محمد ترامشلو

آقای محمد ترامشلو

کد ملی 0071730672
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727492
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی لوطی صالحسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و خانم معصومه ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۱۳۵۹۱۱ و آقای علیرضا برخوردار به شماره ملی ۴۷۲۳۲۱۶۶۷۷ تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727497
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی ساریناسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۰۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی ۰۹۳۵۸۸۱۸۱۶ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و آقای ناصر صنیعی فر به شماره ملی ۰۰۴۳۰۲۷۴۰۷ تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۹۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946508
آگهی تغییرات شرکت مشاورین سرمایه گذاری ثمر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و آقای محمدحسین برخوردار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۷۰۱۱ و آقای حمیدرضا پورقاضی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۹۸۶۵ و شرکت سام گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۵۵۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996912
آگهی تصمیمات شرکت سفالران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۰۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۳۶۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: علی اکبر جعفری به کدملی ۰۰۷۵۸۸۵۱۸۲ به سمت بازرس اصلی و محرم غلامی به کدملی ۵۰۸۹۴۳۹۹۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ترامشلو به کدملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی ترامشلو به کدملی ۴۶۵۹۵۸۵۰۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد ترامشلو به کدملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، راضیه قلی نژاد به کدملی ۴۶۹۳۴۷۰۸۳ به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل تغییر یافت و ماده مربوطه ۳۳ در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۶۱۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود سپید جامگان اتحاد درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۲۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی خرید و فروش واردات و صادرات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه توزیع و طبخ غذاهای سرد و گرم انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا بین سایه و صداقت پلاک ۱۶۶ طبقه ۳ کدپستی ۱۹۶۷۷۳۶۳۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد..میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: خانم زهرا نوروزی شماره ملی ۰۰۴۱۶۷۲۴۹۶ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال آقای ماکان صباحی میاب شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۲۴۳۴ مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰ ریال آقای آیدین صباحی میاب شماره ملی ۱۳۸۰۶۴۵۰۱۸ مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خانم آناهیتا ماهرو شماره ملی ۰۰۸۱۶۴۲۲۹۶ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال خانم آیدا صباحی میاب شماره ملی ۰۰۶۱۹۹۹۷۵۱مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال آقای محمد ترامشلو شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: آیدین صباحی میاب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۳۸۰۶۴۵۰۱۸ ـ زهرا نوروزی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۴۱۶۷۲۴۹۶ ـ ماکان صباحی میاب به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۲۴۳۴ به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها واوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۳۱۰۲۷۳۸۷۴۱۴۷۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404729
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع قائم آلوم نور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ آقای اللهیار علم بیگی به شماره ملی ۰۰۴۵۲۴۱۲۰۱ آقای محمد حسین علم بیگی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۲۵۴۱۱ آقای علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ خانم سروناز علم بیکی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۷۰۴۸ آقای مهدی ترامشلو به شماره ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ موسسه حسابرسی امین حسابرسی افق به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف دواتگران تبریز به شماره ملی ۰۰۴۱۷۷۵۹۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۱۱۰۴۷۲۵۴۳۵۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688475
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی راشن سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۷۱۲ شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۰۲۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی ۰۹۳۵۸۸۱۸۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مژه هاشم نیا به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۵۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نجفیان رضوی به شماره ملی ۰۹۴۰۴۶۵۵۹۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754855
آگهی تاسیس شرکت ریگو دریای قشم(سهامی خاص)
آگهی تاسیس شرکت ریگو دریای قشم(سهامی خاص) خلاصه مفاد اظهار نامه و اساسنامه شرکت ریگو دریای قشم (سهامی خاص) که در مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تحت شماره ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۳۰۴۴ در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت: صادرات واردات و فروش کالاو انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۸۶۱/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ شهرک صنعتی سایت کوچک ـ چهارراه نامدار ـ سوله ضلع جنوبی ـ واحد آقای ابراهیم اسحقی قشمی ـ دفتر شرکت ریگو دریای قشم. ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ دویست میلیون ریال نقدی منقسم به یک هزار سهم با نام دویست هزار ریالی می باشد که سی و پنج درصد آن معادل هفتاد میلیون ریال طی گواهی شماره ۱۸۳۵/۹۴/۹۸۲۱مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ بانک سامان شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ آقایان محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رئیس هیات مدیره، مهدی ترامشلو به شماره ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره بهرام ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۰۴۹۱۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ حسن قاسمی به شماره ملی ۵۶۵۹۸۲۸۹۶۵ بابک جعفری به شماره ملی ۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۳ و بهنام جعفری به شماره ملی ۰۰۷۹۱۹۸۲۸۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور بهادار و تجاری و بانکی از قبیل، چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ۸ ـ آقایان امید رضا گردی و فتح اله بزرگر نفری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۱۰ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده و بدون تبصره در مورخ۲۰/۱۱/۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۰۱۳۰۶۴۰۲۱۳۱۸۲  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862995
آگهی تغییرات شرکت پارس رویال ترامش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان فرشته خیابان بیدار پلاک ۱۸ واحد یک و به کدپستی۱۹۶۵۹۱۵۶۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مهدی ترامشلو به کد ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ دارنده مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: مهدی ترامشلو به کد ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ دارنده مبلغ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد ترامشلو به کد ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ دارنده مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه مریم ترامشلو به کد ملی ۰۰۴۵۲۰۴۷۴۸ دارنده مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه مینا ترامشلو به کد ملی ۰۰۵۴۷۳۱۳۴۸ دارنده مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه معصومه ترامشلو به کد ملی ۰۰۷۱۱۳۵۹۱۱ دارنده مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه میترا ترامشلو به کد ملی ۰۰۷۱۲۹۰۶۱۳ دارنده مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۳۰۸۹۳۶۲۱۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12998260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاریز میشا درتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۷۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه سرو، پلاک ۷۹، واحد ۱ کدپستی ۱۹۶۸۹۵۸۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۸۷/۹۵/۰۰۰۷ مورخ ۱۵/۴/۹۵ نزد بانک کارآفرین شعبه افریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد ترامشلو بشماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ترامشلو بشماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی ترامشلو بشماره ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و راضیه قلی نژاد بشماره ملی ۴۶۰۹۳۴۷۰۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیدرضا گردی بشماره ملی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فتح اله برزگرنفری به شماره ملی ۴۳۹۱۵۹۱۰۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد مرتاضی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۵۱۷۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۱۰۸۱۸۷۸۸۱۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228150
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک توژال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیر ه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شند شرکت کاریز میشا ش ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ بنمایندگی محمد ترامشلو ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و ماکان صباحی میاب ۰۰۶۳۴۴۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره وسید علیرضا ناظم زاده ۰۰۸۰۹۱۳۴۸۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امید رضا گردی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادهاو عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۵۱۰۱۱۸۶۸۶۴۷۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326479
آگهی تغییرات شرکت ایده نگاران بینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۲۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماکان صباحی میاب کد ملی ۰۰۶۳۴۴۲۴۳۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو کد ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. فتح اله برزگرنفری به شماره ملی: ۴۳۹۱۵۹۱۰۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن توکلی به شماره ملی: ۴۸۳۹۶۷۲۰۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۵۱۲۰۷۱۱۴۴۱۷۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404730
آگهی تغییرات شرکت وایا سلامت قشم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۲۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۶۰۱
برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۴/۱۲/۹۵ که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقای محمد ترامشلو با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش و اصلاح یافت. ۳ آقایان امید رضا گردی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فتح اله برزگر نفری به شماره ملی ۴۳۹۱۵۹۱۰۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سولماز سلطان زاده به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۲۴۴۶ و شرکت کاریز میشا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. د۹۶۰۲۰۹۲۱۲۲۶۸۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وایا سلامت بهنام درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۱۹۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: تهیه، تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه فرآورده های گوشتی از قبیل: سوسیس و کالباس و کباب لقمه و همبرگر و غیره، راه اندازی فروشگاه فرآوردهای گوشتی، اخذ وام و تسهیلات مالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی صرفاً جهت اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکت های داخلی و خارجی و خصوصی و عمومی و انعقاد قراردادهای فیما بین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی با رده های مجاز و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت باشد، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاه های داحلی و خارجی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر تهران، ۱۷ شهریور، خیابان آستانه (۵۸)، خیابان شهید جعفر عزیزی، پلاک ۰ مجتمع تجاری واحدی، طبقه همکف، کدپستی ۱۳۷۱۸۵۷۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام می باشد و مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۷۶۸۳ / ۹۵ / ۰۰۰۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک کارآفرین شعبه آفریقا پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهدی ترامشلو به شماره ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای بهنام جعفری به شماره ملی ۰۰۷۹۱۹۸۲۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، شرکت کاریز میشا با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امید رضا گردی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای فتح اله برزگر نفری به شماره ملی ۴۳۹۱۵۹۱۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۸۶۱۲۵۶۸۹۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490276
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت هگزان رامشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید عطائی کچوئی به شماره ملی ۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی عطائی کچوئی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۶۵۸۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم بتول سادات عطائی کچوئی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۹۸۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با ۲ امضا از ۳ امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۰۸۰۷۹۲۲۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556979
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دلگشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۰۹۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب قائمی دارای کد ملی ۰۰۴۷۰۸۸۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی نجفیان رضوی دارای کد ملی ۰۹۴۰۴۶۵۵۹۰ به نمایندگی شرکت رادین پنام کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۶۳۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو دارای کد ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق هر سه نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای بند‌های ۱ ۲ ۱۱ ۲۳ ماده ۴۳ اساسنامه و اجرای مصوبات هیئت مدیره پ۹۶۰۵۲۳۷۱۷۳۶۴۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739774
آگهی تغییرات شرکت دو دو تمدن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیر ه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ومحمد ترامشلو به شماره ملی۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ترامشلو به شماره ملی۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و ومیترا ترامشلو به شماره ملی۰۰۷۱۲۹۰۶۱۳ و مریم ترامشلو به شماره ملی۰۰۴۵۲۰۴۷۴۸و معصومه ترامشلو به شماره ملی۰۰۷۱۱۳۵۹۱۱ و مینا ترامشلو به شماره ملی۰۰۵۴۷۳۱۳۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. پ۹۶۰۹۱۱۷۸۰۱۲۲۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768167
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایماژ رایور درتاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۲۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۴۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره و بازاریابی مجاز (غیرهرمی وغیرشبکه ای)، واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز. توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت،شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، برگزاری وشرکت درکلیه همایشها سمینارها کنفرانس ها نمایشگاههای تخصصی و عمومی، انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مرزداران ـ خیابان بی نام ـ خیابان بوستان هفتم شرقی ـ پلاک ۶ ـ طبقه ششم ـ واحد جنوب غربی ـ کدپستی ۱۴۶۱۸۴۴۸۱۰ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۲۱۰۰/۹۶/۰۰۰۷ مورخ ۱۳/۴/۹۶ از بانک کار افرین شعبه افریقا به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد رضا زمانی ساده به شماره ملی ۰۰۷۹۵۱۰۰۹۴ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) به مدت ۲ سال آقای سیدعلیرضا ناظم زاده به شماره ملی ۰۰۸۰۹۱۳۴۸۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال کاریز میشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ و به نمایندگی محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲و به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل قرارداد و چک و سفته و غیره با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاءمدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیدرضا گردی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فتح اله برزگرنفری به شماره ملی ۴۳۹۱۵۹۱۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۷۳۴۵۵۳۲۲۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780388
آگهی تغییرات شرکت نوژان دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاریزمیشا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰با نمایندگی آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رییس هیئت مدیره آقای جمشید علیمردانی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۴۷۳۱۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امیدرضا گردی به شماره ملی۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهد آور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها و سایر اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۰۳۷۰۴۸۱۷۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893160
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه آفاق مهر ترامشلو درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۰۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۱۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیتهای حوزه های پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی، مشارکتها و توانمندسازی را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از: حمایت های مادی و معنوی از خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار ، حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در قالب کمک هزینه زندگی،تامین معاش، لوازم ضروری زندگی،تهیه جهیزیه،تحصل،درمان،ودیعه مسکن. کمک به ایجاد اشتغال و کاریابی و انجام طرحهای اشتغالزایی دادن تسهیلات لازم جهت توانمندی سازی خانواده های نیازمند و ایجاد فرصتهای شغلی ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت و درمان خانواده های تحت پوشش انجام کلیه امور مربوط به احداث مسکن و ایجاداشتغال به منظور حمایت و اسکان نیازمندان با دریافت کلیه مجوزهای لازم از تمامی مسئولین ذی ربط امر برگزاری نمایشگاه، بازارچه در امر اشتغالزایی، جلب مشارکتهای مردمی به جهت مساعدت به نیازمندان پس از مجوزهای لازم توانمندسازی کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و آسیب دیده و خانواده های آنان با تاکید بر کودکان کار کمک به ساخت مسکن مددجویان به استناد مجوز سازمان بهزیستی استان تهران به شماره ۳۴۸۲,۹۶۸,۹۱۷ مورخ ۰۶/۰۱/۹۶ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک ۱۶۶ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۹۶۷۷۳۶۳۱۸ اولین مدیران: آقای محمود شاه محمدی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۵۶۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای مهدی ترامشلو به شماره ملی ۰۰۶۳۶۷۱۱۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال بازرسین: آقای بهنام جعفری به شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۵۶۷۱ به عنوان بازرس اصلی به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۰۵۱۶۷۵۳۴۵۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951830
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وایا سلامت ایرانیان در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۵۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۸۴۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه خدمات و فعالیت های بازرگانی از قبیل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای، انبارداری، پخش و توزیع، بنکداری، عمده فروشی و بسته بندی کالاها و مکمل ها و مواداولیه مجاز دارویی، لوازم پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، درمانگاهی، تجهیزات پزشکی دارویی، بهداشتی، آرایشی و غذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه ی همایش ها و سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تاسیس شرکت ایجاد شعب و نمایندگیهای داخلی ـ انجام کلیه ی فعالیت های دارویی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، جراحی، دندانپزشکی، درمانگاهی، تجهیزات پزشکی، داروسازی، پزشکی، ملزومات دارویی، بهداشتی، آرایشی، غذایی، تولیدی، تولید قراردادی، تولید لیسانس، توزیعی، بسته بندی، اقتصادی، فنی مهندسی، ایجاد و انتقال تکنولوزی تولید و ساخت و نیز کلیه امور شامل نگهداری و نصب و راه اندازی انجام هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان مربوطه و واردات و صادرات کلیه داروهای مجاز ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی ـ گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی و ضمانت نامه های بانکی برای شرکت ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک ۱۶۶ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ کدپستی ۱۹۶۷۷۳۶۳۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۶۰۹/۹۶/۰۰۰۷ مورخه ۵/۱۱/۹۶ بانک کار آفرین شعبه آفریقا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای مسعود حکمت به شماره ملی ۰۰۱۲۵۳۲۴۶۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیر حسن نصیری به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۵۵۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال وایا سلامت قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۶۶۰۱ و به نمایندگی سولماز سلطان زاده به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۲۴۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال کاریز میشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ و به نمایندگی امید رضا گردی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۵۶۷۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و دو تن از اعضاء هیئت مدیره نتفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای به فر امینی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۳۶۷۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سروناز زند یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۴۹۸۰۰۰۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۶۸۰۰۹۴۶۲۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092960
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص اقتصادی باتاب کارا درتاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۷۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۶۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره مالی، مشاوره اقتصادی، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و سایر خدمات مشاوره ای مورد نیاز مدیران سازمان های خصوصی و دولتی ـ عمده ی تمرکز فعالیت های شرکت روی موضوعات: فرهنگ سازمانی، رهبری، تفکر استراتژیک، مطالعات استراتژیک، مدیریت و برنامه ریزی طرح های اقتصادی، توسعه و توانمند سازی سازمان و تعالی سازمانی و ایجاد توانمندی های سرمایه گذاری و اقتصادی در سازمان ها می باشد ـ واردات و صادرات کلیه داروهای مجاز ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی ـ گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی و ضمانت نامه های بانکی برای شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ۱۷ شهریور ـ خیابان آستانه (۵۸ ) ـ خیابان شهید جعفر عزیزی ـ پلاک ۰ ـ مجتمع اخوان واحدی(ساختمان رضا) ـ ۱۷۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۷۱۸۵۸۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۶/۹۷,۰۰۷ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک بانک کارآفرین شعبه آفریقا با کد ۰۰۰۷۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حجت اله رحیم زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۱۱۶۲۱۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال کاریز میشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۹۲۰ و به نمایندگی محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۵۷۷۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن قاسمی به شماره ملی ۵۶۵۹۸۲۸۹۶۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رضا زمانی ساده به شماره ملی ۰۰۷۹۵۱۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سپیده فکور به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۵۰۴۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۰۴۳۲۲۶۹۸۳۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک