سیدجلیل سعادت یاربه

آقای سیدجلیل سعادت یاربه

کد ملی 0731857100
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1313354
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین امیرآقایی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۷۵۸۵۷ به نمایندگی شرکت عصر اندیشه پارس ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره اقای حسین عسکری ۵۷۹۹۷۷۳۱۹۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین سمت و انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و. اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۶۸۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318720
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقای رضا قاسمی با کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج)، آقای سیدجلیل سعادتیار با کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س)، آقای شهریار ورمقانی با کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی، مهرداد دهقان با کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ آقای رضا قاسمی به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدجلیل سعادتیار به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، بهمن ترامشلو (خارج از اعضا) بشماره ملی ۴۶۰۹۷۶۱۶۷۱ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۶۷۶۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318811
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بشمار ثبت ۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) شماره ثبت ۹۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ با نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار بشماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد جواد حسینی نیا بشماره ملی ۰۳۲۲۴۶۵۲۱۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان سعید هدایتی حسن کیا ده بشماره ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ و مهرداد دهقان بشماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۶۸۶۹۶۳۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543478
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی (۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹) بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی فاطمه ان الائمه (س) به نمایندگی آقای سید جلیل سعادتیار بشماره ملی (۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی (۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شعبانی بشماره ملی (۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶) بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۳۵۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737135
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹) به سمت عضو هیئت مدیره و رضا صدیق به شماره ملی ۲۰۹۰۲۲۹۷۰۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۱۹۸۳۲۱۸۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751652
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان با کد ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای رضا قاسمی با کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰و آقای سید جلیل سعادتیار با کد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰و آقای شهریار ورمقانی با کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۹۲۰۵۲۸۷۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087575
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ام البنی اعلائی به شماره ملی ۴۲۱۹۸۳۶۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۰۱۱۰۵۸۸۲۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219773
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۶۳۹۴۶۵۲۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219779
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۶۳۰۰۹۰۱۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۱۵۰۲۹۹۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240220
آگهی تغییرات شرکت مرتعداری چاهو کنار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت تعاونی از سال ۹۰ الی ۹۴ تصویب گردید. سیدجلیل سعادت یار به کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ (نماینده شرکت سحر طالب آباد) ومهدی آقا حاجی علیان کدملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ (نماینده شرکت فردوس دام گرمسار) و شهریار ورمقانی به کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ (نماینده شرکت فاتح فجر ارجلان) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیداسماعیل عزیزی به کدملی ۲۱۸۰۱۴۱۱۸۱ (نماینده شرکت کشاورزی میانکاله) و محمدحسن صادقی به کدملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ (نماینده شرکت پروار سمنان) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند سامان فریور به کدملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ (نماینده شرکت فیروزدام) به سمت بازرس اصلی تعاونی و مهرداد دهقان کیقباد به کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ (نماینده شرکت دیمه مهدیشهر) به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۱۴۳۸۷۵۷۹۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362318
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401109
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فیروزدام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۴۸۱۸۴۵۳۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420521
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. - ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۱۹۳۹۰۴۸۰۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818476
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تدبیرگران طلوع فجر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ شرکت رنوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ - خانم فاطمه مولایی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۰۵۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۰۲۶۳۴۷۱۶۲۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت ۱۳۲۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان مهدوی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۳۷۶۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۱۰۹۱۲۱۲۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت۱۰۱۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۲۶۰۳۲۹۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953991
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۷۸۰۹۳۴۸۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964261
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۷۵۷۱۶۱۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973493
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فاطمی نیا به شماره ملی ۴۵۶۹۴۳۰۴۶۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۱۲۱۹۳۶۷۸۷۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997646
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۴۸۱۳۱۰۳۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295887
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره، سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا آقای مسعود خوانساری بختیاری به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۱۲۲۱۵۱۰۷۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک