محمدحسن آقائی

آقای محمدحسن آقائی

کد ملی 0703437224
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590974
آگهی تصمیمات شرکت منحله تولید ابزار برشی ایرانسهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمدحسن آقایی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۳۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910038
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۸۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی با کدملی ۶۱۹۹۱۲۱۸۳۱ به نمایندگی از شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن آقائی با کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالقاسم نوری با کدملی ۳۷۸۱۸۵۵۱۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۴۱۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338884
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی و صنعتی کاوه فولاد سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۵۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ را بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند. محمدحسن آقایی به شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454698
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن آقایی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ و آقای عباس ابراهیمی به کدملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ بعنوان ناظران تصفیه انتخاب گردیدند آدرس محل تصفیه: تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۲، کدپستی ۱۹۶۸۶۵۶۴۷۳ تعیین گردید. پ۱۸۲۵۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468355
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تأمین آتیه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۹۲۴۰۳۳۷۹۲۷ مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان سید محمد مهدی شاهرخی ک م ۵۲۸۹۷۲۴۵۲ و محمد حسن آقایی ک م ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه تهران میدان آرژانتین خ احمد خ قیصر خ احمدیان (پانزدهم) شماره ۱۴ کد پستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ می‌باشد. پ۱۸۳۰۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737817
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران زرخاک در حال تصفیه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۴۷۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/۸۹ تصدی محمدحسن آقائی به کدملی۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بعنوان مدیرتصفیه برای مدت۳ ماه تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939454
آگهی تصمیمات شرکت آریا پنگان در حال تصفیه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۳۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۴۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/۸۹ تصدی محمدحسن آقائی به کدملی۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت۳ ماه تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12712984
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی عالم آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷ به نمایندگی آقای محمد شهبازی نیک کند به کدملی ۱۵۸۲۱۶۷۳۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۲۷۱۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به نمایندگی باقر امامی به کدملی ۱۵۸۲۹۵۷۱۷۷ به سمت رییس هیات مدیره. سازمان تامین اجتماعی به شماره ثبت ۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵به نمایندگی مهدی شعبانی لسکوکلا به کدملی ۰۰۳۶۲۰۶۵۷۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره. شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۵۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به نمایندگی محمد حسن آقایی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت عضو هیات مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی سید رضا هاشمی به کدملی ۱۵۸۲۵۴۵۳۴۰به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره کلیه حدود و اختیارات موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را در ۶ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: استخدام، خاتمه خدمت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و تعیین سنوات خدمت کارکنان اعم از رسمی و قراردادی. انتخاب و انتصاب مدیران و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت و پرداخت مطالبات و دیون شرکت. تنظیم و امضای کلیه قرارداد‌های خرید و فروش کالا و خدمات. اتخاذ هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از کلیه دعاوی اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی و یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر نوع دعاوی اقامه شده. ش۹۴۱۲۲۵۷۹۸۹۳۴۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788955
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ ۱ - شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ به نمایندگی آقای محمد حسن آقائی شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت خدمات پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷به نمایندگی آقای اکبر بهاروند شماره ملی ۵۲۸۹۷۱۷۸۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به نمایندگی آقای حسین عزیزی شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۵۵۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین عزیزی شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۵۵۱۳ بسمت مدیرعامل ۲ - حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها وهرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ - هیئت مدیره با ثبت شعبه‌ای در تهران به آدرس تهران - خیابان ولی عصر - روبروی نیایش - خیابان اسفندیار - پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی:۱۹۶۸۶۵۶۴۷۳ موافقت نمود و آقای حسین عزیزی شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۵۵۱۳ به عنوان مدیر شعبه برای مدت دوسال انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۱۸۷۶۵۳۱۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861800
آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد حسن آقائی به شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آفریقا نبش خیابان یزدان پناه پلاک۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ می‌باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۳۰۴۴۲۸۵۵۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941034
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر بهاروند به کد ملی ۵۲۸۹۷۱۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد حسن آقائی به کد ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و هادی کاظمی به کد ملی ۵۶۵۹۶۰۲۷۴۶ به جای اردشیر فاموری به شماره ملی ۲۵۷۲۱۲۴۴۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همجنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۰۲۱۸۶۰۰۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012900
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بعد از میر داماد، نبش خیابان یزدان پناه، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۰۱۴۷۲۸۶۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056387
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد اسدی صفا به شماره ملی ۰۳۲۰۷۹۹۵۲۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اردشیر فاموری به شماره ملی ۲۵۷۲۱۲۴۴۹۱ به نمایندگی از شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیروس صیرفی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۲۹۴۴۴ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل: چکها، سفته‌ها، بروات و قرار دادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۴۷۴۲۴۷۳۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100705
آگهی تغییرات شرکت مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن آقائی با شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۹۹۷۱۷۵۸۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100712
آگهی تغییرات شرکت سینما مرمرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حسن آقایی با شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آفریقا بعد از میرداماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۹۷۲۷۹۲۷۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564188
آگهی تغییرات شرکت فیبر بابلسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به شماره ثبت۸۴۲۹۰ وشناسه ملی۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن آقائی به شماره ملی۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت۲۱۴۸۸۰ وشناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ با نمایندگی آقای داریوش مسعودی به شماره ملی۰۰۵۰۳۳۸۴۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت۵۹۴۳۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ با نمایندگی آقای هدایت مرادی عباس آبادی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۴۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش مسعودی به شماره ملی۰۰۵۰۳۳۸۴۰۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۵۵۵۳۱۶۴۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380969
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالکریم سماوی با کدملی ۴۵۶۹۶۴۴۳۸۴ عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی ۴۵۷۹۸۵۲۴۰۰ - محمد امیرخلیل زاده باکدملی ۰۰۸۳۵۷۸۱۸۸ محمدحسن آقایی با کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ و علیرضا امیرخلیل زاده باکدملی ۲۸۰۰۳۲۹۸۰۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره همچنین آقایان مهران افروغ باکدملی ۰۴۸۰۰۶۶۱۸۳ و اکبر جعفرزاده نو باکدملی ۰۴۵۰۳۴۳۸۱۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - آقای کوروش حقیقت جوی با کدملی ۰۰۵۶۶۶۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و حسن حسین پور اشکیک نژاد با کدملی ۵۱۸۹۱۳۲۷۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب) صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. - افزایش سرمایه تعاونی از ۱۱۱۱۰ برگ سهم ۳۰۰ هزار ریالی جمعا به ارزش ۳ , ۳۳۳ میلیون تومان به ۱۲۳۷۰ برگ سهم ۳۰۰ هزار ریالی جمعا به ارزش ۱ , ۳۷۱ میلیون تومان به تصویب رسید. ش۹۷۰۹۲۴۶۷۸۳۷۴۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14397155
آگهی تغییرات شرکت پترو پایور اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۲۲۱
آگهی تغییرات شرکت پترو پایور اسپادانا در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۲۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت مدیرتصفیه به مدت یک سال انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، مالی، چک و سفته، اوراق عادی و اداری با امضا مدیر تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک