بابک عباسی

بابک عباسی

کد ملی 0071665846
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13197712
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حسین شکوهی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ مهرداد ربیعی جاه به کد ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ شبنم موفقی به کد ملی ۰۰۵۵۲۶۱۰۲۷ سعید وجدانی اصفهانی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کد ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالنتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شزکت انتخاب شد. پ۹۵۰۹۲۹۷۲۶۹۴۷۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13224004
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ سمت بازرس اصلی وبابک عباسی ش ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های قانونی انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۰۰۸۸۲۲۳۴۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263951
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۹۳۴۱۸۶۴۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275427
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۰۵۳۵۶۶۱۵۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286949
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۱۲۴۱۰۴۷۷۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294015
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر طب پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۷۵۰۰۵۷۴۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300938
آگهی تغییرات شرکت مدیسا آرا گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۸۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۲۰۳۴۲۵۶۹۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نقش قلم باراد درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۳۵۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مجاز طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی، دکوراسیون داخلی، توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستمهای طراحی داخلی، خدمات مشاوره مدیریت در خصوص ساخت غرفه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی، افتتاح حسابهای بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایده های دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها و ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهر تهران ـ مرتضوی ـ خیابان کارون ـ کوچه شهید سید محمد موسوی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه سوم کدپستی ۱۳۵۴۶۶۴۹۳۴ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای بابک عباسی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ خانم ساناز هوشمندمنش دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم ساناز هوشمندمنش به شماره ملی ۴۰۷۲۶۶۱۵۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۲۷۹۱۹۴۸۷۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328484
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ آقای محمود نصیری به کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ نماینده شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ آقای سعید وجدانی اصفهانی به کدملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۲۰۸۴۴۱۳۴۴۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380380
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ محمد حسین میرزا به کد ملی ۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ موسسه اندیشمندان تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کد ملی۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۶۰۱۲۱۲۶۱۱۵۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش تندرست مدیسا در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۳۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانی، دارو و تجهیزات پزشکی در حیطه سلامت هموطنان از طریق ایجاد و احداث واحدهای درمانی بیمارستانی و کلینیکی، ساخت مراکز درمانی خصوصی و دولتی، صادرات و واردات و انجام هرگونه معاملات کالاهای پزشکی مجاز مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی و تنظیم هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات، نهادها و موسسات دولتی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام خدمات مشاوره درباره احداث بیمارستان و درمانگاه و مراکز تجهیزات پزشکی، تاسیس شعب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در صورت لزوم، به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، استفاده و بهره برداری از اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش های مرتبط با خدمات درمانی و سلامت عمومی کلیه فعالیتهای فوق الذکردر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ پلاک ۳۴ ـ ساختمان پزشکان ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۰۷۱۳۹/۹۶/۶۰ مورخه ۴/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۲۵۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سامی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۰۰۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار مولازاده به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۸۴۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۲۱۳۹۴۸۶۸۳۸۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا جام آریا درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه خدمات کلینیک - خرید و فروش نرم افزار و سخت افزارهای پاراکیلینیکی و کلینیکی –خدمات بیمارستانی – خدمات دارویی و فراورده های داروئی – خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات- خدمات و مراقبتهای بالینی بیمارستانی – خدمات منابع انسانی و مشاوره و ارائه خدمات مامائی- مشاوره و ارائه خدمات پرستاری – راه اندازی درمانگاه تخصصی (داخلی ، قلب و عروق، پوست، دیابت، دیالیز) بیمارستان عمومی- درمانگاه عمومی مرکز جراحی محدود- مرکز درمان سوء مصرف مواد و تاسیسات بیمارستانی- طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات پزشکی لازم جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران – طراحی و ارتقای کیفیت روشها و ادوات و تجهیزات (فرآیندها)- واردات و صادرات و تولید- طراحی، ساخت مراکز تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی - ارتقا کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و ارتقا و بروز کردن سیستم ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ونک-خیابان آرارات- خیابان آفتاب -پلاک ۳۴-ساختمان پزشکان-طبقه چهارم- واحد ۱۲- کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۰۲۰۰۱/۹۶/۶۰ مورخه ۲۵/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی خرمی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۹۰۵۰۲ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۲۰۱۸۳۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا توان طب درتاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید،فروش،واردات،تعمیرات و ارائه خدمات مشاوره در زمینه دستگاه ها و تجهیزات فیزیوتراپی و توانبخشی و تامین مواد اولیه،ساخت و طراحی انواع ارتز،پروتز و تجهیزات ارتوپدی فنی. مشاوره تجهیز،نگهداری وتعمیرات و ساخت سالن های فیزیوتراپی و توانبخشی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی،توانبخشی،گفتار درمانی به درمانگاه ها و مراکز خصوصی و دولتی و بیماران در منزل. مشارکت در امور مناقصه،مزایده،پیمانکاری بیمارستان ها،مراکز خدمات درمانی کلینیک های خصوصی و دولتی. حضور در نمایشگاه ها و کنگره های داخلی و خارجی و ارائه خدمات در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ پلاک ۳۴ ـ ساختمان پزشکان ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی بانک رفاه به شماره ۳۳۰۶۱۷/۹۶/۶۰ شعبه پردیس ۱۴۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶پرداخت گردیده و باقیمانده آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۴۵۲۶۲۶۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا سیما طب درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۱۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه طراحی مشاوره نظارت فنی در زمینه های تولید و مونتاژ قطعات لوازم تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و بیمارستانی و انجام امور مجاز بازرگانی و خرید و فروش مجاز در زمینه های تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و بیمارستانی و همچنین در امور نهاده های کشاورزی شامل انواع بذر کودهای شیمیایی و کشاورزی و همچنین واردات و صادرات کالهای مجاز بازرگانی شامل مواد اولیه ماشین آلات قطعات لوازم و تجهیزات مجاز پزشکی از قبیل درمانگاهی آزمایشگاهی بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه ها اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار در قالب عقود اسلامی و استفاده از انواع ضمانتنامه های بانکی از موسسات اعتباری و مالی و ارزی و ریالی بانکها اعم از داخل و یا خارج از کشور خصوصی و یا دولتی ـ تولید و و واردات داروهای شیمیایی و بیولوژی و انواع مکمل های غذایی و شیر خشک پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید سید حسین معصومی ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ پلاک ۱۵۴ ـ ساختمان آرین ـ طبقه پنجم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۵۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰.ریال طی گواهی بانکی به شماره ۴۷۰۵۳۵/۹۶/۶۰مورخ ۲۰/۴/۹۶نزدبانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس.پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: خانم زهرا عامری سفیده به شماره ملی ۰۰۳۴۷۸۳۵۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مونا حلاوی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۵۷۵۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مهرداد پی سپار به شماره ملی ۱۷۵۵۸۳۹۶۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای بابک عباسی کدملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ صادره از تهران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۳۲۱۱۹۳۰۲۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596853
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا فن آرا درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۷۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۵۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی شامل نصب و راه اندازی، تعمیرات تخصصی، سرویس و نگهداری، اقدامات پیشگیرانه، طراحی در زمینه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی، لیزر و سایر تجهیزات و سیستم های نوین پزشکی، الکترونیکی، واردات، صادرات، خرید و فروش قطعات یدکی، مصرفی و ملزومات مربوط به دستگاههای حوزه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی و غیره . اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی مربوط به تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و سایر تجهیزات نوین پزشکی . شرکت در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی . اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شاد ـ خیابان جویبار ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۶ ـ کدپستی ۱۴۳۵۷۹۱۹۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۷۳۰۵۸۲/۹۶/۶۰ مورخ ۸/۶/۹۶ از بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن فرزام فر به شماره ملی ۰۴۹۳۱۸۷۷۶۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۴۴۳۹۱۹۷۸۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13649011
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹به سمت بازرس اصلی و بابک عباسی به کد ملی۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۷۷۳۰۸۱۴۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741457
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا سلامت گستر درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۷۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه انجام امور مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و تولید محصول نهایی و مواد اولیه، توزیع و فروش به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انواع مکمل های مجاز رژیمی، غذایی، ورزشی، داروهای مجاز و انواع شیرخشک. انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات اعتباری و بانک ها اعم از داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مجاز مشاوره و آموزش در جهت موضوعات مرتبط با شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ونک-خیابان شاد-خیابان جویبار-پلاک ۲۱-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۳۵۷۹۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۸۵۳۶/۹۶/۶۰ مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۶ بانک رفاه شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شفیق به شماره ملی ۰۴۵۲۵۰۹۲۷۰ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۲۳۵۱۱۲۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک