احمد خالقی بایگی

احمد خالقی بایگی

کد ملی 0700352368
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691644
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ایران ناژو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۸۲۹۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد خالقی بایگی با کدملی۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۴۱۰۸۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705417
آگهی تغییرات شرکت سیستم کالا خدمات مشاوره ارمغانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۷۹۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710610
آگهی تغییرات شرکت صباشهر پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نیکخواه به شماره ملی ۱۲۶۰۹۵۱۱۱۱ و آقای سعید تابش به شماره ملی ۲۰۰۲۴۸۹۸۲۳ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۱۷۶ و شرکت مکان شهر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۲۷۷۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳. در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۱۶۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720350
آگهی تغییرات شرکت ستاک سرزمین پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و انیانیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۶۲۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883708
آگهی تصمیمات شرکت آرایشی و بهداشتی دلبان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۹۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه وانیانیک تدبیر به ش. ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به ک. م ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی پورمحمدی به ک. م ۱۰۹۰۷۶۴۵۹۶ و عفت موسوی به ک. م ۱۰۹۰۸۵۰۱۴۱ و پژمان پورمحمدی به ک. م ۰۰۵۷۰۵۸۰۴۰ و پدرام پورمحمدی نجف آبادی به ک. م ۱۲۸۸۲۴۸۵۱۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ عفت موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و پژمان پورمحمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی پورمحمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۰۷۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894858
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوین فن آور احیاء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کدملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۴۲۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085430
آگهی تصمیمات شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به ش ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۰۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123263
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به کدملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بیگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۸۳۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155633
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۴۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد صفارسحرخیز به شماره ملی ۰۹۴۲۶۲۵۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پیمان صفارسحرخیز به شماره ملی ۰۹۴۰۶۳۲۷۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فرهاد صفارسحرخیز به شماره ملی ۰۹۴۳۳۲۹۳۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۵۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198015
آگهی تغییرات شرکت دیزل محرک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۱۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی مرادی فر به شماره ملی ۱۵۳۲۵۱۸۸۰۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد مرادی فر به شماره ملی ۱۵۳۲۵۷۴۵۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فرانک نجفلو به شماره ملی ۱۵۳۲۶۴۵۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بعنوان بازرس علی البدل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221888
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی زعفرانکاران پگاه سرخ قهستان به شماره ثبت ۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تغییرات زیر به عمل آمد: ۱ آقای علی مهدی زادگان عطار به شماره ملی ۰۹۳۸۵۶۷۵۷۸ و علی کاظمی به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۹۷۴۱ و علی خزاعی به شماره ملی ۰۹۰۰۱۳۷۹۷۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقای حمید ذبیحی به شماره ملی ۰۹۳۴۶۰۷۰۷۹ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب که علی خزاعی به سمت رئیس و آقای علی کاظمی به سمت نائب رئیس و علی مهدیزادگان عطار به سمت منشی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای علی خزاعی رییس و در غیاب وی با امضای علی کاظمی نایب رییس و علی مهدی زادگان عطار مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال منصوب گردیدند. ش۱۷۲۴۹۶۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237269
آگهی تصمیمات در شرکت امیا پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۵۳۶۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به نمایندگی احمد خالقی بایگی با کد ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بعنوان بازرس اصلی بلال ابراهیمی با کد ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۷۳۰۲۶۱ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایتال ساب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ و آقای احمد خالقی بایگی بشماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305453
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی با کدملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۰۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318251
آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای اکبر رضاپور به شماره ملی ۰۰۷۳۸۰۵۵۹۹ ۲ آقای محمد حامل توانای خلخالی بشماره ملی ۰۰۴۸۵۳۷۲۳۳ ۳ خانم نرگس خاک پور به شماره ملی ۳۹۳۰۲۶۰۹۶۴ موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۸۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464687
آگهی تغییرات شرکت مادوی سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی بشماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل: آقایان محمد معظمی کد ملی ۰۰۴۰۵۵۹۲۱ و میر حمید اسکندانی کد ملی ۰۰۴۰۹۸۸۲۴۴ بمدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۲۹۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527470
آگهی تغییرات شرکت پترو پل جم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی بشماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. عباس عسکر زاده بشماره ملی ۰۰۳۲۸۸۰۱۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهجت عسکر زاده بشماره ملی ۰۰۳۳۹۱۰۹۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر منصور عسکر زاده بشماره ملی ۰۰۳۳۰۰۷۸۶۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و نسرین عسگر زاده ساری بشماره ملی ۰۰۴۳۸۱۱۵۳۱ و منیر عسکر زاده بشماره ملی ۰۰۸۱۳۹۲۶۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای وکالت به یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۹۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلاع رسانی ملت بازار در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۷۹۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های خبری و از طریق راه اندازی سایت اینترنتی در موضوعات مرتبط با بازارهای مالی ـ رویدادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ورزشی با اهداف ارتقاء دانش و بینش عموم مردم و علاقمندان و نیازمندان و کسب درآمد از طریق اشتراک پذیری. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح وبرگزاری دوره ها و همایشات آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه مسائل اقتصادی با هدف ارتقاء دانش و بینش کارکنان و عموم علاقمندان در مقابل اخذ هزینه های آن در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ـ انتشار یا خرید امتیاز نشریات اقتصادی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ـ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور گسترش کمی و کیفی فعالیت ها. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان بهاران خیابان بیست و سوم پلاک پنجم طبقه چهارم کد پ ۱۵۱۳۹۴۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۱۱ مورخ ۴/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بورس تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مهدی نصراله بهش م ۰۰۶۹۰۴۴۹۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد غفارپور به ش م ۰۰۴۱۷۱۴۰۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشرکت گروه مالی ملت به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶به نمایندگی آقای اصغر نادری به ش م ۵۱۷۹۲۰۳۵۳۸به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳به نمایندگی آقای محمود هوشمند جنید آبادبه ش م ۶۳۵۹۶۵۳۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹به نمایندگی آقای مهرزاد مینوئی به ش م ۲۲۰۰۰۷۷۰۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای توسعه سرمایه معین خردمندان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و طرح و اندیشه بهساز ملت به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و گروه مالی ملت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصراله به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و محمد غفارپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۱۸۹۵۹۱۴۵۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588508
آگهی تغییرات شرکت فولاد ریل دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲، به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۰۴۹۲۶۴۷۷۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588510
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه وانیا نیک تدبیر شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲، به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸، به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد پ۹۳۰۶۰۴۹۸۳۳۴۵۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630836
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۳۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. ۲ موسسه وانیانیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ آقایان فرهاد صفارسحرخیز و محمدتقی صفارسحرخیز و خانم‌ها شادی صفارسحرخیز و شیرین صفارسحرخیز به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۰۲۳۷۵۷۵۸۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694692
آگهی تغییرات شرکت شارلوت رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۷۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمدخالقی بایگی با کدملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۱۷۵۳۸۰۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705882
آگهی تغییرات شرکت آرماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی دارای شناسه ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۳۰۹۰۱۵۱۰۴۰۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705885
آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کد ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان احمد راشدی به کد ملی ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ و محمد راشدی به کد ملی۰۰۴۶۹۶۶۹۹۴ و خانم پوران افتخاری به کد ملی ۴۵۹۰۹۰۳۴۹۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۱۲۳۳۷۹۸۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763365
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۱۲۹۵/۹۳ مورخ ۱۸/۹/۹۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲به سمت بازرس اصلی و آقای احمد خالقی بایگی به کدملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۴۵۶۰۱۲۶۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415633
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضا و کارکنان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره ثبت ۳۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تائیدیه شماره ۱۴۰۲۷۳/۱۵/۹۳۲مورخ ۲۸/۸/۹۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲بعنوان بازرس اصلی وآقای احمد خالقی بایگی کد ملی۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان محمد مرادی با کد ملی ۰۳۲۲۹۶۷۰۲۳وناصر فاتحی با کدملی ۱۴۶۲۳۱۳۴۹۳به ترتیب بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ۹۳۱۱۱۱۴۶۴۲۶۴۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128983
آگهی تصمیمات موسسه کاشفان ثبت شده بشماره۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ۱/۸/۹۰ احمد خالقی بایگی با دریافت مبلغ۰۰۰/۴۹۵ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۴۹۵/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملی۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهراد عوض پور به کدملی۰۰۷۱۱۷۲۵۵۶ و قاسم ضرغامی به کدملی۰۰۳۹۱۲۴۱۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله رجبی به کدملی۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239501
آگهی تغییرات موسسه وانیا نیک تدبیرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ و آقای عظیم ره نوردواقف به شماره ملی ۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ و آقای حمیدرضا افسرکازرونی بایگی به شماره ملی ۱۸۱۷۱۰۱۷۹۱ و آقای بهزاد افشارهور به شماره ملی ۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022254
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی خرازی به کد ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی ۳۶۷۱۸۲۵۲۰۰ و محسن حاجی قاسم به کد ملی ۰۰۴۳۵۶۵۰۱۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی ۱۱۹۸۸۶۳۱۵۳ و حسن گوهرجو به کد ملی ۰۵۳۱۹۹۵۶۲۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم چوبداری به کد ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ و مهدی ساقی به کد ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی خرازی بسمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خان احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی امید شهروندان آینده ساز درتاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۹۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ ۱ ـ انجام کلیه معاملات تجاری، عملیات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت مقررات جاری کشور از نظر اقتصادی و توزیع کالا. ـ ۲ ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکت ها ـ ۳ ـ انجام خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مورد نیاز شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت افزایش کارایی آن ها ـ ۴ ـ انجام کلیه امور پروژه های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی ـ ۵ ـ خرید و فروش، اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ـ ۶ ـ خرید و فروش کلیه دستگاه ها، ملزومات و تجهیزات مربوط به بانکداری الکترونیکی اعم از سرور ـ رایانه پی او اس ـ پین پد لوازم یدکی و ملزومات مربوط به آن ـ ۷ ـ شناسایی منابع انتقال تکنولوژی داخل و خارج از کشور و تنظیم قرارداد های مربوط به آن ـ ۸ ـ تامین نیرو جهت شرکت های طرف قرارداد بانک در حرفه های خدماتی، اداری و امور عمومی ـ ۹ ـ انجام خدمات پیمان مدیریت جهت انجام پروژه های تجاری و غیر تجاری ـ ۱۰ ـ انجام کلیه خدمات مربوط به بازاریابی غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی و غیر هرمی، انتخاب و تهیه محل نصب و پشتیبانی مربوط به دستگاه های آی تی ام ـ پی او اس ـ ۱۱ ـ انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بانک ها اعم از خرید، نصب و نگهداری فنی ـ ۱۲ ـ ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و امور عمومی قابل واگذاری به بخش خصوصی ـ ۱۳ ـ اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب هیئت مدیره ـ ۱۴ ـ شرکت و برپایی نمایشگاه ها، همایش ها در داخل و خارج از کشور۱۵ ـ افتتاح انواع حساب و سپرده های مختلف و تودیع وجوه نزد بانکها و یا بانک توسعه تعاون۱۶ ـ درج آگهی، ثبت نام و برگزاری آزمون جهت بانک ها (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ـ ۱۷ ـ اخذ تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، بانک توسعه تعاون، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ۱۸ ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از مراکز دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ۱۹ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی ۲۰ ـ سرمایه گذاری وخرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه ویا سهام سایرشرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی ـ ۲۱ ـ مشارکت دادن اعضا، به ویژه مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقاء سطح توانمندی ـ ۲۲ ـ انجام سایر خدمات مرتبط با فعالیت های تعاونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۵۹۱۱ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.که تماما طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵۲/۲۰۱/۹۵ مورخ ۹/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی ۲۰۱ پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه یوسفی سیاهکلرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۶۹۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالفضل حسینی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۴۳۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داریوش رشیدی به شماره ملی ۲۲۵۹۲۴۶۴۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عباس نظری کد ملی ۴۱۷۱۹۴۴۰۰۷ بسمت منشی هیئت مدیره خانم سارا فخریان به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۰۵۴۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیلی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۴۳۰۰۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای زعفر یاحقی به شماره ملی ۲۲۱۸۷۴۸۵۲۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالجواد نورائیان به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۸۴۶ به سمت مدیرعامل بمدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای (رئیس هیئت مدیره یانایب رئیس هیئت مدیره) باتفاق مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵با نمایندگی اقای امیر حسین نریمانی خمسه کد ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ (بازرس اصلی) مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ با نمایندگی اقای احمد خالقی بیگی کد ملی۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸(بازرس علی البدل) برای یک سال مالی انتخاب گردیدند بموجب نامه شماره ۲۱۲۸۷/۱۵,۹۴۲ مورخ ۳۰/۱/۹۶ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید پ۹۶۰۲۱۱۱۹۸۴۳۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک