مسعود لطفی

آقای مسعود لطفی

کد ملی 0071212752
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575921
آگهی تصمیمات شرکت رخشان رزین تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود لطفی به کدملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به سمت بازرس اصلی و سوزان پاشامحمدی به کدملی ۰۰۵۹۵۲۹۰۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل مهدیزاده دهکردی به کدملی ۱۲۸۴۴۵۵۴۵۹ مهرداد مهدیزاده دهکردی به کدملی ۰۰۷۰۳۶۰۸۶۰ مرسده فرخنده به کدملی ۲۱۲۱۲۷۵۵۱۷. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۳۴۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947681
آگهی تاسیس شرکت آدان سرمایه پارسی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۱۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان پاسداران دروس کوچه طاهری پلاک ۱ ـ کدپستی ۱۹۴۴۶۱۳۶۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال منقسم به هفت هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد هفت هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸۰۱۲۵۱۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مهدی دلبری به شماره ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حمید جلال دوست آستانه به شماره ملی ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای علیرضا وادی دار به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۴۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا وادی دار به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۴۸۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رضا حدادزاده به شماره ملی ۰۰۷۲۹۹۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257754
آگهی تغییرات شرکت حافظ اندیشه ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود منتظری هدش به شماره ملی۴۴۳۰۵۹۳۹۳۰ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده تصدی جانشین آقای اصغر سوری گردید. آقای محمود خدام به شماره ملی۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ بنمایندگی شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با ش م۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ بنمایندگی شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان با ش م۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود لطفی به شماره ملی۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بنمایندگی شرکت کاشفان نواندیش پارس با ش م۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم چک‌ها , بروات , سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۴۲۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491961
آگهی تغییرات شرکت میراث راستین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرائد سلطان نژاد به شماره ملی ۱۶۵۰۶۹۷۰۵۸ بجای آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۴۰۲۴۶۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658875
آگهی تغییرات شرکت رخشان رزین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای اسمعیل مهدیزاده دهکردی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۴۵۹، آقای مهرداد مهدیزاده دهکردی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۶۰۸۲۰ و خانم مرسده فرخنده بشماره ملی ۲۱۲۱۲۷۵۵۱۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مسعود لطفی بشماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بسمت بازرس اصلی و خانم سوزان پاشامحمدی بشماره ملی ۰۰۵۹۵۲۹۰۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۹۹۹۶۷۰۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671977
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای محمود خدام به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰بعنوان نماینده شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگادبه شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بعنوان نماینده مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۶۴۸۸۴به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۹۷۵۳۲۸۸۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698972
آگهی تغییرات شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمود خدام با کد ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ به نمایندگی شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مسعود لطفی با کد ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲به نمایندگی شرکت نظم آوران شایسته ش م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایراوراق تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دونفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۸۲۵۸۵۶۳۹۶۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700822
آگهی تغییرات شرکت اوریم تجهیز انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۲۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدحسن فقیه ایمانی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۵۲۷۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید محمدرضا مدرس صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۲۱۱۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز اسکندر افشاری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۱۰۴۴۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرارداد و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۶۲۳۶۲۹۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005456
آگهی تصمیمات شرکت حفاری اسر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۷۷۳۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱۳۹۴٫۰۷٫۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسن کاکی کاروانی با کد ملی ۴۰۷۱۳۱۹۷۳۹ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای بهمن سروشی با کد ملی ۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴ به نمایندگی از شرکت گلوبال پتروتک کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود لطفی با کد ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان غلامحسین زورمند با کد ملی ۱۷۵۱۶۴۲۲۵۹ و غلامرضا یونسی با کد ملی ۰۳۸۴۶۱۹۱۹۳ و تورج دهقانی با کد ملی ۲۴۵۱۰۰۹۸۵۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۵۲۷۵۹۶۶۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119118
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به نمایندگی از شرکت آتی اندیشان تدبیرگر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود خدام به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۸۱۴۹۱۱۷۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120790
آگهی تغییرات شرکت آتی اندیشان تدبیرگر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ به نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ به نمایندگی آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت میراث راستین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۲۹ به نمایندگی آقای مسعود منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۳۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین خلیلی به کدملی ۲۶۴۹۶۰۸۶۹۲ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۹۷۳۸۹۵۴۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287102
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری کاشان خانه سفال درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۱۹۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مطالعه، تحقیق و پژوهش و گردآوری مطالب در حوزه هنر سفال و بطور خاص هنر سفال کاشان، همکاری و مشارکت با ارگانهای دولتی و خصوصی در زمینه موضوع فوق ـ همکاری با موسسات و مراکز علمی تحقیقاتی، مشارکت در برگزاری همایش، کنفرانس، سمینار های داخلی و بین المللی در زمینه موضوع شرکت ـ اخذ تسهیلات صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ـ اعطا و دریافت نمایندگی داخلی و خارجی.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کاشان-گذر درب اصفهان-کوچه شهید امیرحسین بوستانی-بن بست (چله دوان)-پلاک ۲۹-طبقه همکف کدپستی ۸۷۱۳۹۶۷۸۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در اختیار مدیرعامل مؤسسه قرارگرفت. اولین مدیران: آقای عباس اکبری به شماره ملی ۰۰۵۴۴۲۰۸۸۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر مؤسسه و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۱۲۶۸۳۳۲۲۴۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332059
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به نمایندگی شرکت نظم آوران شایسته ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰به سمت رئیس هیات مدیره. آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به نمایندگی شرکت مدبران تجارت ایرانیان ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمود خدام به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ به نمایندگی شرکت سامان تجارت ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت عضو هیات مدیره. آقای عادل اوجاقی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۱۷۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۱۰۵۱۲۶۵۷۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332155
آگهی تغییرات شرکت کاشفان نو اندیش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود خدام به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمید رضا کچوئی به شماره ملی ۰۳۸۳۹۳۱۹۴۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۱۰۴۱۶۹۳۵۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364101
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوران نو اندیش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان مسعود لطفی به شماره ملی۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲و محمد رستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷ به سمت هیأت تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران شهرک غرب بلوار خوردین بعد از تقاطع دادمان و ایران زمین کوچه بخشی پلاک۸ واحد۱۰۱ کدپستی۱۴۶۵۹۵۳۳۸۴ می‌باشد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۲۸۷۸۲۴۷۹۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768343
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بعنوان رئیس هیأت تصفیه و آقایان عادل اوجاقی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۱۷۰۱ و مسعود منتظری هدش به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۳۹۳۰ به سمت اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت تصفیه متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۷۸۳۰۹۶۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811008
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بعنوان رئیس هیأت تصفیه و محمد رستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷ به سمت نائب رئیس هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت تصفیه متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۰۱۴۲۳۶۳۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997947
آگهی تغییرات شرکت تجارت بال‌های بی مرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بعنوان رییس هیئت مدیره، خانم پریسا فرهادی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۱۰۰۴۶ به نمایندگی از شرکت نماد توسعه تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۷۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ه و خانم زینب اصغر پناهی به شماره ملی ۰۰۷۵۹۹۶۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ را به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین پوران صفر به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۰۴۳۷ را به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمودند. پ۹۷۰۲۰۴۱۱۳۸۰۷۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک