محمد خجسته

محمد خجسته

کد ملی 0071944672
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651994
آگهی تصمیمات شرکت پخش نیلوفر دریای خزرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۶۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۱۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655931
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی آرایشی نیلو برگ غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۰۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۱۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارس به عنوان بازرس اصلی , آقای محمد خجسته به شماره ملی۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ساره حاجی محمودی و خانم فاطمه مومنی مینانده به شماره ملی۰۰۵۱۳۵۴۰۲۲ تا تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ساره حاجی محمودی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مومنی مینانده به شماره ملی۰۰۵۱۳۵۴۰۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ساره حاجی محمودی به سمت مدیرعامل. در تاریخ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۹۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655972
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بهداشتی دستمال ایرانسهامی خاص به شماره ثبت۲۵۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حاجی محمودی به کدملی ۰۰۵۴۶۰۷۲۶۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی حاجی محمودی به کدملی ۰۰۵۴۷۹۹۷۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۹۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659985
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات کاغذ زنبق آرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۳۴۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره قبلی کماکان به مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند که: مسعود حاجی محمودی به کد ملی ۰۰۵۴۶۰۷۲۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ساره حاجی محمودی به کد ملی ۰۰۷۳۲۵۶۹۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز محمدنژاد به کد ملی ۴۲۸۴۱۶۹۷۸۵ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۳۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699404
آگهی تصمیمات شرکت فرش و گلیم باف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۲۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به ش ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به ش ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128371
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۰۳۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142001
آگهی تغییرات شرکت تندر تجارت شاهین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهین فخیم آقایی به شماره ملی ۱۳۷۸۳۰۲۱۲۵ و خانم لیلی ناظرفرد به شماره ملی ۱۸۶۰۶۵۶۸۰۳ تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شاهین فخیم آقایی به شماره ملی ۱۳۷۸۳۰۲۱۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلی ناظرفرد به شماره ملی ۱۸۶۰۶۵۶۸۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شاهین فخیم آقایی به شماره ملی ۱۳۷۸۳۰۲۱۲۵ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200163
آگهی تغییرات شرکت البرز سلولز هشتگرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437020
آگهی تصمیمات شرکت نوین بافان پرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444748
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ارمغان فولاد جم سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صمدی جم به کد ملی ۶۴۷۹۵۵۳۴۷۰ ابوالقاسم بهرامی به کد ملی ۶۴۷۹۳۳۳۵۹۶ آرزو محمدعلیزاده رامی به کد ملی ۳۴۴۰۱۳۳۴۸۶ محمد صمدی جم به سمت رئیس هیات مدیره و ابوالقاسم بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرزو محمدعلیزاده رامی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871948
آگهی تصمیمات شرکت سه برگ خاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۷۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134867
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان (حسابداران رسمی) به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ بسمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود بابایی به کدملی ۰۰۴۰۴۲۵۹۲۴ الهام بابایی به کدملی ۰۰۵۵۵۷۱۱۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ طاهره طالب لو به کدملی ۰۰۴۲۲۶۴۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهام بابایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود بابایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171038
آگهی تصمیمات شرکت راهکار اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025138
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد چاپ کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۶۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد رای کلیه اعضای مجمع و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۲۷۶۱۷۴۱۰۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025203
آگهی تغییرات شرکت پویش چاپ کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۵۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حسای سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549660
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۷۲۴۹۹۹۰۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269144
آگهی تغییرات شرکت تاو آسیا سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۸۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس اصلی و مسعود روحی به شماره ملی ۰۰۶۵۰۱۸۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۲۸۱۳۸۴۱۴۱۱۴ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرسین بهین آریا در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۶۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۷۵۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام امور بازرگانی مجاز داخلی و خارجی در زمینه منسوجات و پوشاک و کیف و کفش و انواع محصولات چرم طبیعی و مصنوعی واردات و صادرات تجهیزات فروشگاهی و تولیدی مجاز و تجهیز و فروش و تولید توزیع و عرضه انواع پوشاک و کیف و کفش و متعلقات تزئینی و آرایشی مجاز مرتبط واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز موضوع شرکت و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ایجاد فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی مجاز اعطای نمایندگی ایجاد شعب داخلی و خارجی اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مجاز مالی و اعتباری مشارکت داخلی و خارجی انعقاد قرارداد های داخلی و خارجی مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله میرداماد ـ خیابان زرنگار ـ خیابان شهید حسن آقازاده فرد (اطلسی) ـ پلاک ۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۴۳۳۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۷۳۰۴۴۲ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه بلوار میرداماد نفت با کد ۶۵۷۳۰ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امیر محمد صداقت به شماره ملی ۰۰۱۷۵۷۳۰۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرهاد عابدی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۶۹۳۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اکبر خجسته به شماره ملی ۰۰۶۴۹۹۶۰۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شهرزاد سربازوطن رشید به شماره ملی ۰۰۶۹۲۷۵۳۳۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شیرمحمد قزی به شماره ملی ۵۷۳۹۲۵۴۸۶۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا امضای مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد خجسته به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۴۶۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهمن درویشی به شماره ملی ۰۰۷۵۹۶۲۹۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۲۰۵۱۹۵۵۶۱۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک