کریم جلیل نژادممقانی

آقای کریم جلیل نژادممقانی

کد ملی 0071200371
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1171692
آگهی تغییرات شرکت مازند قطعه آمل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۸۵ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۹۹۶۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۴۵۹ پیرو آگهی شماره ۳۴۰۲۷/۹۱/۰۲ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد محمدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۷۶۴۲ و خانم طاهره بالی چلندر به شماره ملی ۲۲۰۰۱۳۶۶۶۸ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله یزدانی به شماره ملی ۱۸۲۹۵۱۷۸۸۰ و آقای کریم جلیل نژادممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ و آقای علی محمد پناهی به شماره ملی ۳۸۴۹۵۶۹۲۷۶۰ ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۲/۱۳۹۲ آقای عبداله یزدانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدپناه به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم جلیل نژادممقانی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۱۵۰۸ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268315
آگهی تغییرات شرکت ایران تورینو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم جلیل نژاد با کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از جمع شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۰۰۲/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: آقایان فرهاد مشهدی محمدی با کدملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال سهم الشرکه، ایمان مشهدی محمدی با کدملی ۰۳۱۲۰۶۳۱۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه، خانمها آیناز مشهدی محمدی با کدملی ۰۳۱۳۰۱۳۵۳۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و مهناز سلیمی پوریانی با کدملی ۰۰۶۱۷۵۰۳۷۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۴۶۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490354
آگهی تغییرات شرکت شریفان دانا پویا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۷۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شریفی سلیم بشماره ملی ۰۰۴۰۹۰۵۹۶۹ و خانم سکینه حاج سید جوادی بشماره ملی ۰۰۴۴۱۶۹۳۶۱ و خانم حمیده شریفی سلیم بشماره ملی ۰۰۶۲۵۷۶۴۴۵ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. آقای قاسم ترکمندی با کدملی ۳۷۸۲۴۳۳۷۸۵ به سمت بازرس اصلی، آقای کریم جلیل نژاد با کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۹۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492193
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ با پرداخت مبلغ ۹۹ , ۰۰۰ , ۰۰۰ (نود و نه میلیون) ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ به نمایندگی جناب آقای سیدمجتبی شفیع پور به شماره ملی ۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷ با پرداخت مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ (یک میلیون) ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به ۲۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا دارنده ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا دارنده ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جناب آقای کریم جلیل نژاد به کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ دارنده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سرکار خانم عزیزه مشهدی محمدی به کدملی ۰۳۲۲۲۳۹۹۶۶ دارنده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۴۰۲۷۲۴۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502629
آگهی تغییرات شرکت طرح اندیش شریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شر یفی سلیم کدملی ۰۰۴۰۹۰۵۹۶۹ و سکینه حاج سید جوادی کدملی ۰۰۴۴۱۶۹۳۶۱ و حمیده شریفی سلیم کدملی ۰۰۶۲۵۷۶۴۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. قاسم‌تر کمندی با کدملی ۳۷۸۲۴۳۳۷۸۵ به سمت بازرس اصلی و کریم جلیل نژاد با کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۳۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574613
آگهی تغییرات شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به کدملی۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ بنمایندگی شرکت بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ بسمت رییس هیات مدیره. خانم طاهره بالی چلندربه کدملی۲۲۰۰۱۳۶۶۶۸بنمایندگی شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴بسمت عضو هیات مدیره. آقای کریم جلیل نژاد به کدملی۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ بنمایندگی شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای محسن سلیمی پوریانی به کدملی۰۰۶۲۹۳۷۸۷۱ (خارج از هیات مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیات مدیره و یک عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۵۵۱۹۷۲۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588504
آگهی تغییرات شرکت عمران دشت و کوه شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عزیزه مشهدی محمدی فرزند: نوراله به شماره ملی: ۰۳۲۲۲۳۹۹۶۶ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. و شرکا شرکت بعد از کاهش سرمایه عبارتند از: آقای حسین دباغیان با ک. م ۰۰۸۲۴۲۶۸۹۹ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای کریم جلیل نزاد با ک. م ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۳۰۶۰۴۸۸۱۶۱۴۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037526
آگهی تاسیس شرکت تجارت بین‌المللی دل عالم ایرانیان سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۰۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: ـ۱ مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام ۲ـ خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت ۳ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مجاز مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری صنعتی خدماتی شامل پیمانکاری طراحی و مشاوره و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و موسسات ۴ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی ۵ـ اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مربوط داخلی و خارجی ۷ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۸ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هفت تیر خ بهارمستیان جنب مسجد الجواد پ۲۷ ط۵ واحد۱۳ ـ کدپستی ۱۵۷۴۷۱۸۹۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه الجواد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم سوسن بهرامی‌کوهشاهی به شماره ملی ۳۱۳۱۲۷۷۹۱۲ به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ خانم مریم کلهری‌زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مریم کلهری‌زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و قرارداد و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای کریم جلیل‌نژاد‌ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم عزیزه مشهدی‌محمدی به شماره ملی ۰۳۲۲۲۳۹۹۶۶ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266683
آگهی تصمیمات شرکت ایران توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۲۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۱۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. کریم جلیل نژادممقانی به کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ بسمت بازرس اصلی و محمد محمدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۷۶۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556843
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۴۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کریم جلیل نژادممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود محمدرضانوه به شماره ملی ۰۳۲۱۵۵۰۹۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به یکصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۳۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره۱۱۸۹/۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ بانک تات شعبه مرکزی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866069
آگهی تصمیمات شرکت توسعه پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۲۹۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۳۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. کریم جلیل نژاد به کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ بسمت بازرس اصلی و محمد محمدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۷۶۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063615
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت دلفارد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ تحت شماره ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طرح تولید و اجرای کلیه سازه‌های پیش‌ساخته بتنی و فلزی و بتن پیش‌تنیده اعم از مخازن زیرگذرها و سازه‌های دریایی آپارتمان‌سازی و انبوه‌سازی شهرک‌سازی سازه‌ های فرودگاهی تاسیسات توام نصب و راه‌اندازی آنها و استحکامات تونل و شمع‌کوبی ابنیه سنگین و بطور کلی کلیه پروژه‌های عمرانی و صنعتی و ساخت ماشین‌آلات و لوازم مربوطه ساخت تجهیزات پالایشگاه و نصب و راه‌اندازی آنها و بطور کلی اجرا طرح‌های عمرانی و صنعتی به صورت مقاطعه یا (ای‌پی‌اس) و واردات و صادرات کلیه امور مربوط بالاخص خدمات فنی مهندسی و صادرات قطعات تولیدی و واردات لوازم و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت طبق ضوابط و مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید بهشتی خ پاکستان ک ساوجی‌نیا پ۶ ط ۱ ـ کد پستی ۱۵۳۱۷۱۵۱۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکهزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۴۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ نزد بانک ملت شعبه الجواد پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم شیرین اوستا به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۳۷۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای پویان کوشش به شماره ملی ۴۱۳۲۴۷۹۳۲۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم شیرین اوستا به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۳۷۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای کریم جلیل‌نژادممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659321
آگهی تغییرات شرکت امیر یل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم جلیل نژاد ممقانی (۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱) به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره بالی چلندر (۲۲۰۰۱۳۶۶۶۸) به سمت بازرس علی البدل برا ی مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۲۶۵۵۱۵۲۰۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824319
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ناب ایرانیان درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۵۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۶۰۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش، توزیع، بسته بندی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، انبارداری، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مربوطه داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۱۹ پلاک ۱۸ طبقه ۴ واحد ۸ کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۲/۱۷۰/۳۲ مورخ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی نایهء شماره ملی ۰۰۴۸۲۸۵۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ کریم جلیل نژاد ممقانی شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ فرهاد مشهدی محمدی شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد های عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هاجر بهلولی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه محمودی شورجه قاسمی به شماره ملی ۱۵۳۲۶۷۶۲۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۹۴۳۳۷۸۳۶۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000364
آگهی تغییرات شرکت منجی تجارت اروند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. کریم جلیل نژاد ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۱۳۳۳۳۹۴۸۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620565
آگهی تغییرات حقوقی پیشرو قانون ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم جلیل نژاد ممقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۹۱۷۸۳۷۲۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896781
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان صادق عبدلی مجنده ۱۴۶۰۹۴۷۴۳۶، فرهاد مشهدی محمدی کدملی۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰، محمدرضا کنعانی کدملی۲۴۱۰۹۴۲۷۸۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کریم جلیل نژاد ممقانی کدملی ۰۰۷۱۲۰۰۳۷۱بسمت بازرس اصلی و خانم طاهره بالی چلندر کدملی۲۲۰۰۱۳۶۶۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۰۶۷۴۲۷۳۰۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک