نامه وقرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی، انجام خدمات نمایشگاهی اعم از بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای و واگذاری غرفه ها، طراحی، تامین مواد اولیه، ساخت و نصب غرفه و دکوراسیون و برگزاری جشنواره، همایش، سمینار، نمایشگاههای تخصصی ملی و بین المللی، دریافت تسهیلات مالی واعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی وریالی در بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارج از کشور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۶۴/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۶۵۸۹۳۹۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581646
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران کارآمد تات ایرانیان در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع، امور اسپایدر، تامین ماشین آلات نظافتی و مربوطه، خدمات تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص وساده مورد نیاز ادارات شرکتها و نهادهای خصوصی و دولتی، امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه، خدمات امور حمل و نقل درون شهری، تعمیر و نگهداری و خرید و اجاره انواع خودرو و دستگاههای صنعتی، تامین خودورهای استیجاری برای پروژه ها و شرکتها، تعمیر و نگهداری وسایل اداری و رایانه ای، خدمات فنی خودرو، امور چاپ و تکثیر و صحافی، نگهداری و ایجاد و خدمات فضای سبز شامل خدمات کاشت و داشت و خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و گل و گلدانهای آپارتمانی، امور تاسیساتی شامل طراحی و اجرا و تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی، برقی و شبکه های کامپیوتری و تاسیسات آبی و آبرسانی و لوله کشی گاز و شبکه های مربوطه و تجهیزات وابسته به آنها، طراحی و تولید وفرآوری بسته بندی و پخش انواع مواد غذایی جهت وعده های اصلی و میان وعده ها، خدمات در امور تشریفات و برگزاری مجالس و مراسم ها و گردهمایی ها، انجام امور پشتیبانی فنی شامل تامین و تعمیر ف درخواست خرید کالاها واقلام مورد نیاز شرکتها و کارگزاری انواع کالاها و انبارداری و توزیع انواع کالاهای مورد نیاز شرکتها، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اخذ تسهیلات مالی از موسسات مالی واعتباری وبانکها، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و خدمات آنها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جنت آباد مرکزی ـ کوچه (پارک مهسا) جنوبی ـ کوچه شهید علی قربانی زاده ـ پلاک ۶۱ ـ ساختمان سعید ـ طبقه دوم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۴۷۴۸۳۶۱۶۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۴۷۰/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه توسط موسسین پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ به نمایندگی مصطفی مشایخ به شماره ملی ۰۰۵۱۵۸۶۷۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ به نمایندگی رضا مرندی به شماره ملی ۰۰۶۳۳۹۰۵۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ به نمایندگی علی آقاعلی خانی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۳۰۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۶۰۴۸۲۴۶۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تاکسیرانی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایاب ذهاب درون شهری. سرویس دهی به وزارت خانه ها و ادارات, موسسات, شرکت ها و مدارس و کلیه اماکن خصوصی و عمومی دولتی. ایجاد تعمیرگاه و اتوسرویس به صورت ثابت و سیار و ایجاد تاسیسات خدماتی رفاهی جهت تاکسی داران، ارائه و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و جی پی اس. ایجاد شعب، شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت درکلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتها، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۸/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۱۲۰۵۰۲۲۲۴   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سرمایه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۶/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۲۳۷۷۲۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کدملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. فاطمه اوحدی سهل آباد به کدملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه: میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۱۵۹۰۷۱۳۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624429
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: نعمت حمزه لوئی کهریزی به کدملی ۰۰۸۲۸۶۷۹۸۴ و غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۲۶۳۱۱۹۸۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639724
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شد: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شکل فوق اصلاح گردید. محل شرکت به تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان دهم - پلاک ۸ - طبقه اول - واحد شمالی - کد پستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری به کدملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۱۲۸۶۲۸۹۴۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644977
آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر اقتصاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان دهم - پلاک ۸ - طبقه اول - واحد شمالی - کد پستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۱۶۵۵۷۶۸۹۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696741
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت اختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۵۶۵۰۷۱۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698966
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر بدخش کدملی ۲۶۹۰۸۹۱۴۸۴ و غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و ابراهیم علی خانی کدملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۱۶۸۰۶۸۲۴۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082634
آگهی تغییرات شرکت آرسام تجارت فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: - آقای حمید رضا کهندل به کدملی ۰۰۷۱۵۲۲۲۱۲ بسمت مدیرعامل آقای سید محمد حسینی به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۳۲۹۳۸۵۹۴۶۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102482
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت گستر فصیح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۷۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رضا کهندل به کدملی ۰۰۷۱۵۲۲۲۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد حسینی به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۱۱۸۶۲۳۶۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تاو فرتاک درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات طراحی. اجراء مشاوره و هرگونه فعالیت درزمینه پروژه های فنی و مهندسی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب. نفت. گاز) شبکه گازرسانی.تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان. سیستم های ارتباطی ساختمان. خرید- تولید و ترویج و اجرای شبکه های رایانه ای و مخابراتی ساختمان. کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز.فعالیت در زمینه تجارت زمینی ـ دریایی ـ خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها- صادرات و واردات و نگهداری کالا ـ مراحل مربوط به ثبت سفارش ـ امور گمرکی و ترخیص کالا ـ اخذ وام و هرنوع ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ریالی ارزی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت مناقصه .مزایده و پیمان ها دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ اجرای کلیه خطوط فشارقوی و ضعیف و متوسط توزیع. الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور ساختمانی مکانیکال و الکتریکال و سازه های نیروگاهی و دریایی صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ـ انجام کلیه مراحل اجرای خدمات ساختمانی. مجتمع سازی. اعم از مسکونی. تجاری. اداری. صنعتی. راهسازی. مترو و تولید مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان.مرمت و احیای بافت های فرسوده ساختمان های مسکونی و تقویت و بهسازی و مقاوم سازی ـ ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای شامل بررسی. مطالعه. آموزش. تدوین استاندارد سازی روش های مرتبط با فعالیت های اساسنامه ـ ارائه کلیه خدمات در خصوص تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت اجرای قراردادهای منعقده با ادارات و ارگان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور و خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک.مدیریت منابع بازاریابی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی و تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر سازمان های دولتی و خصوصی در داخل شهر و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن ساخت و نصب و تامین کلیه تجهیزات پالایشگاهی پترو شیمی و نیروگاهی صنایع معدنی.صنایع فولادی و صنایع مواد غذایی و فروش دستگاه های آزمایش مواد اولیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت ـ انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه فعالیت های فنی و مالی در اتباط با موضوع شرمت به طور مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ـ تهیه و تامین تولید قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی موضوع اساسنامه، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله محمودیه-خیابان سالار-کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی-پلاک -۲-طبقه همکف- کدپستی ۱۹۸۶۹۱۵۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۵/۲۰۹/۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا میرزائی فلاح به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۲۱۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۴۸۵۰۷۳۷۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک