مدیر صندوق شهریار شهمیری

مدیر صندوق شهریار شهمیری

کد ملی 0071616871
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1768147
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران /فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال است، که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ و به نمایندگی هانیه حکمت به شماره ملی ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۳۱۰۱۷۱۳۶۳۲۶۹۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024415
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتوسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: یاسر کارگری بهمنمیری به کدملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ به سمت بازرس اصلی و مهری قصابی به کدملی ۱۵۵۲۱۶۷۸۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ مهیار دشتی بقائی به کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301160
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر میباشد و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح شد و ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. یاسر کارگری بهنمیری به کدملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ بسمت بازرس اصلی و یاسر مومنی طاهری به کدملی ۱۲۶۳۲۹۰۸۹۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هستی کاخی به کدملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ شهرام شهمیری به کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ شهرام شهمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و هستی کاخی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهیار دشتی بقائی به کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288443
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۰۷۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۱/۱۰/۹۵ سازمان بورس اداره امور کارگزاران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. شهرام شهمیری کد ملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ و شهریار شهمیری کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و هستی کاخی کد ملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ و موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۱۳۲۶۹۸۶۵۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295473
آگهی تغییرات شرکت مشترک آشنای دی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۶۶۳۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام مؤسسه به آینده آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ بسمت مدیر صندوق بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸بنمایندگی محمد یار محمدی کد ملی ۰۰۶۳۳۴۴۶۳۷ بسمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بنمایندگی محمد رضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴بسمت متولی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بنمایندگی علی مشرقی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵بسمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ بسمت مدیر ثبت پ۹۵۱۱۱۸۵۶۸۷۷۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295505
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۵۵۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه ماه تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸به نمایندگی شهریار شهمیری کدم ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ بسمت مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به کدم ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدم۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت حسابرس صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنابه شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری به کدم۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ بسمت مدیر ثبت صندوق پ۹۵۱۱۱۸۸۱۸۲۰۵۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332088
آگهی تصمیمات شرکت آتیه کیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۱۷۸۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. آقای علیرضا کرمی با کدملی ۰۰۶۳۹۳۲۶۰۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت امین ماهان فرزام ۱۴۰۰۴۳۱۹۱۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا نمک شناس با کدملی ۳۱۱۱۱۹۹۸۸۶ به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۳۹۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یاسر کارگری با کدملی ۴۹۸۹۵۸۸۸۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۲۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی متولی با کدملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۲۷۸۶ و آقای شهریار شهمیری با کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول با کدملی ۰۰۱۵۸۱۹۴۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۱۰۴۸۰۶۸۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496699
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری سهم آشنابه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به نمایندگی علی مشرقی به کد ملی ۴۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت متولی موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کد ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت حسابرس بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کد ملی ۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳ به سمت ضامن نقدشوندگی پ۹۶۰۴۱۳۹۵۹۹۲۹۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508227
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همکاران گستر اکسیژن درتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۱۴۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع بررسی، مطالعه تهیه و تدوین، اجرا و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره در داخل و خارج از کشور؛ انجام و ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز در زمینه های تولید، جذب سرمایه جدید، توسعه، مکمل، بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری، صدور و تایید و قبول هر گونه ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی و مالی داخلی جهت افزایش کارایی آنها؛ مشاوره خرید، توسعه و تهیه طرح های توسعه ای، تحقیقات و مطالعات فرصت، مهندسی بازاریابی غیرشبکه ای غیراینترنتی و مدیریت بر مشارکت ها و شناسایی سرمایه های مناسب برای مشارکت، تهیه طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی، تحلیل حالت های مختلف فازبندی پروژه ها برای نزدیکی به شاخص ها، باتوجه به بازار هدف، شناسایی و طراحی مهندسی پروژه، تدوین استراتژی آموزش نیروهای فروش و بازاریاب حرفه ای برای شرکت، راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی و انجام سایر فعالیت های مرتبط با موضوعات فوق؛ ایجاد شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور و یا انحلال آنها در داخل و خارج از کشور؛ اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک، فرانشیز و انتقال تکنولوژی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی؛ اجرای قراردادهای بازرگانی، مالی، فنی و مشاوره ای با شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی؛ انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، مواد اولیه، تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت؛ ارائه خدمات فروش در سطوح کشور و خارج از کشور؛ ارائه خدمات مشاوره، کارگزاری و بازرگانی در زمینه های کارآفرینی و کاربردی سازی اختراع و تحقیق؛ انتقال یافته های علمی به سازمان ها یا موسسات و بنگاه های اقتصادی؛ نیازسنجی پژوهشی سازمان موسسات، شرکت ها و بنگاه های اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی؛ ایجاد ارتباط بین سازمان و موسسات دولتی و خصوصی و بنگاه های اقتصادی و دانش آموختگان، مخترعین، محققین و نوآوران؛ شرکت در همایش ها و نشست های علمی و تخصصی در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت؛ ایجاد زمینه های راه اندازی و گسترش شرکت ها، موسسات و تعاونی های مولد اندیشه؛ شرکت در مناقصات بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت؛ عقد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و سایر سازمان ها و موسسات در اجرای موضوع فعالیت شرکت؛ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور به منظور تامین منابع مورد نیاز مطابق قوانین و مقررات؛ تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور؛ حضور در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها در داخل و خارج از کشور (انجام کلیه فعالیت های فوق پس از اخذ مجوز های لازم در صورت نیاز از مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۶۴/۸۱۱/۹۵ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم پرستو صفی نیا به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۵۳۴۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران ) آقای پژمان صفی نیا به شماره ملی ۰۴۵۱۳۷۳۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی تنها با امضا آقای شهریار شهمیری با شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و یا با امضا مشترک آقایان مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و پژمان صفی نیا با شماره ملی ۰۴۵۱۳۷۳۷۳۱ (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر است.کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی مفاخری اردهه به شماره ملی ۰۳۲۲۴۱۲۲۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهری قصابی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۶۷۸۳۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۰۷۵۲۳۰۹۸۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شتاب دهنده ایده های نوین کسب و کار نیتروژن در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۳۹۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرا و نظارت برراه اندازی کسب و کارهای جدید و کارآفرینی، تدوین طرح های تجاری و کسب و کار، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بازاریابی و برندینگ، ارزیابی و امکان سنجی طرح ها، آینده پژوهی، مشاوره، مدیریت کنترل پروژه و اجرای پروژه های صنعتی و کشاورزی، انجام طرح های مطالعاتی در کلیه حوزه ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید و تجاری سازی و توسعه بازار، ارائه مشاوره و خدمات اجرایی و لجستیکی مجاز به اشخاص حقیقی و حقوقی. (انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۴۹۹۱۵/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ نزد بانک شهر. شعبه میدان کاج پرداخ شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران: آقای شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم پگاه شه پناه به شماره ملی ۰۰۸۲۹۹۰۲۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید جعفری به شماره ملی ۴۲۸۴۳۵۰۷۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک آقایان شهریار شهمیری با شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و سعید جعفری با شماره ملی ۴۲۸۴۳۵۰۷۶۵ (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از آقایان شهریار شهمیری و سعید جعفری همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به سمت بازرس اصلی خانم مارال ابراهیم پورضیائی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۹۴۲۳۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۲۴۱۷۳۹۸۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625248
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نو تک آشنا درتاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۸۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۶۴۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در طرح های زیست فناوری و سلامت، اطلاعات و ارتباطات، مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی به منظور به بهره برداری و تجاری سازی دارایی های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. شماره مجوز ۲۵۰۶۲,۱۲۲ تاریخ مجوز۱۱/۰۶/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: صندوق توسعه فناوری های نوین به شماره ثبت ۲۲۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ به نمایندگی آقای حسین صابری زفرقندی میزان دارایی: ۳۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی آقای شهریار شهمیری میزان دارایی: ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی میزان دارایی: ۲۹۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق حمایت از زیست فناوری به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی میزان دارایی: ۳۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰ به نمایندگی آقای سید سروش قاضی نوری نائینی میزان دارایی: ۱۰۰۰واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ سمت مدیرصندوق به مدت ۷ سال موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت متولی صندوق به مدت ۷ سال مؤسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ سمت حسابرس صندوق به مدت ۷ سال اعضای هیئت مدیره صندوق: صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ و به نمایندگی رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱و به سمت نایب رئیس عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ و به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰ و به نمایندگی سیدسروش قاضی نوری نائینی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۷۳۱۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: شهریار شهمیری ک.م ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱، رضا زرنوخی ک.م ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶، مهدی دیلم صالحی ک.م ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ حسین صابری زفرقندی ک.م ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ سید سروش قاضی نوری نائینی ک.م ۰۹۴۳۳۷۳۱۳۱حدود اختیار صاحبان امضائ مجاز به شرح زیر است کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضاء مشترک اقای شهریار شهمیری و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شهریار شهمیری به همراه مهر صندوق معتبر می باشد . اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۱۹۷۶۶۰۷۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651115
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. رونوشت شماره مجوز ۱۲۱۳۰۸۱۱ تاریخ مجوز ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۷۵۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ میزان دارایی ۱۷۴۹۰ واحد سرمایه گذاری ۱ میلیون ریالی معادل ۱۷۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای شهریار شهمیری کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ میزان دارایی ۱۰ واحد سرمایه گذاری ۱ میلیون ریالی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کار گزاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ با نمایندگی آقای شهریار شهمیری با کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱بعنوان مدیر صندوق برای مدت سه سال موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ با نمایندگی خانم بنفشه حمزه با کدملی ۲۲۹۶۲۹۰۰۰۰ بعنوان متولی صندوق برای مدت سه سال موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵با نمایندگی مهدی معین پور با کدملی ۰۰۶۳۲۱۲۳۲۳بعنوان حسابرس صندوق برای مدت سه سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات. با امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهریار شهمیری، مهیاردشتی بقائی با کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹، شهرام شهمیری با کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ و خانم هستی کاخی با کدملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء شهریار شهمیری با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۸۹۴۸۷۳۵۵۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781082
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سبدگردان سهم آشنا درتاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۴۸/۱۶۵/۳۲ مورخه ۷/۹/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از آقایان شهرام شهمیری (با کد ملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵) و شهریار شهمیری (با کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱) به تنهایی و یا با امضا مشترک آقای مهیار دشتی بقائی (با کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹) و خانم هستی کاخی (با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره ۲۸۳۲۴,۱۲۲ مورخه ۱/۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۶۱۰۰۴۲۰۰۴۲۴۹۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979624
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۴۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به «اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حسابرس صندوق به «موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶» تغییر یافت. متن به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» تحت عنوان ماده ۵۹ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۵۹ به ماده ۶۰ تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به عنوان مدیر شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی خاطره پهلوان به کدملی ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲ به عنوان متولی موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به عنوان حسابرس پ۹۷۰۱۲۶۳۲۴۸۹۳۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307553
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ و مچوز ۳۹۵۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان شهرام شهمیری کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵، مهدی شبانی کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲، هستی کاخی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴، مهیار دشتی بقایی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹، شهریار شهمیری شهرام کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۸۲۰۴۹۰۶۴۰۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320937
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۹۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام شهمیری به کد ملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ هستی کاخی به کد ملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ مهیار دشتی بقایی به کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ شهریار شهمیری به کد ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هریک از چهارنفر به تنهایی با مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۸۲۸۹۸۰۹۷۶۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک