محمدرضا غرویان

آقای محمدرضا غرویان

کد ملی 0730095096
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1348756
آگهی تغییرات شرکت پترو توان تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر مطلب زاده به شماره ملی۰۹۴۲۳۰۹۷۰۷ و خانمها سوده جوادی به شماره ملی۰۹۳۸۱۷۶۳۰۷ و میترا مطلب زاده به شماره ملی۰۹۴۲۲۷۱۸۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۷۷۵۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348757
آگهی تغییرات شرکت رعدان نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به بازرس اصلی و محمدرضا غرویان با کدملی۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۷۵۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351387
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور راستین نگار مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۷۷۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351388
آگهی تغییرات شرکت هماهنگ پردازش رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۷۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ شرکت به تصویب رسید. پ۱۷۷۷۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359189
آگهی تغییرات شرکت دانش بینش روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۵۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. پ۱۷۷۸۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386701
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388225
آگهی تغییرات شرکت تارا مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۵۲۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره کدملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. پ۱۷۹۵۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394019
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صوفیا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۰۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. آقای شهریار خادمی‎کلانتری دارای ک. م ۰۰۵۰۸۱۶۷۰۵ و خانمها نوشین اشیدری ک. م ۰۰۴۷۶۲۴۱۴۰ و پروین اشیدری ک. م ۲۹۹۱۸۶۳۸۴۶ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۹۵۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397182
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فن آوری ناران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۵۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۸۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420847
آگهی تغییرات شرکت اندیشه زلال سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۷۳۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۰۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420972
آگهی تغییرات شرکت اروند ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۱۰۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422274
آگهی تغییرات شرکت اریس اوکسین سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۷۹۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۰۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424808
آگهی تغییرات شرکت فراز درنا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۶۷۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۲۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424832
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت چالدران سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۱۲۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448718
آگهی تغییرات شرکت پلی سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۳۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450702
آگهی تغییرات شرکت تنویرچاپ سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۹۶۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان کد ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای امیر حسین محمدی باهر به کد ملی ۰۴۵۳۲۹۵۵۳۳ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای شاهمیر حمیدی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۰۱۹۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای عباس محمدی باهر به کد ملی ۰۰۳۵۴۶۰۲۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۳۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450876
آگهی تغییرات شرکت فراز دنیا ساز سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۹۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۶۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غروریان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۶۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464470
آگهی تغییرات شرکت صنعت ارتباط پیشرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۲۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۸۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474392
آگهی تغییرات شرکت الکترو کنترل سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۶۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۷۷۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقای عبدالمحمد خورشید بشماره ملی ۱۹۷۱۱۱۹۷۵۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مهین قریشی بشماره ملی ۱۹۷۰۲۰۳۷۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور خورشید بشماره ملی ۱۹۷۱۳۵۹۹۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عزت اله مرداسی بشماره ملی ۱۹۷۱۱۱۲۰۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره خانم طلوع خورشید بشماره ملی ۴۷۲۳۷۱۲۶۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۳۹۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475344
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۹۵۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمد رضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۸۲۷۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476106
آگهی تغییرات شرکت انفورماتیک گستر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۰۳۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین غروی رام به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۳۷۶ آقای رضا غروی رام به شماره ملی ۰۰۶۴۲۰۵۰۲۹ خانم لیلا بهمنش به شماره ملی ۰۰۷۰۶۷۸۲۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476410
آگهی تغییرات شرکت خانه صنعت باستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۶۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا غرویان بشماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۳۶۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541735
آگهی تغییرات شرکت آسیا پودر آژینه سهامی خاص ثبت ۳۵ انتقالی
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره شرکت در مورخه ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید که مراتب جهت اطلاع عمومی آگهی می‌گردد. ۱ آقای رشید آزادمنش، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم پردیس خوشبخت به عنوان عضو هیات مدیره و نائب رئیس و آقای محمد آزادمنش به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، فاکتورهای فروش اوراق و مکاتبات عادی اداری با مهر شرکت و امضاء مدیرعامل دارای اعتبار است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا غرویان با کدملی: ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ (سال مالی هزار و سیصد و نود و یک) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۷۶۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۹۳۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545156
آگهی تغییرات شرکت پوشان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۸۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۵۰۶۷۷۱۴۹۹۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561564
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک ماشین الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۱۸۳۹۴۵۸۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600170
آگهی تغییرات شرکت وزین صنعت قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۶۱۰۷۸۳۲۶۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600183
آگهی تغییرات شرکت صدر صنعت پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کد ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان زیان سال مالی ۱۳۹۱تصویب شد ر پ۹۳۰۶۱۰۳۲۶۳۳۲۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613576
آگهی تغییرات شرکت لایزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۶۴۴۲۸۴۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638524
آگهی تغییرات شرکت بتون ویلا سقف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به کدملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فروید ک. م ۲۴۷۰۶۴۵۰۵۰ و فربد فروید ک. م ۰۰۷۱۲۶۷۰۴۲ و فرین فروید ک. م ۰۰۶۴۵۶۰۸۲۱ و سوسن افخمی ک. م ۲۶۴۹۰۵۰۸۸۸. پ۹۳۰۷۰۸۶۳۳۶۸۱۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668197
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرامیکهای نسوز آذرخش قم سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۳۰۷۲۷۷۰۸۸۸۶۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668201
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آذرخش آجرنسوز قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۳۰۷۲۷۸۸۱۱۳۶۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668209
آگهی تغییرات شرکت آذرخش فرآورده‌های نسوز قم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۷۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا بشماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ مشهد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۲۷۴۲۴۲۱۳۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه عمران ستاره شهر پاژ درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۳۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۶۸۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مجاز ـ ساخت و ساز کلیه ساختمان ها اعم از تجاری، مسکونی و تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری _ جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف شرکت _ اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ ایجاد شعبه ها و نمایندگی های مورد نیاز در داخل و خارج از کشور_ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بین بزرگمهر جنوبی ۶ و ۴ ـ پلاک ۲۶ کدپستی۹۱۸۷۱۹۴۷۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ریال منقسم به ۱۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۲۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳ مورخ ۳/۹/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه احمدآباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. حسن رضا انتظار یزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲. جعفر شگفتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. سید عبداله سخاوتی به سمت عضو هیئت مدیره ۴. سید حسن میر بمانی یزدی به سمت عضو هیئت مدیره ۵. محمد حسین شکفتی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند موسسه حسابداری وخدمات مدیریت ارقام پویا به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۸۴۵۹۴۵۱۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679371
آگهی تغییرات شرکت دشت ایمان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۸۱۳۴۴۱۴۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673913
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آلات فولاد صنعت دارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات ارقام پویا به نمایندگی آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران به نمایندگی آقای حسن جابری به شماره ملی ۰۹۳۴۲۵۸۳۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۰۱۷۳۱۱۵۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک