ساناز حمزوی طهرانی

خانم ساناز حمزوی طهرانی

کد ملی 0070417598
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707145
آگهی تغییرات شرکت مشاوره‌ای و پیمانکارینقش طرح مشاهیربا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال افزایش داد. آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی ۰۷۹۳۶۶۱۹۳۵ به شماره شناسنامه ۱۹۷۴ تاریخ تولد ۲۲/۰۵/۱۳۶۱ فرزند رمضانعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ و آقای جعفر کاوه به شماره ملی ۰۰۵۲۷۳۲۳۵۵ و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی ۰۷۹۳۶۶۱۹۳۵ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کاوه به شماره ملی ۰۰۵۲۷۳۲۳۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی ۰۷۹۳۶۶۱۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی ۰۷۹۳۶۶۱۹۳۵ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ خسروی شمالی روبروی تره بار صادقیه برج بهاران ط دوم واحد ۵ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۴۵۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی و حوضچه و استخر پرورش و تکثیر آبزیان راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و علائم و باند فرودگاه و تاکسی رو و توقفگاه هواپیما و جاده‌های دسترسی و گشت زنی و حصارکشی و آتش نشانی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و مراکز مخابراتی و پستی مکانیزه و نظامی و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و گازرسانی و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۷ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۵۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992929
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی بزرگ زاده سندی به شماره ملی ۲۶۶۹۳۰۷۸۷۶ به شماره شناسنامه ۲۱۶ تاریخ تولد ۲/۳/۱۳۶۲ فرزند احمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم هدی نصیرا به شماره ملی ۴۲۸۴۸۵۹۴۴۷ به شماره شناسنامه ۱۵۹۷ تاریخ تولد ۸/۷/۱۳۶۲ فرزند مجتبی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به شماره شناسنامه ۲۷۶۹۱ تاریخ تولد ۱۴/۱۰/۱۳۶۳ فرزند کامران با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مریم نوری به شماره ملی ۰۰۷۲۴۲۳۲۳۴ به شماره شناسنامه ۱۵۶۱۳ تاریخ تولد ۱۲/۱۱/۱۳۶۳ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه معماریان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۵۳۲۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۱۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای یحیی نصیرا به شماره ملی ۴۲۸۴۷۶۳۶۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۶۹۵/۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۷/۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یحیی نصیرا به شماره ملی ۴۲۸۴۷۶۳۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم هدی نصیرا به شماره ملی ۴۲۸۴۸۵۹۴۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی بزرگ زاده سندی به شماره ملی ۲۶۶۹۳۰۷۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مریم نوری به شماره ملی ۰۰۷۲۴۲۳۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مریم نوری به شماره ملی ۰۰۷۲۴۲۳۲۳۴به سمت مدیرعامل ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۲ آقای داود حلواچی به شماره ملی ۴۲۸۰۸۸۴۲۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن حاجی هاشمی به شماره ملی ۱۱۴۱۱۰۵۷۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۹۵۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387769
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آرتان بتن آوید
در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۱۳۱۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۴۰۴۰۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی, نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرری ـ شهرک دولت آباد ـ مجتمع تجاری لاله ـ واحد۴۳۳. کدپستی۱۸۵۷۶۳۷۳۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۹۵/۹۲/۱۰۰۱ مورخ۸/۱۲/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه سید جمالدین اسدآبادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا خاکپور به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به ش ـ م۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸. مژگان نوری به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا آقای حسین مرادی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملی۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۷۹۶۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387772
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص پانیذ ماژین
در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۱۳۲۸ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۴۰۵۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی, نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرری ـ دولت آباد ـ خ بهمن ـ کوچه۲۷ـ پلاک۳۳. کدپستی۱۸۵۶۵۵۶۶۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۴۵۴/۱۴۴۱ مورخ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا خاکپور به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مژگان نوری به سمت مدیرعامل ـ مژگان نوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا اصغر قهرمانی زکریا (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به عنوان بازرس اصلی ۸ـ خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملی۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389383
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برنا دژ ایساتیس در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۰۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۶۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی ساختمان سازی و پل تونل محوطه سازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان شهید غیبی مدرس ۳ پلاک ۴ کدپستی ۱۸۴۳۸۴۴۳۸۱. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۷/۹۲ص۳۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان کلانتری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه بیگدلی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت میره یا آقای ماشااله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس اصلی خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۰۰۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389385
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پل دژ پاوان در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۱۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل تونل محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی و تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان نماز خ شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه ۳ کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۷. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۴۹/۰۲۰۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۱ نزد بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شاهد غفوری رانکوهی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۶۹۱۱۵۹۸۱۷ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری باامضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا ماشاءاله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس اصلی خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۰۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389400
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص بهتاش سیویل در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۰۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۶۱۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، میدان نماز، خ شهید پاک طینت، کوچه شهید واحدی، پلاک ۲۱، کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۱۱۴۵۶ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شاهد غفوری رانکوهی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۶۹۱۱۵۹۸۱۷ و ۲. حمید رضا فیضی بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۶۵۷۹۷۳۳۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا علی رضائی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس اصلی خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۰۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397626
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر سازه‌های فضائی سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رستمی ترکمانی شماره ملی ۵۴۵۹۸۱۲۱۶۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم ساناز حمزوی طهرانی شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رحم محمدی شماره ملی ۵۵۵۹۸۱۹۵۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574210
آگهی تغییرات شرکت خاک سرزمین آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن ربیعی بناد کوکی به شماره ملی۰۳۲۲۲۱۷۶۶۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. عبدالرسول بایلری به شماره ملی ۲۰۳۲۱۵۹۶۳۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایسش سرمایه ساناز حمزوی طهرانی به کد ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ دارای ۵۰۰٫۰۰۰ ریال حمید رضا فیضی به کد ملی ۰۰۶۷۵۹۷۳۳۷ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال محسن ربیعی به کد ملی ۰۳۲۲۲۱۷۶۶۰ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال عبد الرسول بایلری به کد ملی ۲۰۳۲۱۵۹۶۳۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ پ۹۳۰۵۲۵۱۷۶۹۷۳۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689777
آگهی تغییرات شرکت پل دژ آرشیت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکرم سکندری سیف الدینی به کدملی ۶۰۸۹۹۶۲۸۱۳ با واریز مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند و کلثوم پسنده به کدملی ۵۲۷۹۴۸۶۰۸۶ با واریز مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتندو در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد امید حیدری به کد ملی ۴۹۳۰۰۰۵۴۱۸ مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و ساناز حمزوی طهرانی به کد ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال وزهرا فیضی به کد ملی ۰۰۷۱۸۵۳۶۵۰ مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال و علی کرمی به کد ملی۳۲۵۵۹۸۲۱۸مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال و اکرم سکندری سیف الدینی مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال و کلثوم پسنده مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق امضاء با امضای رئیس هیأت مدیره خواهد بوده و ماده ۱۴ اساسنامه که مربوط به حق امضاء می‌باشد تغییر یافت و اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیأت مدیره به ۴نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه جدید شرکت به آدرس: استان کرمان. شهر کرمان. شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم روبروی پارک ظفر ساختمان نمای مشکی طبقه دوم به کدپستی ۷۶۱۸۶۹۵۸۶۳ تاسیس گردید. پ۹۳۰۸۱۷۲۶۹۵۶۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713049
آگهی تغییرات شرکت پی دژ آوید بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ف) خانم ساناز حمزوی طهرانی ک. م ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت آقای محمد یوسفی شکالگورابی ک. م ۰۰۷۵۳۳۴۶۹۰با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت آقای مهدی میرزائی ک. م ۰۰۶۲۱۲۹۸۸۰با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند خانم پروین قاسمی ک. م ۴۳۲۳۴۹۱۳۰۱با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۱۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. ترکیب شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد سید صادق شاهرخی ک. م۱۷۵۳۸۳۲۶۳۲ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال سید سهراب شاهرخی ک. م ۱۹۱۰۶۵۲۵۶۳مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پروین قاسمی ک. م۴۳۲۳۴۹۱۳۰۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص حق امضا به شرح اصلاح گردید. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نامه‌های عادی و اداری و قراردادهای عقود اسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۸۶۶۸۵۶۹۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905345
آگهی تغییرات شرکت پل سازه تندیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ و ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۲۱۵۶۹۱۷۰۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398430
آگهی تغییرات شرکت آنا دی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی: ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) - آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره – خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سحر قدیمی دارای کدملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و آقای محمدرضا بیگدلی دارای کدملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۲۰۳۴۳۵۹۸۰۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431485
آگهی تغییرات شرکت کوشا دژ طراح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۸۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی قبادی حدائق به شماره ملی ۰۰۷۷۲۱۰۵۵۷ و جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدندو علی محمدی پور بشماره ملی ۰۵۵۸۳۳۶۰۵۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بسمت رئیس هیأت مدیره رضا قاسمی نیک بشماره ملی ۰۴۲۰۳۳۴۳۹۴ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۵۶۲۱۲۳۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545462
آگهی تغییرات شرکت فولاد تسمه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۹۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن دارابی جنت آبادی به کدملی ۰۰۸۱۹۲۹۰۷۲ به عنوان بازرس اصلی و ساناز حمزوی طهرانی به کدملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. محمدرضا رحمتی زاده به کدملی ۰۰۴۲۴۷۰۰۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد رحمتی زاده به کدملی ۰۰۴۲۵۵۵۶۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسن رحمتی زاده به کدملی ۰۰۴۲۹۳۵۷۵۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره محمود رحمتی زاده به کدملی ۰۰۳۳۰۳۷۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی رحمتی زاده به کدملی ۰۰۸۱۸۰۷۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل آقای احمد رحمتی زاده و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای محمدرضا رحمتی زاده و مهدی رحمتی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۱۵۱۱۱۹۳۶۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809056
آگهی تغییرات شرکت سنگ دژ صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش روحی نژاد با کدملی ۵۰۴۹۶۳۴۴۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ساناز حمزوی طهرانی با کدملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آرش عموزاده با کدملی۴۵۵۰۰۶۵۱۷۶ به سمت رئیس هیئت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. داود پولادی با کدملی۰۶۰۲۶۵۳۲۸۲ و نگار یعقوبی با کدملی ۰۵۹۰۲۶۴۸۶۹به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۹۹۳۷۹۱۷۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک