رضا عزپور

آقای رضا عزپور

کد ملی 0072958626
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13640396
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای رضا عزپور به ش. م ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. محل تصفیه تهران خیابان نیاوران، خیابان تبریزی، خیابان محمودی ۱، پلاک ۶، واحد ۲ کد پستی ۱۹۷۹۸۳۵۶۱۷ می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۲۹۷۸۶۹۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716299
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۰۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۱۹۵۶ با نمایندگی روح الله رازینی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۷۱۳۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سهیل طاهری شماره ملی ۲۱۴۲۰۷۰۹۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه عدالت ورزان صادقین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۱۳ با نمایندگی رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد اسکندری شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره بابک حمیدیا شماره ملی ۰۰۶۴۶۸۲۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. علی اکبر خادمی به شماره ملی ۲۲۱۹۱۵۶۳۵۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد جواد محسنی بندپی به شماره ملی ۲۲۰۰۷۸۴۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۲۴۵۰۹۶۷۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768497
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان اقتصاد صادقین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد هادی زاهدی وفا شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۳۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام عباد پور شماره ملی ۱۴۶۵۲۹۹۳۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسکندری شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای روح اله رازینی شماره ملی ۰۳۸۱۰۷۱۳۲۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سهیل طاهری شماره ملی ۲۱۴۲۰۷۰۹۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر محمد کیانمنش شماره ملی ۲۲۹۸۳۹۹۸۲۴ آقای غلامرضا گودرزی شماره ملی ۲۰۹۱۹۶۶۱۷۷ آقای حسن فدائی شماره ملی۲۰۳۰۲۳۶۶۲۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای علی اکبر خادمی به شماره ملی ۲۲۱۹۱۵۶۳۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۲۸۶۹۸۹۹۱۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت۱۰۱۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۲۶۰۳۲۹۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896283
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۰۶۳۳۶۸۸۴۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914660
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۷۹۳۳۴۹. پ۹۶۱۲۱۳۶۸۷۵۵۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926482
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مصطفی رضائی کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای محسن رسولی کدملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ و شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹ با نمایندگی آقای رضا قاسمی کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا عزپور کدملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی کدملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۷۱۳۵۱۷۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949119
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران فلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیر انتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی ۴۵۶۰۰۶۰۰۹۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۶۸۶۲۱۳۷۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954009
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رضا عزپور به شماره ملی۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۷۶۲۶۱۷۴۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964271
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۱۸۵۸۹۳۴۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973512
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۱۲۱۵۶۱۸۹۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997646
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۴۸۱۳۱۰۳۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082231
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل: مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ و جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ برای مدت دوسال انتخاب شدند. رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت انتشار آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۹۹۴۱۳۳۹۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084121
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی ۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶، برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۳۰۶۰۳۶۶۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۱۱۹۰۹۳۳۵۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209488
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۹۴۴۵۱۸۶۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290576
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۰۶۹۷۱۷۱۴۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۶۴۱۴۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۱۲۵۴۴۵۰۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337743
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی ۴۵۶۰۰۶۰۰۹۶ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای ولی اله فراهانی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۶۵۴۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۹۱۱۷۰۵۵۸۶۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک