محسن لمترمحمدی

آقای محسن لمترمحمدی

کد ملی 0070153655
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1123283
آگهی تغییرات شرکت نهاده‌های دامی بال تک شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۵۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عباسی کدملی ۴۳۲۰۸۰۱۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد طایفه امام وردی به کدملی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی کدملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی کدملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدی کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۸۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694158
آگهی تغییرات شرکت آریا جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی محمد علی پور به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۵۸۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۸۲۱۹۹۳۹۱۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707019
آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی توکال بام البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۶۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن لمتر محمدی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ و آقای سعید محمد شریفی ۲۲۷۹۷۱۶۳۷۲ و آقای هادی هدایتی ازاندهی ۲۲۷۹۷۱۶۱۱۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمود عباسی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۸۰۵۹۹ و کدملی ۴۳۲۰۸۰۱۷۲۵ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا فرنیا فرزند نادر به شماره شناسنامه ۸۷ وکدملی ۲۲۷۹۶۵۷۸۹۹به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۲۲۸۴۰۹۲۸۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713058
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۹/۱۰/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علی لمتر محمدی به کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ وآقای محسن لمتر محمدی به کدملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ وآقای محمد لمتر محمدی به کدملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ انتخاب گردیدند. - ۲ - آقای کامران صیاد حقیقی با کدملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به کدملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۳ - روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۵۱۰۷۴۵۹۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811277
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت البرز مرغ خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند) آقای حسن لمترمحمدی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۷۵۶۹۸ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه طایفه امام وردی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۴۵۶۹۳ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند) روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۳۵۷۸۷۶۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890197
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یاندشت طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۳۲۲۲۹۲۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896957
آگهی تغییرات شرکت خوراک گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره‍ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ - آقای سید مسعود احمد زاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۵۶۰۳۴۱۱۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959589
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آریاجوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۸۲۹۳۳۵۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959699
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوجه کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه طایفه امام وردی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۴۵۶۹۳ به سمت مدیرعامل (غیرسهامدار) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۰۲۱۰۱۵۵۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968986
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ ۳ آقایان سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۵۲۴۰۳۴۱۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990884
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت کاسپین جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۸۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ومحمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ - سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۷۶۵۱۸۰۱۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991071
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت پارس جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲) سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۷۷۵۸۲۴۵۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308380
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۷۴۹وشماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰ثبت تنکابن به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت و به طور کلی هرگونه قرارداد که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای محسن لمترمحمدی مدیر عامل و آقای علی لمترمحمدی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۲۵۵۷۴۸۷۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354899
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده فرزند عباس به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۲۳۸۰۱۲۸۳۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365095
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ عبارتند از: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۰۶۳۲۱۶۳۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444488
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۳۰۳۲۹۱۶۶۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453298
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۳۰۹۹۰۴۷۵۵۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467069
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت پیوسته سخت سر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: ۱ آقای محمد لمتر محمدی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ۲ آقای محسن لمتر محمدی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمد جواد طایفه امام وردی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضاء محمد لمتر محمدی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۱۷۸۷۵۹۲۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان صنعت طیور پارسیان در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه مواد اولیه، کالاها، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندی های اعضای تعاونی از داخل و یا خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه آن ها براساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معاملات تعاونی. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بسته بندی، استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضاء. ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه، ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم، مشارکت در نمایشگاه ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری. ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، حرفه ای، تخصصی و نظایر آن ها عنداللزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر. همکاری با مسئولان، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز. عضویت در انجمن ها و صندوق های توسعه با توجه به وظایف و اهداف تعاونی. به موجب مجوز, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) بشماره ۱۴۴۱۴۲ مورخ ۲۹/۷/۹۶ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان اسکندری شمالی ـ خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: خانم مریم زاهد به شماره ملی ۰۰۳۳۹۳۵۹۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی صابری به شماره ملی ۰۳۸۱۱۸۹۴۵۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای سیدعلی خیریه به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۶۶۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسن سرهنگ پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۲۹۶۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عزیز حسینی به شماره ملی ۲۸۷۰۸۲۵۰۷۲ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای رضا سواری به شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای رسول امانی (شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۷۵۳) بازرس اصلی، آقای محسن لمتر محمدی (شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵) بازرس علی البدل، برای مدت یکسال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۹۹۸۸۵۴۴۵۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک