مهدی جعفری

آقای مهدی جعفری

کد ملی 0071785469
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 911718
آگهی تغییرات شرکت داشن ایمن آزما سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۴۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۲۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ و آقای ابوالفضل جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۳۲۱۷ و خانم سمیرا شیخ صالحی به شماره ملی ۲۲۷۹۹۵۷۰۰۰ و آقای علی نیک خو به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۵۴۳۹ تا تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۳۲۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا شیخ صالحی به شماره ملی ۲۲۷۹۹۵۷۰۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نیک خو به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۵۴۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین ترابی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۱۳۸۳۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۳ ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۵۰۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229591
آگهی تغییرات شرکت فخار اندیشان سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جعفری ب ش م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ ۲ سارا صابونیان ب ش م ۰۰۶۵۸۴۹۱۱۶ ۳ رضا کارگر ب ش م ۰۰۷۱۶۲۲۰۷۱ ۴ رضا فروزان ب ش م ۰۵۱۹۹۶۲۰۹۵ ۵ مجتبی حیدری ب ش م ۰۳۸۴۹۰۹۵۵۸ ۶ علیرضا حبی ب ش م ۰۰۶۸۴۷۳۸۶۹ ۷ نیکا معظمی ب ش م ۴۸۹۹۷۵۱۶۷۲ ۸ سید مجید سفیدگران ب ش م ۲۰۶۳۰۲۶۴۷ ۹ مهری جعفری ب ش م ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ ۱۰ کریم انصاری ب ش م ۰۰۶۳۵۲۹۶۷۱ ۱۱ هادی اسداله ب ش م ۲۱۸۱۲۰۹۹۹۵ ۱۲ علی اکبر حاجی اسمعیلی ب ش م ۰۰۵۲۹۲۹۵۷۴ ۱۳ علی شمسائی ب ش م ۳۷۳۲۳۷۸۳۷۳ ۱۴ رضا قاسمی ب ش م ۴۹۱۱۱۳۲۵۳۱ ۱۵ کاظم دبیری نژاد ب ش م ۴۴۵۹۹۳۰۵۹۵ ۱۶ قاسم شیری ب ش م ۴۱۸۹۰۸۸۰۱۳ ۱۷ خالق خوش خبر ب ش م ۱۴۶۳۰۳۱۴۲۴ ۱۸ مریم یوسفی نجف آبادی ب ش م ۱۰۹۱۳۴۲۰۰۸ ۱۹ لیلا گلپایگانی ب ش م ۴۱۷۲۰۵۵۵۸۳ ۲۰ نازنین سلیمی ب ش م ۰۴۵۱۲۱۶۸۵۷ ۲۱ فریبا حسینچی ب ش م ۰۰۷۳۴۳۵۳۱۷ ۲۲ مهدی نجفی ب ش م ۰۰۶۴۷۰۵۱۱ ۲۳ امیرعباس شیرازی ب ش م ۰۰۶۱۲۶۱۳۸۶ ۲۴ ریحانه نوروزی تفرشی ب ش م ۰۰۷۱۹۴۵۲۵۳ ۲۵ صالح منصوری ب ش م ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ ۲۶ وحید لطفی منش ب ش م ۱۰۹۰۳۲۱۷۰۸ ۲۷ خدیجه میوان خسرو ب ش م ۴۴۷۹۶۵۱۶۹۱ ۲۸ سیاوش حداده ئی ب ش م ۰۰۷۵۴۴۸۹۷۱ ۲۹ افشین فرشیدفر ب ش م ۴۱۳۳۰۴۹۴۶۲ ۳۰ فاطمه فرمانفرمائی ب ش م ۰۰۶۹۵۳۴۴۷۰ ۳۱ جلال فتحی سولا ب ش م ۱۴۶۷۰۶۲۸۵۵ ۳۲ مجید صانعی دهقی ب ش م ۱۲۸۷۲۲۰۲۴۱ ۳۳ مسعود دائمی ب ش م ۰۰۵۵۳۷۹۸۷۷ ۳۴ محمدصادق دستفروشان ب ش م ۰۵۷۲۷۰۷۲۴ ۳۵ جعفر کرامتی زاده ب ش م ۰۰۶۲۹۲۸۱۳۹ ۳۶ میلاد نجفدوست رضوانده ب ش م ۰۰۶۷۳۰۲۵۲۱ ۳۷ سبحان ترکمن ب ش م ۰۰۶۹۷۵۴۴۴۶ ۳۸ هادی غفاری قهرودی ب ش م ۰۰۷۴۱۸۱۰۸۴ ۳۹ وحید میردار ب ش م ۴۸۸۹۴۵۰۱۶۵ ۴۰ سعید شاهواروقی ب ش م ۰۰۶۶۳۵۰۰۷۷ ۴۱ مجتبی فخرالدین ب ش م ۴۵۶۹۴۶۵۹۱۹ ۴۲ محمد انصاری ب ش م ۵۷۰۹۵۶۵۳۰۱ ۴۳ مجیر جلیلیان ب ش م ۰۰۶۹۴۶۸۶۴۸ ۴۴ اصغر اسماعلیان ب ش م ۱۲۸۲۱۸۹۶۹۷ ۴۵ مریم گلنبی ب ش م ۰۰۶۸۰۷۷۱۶۵ ۴۶ مجید نجفی ب ش م ۰۰۶۸۷۵۵۵۲۱ ۴۷ طاهره رستمی ب ش م ۲۴۵۲۲۲۷۴۵۵ ۴۸ حسین نوری سراجی ب ش م ۲۱۸۱۲۸۷۳۳۳ ۴۹ حسن خوش فر ب ش م ۰۰۵۸۷۷۵۳۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۸۲۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340764
آگهی تغییرات شرکت شارستان زرین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حضرتی بلقیس آباد (کدملی۰۰۵۹۳۴۳۵۹۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای مهدی جعفری (کدملی۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۳۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345782
آگهی تغییرات شرکت ایستا طراحان مقاوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۲۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ابوالفضل جعفری با کدملی ۰۰۶۷۸۳۳۲۱۷ با دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست شرکای حاضر در مجمع بعد از تغییرات: مهدی جعفری کدملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ دارای ۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال مهری جعفری کدملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال پ۱۷۷۳۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476222
آگهی تغییرات شرکت مجریان راه ماندگار شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۵۱۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۶۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی جعفری (کدملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹) ۲ خانم مهری جعفری (کدملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷) ۳ آقای فرهاد نوری بهروز (کدملی ۰۰۷۴۲۸۰۸۰۵) (خارج از شرکاء) ۴ آقای عباس آهاری اسگوئی (کدملی ۱۷۰۹۲۸۵۷۰۲) (خارج از شرکاء) ۵ آقای سید حسام الدین اعظم (کدملی ۰۰۶۱۲۶۴۵۰۴) (خارج از شرکاء) به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523263
آگهی تغییرات شرکت داشن ایمن نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۱۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد حیدرزاده به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۰۳۳۹ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی جعفری به شماره ملی۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ ۹۹۰۰۰۰۰ریال خانم مهری جعفری به شماره ملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ ۱۰۰۰۰۰ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۴۲۳۴۶۹۳۱۶۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613973
آگهی تغییرات شرکت مجریان طرح جاوید شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۱۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حضرتی بلقیس آباد (ش م ۰۰۵۹۳۴۳۵۹۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای مهدی جعفری (ش م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری جعفری (ش م ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرعباس شیرازی (ش م ۰۰۶۱۲۶۱۳۸۶) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای صمد میرزائی اسفنجانی (ش م ۱۷۰۹۵۸۵۴۵۵) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۵۷۹۷۶۹۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684164
آگهی تغییرات شرکت نگارسازان بدیع با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آمنه مهری ش م ۰۰۷۵۱۵۸۵۰۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مهدی جعفری ش م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهری جعفری ش م ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا تورانی قزوینی ش م ۰۰۵۶۱۸۳۷۲۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین یزدان پناه اقکند ش م ۱۵۳۰۲۱۲۷۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۰۲۰۳۶۴۴۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725649
آگهی تغییرات شرکت ایستا طرح جاوید بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۳۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۵۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ریحانه نوروزی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۴۵۲۵۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهری جعفری به شماره ملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد آقائی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۰۵۶۸۹به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء آقای اکبر اعتبار فرشی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۴۷۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۷۳۲۰۶۷۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9403578
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان ایمن آزما درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۰۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۰۰۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک بتن و جوش مصالح سازه ای تأسیسات مکانیکی و برق ـ خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمهوری خیابان یاسری کوچه همایون پلاک ۱ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۷۹۴۸۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۹۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه مالیات بر افزوده شهر تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هما معینی به شماره ملی ۰۷۸۰۲۱۵۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم پور پرهیزکار به شماره ملی ۰۰۶۶۳۹۶۶۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۳۱۱۰۴۸۶۰۷۹۳۱۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9408093
آگهی تغییرات شرکت پدیده سازان اجرا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۹۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد گودرزی به شماره ملی ۳۹۳۲۷۲۳۷۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره محمود رضوی اقدم به شماره ملی ۲۸۰۲۰۶۲۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) نادر شرافتی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۲۳۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۶۴۲۴۴۸۵۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411999
آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر جاویدان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۱۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید سفیدگران با کدملی ۲۰۶۳۰۲۶۴۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جعفری با کدملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری جعفری با کدملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید احمدی با کدملی ۰۰۵۶۸۱۴۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کیومرثی با کدملی ۰۰۵۲۲۹۲۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۸۶۳۵۷۱۹۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412723
آگهی تغییرات شرکت مجریان طرح میعاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمیل بزرگی علی آبادی (ش م ۰۴۵۲۶۷۴۸۳۲) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) وآقای مهدی جعفری (ش م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز جعفری (ش م ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شادمند (ش م ۲۸۰۲۳۵۸۶۹۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای مجید علی (ش م ۰۰۵۱۱۳۰۸۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۸۲۸۱۴۴۰۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه نگاران آزما درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۵۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۷۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک بتن و جوش مصالح سازه ای تأسیسات مکانیکی و برق ـ خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمهوری خیابان یاسری کوچه همایون پلاک ۱ واحد ۱ کدپستی ۱۳۱۳۷۹۴۸۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۵ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک ملی شعبه مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرامرز جعفری شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مهدی جعفری شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: هما معینی به شماره ملی ۰۷۸۰۲۱۵۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی . مریم پور پرهیزکار به شماره ملی ۰۰۶۶۳۹۶۶۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۱۲۷۶۹۷۶۵۹۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418723
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پژوهان خاک آزما درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۵۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۷۶۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک بتن و جوش مصالح سازه ای تأسیسات مکانیکی و برق ـ خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمهوری خیابان یاسری کوچه همایون پلاک ۱ واحد ۲ کدپستی ۱۳۱۳۷۹۴۸۷۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک ملی شعبه مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹به سمت رئیس هیئت مدیره وفرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳به سمت مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هما معینی به شماره ملی ۰۷۸۰۲۱۵۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی ومریم پور پرهیزکار به شماره ملی ۰۰۶۶۳۹۶۶۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید . پ۹۳۱۱۱۲۷۵۱۲۸۰۶۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016716
آگهی تاسیس شرکت ناظران پویا ساز با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۶۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی و اجرا و ساخت و پروژه‌های عمرانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سیویل و کارهای تاسیساتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و بطور کلی انجام کلیه امور مجازی که به نحوی با ساخت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مرتبط باشد و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جمهوری ـ خ پیروز ـ پ۳۱ ـ واحد۳ ـ کدپستی ۱۳۱۸۷۵۳۳۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای ابوالفضل جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۳۲۱۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ــ آقای ابوالفضل جعفری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۳۲۱۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مهدی جعفری یا ابوالفضل جعفری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215488
آگهی تاسیس شرکت ایمن شهر لیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۹۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی و اجرا و ساخت پروژه‎های عمرانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سیویل و کارهای تاسیساتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و به طور کلی انجام کلیه امور مجازیکه به نحوی با ساخت پروژه‎های ساختمانی و عمرانی مرتبط باشد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان جمهوری خیابان جمهوری خیابان پیروزی پلاک ۲۸ واحد ۳ ـ کدپسی ۱۳۱۸۷۴۷۹۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ـ مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم فاطمه محمدی‎گزستانی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۸۶۳۴۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ خانم فاطمه محمدی‎گزستانی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۸۶۳۴۸ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مهدی جعفری یا فاطمه محمدی‎گزستانی‎ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850180
آگهی تغییرات شرکت مقاوم شهر ایمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۵۳۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ و آقای فرید رشیدی فر به شماره ملی ۰۰۶۸۱۵۷۵۶۸ و خانم سولماز دیهیم به شماره ملی ۰۰۶۲۹۶۴۰۲۱ و آقای میرموسی بهبهانی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۵۲۷۶۶ و آقای سید مظاهر میربهبهانی به شماره ملی ۲۱۲۱۶۴۲۸۹۷ و خانم نسرین اسمعیلی بلان به شماره ملی ۰۴۵۲۴۲۳۶۹۴ و آقای خسرو رضی برچیلکائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۲۳۸۱۹ و آقای وحید میردار به شماره ملی ۴۸۸۹۴۵۰۱۶۵ و آقای مجتبی جدیدی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۸۲۳۲ و آقای مهدی برقی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۰۰۸۸۵ و خانم فرح ناز خدادادی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۲۹۵۳۱ و خانم سمیرا سالار به شماره ملی ۶۲۷۹۳۱۶۷۹۳ و خانم مریم آبداراصفهانی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۹۸۱۴ و آقای بابک بهارستانی به شماره ملی ۱۳۷۶۵۴۲۸۱۱ و خانم فاطمه محمدی گزستانی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۸۶۳۴۸ و خانم کژال عربی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۰۰۳۲ و خانم سارا محمدحسنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۵۰۳ و آقای اکبر قجاوند به شماره ملی ۰۰۵۹۱۱۲۷۹۴ و خانم سولماز دیلمی به شماره ملی ۲۲۹۸۱۱۲۹۶۷ و آقای امیررضا میرکی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۸۹۲۱ و آقای حسین شهبازی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۴۹۲۸۸ و آقای محمدرضا بیات به شماره ملی ۰۰۳۷۲۲۸۳۷۴ و آقای بهزاد حیدری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۴۶۰۵۹ و آقای مجید متفکرنیا به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۴۷۱۹ و آقای هیوا مردوخ روحانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۹۱۰ و خانم مریم عبدلی به شماره ملی ۰۰۷۵۷۴۷۲۱۹ و خانم فیرزوه محمدپور به شماره ملی ۰۳۲۰۴۳۱۴۸۷ و آقای محسن درخواه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۰۳۵۰۷ و آقای محمد طاهریان به شماره ملی ۴۵۶۹۵۰۴۶۹۸ و آقای مهدی خلج به شماره ملی ۴۳۲۳۵۶۰۵۲۴ و آقای نادر حضرتی به شماره ملی ۴۲۸۴۳۴۹۱۵۵ و آقای مهدی شیخی به شماره ملی ۰۵۵۹۳۳۲۴۰۸ و آقای امامعلی حلیمی به شماره ملی ۱۶۵۱۵۳۲۸۶۹ و آقای عمید انشائی به شماره ملی ۲۰۹۲۶۷۱۳۵۹ و آقای ایرج فلاحی به شماره ملی ۱۹۵۰۱۹۰۶۰۹ و آقای محمد رضوانی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۰۳۰۶۵ و آقای امیر زندی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۰۵۵۶۱ و خانم معصومه قره گوزلو به شماره ملی ۳۸۷۳۴۴۲۴۶۹ و آقای علی زارع عفیفی به شماره ملی ۰۷۲۴۰۸۲۲۷ و آقای محمدحسن برومند به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۱۰۵۶ و آقای حسن قائم ملکی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۹۴۱۰۶ و آقای بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۹۴۴۹۵ و آقای بهمن اله ویردی زاده منقوطای به شماره ملی ۱۶۵۱۴۸۷۲۰۰ و آقای مهدی طالبی قهفرخی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۳۳۶۶۱ و آقای علیرضا دیانت زاده به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۷۲۷۵ و آقای حامد میثاق مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۴۴۶۰۶۸۱ و خانم پانته آ رضائی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۸۳۶۱۳ و خانم فریبا رضائی به شماره ملی ۳۸۷۴۸۲۲۵۸۳ و آقای امیر غلامی به شماره ملی ۲۷۵۳۶۸۳۶۳۸ و خانم مریم فلاح عباسی به شماره ملی ۲۶۴۹۳۰۱۷۴۰ و آقای محمدحسین ارفع به شماره ملی ۴۵۹۱۳۱۷۲۳۴ و آقای مرتضی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۵۰۰۲۰ و آقای احسان جلوه مقدم به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۱۶۹ و آقای فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ و آقای مهدی کاظمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۱۲۷۹ و خانم فاطمه حقگو به شماره ملی ۰۰۷۵۰۶۵۴۴۴ و آقای محمدحسین لعله‌ای به شماره ملی ۰۴۹۲۰۱۰۹۸۶ و آقای ایرج فکور مستعلی بگلو به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۴۶۱۱ و خانم رفیعه فرشچی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۸۵۶۱ و آقای حمیدرضا برادرقلعه به شماره ملی ۰۰۶۲۱۹۶۱۲۱ و آقای وحید خواجه‌ای به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۰۶۶۶ و آقای هوشین عبداله فقه به شماره ملی ۲۸۷۱۹۷۲۹۴۱ و خانم فرناز فرشاد به شماره ملی ۰۰۶۷۳۰۵۶۱۱ و خانم سحر قاسمیان به شماره ملی ۰۰۶۸۰۷۸۲۰۱ و آقای سید مجدالدین هاشمی به شماره ملی ۶۵۵۹۵۰۶۶۹۱ و آقای محمد اخباری به شماره ملی ۱۲۶۰۴۵۷۰۰۱ و خانم اوین کمانگرپور به شماره ملی ۳۲۵۰۳۹۴۳۱۹ و آقای سیاوش امیرهاشمی به شماره ملی ۱۳۷۰۵۹۲۳۳۷ و خانم لیلا احدی به شماره ملی ۱۵۳۲۷۰۰۶۲۸ و آقای جواد حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۰۲۲۱۶۷۸ و خانم مریم سادات میرسلطانی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۶۷۶۲۶ و آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۵۳۰۶۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرید رشیدی فر به شماره ملی ۰۰۶۸۱۵۷۵۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سولماز دیهیم به شماره ملی ۰۰۶۲۹۶۴۰۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میرموسی بهبهانی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۵۲۷۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مظاهر میربهبهانی به شماره ملی ۲۱۲۱۶۴۲۸۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم نسرین اسمعیلی بلان به شماره ملی ۰۴۵۲۴۲۳۶۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو رضی برچیلکائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۲۳۸۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید میردار به شماره ملی ۴۸۸۹۴۵۰۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی جدیدی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۸۲۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی برقی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۰۰۸۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فرح ناز خدادادی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۲۹۵۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیرا سالار به شماره ملی ۶۲۷۹۳۱۶۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم آبداراصفهانی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۹۸۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک بهارستانی به شماره ملی ۱۳۷۶۵۴۲۸۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه محمدی گزستانی به شماره ملی ۰۰۶۵۸۸۶۳۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم کژال عربی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۰۰۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا محمدحسنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۵۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر قجاوند به شماره ملی ۰۰۵۹۱۱۲۷۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سولماز دیلمی به شماره ملی ۲۲۹۸۱۱۲۹۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیررضا میرکی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۸۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین شهبازی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۴۹۲۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات به شماره ملی ۰۰۳۷۲۲۸۳۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد حیدری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۴۶۰۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید متفکرنیا به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۴۷۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هیوا مردوخ روحانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم عبدلی به شماره ملی ۰۰۷۵۷۴۷۲۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فیرزوه محمدپور به شماره ملی ۰۳۲۰۴۳۱۴۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن درخواه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۰۳۵۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد طاهریان به شماره ملی ۴۵۶۹۵۰۴۶۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خلج به شماره ملی ۴۳۲۳۵۶۰۵۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر حضرتی به شماره ملی ۴۲۸۴۳۴۹۱۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شیخی به شماره ملی ۰۵۵۹۳۳۲۴۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امامعلی حلیمی به شماره ملی ۱۶۵۱۵۳۲۸۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عمید انشائی به شماره ملی ۲۰۹۲۶۷۱۳۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فلاحی به شماره ملی ۱۹۵۰۱۹۰۶۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضوانی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۰۳۰۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر زندی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۰۵۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه قره گوزلو به شماره ملی ۳۸۷۳۴۴۲۴۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی زارع عفیفی به شماره ملی ۰۷۲۴۰۸۲۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن برومند به شماره ملی ۵۱۱۰۴۲۱۰۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن قائم ملکی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۹۴۱۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۹۴۴۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن اله ویردی زاده منقوطای به شماره ملی ۱۶۵۱۴۸۷۲۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی طالبی قهفرخی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۳۳۶۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا دیانت زاده به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۷۲۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد میثاق مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۴۴۶۰۶۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم پانته آ رضائی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۸۳۶۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فریبا رضائی به شماره ملی ۳۸۷۴۸۲۲۵۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر غلامی به شماره ملی ۲۷۵۳۶۸۳۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم فلاح عباسی به شماره ملی ۲۶۴۹۳۰۱۷۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین ارفع به شماره ملی ۴۵۹۱۳۱۷۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۵۰۰۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احسان جلوه مقدم به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۱۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کاظمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۱۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه حقگو به شماره ملی ۰۰۷۵۰۶۵۴۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین لعله‌ای به شماره ملی ۰۴۹۲۰۱۰۹۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فکور مستعلی بگلو به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۴۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رفیعه فرشچی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۸۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا برادرقلعه به شماره ملی ۰۰۶۲۱۹۶۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید خواجه‌ای به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۰۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشین عبداله فقه به شماره ملی ۲۸۷۱۹۷۲۹۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فرناز فرشاد به شماره ملی ۰۰۶۷۳۰۵۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سحر قاسمیان به شماره ملی ۰۰۶۸۰۷۸۲۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مجدالدین هاشمی به شماره ملی ۶۵۵۹۵۰۶۶۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اخباری به شماره ملی ۱۲۶۰۴۵۷۰۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اوین کمانگرپور به شماره ملی ۳۲۵۰۳۹۴۳۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش امیرهاشمی به شماره ملی ۱۳۷۰۵۹۲۳۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم لیلا احدی به شماره ملی ۱۵۳۲۷۰۰۶۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۰۲۲۱۶۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سادات میرسلطانی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۶۷۶۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۵۳۰۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا محمدحسنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۵۰۳ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936979
آگهی تغییرات شرکت کاشانه گستر بدیع شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۴۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی جعفری بشماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهری جعفری بشماره ملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. نادر سینا بشماره ملی ۰۰۴۳۶۶۵۰۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء). فرهاد اسلام پناه بشماره ملی ۲۵۹۵۴۸۰۴۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء). علیرضا گلشنی بشماره ملی ۰۰۸۳۳۱۳۰۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۵۰۶۴۱۷۵۲۷۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030648
آگهی تغییرات شرکت پردیسان سپهر جاوید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: داود احسانی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۳۴۱۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا). مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (داخل در شرکا). مهری جعفری به شماره ملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (داخل در شرکا). حسین رقیمی طبری به شماره ملی ۲۱۶۱۲۵۲۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا). محمدرضا عبدالوند به شماره ملی ۰۰۴۵۱۷۸۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۹۸۸۲۷۰۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172736
آگهی تغییرات شرکت عمارت نگاران پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۰۶۸
آگهی تغییرات شرکت عمارت نگاران پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۰۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمد حسنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۷۴۴۸۱ سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مهدی جعفری به شمار ملی۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز جعفری به شمار ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد پارسا به شماره ملی ۴۹۱۰۴۰۳۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مجید تفضلی فرد به شماره ملی ۰۰۳۸۶۷۹۲۸۰ ۱۷۵۵۹۵۰۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191644
آگهی تغییرات شرکت مجریان آشیان ساز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۵۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید شمسایی به شماره ملی ۰۰۷۵۷۰۱۹۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مهدی جعفری به شماره ملی۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری جعفری به شماره ملی ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و نیما قاضی جهانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۴۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مرتضی یاوری به شماره ملی ۱۰۶۲۷۷۷۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۴۸۱۷۶۷۱۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گنجینه داده سازنده درتاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۱۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۹۷۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و توسعه سیستم‎های نرم افزاری و سخت افزاری و سامانه های تحت وب وخرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ انجام خدمات برنامه‎ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان‎سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح‎های انفورماتیکی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها و مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه‎ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها ومشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار و تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه‎های فناوری اطلاعات و تولید نرم افزار وفروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه‎ای و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ آزادی ـ خیابان آزادی ـ خیابان استاد حسین بهزاد ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۱۳۶۵۷۱۵۱ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: آقای محسن جعفری به شماره ملی ۰۰۲۶۰۸۱۷۱۷ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیر شرکت: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت به منزله ی اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۱۶۷۷۶۳۱۸۳۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424388
آگهی تغییرات شرکت ایمن آزما صدر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی جعفری شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز جعفری شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا مرادی به شماره ملی ۲۲۵۹۸۸۶۷۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حامد جهانگیری پاشاکی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۷۴۳۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید اسلامی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۴۵۷۳۱به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۰۶۹۷۶۹۵۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678142
آگهی تغییرات شرکت مجریان زرین ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین شرق به شماره ملی ۰۰۶۱۵۹۰۰۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز جعفری به شمار ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره عطا رجبی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۹۱۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) محمد عشقی پور به شماره ملی ۰۰۴۱۱۰۸۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۳۳۴۱۲۶۹۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814656
آگهی تغییرات شرکت مجریان اقلیم بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۳۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۲۱۴۰۲۵۹ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مهدی جعفری (ش. م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز جعفری به شمار ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد جعفری به شماره ملی ۰۴۹۲۱۱۵۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای محمد مهدی ضیایی به شماره ملی ۰۰۴۶۴۴۸۲۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۸۲۹۵۹۰۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068708
آگهی تغییرات شرکت سپهر آزما گستر خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۲۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز جعفری به شماره ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی جعفری به شمار ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن نعیمی منفرد به شماره ملی ۰۰۷۰۵۶۹۴۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رفیعی به شماره ملی۰۰۶۲۲۷۳۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - خانم مریم پور پرهیزکار به شماره ملی ۰۰۶۶۳۹۶۶۹۷ به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه سیفی به شماره ملی ۰۰۷۶۹۹۵۰۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و قرارداد‌ها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۰۲۰۲۶۱۲۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198810
آگهی تغییرات شرکت طرح پژوهان ماهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الهام عالمیان به شماره ملی ۲۰۶۴۰۵۶۱۶۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز جعفری به شمار ملی ۴۲۸۱۹۸۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا حسینی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۳۶۰۷به سمت عضو هیئت مدیره و احمد جنیدی شریعت زاده به شماره ملی ۰۴۲۱۴۵۹۶۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و قرارداد‌ها و عقوداسلامی و اوراق تعهدآور و و عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۲۵۰۶۱۶۰۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379898
آگهی تغییرات شرکت مهرگستران پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۶۰۹
آگهی تغییرات شرکت مهرگستران پایدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۶۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خوش فر ش. م ۰۰۵۸۷۷۵۳۱۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مهدی جعفری ش. م ۰۰۷۱۷۸۵۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (داخل در شرکا) و خانم مهری جعفری ش. م ۰۰۷۲۰۹۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (داخل در شرکا) و آقای محمد مهدی ضیایی ش. م ۰۰۴۶۴۴۸۲۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای عمادالدین هادوی ش. م ۵۳۰۹۸۸۰۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا). امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق تعهد آور و عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک