محمد لمترمحمدی

آقای محمد لمترمحمدی

کد ملی 0069939276
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649603
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیانسهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵ تغییرات و تصمیمات ذیل انجام گرفت: ۱ به استناد گزارش بازرسی و هیئت مدیره شرکت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۵۰ ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۰ سهم ۰۰۰/۱۵۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای کامران صیاد حقیقی به کد ملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید کیارش رضایی منش به کد ملی ۲۶۹۰۱۲۹۰۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای علی محمدی به کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و خانم ام کلثوم ایپک زاده به کد ملی شماره ۱۵۳۰۸۴۶۹۴ و آقای محمد لمتر محمدی به کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند در نتیجه علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره ام کلثوم ایپک زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمتر محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد علی محمدی با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۸۷۰۵۹۳۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123283
آگهی تغییرات شرکت نهاده‌های دامی بال تک شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۵۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عباسی کدملی ۴۳۲۰۸۰۱۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد طایفه امام وردی به کدملی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی کدملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی کدملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدی کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۸۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674324
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمدی با کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم ام کلثوم ایپک زاده با کد ملی ۱۵۳۰۸۳۴۶۹۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدلمترمحمدی با کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد آقای علی محمدی رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۸۰۱۹۹۷۳۲۳۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694159
آگهی تغییرات شرکت آریا جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ به سمت بازرس اصلی وخانم ساناز یوسفی پور شاده سری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۵۱۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۷/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای علی محمد علی پور به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۵۸۴۲انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۱۶۶۱۶۹۴۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت زرین پر جوجه خزر درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۹۰۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۹۴۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پرورش مرغ اجداد ـ مادر نیمچه گوشتی ـ تولید گوشت مرغ و تخم مرغ خوراکی و نطفه دار کارخانه جوجه کشی و تولید و فروش جوجه های یک روزه ـ صادرات و واردات نهادهای دام و طیور و لوازم و تجهیزات مرغداری و واردات و صادارات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رشت لاکان روستای عزیزکیان پشت مرغداری زرین پرکیان کدپستی ۴۱۹۳۹۹۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۰۲,۱۵۲ مورخ ۲۹/۰۷/۹۳نزد بانک کشاورزی شعبه تنکابن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای علی محمدی کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره۲ ـ آقای محسن لمتر محمدی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۲۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره۳ ـ خانم اشرف حسین زاده کدملی ۱۵۳۳۰۰۷۴۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره۴ ـ محمد لمتر محمدی کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهد آور از قبیل چک وسفته وبروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم ساناز یوسفی پور شاده سری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۵۱۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش۹۳۱۰۲۸۳۸۰۲۵۲۲۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713058
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۹/۱۰/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علی لمتر محمدی به کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ وآقای محسن لمتر محمدی به کدملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ وآقای محمد لمتر محمدی به کدملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ انتخاب گردیدند. - ۲ - آقای کامران صیاد حقیقی با کدملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به کدملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۳ - روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۵۱۰۷۴۵۹۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811277
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت البرز مرغ خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند) آقای حسن لمترمحمدی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۷۵۶۹۸ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه طایفه امام وردی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۴۵۶۹۳ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند) روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۳۵۷۸۷۶۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890197
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یاندشت طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۳۲۲۲۹۲۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896956
آگهی تغییرات شرکت خوراک گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۴۱۵۸۲۳۹۰۵۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922984
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۱۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منصوره آقا زمانی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۱۰۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۸۰۳۴ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ (رئیس هیات مدیره) به اتفاق آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۸۰۳۴ (مدیرعامل شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر نامه‌های عادی و اداری شرکت نیز با امضاء آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ (رئیس هیات مدیره) به اتفاق آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۸۰۳۴ (مدیرعامل شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۴۳۰۸۲۷۸۳۴۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959589
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آریاجوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۸۲۹۳۳۵۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959666
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوجه کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۲۹۷۲۸۶۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968986
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ ۳ آقایان سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۵۲۴۰۳۴۱۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990942
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت کاسپین جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۸۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل به همراه امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۷۹۳۶۱۵۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991071
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت پارس جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲) سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۷۷۵۸۲۴۵۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308380
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۷۴۹وشماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰ثبت تنکابن به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت و به طور کلی هرگونه قرارداد که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای محسن لمترمحمدی مدیر عامل و آقای علی لمترمحمدی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۲۵۵۷۴۸۷۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354907
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیرعامل و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۲۲۳۴۱۴۹۳۸۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444472
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مد ت دوسال تاتاریخ ۲۰/۲/۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ وآقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ - آقای سیدمسعود احمد زاده فرزند عباس به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۳۱۷۹۹۱۸۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453298
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۳۰۹۹۰۴۷۵۵۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467061
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت پیوسته سخت سر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقایان محمد لمتر محمدی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ ومحمد جواد طایفه امام وردی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ومحسن لمتر محمدی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵که برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمد جواد کاظمی ۲۲۷۹۶۶۹۲۷۷ به سمت بازرس اصلی و محمد قاسم پور میاندهی ۲۲۱۹۱۱۲۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۳۲۱۸۷۳۹۹۵۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209398
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۴/۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۱۹۹۱۹۸۶۱۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک