محمدعلی جلالی گلوسنگ

آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ

کد ملی 0070659575
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 680011
آگهی تصمیمات شرکت شالوده سازان نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی جلالی به ک م ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۹۳۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753831
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آصال ساختمانسهامی خاص به شماره ثبت۷۳۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۴۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی جلالی به کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل اله امیرلیراوی به کدملی ۵۲۹۹۹۰۸۴۸۲ و مرتضی کلبه داری به کدملی ۱۲۱۹۲۷۸۹۳۹ و ابراهیم رونقی به کدملی ۲۱۶۰۰۳۲۶۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ فضل اله امیرلیراوی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مرتضی کلبه داری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۹۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015598
آگهی تصمیمات شرکت سماله سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۱۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۵۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و علی صالحی ونجانی به ک م ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۴۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055962
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماهان قطعه شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی اولاددمشقیه به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۱۸۳۶ و خانم شهین مشحونی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۶۸۱۹۶ و آقای کورش قدرت اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۷۲۲۶ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۳. در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169282
آگهی تغییرات شرکت صنایع ملی گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب ترازنامه سود و زیان مالی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی بعنوان بازرس اصلی و محمدعلی جلالی گلوسنگ کد ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ تعیین شد. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت ۱ سال تعیین شد اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت آزادراه امیرکبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ پ۱۷۰۲۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196344
آگهی تغییرات شرکت فرا بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۳۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255949
آگهی تغییرات شرکت بهاران شیر زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۶۹ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۹۸۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقایان نیما علیخانی بشماره ملی ۳۲۴۰۷۵۱۳۳۱ و منصور علیخانی بشماره ملی ۳۸۳۹۰۲۹۴۳۰ ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشماره ثبت ۱۳۹۱۹ و محمد علی جلالی گلوسنگ بشماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ه طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ خانم اکرم علیخانی بسمت مدیر عامل (خارج از سهامدار و خارج از هیئت مدیره) و آقای نیما علیخانی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور علیخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نیز تمام مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۳۳۱۳۴۴۸ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292202
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی سداد ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ تصویب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ دارای کدملی۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۷۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315892
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۳۹۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ظفرپرنده با کدملی ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ به عنوان رئیس هیات مدیره، غلامرضا شجری با کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی جلالی با کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء دو نفر عضو هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تعیین گردید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. پ۱۷۶۶۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342461
آگهی تغییرات در شرکت نواندیش ایمن پایدار (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۲۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۶/۹/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا رهنما به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۹۶۸۷ و محسن قاسمی تودشکچوئی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۴۸۵۱ و محمدکاظم تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۷۴۹۱۱ و امیر جهانبین به شماره ملی ۱۶۵۰۴۳۸۹۴۱ و قاسم آهوقلندری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۳۸۷۱ و حسن نصیحتی گیلانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۵۹۲۹۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسیده و مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۹/۹۲ آقای محسن قاسمی تودشکچوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رهنما به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر جهانبین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن نصیحتی گیلانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم آهوقلندری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدکاظم تبریزی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با م هر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۶۵۸۶۱ ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343143
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سامانه سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی جلالی کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343145
آگهی تغییرات شرکت پایا زرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سامان پندار ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۱۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401491
آگهی تصمیمات شرکت پارس نمک کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۹۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و محمدعلی جلالی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۷۹۴۶۹۹ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535400
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرسی اصلی و آقای محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۳۰۳۴۹۶۷۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594089
آگهی تغییرات شرکت پدیده امروزوطن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹بسمت بازرس اصلی وآقای محمد علی جلالی گلوسنگ با شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۹۵۱۴۷۵۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622015
آگهی تغییرات شرکت خبرگان تجارت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۶۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی مورخ به شماره ملی ۲۲۱۸۱۲۰۴۲۹ و حسین مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۴۲۳۳۳ و افسانه رسولی ناصح به شماره ملی ۰۰۴۳۹۹۲۶۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۶۷۷۲۷۶۶۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661033
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۸۳۱۷۶/۱۲۱مورخ ۱۷/۶/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمد علی جلالی گلوسنگ به کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۰۲۶۱۵۸۶۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765811
آگهی تغییرات شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشماره ثبت ۱۳۹۱۹ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۵۴۲۷۲۵۴۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398611
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی اطلس سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به ۱۳۹۲ موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی ومحمدعلی جلالی گلوسنگ بشماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۱۰۱۶۷۳۵۹۹۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948620
آگهی تصمیمات شرکت زرین بنا پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۰۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی جلالی به کد ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092445
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت ساختمان رهپویان سورا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288422
آگهی تغییرات شرکت جهان ارتباطات نکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۶/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292964
آگهی تغییرات شرکت پاداش سهامداری توسعه یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۰۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی قرار گرفت. ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده کدم ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱بسمت متولی صندوق مؤسسه حسابرسی سامان پنداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع کدم ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت بازارگردان تعیین شدند. پ۹۵۱۱۱۶۳۸۴۴۷۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392640
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۹۰۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق از تاریخ ۲۹/۱/۹۶ تا تاریخ ۲۹/۷/۹۸ تمدید گردید. شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴بسمت ضامن نقد شوندگی بانک شهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱به نمایندگی علی سمیعی برسری کدم ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت مدیرثبت مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده کدم۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس پ۹۶۰۱۲۹۷۶۹۲۷۶۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397116
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موکریان کامپوزیت آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی سامان پندار به نمایندگی آقای محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای طاهر کاویانی بشماره ملی ۲۸۹۹۰۸۳۰۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۰۲۴۱۵۷۵۴۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470812
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۶۳۵۱
پیرو آگهی تاسیس صادره به شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۹۷۴۸ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ مواردی بشرح ذیل صحیح می‌باشدکه بشرح ذیل اصلاح میگردد: مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است سرمایه صندوق: ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۲۱۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ارکان صندوق عبارتند از: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ وشناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت مدیر صندوق مدت تصدی ۳ سال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت حسابرس به مدت تصدی ۳ سال مؤسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ با نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت متولی صندوق به مدت تصدی ۳ سال نام آقای باقر طاهریان فر فرزند محمد به شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به عنوان یکی از دارندگان امضا مجاز صندوق میباشد (که اشتباها یکی از ارکان صندوق ذکر گردیده بود) پ۹۶۰۳۲۴۳۷۸۶۰۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504720
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان درتاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۵۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است مدت:از تاریخ ثبت بمدت سه سال مرکز اصلی:تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه چهاردهم غربی-پلاک ۶-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:سرمایه صندوق متغیر است و زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق:شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۴۱۷۰۷ بنمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی آقای محمود محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری، یحیی پروانی و باقر طاهریان فر همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می باشد اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۱۹۰۸۲,۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ آگهی گردید. پ۹۶۰۴۱۸۲۸۶۶۸۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564028
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۳۶۷۴ , ۱۲۲ مورخ ۴/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه چهاردهم غربی پلاک۶ طبقه اول کدپستی۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. تعداد ۲۰۰۰۰ واحد ممتاز صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی از کارگزاری بانک کشاورزی به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت گروه دارویی سبحان انتقال یافت. ارکان صندوق عبارتند از: شرکت تأمین سرمایه آرمان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ بنمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری بشماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴بسمت مدیر صندوق و مؤسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی محمود محمد زاده بشماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۱۰۰بسمت متولی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ بشماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۲۵۶۳۲۵۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568411
آگهی تغییرات شرکت گرانیت لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. شرکت آپادانا سرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱ و شرکت حمل و نقل طاووس البرز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۴۷۳۰ و شرکت تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای محمد علی جلالی گلوسنگ به کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۹۶۵۸۹۱۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755845
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدماتی زرین موج رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۷۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ با کد ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین احمدی به شماره ملی ۵۰۹۸۶۵۷۲۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۲۱۸۶۷۸۵۰۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993127
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۱۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۸۸۵ و شماره ثبت ۲۶۹۳۲ به نمایندگی آقای علیرضا اکبری امامی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۵۵۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به نمایندگی آقای محمدعلی جلالی گلو سنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (سال مالی ۱۳۹۶) انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۲۵۶۲۵۶۲۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک