حسین علیقارداشی

آقای حسین علیقارداشی

کد ملی 0071692835
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1185591
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر طرزمنی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۹۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575907
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ تهران به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ تهران به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ کرج به نمایندگی آقای پیمان توائی بشماره ملی ۰۰۶۲۷۸۶۰۵۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ بابلسر به نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ رشت به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۵۲۶۶۲۲۳۱۶۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635193
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت گل پخش اول که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۶۸۸۹۹۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669347
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت گل پخش اول ش م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شیراز ش م ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران ش م ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای پیمان کاتبی ک م ۰۰۵۴۳۶۳۶۲۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمد رضا فضلی ک م ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۱۳۵۴۳۹۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672273
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گل پخش اول ش ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت گل پخش اول شیراز ش ملی ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیأت مدیره. شرکت معین گل پخش اول مازندران ش ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای مجتبی کریمی ش ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو _ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۳۰۵۷۷۵۱۹۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705918
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۶۲۸۲۷ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۱۱۸۲۶۴۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760539
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول مازندران بشماره ثبت ۴۱۸۳ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول گیلان بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ وشناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ با نمایندگی آقای طاهر محمدنژاد بشماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کسرایی بشماره ملی ۲۷۵۴۷۲۲۲۹۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۱۷۸۱۱۲۸۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407606
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول مازندران شماره ثبت ۱۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ شرکت گلپخش اول بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای حسینی علیقارداشی و شرکت گلپخش اول شرق تهران بنمایندگی آقای محمدرضا فضلی و شرکت معین گلپخش اول تبریز بنمایندگی آقای محسن صادق بیان و شرکت گلپخش اول گیلان بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ شماره ثبت ۱۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع رسید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقای حسین علیقاداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گلپخش اول تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ بنمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت گلپخش اول گیلان شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بشماره ملی ۰۰۶۲۱۳۳۲۷۶ و شرکت گلپخش اول شرق تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱ بنمایندگی محمدرضا فضلی بشماره ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای رضا غلامی آهو دشتی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بشماره ملی ۲۰۹۳۲۳۴۷۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر و یا محسن بیان و یا محمدرضا فضلی به یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۲۰۱۶۱۰۴۷۴۱۱۱۱۰۹۹۲۷۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617310
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی ۲۷۵۴۲۱۴۴۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656454
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۰۰۷۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ با نمایندگی آقای مسعود درویشی به شماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول تبریز به شناسه ملی۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا شمسی به شماره ملی۰۰۵۶۸۹۹۷۷۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره آقای محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. / ش۹۴۱۱۲۵۲۲۳۵۷۸۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003619
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیرآن با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۶۱۴۸۹۹۸۲۸۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021862
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۴۳۷۸۹۷۲۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های مرتبط با حوزه انرژی، نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع وابسته در داخل و خارج از کشور ـ اجرای کلیه عملیات مهندسی فاز صفر، ۱و۲و۳ تأسیساتی، ساختمانی، تدارکات، تأمین کالا و خدمات، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داشت پروژه های حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و جایگاه های سوخت در داخل و خارج کشور. ایجاد پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و انجام امور مرتبط در منابع انرژی و پایین دستی هر یک ـ خرید و فروش انواع دارائی ها، تجهیزات، خدمات فنی، مهندسی و تکنولوژی، اموال منقول و غیرمنقول به منظور تسهیل سود ـ ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و پیمانکاری درخصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی، حقوقی، مدیریت و نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر در داخل و خارج کشور ـ ایجاد و مشارکت در تأسیس شرکت های جدید زیرمجموعه و نظارت و پشتیبانی این شرکت ها در رابطه با موارد فوق در داخل و خارج از کشور ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی ـ تولید، ذخیره سازی، مخزن داری، بسته بندی، حمل و نقل، انتقال، فروش فرآورده های نفتی، گازی، پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتبط و اخذ نمایندگی و مشارکت اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ واردات، صادرات، ترانزیت، سوآپ مواد اولیه، افزودنی ها، کاتالیست و سایر فرآورده های نفتی، گازی، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت های مشابه داخلی و خارجی و کلیه کالاهای مجاز قانونی ـ شرکت در کلیه مزایدات، مناقصات دولتی، خصوصی و حقیقی و انعقاد قرارداد با کلیه شرکت های دولتی، خصوصی و حقیقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی جنوبی خیابان پنجم پلاک ۱۹ کدپستی ۱۵۱۷۶۴۳۱۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۷,۳۹۲ مورخ ۰۲/۰۸/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت پترو صنعت نوین اعتماد شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۹۷۵ به نمایندگی آقای علی امیرآبادی شماره ملی ۰۵۳۳۲۲۲۶۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گلپخش اول شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴ به نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی، علی امیرآبادی، حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۸۱۱۵۷۹۱۰۷۴۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170401
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. - شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره. - آقای سید جلال مونسی حصاری کد ملی۰۷۰۲۵۴۱۷۳۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219751
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ش م۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد کریمی ش م ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد جواد سید پور ش م ۲۶۷۹۱۷۳۶۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۶۶۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614119
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۳۱۱۰۲ مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش ش م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم ش م ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی اسماعیل صابری ش م ۰۵۸۹۹۵۵۲۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه امضاء آقایان حسین علیقارداشی و هادی قانعی رضایی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۶۲۶۹۸۱۸۸۱۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ستاره طلایی سینا در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۶۱۷/۹۶/۳۹۲ مورخ ۸/۸/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردید. ه است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۷۵۱۷۳۸۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پارک ساعی-خیابان ولی عصر-خیابان سی و چهارم-پلاک ۲-طبقه سوم-- کدپستی ۱۵۱۶۷۱۴۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۱,۳۹۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی ۴۵۶۹۴۵۸۷۰۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۳۰۹۸۶۲۳۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797247
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک. م۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سینا انعامی ک. م ۴۲۸۵۷۴۰۲۸۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۲۸۹۸۱۵۶۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072439
آگهی تغییرات شرکت کار کیا سورنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۱۹۶/۱۱ مورخه ۲/۳/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای هادی قانعی رضایی مقدم ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ ترابر ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹ با نمایندگی آقای اسماعیل صابری بعنوان عضو هیات مدیره آقای شهریار حبابی ۱۴۶۵۲۵۹۳۳۳ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۳۲۲۲۹۵۷۹۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک