کوروش منتصر

آقای کوروش منتصر

کد ملی 0072481048
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642143
آگهی تصمیمات شرکت دالین مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۷۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۳/۹۱ کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی از شرکت آنیتاسان آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اورنگ به کدملی۰۵۳۲۱۳۹۲۵۹ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کریمی به کدملی۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد والی نژاد به کدملی۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته برات با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۸۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200373
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۷۶۳۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ آقای محمد اورنگ بشماره ملی ۰۵۳۲۱۳۹۲۵۹. پ۱۷۱۷۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218507
آگهی تغییرات شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی ش. م ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۵ به نمایندگی کورش منتصر ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ عضو هیئت مدیره محمد برهانی خارج از اعضا ک. م ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۴۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229722
آگهی تغییرات شرکت گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش گل نوش هستی سناسه ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۶۸۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229725
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای سیاوش سهیلی با ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سپس اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ک م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ آقای کورش منتصربا ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ پ۱۷۲۸۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272497
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کدملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهرداد سجادی با کدملی ۰۰۳۸۳۶۲۴۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی و همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۱۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272501
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی جاودان خرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسرش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و شرکت گل پخش اول به کدملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای صادق عسگری حسن آبادی به کدملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸ و به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای فرزاد مظهری به کدملی ۲۲۱۹۵۲۰۲۲۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و غیره با امضاء یکی از آقایان کورش منتصر یا صادق عسگری حسن آیادی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۱۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619932
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان باکدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای کورش منتصر باکدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای علی آقا گلی باکدملی ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۲۵۵۶۶۹۵۸۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625748
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۰۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۷۹۴۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی آقای کوروش منتصر بشماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و آقای امیر حسین علم بیگی بشماره ملی ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635119
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی جاودان خرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بسمت عضو هیئت مدیره آقای صادق عسگری حسن آبادی به کدملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مشهدی کریمی به کدملی ۰۰۷۴۶۵۵۵۹۰خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان کورش منتصر یا صادق عسگری حسن آبادی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۲۶۷۹۷۷۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635123
آگهی تغییرات شرکت مایا زیست فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار ش م۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱بسمت رئیس هیات مدیره. شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران ش م ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت زیست فرایند پارس ش م۱۰۳۲۰۳۰۱۵۹۰ با نمایندگی خانم فاطمه تابنده ک م ۲۲۹۶۸۱۷۹۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید کاظم طالبی ک م ۳۵۰۱۰۷۴۹۷۲ خارج از اعضاء وسهامداران به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۸۹۹۵۹۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10777559
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از آقایان سیدمحمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ یا کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ یا فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱۴ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764524
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۹۰۴۸۷ مورخ ۲/۹۴۱۰ معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای نعمت اله زمانیان بشماره ملی ۴۶۵۰۲۶۴۲۳۵ و آقای سیامک ربیعی بشماره ملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ و آقای قدرت اله فرهنگ بشماره ملی ۵۶۵۹۳۵۲۱۳۸ و آقای ذبیح اله فرشتیان به شماره ملی ۴۵۶۹۱۰۲۵۷۳ و آقای محمد عبدی بشماره ملی ۰۷۹۱۲۲۵۲۵۹ و آقای فرهاد بهمنی بشماره ملی ۲۳۷۱۸۰۲۹۵۶ و آقای کوروش منتصر بشماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای غلامحسین حسینخانی بشماره ملی ۰۰۳۷۴۴۳۵۱۸ و عبد الرحیم گلستانی بشماره ملی ۲۰۰۰۵۰۶۳۴۸ بسمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال تعیین گردیدند پ۹۵۰۲۰۵۵۷۲۵۴۳۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354615
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کشت و صنعت کوروش درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی فیش به شماره ۱۲۲۰,۳۹۲ مورخه ۰۳/۱۲/۹۵ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت افق مهر کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ با نمایندگی سیدمحمدکاظم بازگشا به شماره ملی ۱۸۶۱۱۸۵۲۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید محمد کاظم بازگشا به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۱۲۲۳۳۸۳۶۰۵۹۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خشکبار و حبوبات و غلات و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خشکبار و حبوبات و غلات و دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینی جات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۴,۳۹۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای حامد شیرپور به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۷۶۵۲۳۲۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلای ناب کوروش درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۹۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خرما و زعفران و زرشک و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خرما و زعفران و زرشک دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو، شکر، نبات، شکلات، آبنبات و... برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۱۶۵/ ۳۹۲ مورخ ۲۶/۲/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای حسین صفری کدملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مجید توکلی کدملی ۴۴۷۹۷۸۴۹۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۰۶۹۸۴۵۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504784
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک. م ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت هستی آرین تامین ش. م ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش. م ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند ک. م ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی ک. م ۵۱۷۹۷۰۷۹۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۸۸۳۰۴۶۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ،تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آرژانتین-خیابان اهورامزدا-بن بست نادر-پلاک ۱-طبقه همکف-- کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۱۹۲/۹۶,۱۷۰ مورخ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد اولین مدیران:شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰با نمایندگی کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۶۳۷۷۷۰۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662160
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره سیدوحید حسینیان کدملی ۳۸۷۴۷۲۲۴۷۳ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۲۳۶۵۲۷۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732219
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید حسین حسینی به ک. م ۰۰۶۴۶۷۴۸۵۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۷۱۹۸۴۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742322
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گل پخش اول ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای کورش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد حاجی عظیمی ۰۰۸۲۱۴۰۹۵۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۲۴۹۱۷۰۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742325
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آریان پیشروسلامت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی کدملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بعنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور طاهری کدملی ۰۰۸۰۵۳۵۶۳۱ خارج ازاعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود سزاوار ذاکریان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۲۴۷۳۳۰۶۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797243
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۱۲۵۸۴۹۸۱۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809115
آگهی تغییرات شرکت صنعت ماکیان کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدم ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدم ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰با نمایندگی آقای کورش منتصرکدم ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای کیوان لقمانی کدم ۰۰۵۶۸۴۳۶۶۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی باکدملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۱۹۱۸۳۲۵۷۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938083
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جویا بهنود درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۵۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژی بر روی تمام محصولات و کالاهای غذایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، سلولزی، پلیمری و غیره. کنترل و آزمایشات لازم بر روی نمونه های ورودی به انبارها و نمونه های جمع آوری شده از سطح کارخانجات و فروشگاه ها و بازار، ایجاد رویه ای علمی در خصوص نمونه برداری از محصولات، به کارگیری شیوه های نوین آزمایشگاهی و تکنولوژی پیشرفته، ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقاتی و کنترلی، برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی مرتبط، ایجاد ارتباط با نهاد ها و شرکتهای های علمی، تحقیقاتی و صنعتی به منظور ارائه خدمات متقابل، ارایه خدمات پژوهشی و مشاوره ای تخصصی و انجام فعالیتهای متنوع آزمایشگاهی با کیفیت بالا و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم باشد ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش احمدآباد مستوفی ـ دهستان احمدآبادمستوفی ـ روستا حسن آبادقلعه اکبربیک ـ حسن آباد خالصه ـ خیابان (خاکی) ـ خیابان شهید احسانی راد ـ پلاک ۴۴ ـ مجتمع عصرانقلاب ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید عامری به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۱۸۲۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۱۲۶۴۳۸۹۶۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972653
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پدیده شیمی آرین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲ با نمایندگی آقای سیدمحمد با قر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سیدعابدین حسینی به شماره ملی ۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازکوروش منتصر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۰۷۶۱۷۵۷۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293028
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند به شماره ملی ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دادفربه شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۲۸۳۹ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۷۹۲۶۲۲۲۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294895
آگهی تغییرات شرکت پروتئین ناب کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۰۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۳۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و کوروش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی از شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به نمایندگی از شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و رضا خدادادی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۸۱۰۵۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۹۶۳۶۹۷۴۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348908
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کوروش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا حسین پور ۱۷۲۹۹۳۵۸۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند/ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۷۳۸۷۸۵۱۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک