صادره تربت حیدریه

صادره تربت حیدریه

کد ملی 0700341447
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1226351
آگهی تغییرات شرکت معدنی سنگ آهن خاوران بیرجند سهامی خاص
باستناد نامه شماره ۹۲/۱۱۰ مورخه ۲۲/۷/۹۲ و همچنین صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره شرکت معدنی سنگ آهن خاوران بیرجند سهامی خاص شماره ثبت متمم ۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۳۶۸ تغییراتی حاصل که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: الف. باستناد صورت جلسه فوق الذکر نسبت و باتوجه به استعفای مدیرعامل از سمت خود ضمن قبولی استعفا نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره رای گیری بعمل آمد که: ۱. آقای اسماعیل حسن زاده فرزند طاهر علی بشماره شناسنامه ۳۴۳۲۸ صادره تربت حیدریه شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷، ۲. آقای محمد حسین یوسف زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳۱۳ صادره تربت حیدریه و شماره ملی ۰۷۰۲۴۵۹۹۴۱، ۳. آقای پوریا توسلیان فرزند مجید بشماره شناسنامه و شماره ملی ۰۶۹۰۰۶۰۰۴۱ همگی ساکن شهر تربت حیدریه باتفاق آراء برای مدت دو سال مالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ب. آقای محمود اکبری عریانی باتفاق آراء بمدت یک سال مالی بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای حامد ایزدی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ج. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره آقای اسماعیل حسن زاده فرزند طاهرعلی شماره شناسنامه ۳۴۳۲۸ صادره تربت حیدریه شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین یوسف زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳۱۳ صادره تربت حیدریه و شماره ملی ۰۷۰۲۴۵۹۹۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پوریا توسلیان فرزند مجید بشماره شناسنامه و شماره ملی ۰۶۹۰۰۶۰۰۴۱ بسمت منشی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردید. د. تمامی اعضای هیئت مدیره جدید مهدی منزه حاجی یار فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۸ شماره ملی ۰۷۰۳۹۹۲۶۳۵ را بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب نمودند. ه. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و … بامضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی نیز بامضای منحصر مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. و. سایر موارد شرکت کما فی السابق بقوت خود باقیست. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۴۳۲۲۸۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734283
آگهی تغییرات شرکت شرکت حمل و نقل کالای داخلی همای فجر سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۳۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۲۶۲/۹۴ / الف مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ انجمن صنفی کارفرمایی حمل و نقل داخلی شهرستان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان طاهرعلی حسن زاده کدملی ۰۷۰۲۷۳۱۶۲۵ , محمد حسن زاده کدملی ۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ , اسماعیل حسن زاده کدملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ , ابراهیم حسن زاده کدملی ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند - آقای محمد مداح کدملی ۰۶۹۰۰۰۱۸۲۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم بهاره خواهنده کارنما کدملی ۰۰۷۰۱۸۰۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۱۹۷۳۴۳۲۹۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843521
آگهی تغییراتآوای فجرتربت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۰۶۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ ونامه شماره ۴۷۶۰/۹۵/۹۲۰ مورخ ۲۲/۱/۹۵ اداره بهزیستی شهرستان تربت حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهرعلی حسن زاده کدملی ۰۷۰۲۷۳۱۶۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره واسماعیل حسن زاده کدملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ بعنوان مدیرعامل و محمد حسن زاده کدملی ۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ بعنوان خزانه دار انتخاب وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت محمد حسن زاده (بعنوان خزانه دار) وطاهرعلی حسن زاده (بعنوان رئیس هیئت مدیره) یا اسماعیل حسن زاده (بعنوان مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۲۰۷۹۱۴۸۳۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201732
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کالای امیر سنگان خواف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۷۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۵و نامه شماره۲۰۵۲/۹۵۲مورخ۹/۹/۹۵انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل خواف و حومه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای طاهر علی حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۷۳۱۶۲۵ آقای اسماعیل حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ و آقای عبد الله فرهادی ک. م ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳ و آقای کمیل داوودی ک. م ۰۷۴۹۵۱۹۸۴۱ و آقای محمد رضا رحیمی ک. م۰۷۴۸۳۹۰۴۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ آقای جواد باقری ک. م ۰۹۴۰۸۰۰۴۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن مداح ک. م ۰۶۹۰۰۰۱۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳ روزنامه محلی و کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۱۱۸۳۶۶۹۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220673
آگهی تغییرات شرکت معدنی سنگ آهن خاوران بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ آقای اسماعیل حسن زاده بشماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید توسلیان بشماره ملی۰۷۰۰۲۰۷۹۹۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مجید قنبری زاده بشماره ملی ۰۷۰۲۴۳۳۹۴۲ بسمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای آقایان اسماعیل حسن زاده رئیس هیئت مدیره و مجید توسلیان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۷۷۱۲۵۱۸۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425742
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل ترکیبی سنگان مکران شرق درتاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۷۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۲۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: به استناد نامه شماره ۷۵۵۹۲/۳۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی، انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل ریلی، خدمات فنی و مهندسی مطالعات در جهت توسعه و گسترش پارک لجستیک و خدمات حمل و نقل ریلی مرتبط با موضوع شرکت، سرمایه گذاری صنعتی در صنعت حمل و نقل ترکیبی، حمل و نقل جاده ای، فرآورده های نفتی، حمل و نقل بین المللی ترانزیت، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت حمل و نقل ترکیبی بازرگانی انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری.ارایه خدمات مشاور مالی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و یا خارجی جهت شرکت خرید و فروش سهام. ـ انجام هرگونه عملیات عنوان حمل و نقل ریلی باری، پارک لجستیک (کلیه خدمات پشتیبانی مرتبط با صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا وارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی وپشتیبانی به صاحبان کالا) پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر خواف ـ مسجدالاقصی ـ خیابان وحدت ـ خیابان گوهرشاد ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۵۶۱۶۵۵۵۴۵. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: حمل و نقل کالای داخلی همای فجر سنگان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۳۵۰۶ به نمایندگی اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره حمل و نقل جاده ابریشم مجد به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۰۴۱ به نمایندگی غلامرضا عصار رودی به شماره ملی ۰۷۶۹۴۶۲۶۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا عدالتیان حسینی به شماره ملی ۰۹۳۳۰۶۳۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عارف جلالی زاده به شماره ملی ۰۹۳۷۶۸۵۰۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبداله فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر توکلی رودی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۰۹۲۷۸ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل آقای امیر توکلی رودی و متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و اسناد عادی با امضای مدیرعامل آقای امیر توکلی رودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: مهرگان تراز و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۵۳۳۹۲۹ به سمت بازرس اصلی آقای جواد باقری به شماره ملی ۰۹۴۰۸۰۰۴۳۸ به سمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۱۵۹۴۱۲۹۴۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512940
آگهی تغییرات شرکت معدنی همای فجر طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ آقای حسن زاده محمد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۷۵۱ آقای سهراب جهانی یاشی به شماره ملی ۰۶۸۰۳۰۰۳۱۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۹/۹۶ انتخاب گردیدند ۳ آقای محمد مداح به شماره ملی ۰۶۹۰۰۰۱۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه خادمی نجدک به شماره ملی ۰۹۴۵۳۲۱۲۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۲۴۳۳۷۶۸۹۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617077
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالای داخلی فجر تربت حیدریه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۶۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶و برابر نامه شماره ۲۰۶/۹۶/الف انجمن صنفی کار فرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای داخلی تربت حیدریه، مه ولات، زاوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹، اسماعیل حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ و خانمها انسیه حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۶۳۳۴۲۹ و سمانه حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۵۳۶۱۶۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای احمد لطفی ک. م ۰۷۰۱۵۶۱۹۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای میلاد باقری ک. م ۰۷۰۳۷۳۷۰۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای ۹۴ و ۹۵ مورد تصویب واقع گردید. ش۹۶۰۶۲۸۸۲۰۴۸۶۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628848
آگهی تغییرات شرکت سیمین گستر فجر نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۳۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱محمد حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ , اسماعیل حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ , ابراهیم حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹ و خانم انسیه حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۶۳۳۴۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای محمد مداح ک. م ۰۶۹۰۰۰۱۸۲۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شاهنده ک. م ۰۹۳۹۷۱۴۱۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۴۶۰۷۶۸۷۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652848
آگهی تغییرات شرکت کیا مهر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۴۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ محمد مداح با کد ملی ۰۶۹۰۰۰۱۸۲۷ به سمت بازرس اصلی و بهاره خواهنده کارنما با کد ملی ۰۰۷۰۱۸۰۳۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۰/۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: ابراهیم حسن زاده شماره ملی: ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹ جواد باقری شماره ملی: ۰۹۴۸۰۰۴۳۸ محمد جعفری سهل آباد شماره ملی:۰۹۴۱۴۹۸۵۴۹ حسین شاهنده شماره ملی: ۰۹۳۹۹۷۱۴۱۷۵ اسماعیل حسن زاده شماره ملی: ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ محمد حسن زاده شماره ملی:۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ ش۹۶۰۷۱۹۹۱۳۲۴۲۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662998
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات تلاشگران فجر سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۸۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱محمد حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ , اسماعیل حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ , ابراهیم حسن زاده ک. م ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ خانم بهاره خواهنده کارنما ک. م ۰۰۷۰۱۸۰۳۳۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمانه خادمی نجدک ک. م ۰۹۴۵۳۲۱۲۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۵۴۷۷۱۱۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697778
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالای داخلی خوارزم بار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۶ ونامه شماره ۷۴۵/۹۶/الف مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل شهرستان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل حسن زاده به کد ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ آقای غلامرضا عصار رودی به کد ملی ۰۷۶۹۴۶۲۶۸۵ آقای سید علیرضا عدالتیان حسینی به کد ملی ۰۹۳۳۰۶۳۹۷۰ آقای عارف جلالی زاده به کد ملی ۰۹۳۷۶۸۵۰۹۷ آقای عبداله فرهادی کد ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا مقیمی کد ملی ۰۶۱۲۷۳۲۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر توکلی رودی کد ملی ۱۲۸۶۰۰۹۲۷۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه فن آوران اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۱۵۸۳۲۱۹۸۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803545
آگهی تغییرات شرکت فجرآفرینان کامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۱۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اسماعیل حسن زاده کدملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ , محمدحسن زاده کملی ۰۷۰۰۳۰۸۲۲۹ و ابراهیم حسن زاده کدملی ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹، کاظم محمدی بایزیدی کدملی ۶۵۱۹۶۸۹۳۱۹ و ضیاءالدین کیانی پور کدملی ۰۷۶۹۶۴۶۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای علی واحدی تربتی به شماره ملی ۰۷۰۳۷۸۷۵۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین غلامی آغوی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۰۶۸۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۷۱۵۸۶۹۰۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100083
آگهی تغییرات شرکت گاز شاخک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای اسماعیل حسن زاده ک. م ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای حسین شاهنده ک. م ۰۹۳۹۷۱۴۱۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ آقای محمد سروقد ناوخی ک. م ۰۹۴۵۳۷۸۰۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای سیدمحمدرضا اوصیا ک. م ۲۰۶۲۹۴۴۷۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای سیدحسن ابراهیمی ک. م ۰۶۳۸۳۳۶۶۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار , تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۴۱۰۸۱۱۵۶۳۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266708
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالای داخلی طلوع فجر زاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۹۸۲
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالای داخلی طلوع فجر زاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۹۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۶۷/۹۷/ الف مورخ ۳/۶/۹۷ انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای داخلی تربت حیدریه، مه ولات، زاوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی رضا جهانشیری به شماره ملی ۰۷۰۰۸۷۷۹۸۳ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا صفائی به شماره ملی ۰۷۰۰۸۲۰۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار سایه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقایان اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ - علی اکبر اسدی به شماره ملی ۰۷۰۲۸۰۶۵۹۵ - عیسی گلی به شماره ملی ۰۷۰۰۶۹۸۵۰۷ - محمد نجاتیان به شماره ملی ۰۷۰۰۲۰۲۵۵۲ - حسین نگهبان به شماره ملی ۰۷۰۰۵۸۴۷۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جان یار فجر آفرینان شرق درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۰۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۹۶۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات بازرگانی تولیدی و مدیریت شبکه حمل و نقل وممیزی و استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست، سنجش و کنترل آلاینده های زیست محیطی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. انجام بازرسی فنی و ایمنی سیستم ها و تجهیزات، انجام خدمات مشاوره ای در حوزه ایمنی، تامین و خدمات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب، ارائه خدمات ایمنی و بهداشت در جایگاه سوخت مایع و سی ان جی، تامین کالا و ارائه خدمات فنی در جایگاه های سوخت، احداث و راه اندازی جایگاه های سوخت ، ساخت پمپ های بنزین، گازوئیل و سی ان جی، خرید، فروش، تولید، توزیع، بسته بندی صادرات و واردات کلیه مواد غذایی، داروهای گیاهی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، انجام کلیه خدمات حمل و نقل کالا و مسافر درون شهری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، بهار ، خیابان رزم (ملک الشعرا بهار ۵۴) ، خیابان ملک الشعرا بهار ، پلاک ۵۹ ، طبقه همکف کدپستی ۹۱۷۴۶۸۴۵۴۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۷۲۴۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سینا شعبه ابوذرغفاری با کد ۱۷۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبداله فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدپژمان حسینی حصاری به شماره ملی ۰۹۲۱۳۱۱۹۱۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یار محمد الکوزی به شماره فراگیر ۱۱۶۶۵۰۰۰۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدجواد نخجوان به شماره ملی ۰۷۰۰۲۷۲۱۴۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مسعود ثقفی به شماره ملی ۰۸۸۹۲۶۰۱۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۰۲۵۸۶۹۹۳۴۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321131
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع فجر آفرینان مکران سنگان درتاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در حوزه مواد معدنی(بجز معادن ممنوعه) شامل موارد ۱- ساخت انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه ذخیره انواع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی ۲- ساخت سوله های نگهداری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی در صورت نیاز ۳- راه اندازی سیستم فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی مکانیزه ۴- ایجاد ترمینال مکانیزه صادرات مواد معدنی به همراه تجهیزات مربوطه سرمایه گذاری در حوزه مواد غذایی و غلات شامل موارد زیر می باشد ۱- ساخت سوله های نگهداری غلات و مواد غذایی و خوراکی و غیرخوراکی بصورت مکانیزه و غیر مکانیزه ۲- ساخت سیلو های با کندوهای مختلف مکانیزه جهت نگهداری غلات شامل گندم، جو، ذرت، سویا و سایر دانه های روغنی ۳- ساخت مخازن نگهداری انواع روغنهای خوراکی و ایجاد خطوط تولید(تصفیه و بسته بندی) ۴- ساخت مخازن نگهداری انواع روغنهای غیر خوراکی و ایجاد خطوط تولید(تصفیه و بسته بندی)۵- تولید، توزیع و بسته بندی انواع مواد غذایی و غیر غذایی، انواع غلات و داروهای گیاهی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، انجام کلیه اقدامات مجاز مرتبط با امور بازرگانی در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالا و خرید و فروش در بازار داخلی کلیه کالاهای مجاز، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان وبلوچستان، شهرستان چاه بهار، بخش مرکزی، شهر چاه بهار، دریابزرگ، کوچه نخل، خیابان حافظ، پلاک ۴۱۸، طبقه همکف کدپستی ۹۹۷۱۶۱۴۳۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۲۵۲۰۰۶۱۸ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک طلوع فجر آفرینان مکران سنگان شعبه مرکزی چابهار با کد۲۵۲۰۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبداله فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصیر فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۴۲۱۸۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مسعود ثقفی به شماره ملی ۰۸۸۹۲۶۰۱۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید پژمان حسینی حصاری به شماره ملی ۰۹۲۱۳۱۱۹۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۸۸۰۵۶۵۸۱۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل داخلی کالای فجر ستاره مکران درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۰۹۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور حمل ونقل کالا از مبدا شهرستان چابهار به سایر نقاط کشور و ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی بعد از کسب موافقت کتبی و قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عطف به نامه شماره ۷۲۲۴۸/۶۱ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان چاه بهار ، بخش مرکزی ، شهر چاه بهار، پایانه ، خیابان کمربندی ، جاده کیلومتر جاده ۵ ایرانشهر ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۹۷۱۹۸۵۲۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۲۵۲۰۰/۷۲ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی چابهار با کد ۲۵۲۰۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ابراهیم حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبداله فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود ثقفی به شماره ملی ۰۸۸۹۲۶۰۱۵۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال حمل و نقل کالای داخلی همای فجر سنگان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۳۵۰۶ و به نمایندگی اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای بهروز دشته ئی پور به شماره ملی ۰۰۷۸۱۸۷۵۰۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محسن حوت به شماره ملی ۳۶۴۰۴۱۳۹۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376807
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کالای طلوع فجر مکران سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۱۶۰
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کالای طلوع فجر مکران سنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۱۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت حمل و نقل کالای داخلی همای فجر سنگان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۳۵۰۶ به نمایندگی آقای اسماعیل حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۳۴۱۴۴۷ و آقای ابراهیم حسن زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۵۷۱۳۶۹ و آقای عبداله فرهادی به شماره ملی ۰۷۴۹۳۷۳۴۲۳ برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب گردیدند. رونوشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان عطف به نامه شماره ۷۲۰۰۳/۶۱ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ جهت اطلاع
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک