محمد ابراهیم زاده کاریزکی

محمد ابراهیم زاده کاریزکی

کد ملی 0702541214
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12948195
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۳۳۸۴۳۴۸۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995105
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۹۲۶۳۳۷۶۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007544
آگهی تغییرات شرکت ابنیه معادن توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۱۶۵۵۷۶۸۷۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024496
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «جهان اقتصاد» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۷۶۳۳۳۱۸۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052301
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۷۱۲۶۵۱۳۰۸۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062197
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه تاجیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۱۵۰۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیچاب کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ به نمایندگی سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۵۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحسین عسگرزاده به شماره ملی ۰۹۳۸۵۳۵۴۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید ملاح کیسمی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۷۸۹۶۷ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق تجاری و قراردادها و عقود اسلامی چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش ۹۵۰۷۱۷۹۶۶۵۵۷۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076374
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش سرمایه ملل درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۸۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۳۵۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات مدیریت و مشاوره مالی برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود ـ اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ایجاد واگذاری و یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور ـ خرید و فروش کلیه دارایی ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی ـ استفاده از تسهیلات مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی ـ انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش خیابان چهارم پلاک ۱۴۳ طبقه سوم کدپستی ۱۵۸۶۸۳۳۳۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۰۹۵۱۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۹۵ نزد موسسه مالی و اعتباری ملل شعبه قائم مقام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم جابری کوشکی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۰۶۱۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آرمان کلوی به شماره ملی ۲۰۳۱۶۶۱۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و سید یوسف پور هادی به شماره ملی ۲۶۳۱۱۳۷۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۷۲۶۷۲۶۹۰۴۶۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105971
آگهی تغییرات شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۱۶۱۴۷۰۶۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122041
آگهی تصمیمات شرکت شفا توس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی با کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226332
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی با کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیر الانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش۹۵۱۰۰۹۲۹۹۳۶۳۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431810
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۲۵۲۶۳۶۹۸۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده پردازان توسعه فناوری در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۸۲۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ـ انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و فروش و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. ـ ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه ها و شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود. ـ خرید و فروش کلیه دارایی ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی. ـ انجام هرگونه فعالیتهای خدماتی و تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و دیجیتال و رایانه در زمینه های سخت افزاری، فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه مراکز داده، استاندارد سازی اعم از مشاوره، نظارت، تحلیل طراحی، منطبق سازی، تولید، توسعه، بهینه سازی، تامین تجهیزات، راهبردی، مدیریت، پیاده سازی و اجرای پروژه های سیستم های عملیاتی، مدیریتی، خدماتی، رایانه ای، شبکه ای، ابری اینترنتی، الکترونیکی، دیجیتالی، مکانیزاسیون، اتماسیون اداری و صنعتی ـ نصب و راه اندازی سیستمها و پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه رایانه ای ـ خرید و فروش و صادرات و واردات و تجهیزات رایانه ای در بازارهای داخلی و خارجی و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های مخابراتی، نصب دکل ها و انتن های مخابراتی، داخلی و خارجی ـ عقد قرارداد و اخذ و اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی شرکت در داخل و خارج از کشور. ـ سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی با قبول یا اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی طرفین در داخل و خارج از کشور با تاسیس یا تعهد شرکت های خارجی یا خرید و یا تعهد سهم شرکت ها و موسسات که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت شرکت دارند و یا به منظور تسهیل و یا بهسازی فعالیت شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت وام و تسهیلات و اعتبارات از موسسات و بانک های داخلی و خارجی، واردات و صادرات تجهیزات، نرم افزار و سیستم های مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ـ انجام امور بازرگانی معاملات سهام، تاسیس و ثبت هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و انجام فعالیت های حق العمل کاری، پیمانکاری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ارائه سرویس و خدمات دیتاسنتری اعم از هاستینگ، تلفن های اینترنتی، تخصیص منابع اشتراکی و اختصاصی و پردازش ابری، ارائه راهکار و اجرای پروژه های امنیتی در حوزه های فناوری اطلاعات و امن سازی سرویس ها، ارائه سرویس های مشاوره و نظارت و ساخت مراکز داده حساس. ـ طراحی پورتال، طراحی وب سایت، طراحی برنامه های کاربردی تحت موبایل وب، خرید و فروش اینترنتی کالا و سرویس و خدمات ـ مشاوره، برگزاری و شرکت در همایش ها و گرده همایی ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های متناسب با موضوع، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی و هرگونه خدماتی که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت دارد، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ موز های لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ نونهالان ـ خیابان دولتشاد شرقی ـ خیابان جام ـ پلاک ۱ ـ طبقه اول ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۹۱۶۶۳۹۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۹۶/ص/۳۷۲ مورخ ۲۱/۲/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه ظفر پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۰۶۱۶۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یوسف کفاش محمدجانی به شماره ملی ۲۶۴۹۳۷۵۴۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (مدیرعامل) و (رئیس هیئت مدیره) متفقا در نبود هر یک از این دو نفر با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه مغربی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۶۲۴۳۷ به سمت بازرس علی البدل آقای حمید رجب پور به شماره ملی ۰۹۴۲۲۶۶۷۱۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۶۷۹۴۴۳۵۶۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557992
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۲۳۴۹۱ شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ پ۹۶۰۵۲۳۳۰۶۳۲۵۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638861
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ و شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰ و شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ به نمایندگی آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱ شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ و شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ به نمایندگی آقای جلال نجف زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۳۶۳۵ شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ و شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ به نمایندگی آقای هرمز حدادپور به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۴۰۱۸ هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ و شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ به نمایندگی آقای محمد آریا شاد به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۹۰برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۱۲۱۴۰۲۹۳۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661824
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ شرکت اقتصاد گستران قرن بیست ویک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳ شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴ مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره شناسة ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۴۹۴۶۷۹۹۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869758
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای سید امین جوادی آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ آقای محسن اسعدی کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ آقای محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای محمد رضا آل شیخ کدملی ۰۶۸۰۱۷۴۹۱۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید پ۹۶۱۱۲۳۵۴۰۴۰۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873707
آگهی تغییرات تبلیغاتی اوج نگین استون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۹۷۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۹۱۹ / ۱ / الف ش ت مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم حبیبی به شماره ملی۴۸۹۹۷۱۲۹۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد عطاران به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۵۵۲۳۲۸۰۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946002
آگهی تغییرات شرکت پیچ اب کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۲۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین مشاور پیچاب کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ و آقای علیرضا بابا خانی به شماره ملی ۹۵۰۳۴۲۲۷۱ و آقای محمود مهرپرتو به شماره ملی ۰۰۴۲۲۵۷۱۶۶ به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۲۳۹۱۷۵۸۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239552
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۹۳۹۶۱۴۸۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255708
آگهی تغییرات شرکت تامین مالی توس سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به جای آقای حسین اشکوه به شماره ملی ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۲۱۱۶۶۳۳۵۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک