مسیح مشهدی تفرشی

آقای مسیح مشهدی تفرشی

کد ملی 0072639717
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 970565
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مسیح مشهدی تفرشی به ک م۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بجای منوچهر منطقی به ک م ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به ک م ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمانی به ک م ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ بجای محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به ش ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۷۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255334
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم نراقیان به کدملی ۰۰۳۲۹۳۰۶۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمود مظلوم پور به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا موتمنی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی به کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۷۴۲۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291017
آگهی تغییرات شرکت هوشمندسازان جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای محمد رستمی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۵۳۷۳۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن پاس بین به شماره ملی ۰۰۷۵۵۱۹۶۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین کوزه گران به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۴۹۲۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان نوآوران دانا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۶۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل رادیوم به شماره ملی ۰۹۴۱۵۴۸۴۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. پ۱۷۵۷۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386909
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کد ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حامد بابایی به کد ملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ بنمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مهرابی بیان به کد ملی ۰۰۴۵۳۷۱۸۳۰ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۰۰۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474453
آگهی تغییرات شرکت داده سامانه فن اوا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۹۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به نمایندگی مسیح مشهدی تفرشی بشماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت فن آوا سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵ به نمایندگی علیرضا موتمنی بشماره ملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره فن آوا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۰۳ به نمایندگی امیر حسین عزیزیان بشماره ملی ۳۸۷۱۳۵۳۴۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات سفته با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود. پ۱۸۳۴۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698735
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات فن اوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمودزاده بجای آقای سیدصادق شفیعی ماسوله بعنوان نماینده جدید عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین و اعضاء هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای مسیح مشهدی تفرشی کد ملی شماره ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. و آقای حسین محمودزاده کد ملی شماره ۱۷۲۸۱۰۷۱۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا خونساریان کد ملی ۰۴۵۲۱۲۵۰۸۱ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۵۶۰۹۷۹۷۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395854
آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای سید میثم بهشتیان به شماره ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حیدر مغنی به شماره ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۳۰۸۱۶۵۴۵۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814843
آگهی تغییرات شرکت فن اواکارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود پشم چی به کدملی شماره۰۷۰۰۳۳۶۲۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت بانک سینا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مسیح مشهدی تفرشی به کدملی۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از طرف مشاوره فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳به سمت عضو هیئت مدیره علی ترابی به کدملی۰۵۵۹۷۵۱۰۹۵ به نمایندگی از طرف شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره علی فدایی به کدملی ۴۹۱۰۸۶۸۹۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره علی نوری به کدملی ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵ به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۴۸۶۶۵۱۱۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841857
آگهی تغییرات شرکت سروش دیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای پدرام کرباسیان به شماره ملی ۰۰۶۱۶۱۴۶۷۱ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره - آقای محمدپیشگاهی فرد به شماره ملی ۱۲۸۷۵۲۸۶۶۱ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره - آقای حامد غفاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۷۹۹۹ عضو موظف هیئت مدیره - آقای سیدحامد قنادپور به شماره ملی ۰۰۶۶۴۳۱۳۱۱ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره - آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۷۴۲۶۲۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841966
آگهی تغییرات شرکت خدمات وتجارت پرستوی ابی ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۱۶۳ به نمایندگی مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۲۶ به نمایندگی داریوش روحی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خودرو سازان راین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ به نمایندگی حسین روان بد به شماره ملی ۲۲۹۶۱۲۹۶۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت ویا دونفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۱۸۵۸۵۳۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010498
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان راین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش روحی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹ به نمایندگی شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷به نمایندگی شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۲۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حامد بابایی به شماره ملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ به نمایندگی شرکت دان ارتباط گویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۲۲۵۵به سمت عضو هیئت مدیره محمود کمانی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴به نمایندگی شرکت یگانه اندیش نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۵۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره بیژن گرمچی به شماره ملی ۰۴۸۵۵۲۰۷۰به نمایندگی شرکت یگانه اندیش سازه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه امضا مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد صدور اسناد خودرو با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۱۷۵۷۱۷۹۰۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068037
آگهی تغییرات شرکت سروش رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علیدادی بشماره ملی ۴۱۳۰۵۱۰۹۷۵ بسمت رییس هیأت مدیره و عضو اصلی غیر موظف شرکت بعنوان نماینده شرکت صوتی و تصویری سروش و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۹۹۱۰ فربود شکوهی ثابت جلالی بشماره ملی ۲۷۳۸۳۴۴۳۱۳ عضو اصلی غیر موظف هیأت مدیره شرکت بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی صدا و سیما شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۹۶۵۳ و محمد علی اخائی بشماره ملی ۰۰۷۰۹۳۶۳۸۲ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی موظف هیأت مدیره شرکت و حمید رهبری فر بشماره ملی ۰۴۵۱۳۰۴۷۰۵ بسمت نایب رییس هیأت مدیره عضو اصلی غیر موظف هیأت مدیره شرکت بعنوان نماینده شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۹۷۵۱ منسیح مشهدی تفرشی بشماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ عضو اصلی غیر موظف هیأت مدیره شرکت بعنوان نماینده شرکت مجتمع صنایع چوب فلز پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۲۵۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بهمراه رییس یا نایب رییس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۷۱۹۹۳۵۴۶۶۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092016
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی هنری به کدم۰۰۶۶۷۶۰۹۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای مسیح مشهدی تفرشی کدم ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۴۳۸۰۳۳۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494778
آگهی تغییرات ساختمان یگانه اندیش سرمایه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدبیات به شماره ملی ۳۹۳۳۳۹۱۱۱۳ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان راین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ به جای آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بعنوان رئیس هیأت امنا و آقای محمدحسن اشرفیان لک به شماره ملی ۲۷۵۵۳۷۳۷۸۴ به نمایندگی از شرکت یگانه اندیش سازه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۴۲۰ به جای آقای محمدامین کریم زاده به شماره ملی ۰۳۱۰۲۴۴۲۰۱ برای باقی مدت تصدی بعنوان عضو هیأت امنا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و اداری موسسه با امضای هریک از اعضاء هیأت امنا به تنهایی همراه با مهر موسسه و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء دو نفر از اعضای هیأت امنا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۲۶۰۲۹۷۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967672
آگهی تغییرات شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مسیح مشهدی تفرشی دارای کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به جای حسین اسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به عنوان رئیس هیات مدیره، سهیل مظلوم واجاری به شماره ملی ۲۶۹۰۳۸۳۱۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، مجید پیراسته به شماره ملی ۰۰۶۰۵۸۰۰۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره، مهدی ایزدیار به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۹۹۵۴۵۶۴۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056561
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی دارای کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷به جای آقای محسن یوسف‎پور دارای کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶، به عنوان نماینده شرکت مذکور در هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردید پ۹۷۰۳۰۹۴۰۴۸۲۷۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105969
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر فیضی دارای کد ملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ برای مدت باقیمانده دوره هیات مدیره بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای مسیح مشهدی تفرشی دارای کد ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به عنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به جای آقای علیرضا صابری انصاری دارای کدملی ۰۵۳۳۱۶۴۷۴۵ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی ازآن دو به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۳۵۳۴۷۳۰۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181187
آگهی تغییرات شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ شرکت واصله به تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدر مغنی به شماره ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رضا قلی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو عضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۵۳۰۲۱۴۱۰۴۷۸۴ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187355
آگهی تغییرات شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره، سرکار خانم زهرا میرحسینی دارای کدملی ۱۲۳۹۷۷۷۵۴۱ به نمایندگی از شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای هوشنگ معتمدی دارای کدملی ۵۸۸۹۴۷۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیات مدیره، آقای ساسان بهمنیار دارای کدملی ۰۰۶۲۳۱۷۵۵۵ به نمایندگی از شرکت کاشفان نواندیش پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مسیح مشهدی تفرشی دارای کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت بهکاوان نوآور آرنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا هر یک از آن دو بهمراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۰۴۳۲۸۷۹۳۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک