تورج تازه بهار

آقای تورج تازه بهار

کد ملی 0071437304
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 979930
آگهی تغییرات شرکت بهین انرژی سر آمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد پیامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج تازه بهار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۹/۹۳. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ کریم خان زند خ ایرانشهر خ آذرشهر نبش خ فریدونشهر پ ۱۱ کدپستی ۱۵۸۴۷۱۳۶۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی شرکت تواما با امضا مدیرعامل و یکنفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۰۰۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034655
آگهی تاسیس شرکت سامان انرژی کیهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱/۱۳۹۲تحت شماره ۴۳۶۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیتهای مذکور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پلاک ۱۳۹ ـ ط ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۶۳ مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنر بخش به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم فریبا ناصری پور به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم فریبا ناصری پور به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۳۳۱۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048930
آگهی تاسیس شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پلاک ۱۳۹ ـ طبقه ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/۹۲ص/۳۵۲ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی خانم نیروانا المظفر به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم نیروانا المظفر به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیرو سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۱۶۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079602
آگهی تغییرات شرکت روماک تیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ و آقای علیرضا کیانی به شماره ملی ۶۲۵۹۹۶۳۰۳۳ و آقای شهریار اسپهبدی به شماره ملی ۰۰۷۴۹۷۰۱۴۳ تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۳۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098166
آگهی تاسیس شرکت رایان انرژی فروز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۸۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پ ۱۳۹ ـ ط ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۱۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم زهره فضلی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم زهره فضلی به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340313
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد پیامی شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵به عنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396227
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص امداد رایانه پرتو گستر مدیریت
در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۱۵۸۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۴۷۲۵۹ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم های کامپیوتری خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری و تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری ـ ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ـ گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی, برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی, برپائی همایشها, کنفرانسها, سمینارها انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سعادت آباد ـ پل مدیریت ـ ابتدای بلوار دریا ـ پ۱۵ ـ طبقه ۳ ـ واحد۸ کدپستی۱۹۹۷۹۱۴۱۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۰۸ مورخ۷/۱۱/۹۲ نزد بانک ملت شعبه پل مدیریت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پرهام خلج نیا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م۰۴۵۱۷۳۴۵۴۸ پژمان خلج نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م۰۰۶۶۱۱۰۹۵۵ . فریمان خلج نیا به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م۰۴۵۱۳۰۴۵۷۸ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیر اقوامی به شماره ملی۰۰۶۸۱۵۲۲۷۲ به عنوان بازرس اصلی آقای کیا کیانی به شماره ملی۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476259
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی کشاورزی و غذایی آنالی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۸۷۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبد العظیم خزائی به کدملی ۱۹۵۰۳۵۸۰۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای کیا کیانی به کدملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محسن قنوات پور به کدملی ۱۸۱۹۶۴۰۹۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی شرکت تواما با امضا رئیس هیأت مدیره و یکنفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۵۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534703
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص توسعه صنعت پتروشيمي آمل در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۴۵۷۶۹۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۴۸۳۵۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت توسعه صنعت پتروشیمی آمل در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۸۳۵۸ و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، سرمایه گذاری و بازرگانی در خصوص مواد اولیه، فرآورده ها، ماشین آلات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. شرکت برای نیل به مقاصد خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: ۱) انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲) مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها. ۳) دریافت موافقت اصولی، جواز تاسیس، پروانه بهرداری برای مجتمع های پتروشیمی و کارخانجات تولیدی و معادن. ۴) ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از مجتمع های پتروشیمی و کارخانجات تولیدی. ۵) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. ۶) برپایی و شرکت در نمایشگاه، همایش، سمینار و کنفرانسهای داخلی و خارجی. ۷) شرکت در مزایده و مناقصه های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. ۸) اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی. ۹) انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خ کریمخان زند خ ایرانشهر خ آذرشهر نبش فریدونشهر، پلاک ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۵۸۴۶۸۳۵۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یکهزار ریالی با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۸ ـ ۸۲۱ ـ ۹۳ مورخ ۱۹/۳/۹۳ نزد بانک سامان شعبه جام جم کد ۸۲۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. خانم آناهیتا نیکپور به شماره ملی ۲۱۴۲۰۶۲۶۴۴ به سمت نایب رئیـس هیئـت مدیره و ۳. آقای علی فیروزی فرد به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۸۷۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی شرکت تواماً با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاءی رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین یشاوردی فر به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۵۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قنوات پور به شماره ملی ۱۸۱۹۶۴۰۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ۹۳۰۴۲۹۵۴۵۷۹۹۸۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613374
آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی باشماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت بازرس اصلی آقای کیا کیانی با شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۱۴۳۲۵۷۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790844
آگهی تغییرات شرکت ریونیز الکترو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۶۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ فتحیه فاضل مطلق به شماره ملی ۰۴۵۱۸۷۶۰۴۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013855
آگهی تغییرات شرکت نیک پلاست آمارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۸۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه شیمی تورال سهامی خاص با شماره ثبت ۴۷۳۸۳۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۷۲۹۲ با نمایندگی آقای کیا کیانی با کدملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پلیمر آراد سهامی خاص با شماره ثبت ۴۷۴۱۱۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۵۸۳۱ با نمایندگی آقای علی فیروزی فرد با کدملی ۰۰۵۴۹۲۸۷۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پلیمر هوپاد سهامی خاص با شماره ثبت ۴۷۴۴۸۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۲۵۲ با نمایندگی خانم اعظم محرم خانی با کدملی ۴۴۱۱۱۳۶۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۶۲۰۵۱۷۹۳۴۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چمستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014929
آگهی تغییرات شرکت فیروز تجارت باران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۸۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کاوه کیانی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۷۹۹۱۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیروس کیانی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۴۱۷۸۷به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۰۱۱۶۷۴۰۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044915
آگهی تغییرات شرکت تجارت آریایی شاینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۲۷۶
آگهی تغییرات شرکت تجارت آریایی شاینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۲۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و آناهیتا نیک پور به شماره ملی ۲۱۴۲۰۶۲۶۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع آریایی شاینا در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۸۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۹۷۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ؛ تهیه، فرآوری، تولید، بسته بندی، خرید، فروش، توزیع و پخش کلیه فرآورده های خوراکی، مواد غذایی و آشامیدنی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، دامی، لبنی، آرایشی، بهداشتی و سلولزی ـ تاسیس و تجهیز و راه اندازی مراکز تولیدی و صنعتی ـ تولید تحت لیسانس شرکت های خارجی و داخلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی ـ اعطای لیسانس و تکنولوژی جهت تولید به شرکت های داخلی و خارجی ـ سفارش تولید محصولات از طریق استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات داخلی و خارجی دیگر با علائم تجاری ثبت شده توسط شرکت و یا علائم تجاری شرکای تجاری داخلی و خارجی ـ تولید برای اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات شرکت ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت و صادرات کالاهای تولیدی شرکت و انجام امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ فاینانس و یوزانس از منابع داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد مشارکت، سرمایه گذاری و همکاری با شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور و خارج از کشور در صورت لزوم ـ تامین و راه اندازی فروشگاه ها و مراکز عرضه کالاهای تولیدی شرکت و سایر مواد غذایی ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای موضوع شرکت ـ انجام کلیه معاملات و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ـ ایجاد واحد کشت و صنعت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان توانیر ـ کوچه سروران ـ پلاک ۱۲ ـ واحد ۷ کدپستی ۱۴۳۴۸۸۳۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۸/۴۵۳۵/۶/۷۲ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه ونک پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مریم کرمی به شماره ملی۰۴۵۱۴۷۸۴۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار اسپهبدی به شماره ملی۰۰۷۴۹۷۰۱۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر اسپهبدی به شماره ملی۰۰۴۳۳۰۳۱۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آناهیتا نیک پور به شماره ملی ۲۱۴۲۰۶۲۶۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۲۵۷۵۰۹۹۸۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103049
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاوه کیانی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۷۹۹۱۸ آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ آقای حسین یشاوردی فر به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۵۳۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند خانم سحر شریف آبادی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۴۰۱۴۴ به سمت بازرس اصلی خانم سمیه فرخی شماره ملی ۰۰۷۵۹۳۱۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۱۰۶۳۴۹۳۶۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275956
آگهی تغییرات شرکت توسعه شیمی تورال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۷۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت بهین انرژی سرآمد با ش. م ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶ با نمایندگی آقای کیا کیانی ک. م ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ - شرکت توسعه پلیمر هوپاد با ش. م ۱۴۰۰۵۰۳۱۲۵۲ با نمایندگی خانم اعظم محرمخانی ک. م ۴۴۱۱۱۳۶۴۴۹ - شرکت توسعه پلیمر آراد با ش. م ۱۴۰۰۵۰۱۵۸۳۱ با نمایندگی خانم نیلوفر حضرتی ک. م ۰۰۷۷۵۳۵۵۳۷ و در نتیجه: آقای کیا کیانی به سمت رئیس هیات مدیره خانم اعظم محرمخانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم نیلوفر حضرتی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. پ۹۵۱۱۰۶۱۰۷۶۴۷۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276272
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا اسدی با کدملی ۴۲۵۰۸۱۴۷۹۳ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رییس هئیت مدیره، آقای کیا کیانی با کدملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به نمایندگی از شرکت استوان کیش به سمت نایب رییس هئیت مدیره، آقای علی فیروزی فرد کدملی ۰۰۵۴۹۲۸۷۷۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۶۷۳۳۱۹۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312968
آگهی تغییرات شرکت توسعه پلیمر آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهین انرژی سرآمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶ به نمایندگی کیا کیانی به کد ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توسعه پلیمر هوپاد به شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۳۱۲۵۲ به نمایندگی اعظم محرمخانی به کد ملی ۴۴۱۱۱۳۶۴۴۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه شیمی تورال به شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۰۷۲۹۲ به نمایندگی هادی محمودی خالدی به کد ملی ۰۰۸۳۲۴۸۹۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما" با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. پ۹۵۱۱۲۸۱۹۱۳۵۸۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313008
آگهی تغییرات شرکت توسعه پلیمر هوپاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۲۵۲
پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۴۱۲۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ اعلام می‌دارد شرکت بهین انرژی سرآمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶ به نمایندگی آقای کیا کیانی به کد ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه پلیمر آراد به شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۱۵۸۳۱ به نمایندگی اعظم محرمخانی ۴۴۱۱۱۳۶۴۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه شیمی تورال به شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۰۷۲۹۲ به نمایندگی الهه رمضانی شهری به کد ملی ۰۹۱۹۹۸۰۹۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما" با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. پ۹۵۱۱۲۸۴۷۸۵۲۴۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558176
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامبیز صدقیانی زاده با کدملی۰۰۴۶۱۷۲۸۲۳ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای کیا کیانی با کدملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین گودرزی با کدملی ۰۰۶۶۲۸۵۲۹۱ بنمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۲۳۹۰۳۵۷۰۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660975
آگهی تغییرات شرکت جهان پلیمر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۱۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و آقای کیا کیانی کدملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خیابان کریمخان خیابان ایرانشهر خیابان آذر شهر نبش فریدون شهر پلاک ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۵۸۴۶۸۳۵۱۶ می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۸۱۸۶۲۹۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704192
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۲۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۷۷۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اتاق مشترک یک تشکل ملی، غیرانتفاعی، غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با کشورکره جنوبی می باشد که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست ها و ضوابط، تابع اتاق ایران می باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید سپهبد قرنی ـ کوچه مهاجر ـ خیابان فریدون شهر ـ پلاک ۱۱ ـ ساختمان ۲۳ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۰ ـ کدپستی ۱۵۸۴۶۸۳۵۳۵ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای حمید علوی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۱۳۹۳۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین تنهایی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرهاد احتشام زاد به شماره ملی ۰۰۶۸۸۳۷۷۵۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا آرحیمی به شماره ملی ۰۳۸۱۸۲۰۳۸۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی هداوندی به شماره ملی ۰۳۸۳۸۵۰۸۷۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی ۰۵۳۰۴۵۵۴۲۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا تقابنی به شماره ملی ۲۵۹۴۱۰۲۱۹۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید جهاندیده به شماره ملی ۶۰۳۰۰۱۰۰۶۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا کمیزی به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ و به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال آقای کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال دارندگان حق امضا: اوراق واسناد مالی وتعهدآور با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا یکی از نواب رئیس وخزانه دار معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. بموجب مجوز شماره ۶۸۱۲/۴۳/ ص مورخه ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. پ۹۶۰۸۲۰۴۸۳۴۷۸۹۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313916
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیین تجارت ایرانیان درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۳۸۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای مختلف بازرگانی، تولیدی، مهندسی و مشاوره ای و مدیریت و راهبری آنها با هدف سود آوری، توسعه و اشتغالزایی. شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت ورزد: خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات و ترخیص آنها. گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها. اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی. شرکت در مناقصات، مزایدات دولتی و خصوصی و نمایشگاهها و سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی. تاسیس شرکت و شعبه و ایجاد کارخانجات تولیدی همراه با اخذ جواز تاسیس وموافقت اصولی در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش سهام سایر شرکتها. انعقاد قراردادهای مدیریتی، اجرایی، مهندسی و مشاوره ای و مشارکت با سایر شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی تخصصی در خصوص کسب و کارها. کلیه عملیاتی که در اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ایرانشهر ـ کوچه مهاجر ـ خیابان فریدون شهر ـ پلاک ۱۱ ـ ساختمان ۲۳ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۴ کدپستی ۱۵۸۴۶۸۳۵۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰ سهم آن بی نام عادی تعداد ۹۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملت شعبه سپهبد قرنی با کد ۶۳۲۱۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای کاوه کیانی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۷۹۹۱۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر شریف آبادی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۱۰۱۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال فیروز تجارت باران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۸۶۵۴ و به نمایندگی کیا کیانی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۷۲۳۷ و به نمایندگی سحر شریف آبادی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۱۰۱۴۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیلوفر رضایی به شماره ملی ۰۰۱۲۷۸۱۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی اروین باستان محاسب به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار گسترش صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۲۳۳۴۴۴۷۲۴۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک