سیدعلیرضا مجدجباری

آقای سیدعلیرضا مجدجباری

کد ملی 0071344470
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 856612
آگهی تغییرات شرکت مهرگستر تامین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جابری به شماره ملی ۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱ و آقای سیدعلیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و آقای علی بابائی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید جابری به شماره ملی ۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی بابائی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بابائی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بخارست احمد قصیر نبش خ ۱۳ پ ۴۰ ط ۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۵۵۳۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۵۲۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961972
آگهی تغییرات شرکت پخش تامین بهداشت خاورمیانه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۱۳۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۵۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد امیری نژاد آزاد به شماره ملی۰۰۶۵۹۱۸۱۶۹ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاهادی به شماره ملی۰۰۷۲۴۵۸۱۴۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۹۲۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767684
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت پارسه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا مجد جباری کد ملی به شماره ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به سمت رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل خانم فهیمه محمد حسینی کد ملی به شماره ۰۰۸۲۹۱۶۷۳۱ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای عباس طاهرخانی کد ملی به شماره ۰۰۷۱۲۳۴۰۵۵ به سمت عضو هئیت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۶۵۶۷۸۰۸۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954432
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور محمدتبار به شماره ملی ۵۶۸۹۸۵۹۰۳۶ و آقای محمدرضا محمدی کوچکسرائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۰۸۷۰۴ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور محمدتبار به شماره ملی ۵۶۸۹۸۵۹۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمدی کوچکسرائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۰۸۷۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمدی کوچکسرائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۰۸۷۰۴ به سمت مدیرعامل. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید خرید فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی فروش و واردات و صادرات و توزیع مواد و فرآوردههای دارویی آرایشی و مکمل‌های غذایی خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات پزشکی دندان پزشکی و آزمایشگاهی شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از تسهیلات بانکی برای شرکت نزد بانکها تولید و پخش و بسته بندی اقلام یکبار مصرف پزشکی مکمل‌های غذایی و دارویی و ورزشی تولید و توزیع و واردات مواد اولیه دارویی و ایجاد و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی صنعتی مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ وام و تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و ضمانت اشخاص ثالث مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید واردات توزیع و فروش کالاها و تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی مواد دارویی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان) ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی بابائی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۴۶۰/۱۴۸/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۸۵۱/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۲/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243680
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینا فکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361626
آگهی تغییرات شرکت تامین گستر الوند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ به شماره شناسنامه ۱۵۹ تاریخ تولد ۲۸/۱/۱۳۵۹ فرزند فرامرز با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده اکبری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ و آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و خانم مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده اکبری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ بست مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820854
آگهی تغییرات شرکت ایمن فارمد ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعلیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده اکبری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۸۰۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابوالحسنی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۸۰۳۲۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و ایفاد کلیه قراردادها و تعهدات ارزی و ریالی انحصارا برعهده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره معتبر است. در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867539
آگهی تغییرات شرکت سلامت بهداشت زندگی سبز سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۶۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۹۶۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله ممجد به شماره ملی ۲۷۰۹۳۰۸۲۰۷ و خانم آزاده اکبری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ و آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ ۲ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله ممجد به شماره ملی ۲۷۰۹۳۰۸۲۰۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم آزاده اکبری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید علیرضا مجدجباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره و خانم غزاله علمی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۷۰۱۹۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره یا نائب رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نائب رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739201
آگهی تغییرات شرکت اکسون فارمد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جعفرزاده به کد ملی۰۹۳۰۷۹۱۵۶۸ و سید علیرضا مجد جباری به کد ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و فهیمه محمدحسینی به کد ملی۰۰۸۲۹۱۶۷۳۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گرددیند. پ۹۵۰۱۲۲۸۴۵۱۳۵۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973083
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اذرنوش به شماره ملی۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ بنمایندگی از شرکت هلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی حقوقی با شماره ملی ۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا دبیر سیاقی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸بنمایندگی از شرکت پخش مکتاف به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ بنمایندگی از شرکت صنعتی جام دارو به عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا مجد جباری بشماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ بنمایندگی از شرکت طرح توسعه کوثرامین به عنوان عضو هیات مدیره تعیین و منصوب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۷۵۴۴۲۹۰۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993691
آگهی تغییرات شرکت طرح توسعه کوثر امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس سکوت به کد ملی ۰۰۳۹۲۶۲۶۲ به نمایندگی شرکت داروسازی امبن به شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید حجازی فرهمند به کد ملی۰۰۵۷۲۶۱۲۴۵ به نمایندگی شرکت هلپاک به شناسه ملی ۱۱۰۰۷۱۲۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا مجدجباری به کد ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ به نمایندگی شرکت داروسازی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء ازاعضا هیات مدیره و مهر شرکت نافذ و قابل قبول می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۸۶۷۴۱۲۳۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164070
آگهی تغییرات شرکت بهبود سلامت پارسه طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا مجد جباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و خانمها مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ و مونا قربان پناهی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۳۲۸۰۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند خانم آزاده اکبری به کدملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس طاهرخانی به کدملی ۰۰۷۱۲۳۴۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۰۹۵۱۳۷۱۵۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221140
آگهی تغییرات شرکت نوریا درمان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا مجد جباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و خانم‌ها مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ و مونا قربان پناهی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۳۲۸۰۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای عباس طاهر خانی دارنده کدملی ۰۰۷۱۲۳۴۰۵۵ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده اکبری دارنده کدملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۷۹۹۲۲۴۳۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283076
آگهی تغییرات شرکت نوریا درمان پارس طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۳۵۹
آگهی تغییرات شرکت نوریا درمان پارس طب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۳۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید علیرضا مجد جباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و خانم‌ها مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ و مونا قربان پناهی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۳۲۸۰۳ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم آزاده اکبری به کد ملی ۱۲۸۹۰۵۵۲۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس طاهر خانی به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۴۰۵۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352163
آگهی تغییرات شرکت پارسه گستر مهر فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۱۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر واقعی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۵۱۸۹۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پاره سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای سیدعلیرضا مجد جباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای سیدامیر محمد مجد جباری به شماره ملی ۰۴۴۱۰۳۸۶۷۰ دارای مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم سیده نوریا مجد جباری به شماره ملی ۰۴۴۱۸۲۵۹۶۶ دارای مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم مونا قربان پناهی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۳۲۸۰۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم مریم زارع به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۲۰۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم سحر واقعی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۵۱۸۹۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۱۲۲۲۴۲۸۳۷۹۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571694
آگهی تغییرات شرکت نوریا درمان پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۱۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی واحدی به کدملی ۰۰۷۰۷۳۱۷۹۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل و محمود بانکی به کدملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به سمت رئیس هئیت مدیره و حسین قنبری به کدملی۰۴۵۲۴۷۸۵۳۷ به سمت نائب رئیس هیت مدیره و سیدعلیرضا مجد جباری به کدملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ و سحر واقعی به کدملی ۰۰۶۸۳۵۱۸۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از سه نفر آقای محمود بانکی (رئیس هیئت مدیره) یا آقای حسین قنبری (نائب رئیس هیئت مدیره) یا خانم سحر واقعی (عضو هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از سه نفر آقای محمود بانکی (رئیس هیئت مدیره) یا آقای حسین قنبری (نائب رئیس هیئت مدیره) یا خانم سحر واقعی (عضو هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۲۳۷۴۳۴۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719901
آگهی تغییرات شرکت بهسام سلامت پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلیرضا مجد جباری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۴۴۴۷۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سیدامیرمحمد مجد جباری به شماره ملی۰۴۴۱۰۳۸۶۷۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۹۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: رضا فدای وطن به کدملی ۰۰۵۲۹۵۱۲۰۰ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد علی سامت به کدملی ۴۳۲۱۹۹۸۵۸۱ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد هادی سامت به کدملی ۰۰۱۰۳۷۵۹۸۸ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جواد صیادی به کدملی ۰۰۶۷۲۵۶۵۶۲ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فهیمه محمد حسینی به کدملی ۰۰۸۲۹۱۶۷۳۱ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه صدیقه فدای وطن به کدملی۰۰۷۵۱۵۶۲۷۱دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محیا سامت به کدملی۰۴۴۱۵۵۴۰۰۴ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت تامین گستر الوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۵۴۸دارنده مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید رضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مجید محمد حسینی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۳۱۶۹۱ دارنده مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۲۹۸۶۲۳۴۲۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک